СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 1516-МИ от 11 август 2015 г. Централната избирателна комисия прие хронограма за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

С хронограмата можете да се запознаете тук.

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с Указ № 162 от 10 август 2015 г. насрочи избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и с Указ № 163 от 10 август 2015 г. определи 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите".

Указите са обнародвани в ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че Комисията за защита на личните данни е изразила становище с рег. № П-4891 от 31.07.2015 г. относно необходимостта от регистрация като администратори на лични данни на избирателните комисии, партии, коалиции, инициативни комитети и неправителствени организации, които ще участват с наблюдатели в предстоящите местни избори.

Със съдържанието на становището можете да се запознаете тук.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Централната избирателна комисия е пренасрочено от 28 юли за 27 юли 2015 г. от 15.25 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че по повод предстоящите избори за общински съветници и кметове, като част от разяснителната си кампания под мотото „По-близо до избирателите" ще отговаря на въпроси на граждани, свързани с упражняване на правото им на глас и начина на гласуване в тези избори.

Членове на комисията ще отговарят на поставените от избирателите въпроси на 21, 22 и 23 юли 2015 г. от 12,00 до 14,00 часа във фоайето на зала „Света София" в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І" № 1 (вход откъм Ларгото).

СЪОБЩЕНИЕ

На 13 юли членовете на ЦИК Емануил Христов, Александър Андреев и Ерхан Чаушев посетиха град Смолян, където разясниха, че гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, могат да гласуват във всички видове избори за общински съветници и кметове, ако отговарят на изискванията на Изборния кодекс за това, но могат да се кандидатират само за общински съветници при спазване реда и условията на ИК.

Уседналост за гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България означава да имат адрес на пребиваване в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите.

СЪОБЩЕНИЕ

На 13 и 14 юли членовете на ЦИК Росица Матева, Румен Цачев и Камелия Нейкова посетиха градовете Видин и Монтана, където се срещнаха с представители на администрациите, ангажирани в подготовката и организацията на произвеждането на предстоящите местни избори, както и с граждани и медии.

Подчертано беше, че всички общински и областни администрации следва да проверят техническата готовност за обезпечаване на изборния процес, както и да съставят екипи, които ще бъдат ангажирани с организационно-техническата подготовка.

Членовете на комисията напомниха на избирателите, че е важно при гласуването за общински съветници, ако желаят да отбележат преференция за избран от тях кандидат преди това задължително трябва да отбележат своя вот в квадратчето пред името на партията или коалицията, от която е издигнат този кандидат. В бюлетината за избиране на общински съветници няма да се изписват имената на кандидатите.

СЪОБЩЕНИЕ

На 8 юли 2015 г., сряда, членове на ЦИК проведоха срещи с администрациите, ангажирани в подготовката и организацията на произвеждането на предстоящите местни избори, граждани и медии във Велико Търново, Габрово, Добрич и Стара Загора по повод разяснителната кампания.

Бяха разисквани въпроси, свързани с упражняване правото на глас на местните избори, един от които е изискването за уседналост. Необходимо е българските граждани да имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите.

Членовете на комисията напомниха на избирателите, че след обявяване на избирателните списъци следва да проверят дали са включени в тях и, ако установят непълнота или грешка, да поискат отстраняването им с писмено заявление по образец до общинската администрация. Избирателните списъци на българските граждани се съставят по постоянен адрес или по настоящ адрес (ако има искане за гласуване по настоящ адрес). Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.

СЪОБЩЕНИЕ

Избирателите ще гласуват за общински съветници и кметове с отделни бюлетини за всеки вид избор - за общински съветници, за кмет на община, за кмет на кметство и за кмет на район (в градовете София, Пловдив и Варна). При гласуването за общински съветници, избирателят първо отбелязва своя вот в квадратчето (за избраната партия или коалиция), след което може, ако желае да постави в кръгчето с номера, с който е регистриран избрания от него кандидат от съответната листа, знак „Х" или „V", който показва неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат. Това разясниха членовете на ЦИК Румяна Сидерова, Румен Цачев и Емануил Христов при посещението си в Силистра, Разград и Търговище на 6 и 7 юли пред граждани и журналисти. С представители на администрацията бяха обсъдени въпроси, свързани с избирателни списъци, с достъп на гражданите до интернет страниците на общините за подаване на електронни заявления и др.

СЪОБЩЕНИЕ

На местните избори през есента ученици и студенти няма да могат да гласуват със студентска книжка, а само по постоянния си адрес и по общия ред за всички избиратели. За да упражнят правото си на глас в населеното място, в което имат право да гласуват, се освобождават от учебни занятия един ден преди, по време на изборния ден и един ден след него, разясниха членовете на ЦИК Росица Матева, Мария Бойкинова и Ивайло Ивков в град Бургас на 6 юли. На срещата с местната администрация, граждани и медии бяха обсъдени въпроси, свързани с организационно-техническата подготовка за изборите и упражняване правото на глас.

СЪОБЩЕНИЕ

На предстоящите местни избори няма да се издават удостоверения за гласуване на друго място - избирателите гласуват само по постоянен адрес. Те могат да гласуват по настоящ адрес, ако са подали заявление за това не по-късно от 14 дни преди изборния ден, разясниха членовете на ЦИК Мария Мусорлиева, Йорданка Ганчева и Георги Баханов в град Русе на 6 юли пред представители на областна и общинска администрация, граждани и журналисти. На срещата, която е част от разяснителната кампания на ЦИК бяха обсъдени въпроси, свързани с организационно-техническата подготовка за изборите.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че по повод предстоящите общи избори за общински съветници и кметове, като част от разяснителната си кампания, ще провежда поредица от срещи в областните градове с представители на администрацията, ангажирана с организационно- техническата подготовка на изборите, граждани и представители на средствата за масово осведомяване. Срещите ще бъдат в периода от 6.07.2015 г. до 24.07.2015 г., съгласно следния график:

 

 

Дата/ град Място на провеждане Начален час
За администрацията За граждани и медии
6.07.2015 - Русе Областна администрация, зала „Св.Георги" 14,00 15,00
6.07.2015 - Силистра Областна администрация 14,00 15,00
6.07.2015 - Бургас Областна администрация 14,00 15,00
7.07.2015 - Шумен Областна администрация 11,00 12,00
7.07.2015 - Разград Общината, ет.7, ст.712 10,00 11,00
7.07.2015 - Търговище Областна администрация 15,00 16,00
7.07.2015 - Ямбол Областна администрация, ет.1 10,30 11,30
7.07.2015 - Сливен Областна администрация 15,00 16,00
8.07.2015 - Добрич Областна администрация 10,00 11,00
8.07.2015 - Велико Търново Областна администрация 10,00 11,00
8.07.2015 - Габрово Зала „Възраждане", до общината 14,00 15,00
8.07.2015 - Стара Загора Областна администрация, ет.2 13,00 14,00
9.07.2015 - Варна Общината, зала "Пленарна" 10,00 11,00
9.07.2015 - Пазарджик Общината, бул."България" №2, ет.2 11,00 12,00
10.07.2015- София- град Столична община 10,00 *
13.07.2015 - Смолян Областна администрация, ет.2, ст.№ 201 13,30 14,30
13.07.2015 - Видин Областна администрация, конферентен център 13,30 14,30
14.07.2015 - Кърджали Областна администрация, ет.3, ст.№301 10,00 11,00
14.07.2015 - Хасково Областна администрация, зала"Марица", ет.1 14,00 15,00
14.07. 2015- Монтана Областна администрация, ет.2 10,00 11,00
14.07.2015 - Враца Областна администрация, ет.6 14,30 15,30
15.07.2015 - Пловдив Областна администрация, ет.3 10,00 11,00
15.07.2015 - Ловеч Областна администрация, зала № 101 13,30 14,30
15.07.2015 - Перник Областна администрация, зала"Панорама" 10,00 11,00
15.07.2015 - Кюстендил Областна администрация, ет.2 14,00 15,00
16.07.2015 - Плевен Областна администрация, ет.1 10,00 11,00
17.07.2015 - Благоевград Общината, зала №5 11,00 12,00
22.07.2015- Софийска област София, бул."Витоша" №6 11,00 *

 

 

* Информация за срещите с граждани и медии в София- град и Софийска област ще бъде предоставена допълнително.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Централната избирателна комисия на 3 юли 2015 г. е пренасрочено за 10.30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

ЦИК започва разяснителна кампания за предстоящите местни избори

Централната избирателна комисия започва разяснителна кампания под мотото „По-близко до избирателите". В периода от 6 до 24 юли 2015 г. членовете на комисията ще посетят всички 28 областни центрове в страната. Те ще запознаят представителите на администрацията, ангажирана с организационно-техническата подготовка на изборите, с важни моменти в подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и кметове, както и ще отговорят на въпроси на граждани и медии, свързани с упражняване правото на глас, изискването за уседналост, гласуването с преференции и др. Срещите ще бъдат отворени за цялата общественост като всеки гражданин може да се информира за деня, часа и мястото на провеждането им от интернет страницата на ЦИК и на съответната областна администрация.

Графикът на посещение на ЦИК в страната е:

6 юли - Силистра, Русе, Бургас

7 юли - Разград, Търговище, Шумен, Ямбол, Сливен

8 юли - Велико Търново, Габрово, Добрич, Стара Загора

9 юли - Варна, Пазарджик

13 юли - Смолян, Видин

14 юли - Кърджали, Хасково, Монтана, Враца

15 юли - Пловдив, Ловеч, Перник, Кюстендил

16 юли - Плевен

17 юли - Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че по повод предстоящите общи избори за общински съветници и кметове, като част от разяснителната си кампания, ще провежда поредица от срещи в областните градове с представители на администрацията, ангажирана с организационно- техническата подготовка на изборите, граждани и представители на средствата за масово осведомяване. Срещите ще бъдат в периода от 6.07.2015 г. до 24.07.2015 г., съгласно следния график:

Маршрут Начален час Дата
1. 6.07.2015 - Русе 14,00 06 - 10.07.2015
7.07.2015 - Шумен 11,00
8.07.2015 - Добрич 10,00
9.07.2015 - Варна 10,00
2. 6.07.2015 - Силистра 14,00 06 - 08.07.2015
7.07.2015 - Разград 10,00
7.07.2015 - Търговище 15,00
8.07.2015 - Велико Търново 10,00
8.07.2015 - Габрово 14,00
3. 6.07.2015 - Бургас 14,00 06 - 09.07.2015
7.07.2015 - Ямбол 10,30
7.07.2015 - Сливен 15,00
8.07.2015 - Стара Загора 13,00
9.07.2015 - Пазарджик 11,00
4. 13.07.2015 - Смолян 13,30 13 - 15.07.2015
14.07.2015 - Кърджали 10,00
14.07.2015 - Хасково 14,00
15.07.2015 - Пловдив 10,00
5. 13.07.2015 - Видин 13,30 13 - 16.07.2015
14.07. 2015- Монтана 10,00
14.07.2015 - Враца 14,30
15.07.2015 - Ловеч 13,30
16.07.2015 - Плевен 10,00
6. 15.07.2015 - Перник 10,00 15.07.2015
15.07.2015 - Кюстендил 14,00
7. 17.07.2015 - Благоевград 11,00 17.07.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На 4-ти юни в сградата на ЦИК се проведе поредната от поредицата работни срещи между ЦИК и представители на Печатницата на БНБ.

На срещата бяха обсъдени видовете бюлетини за предстоящите общи местни избори, техният прогнозен брой и основни параметри на бюлетините, с оглед печатницата да планира необходимия производствен капацитет и съответно доставката на материали за производството им.

СЪОБЩЕНИЕ

На 3-ти юни 2015 г. в сградата на ЦИК се проведе среща между комисията и г-н Франьо Матушич - докладчик по постмониторинговия диалог с България, Комисия по мониторинг на ПАСЕ и г-жа Делфин Фрейман - секретар в Секретариата на Комисията по мониторинг към ПАСЕ. На срещата присъстваха и г-жа Милена Радулова - секретар на делегацията на НС в ПАСЕ и г-жа Мария Спасова - началник на отдел в дирекция „Права на човека" в Министерството на външните работи.

По време на дискусията бяха представени напредъкът на страната ни в осигуряване на прозрачност и публичност на изборния процес, въвеждането на стандартите на Съвета на Европа, препоръките на Венецианската комисия и на ограничената мисия на ОССЕ за наблюдение на предсрочните парламентарни избори, произведени на 5 октомври 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с организацията за произвеждане на предстоящите общи избори за общински съветници и кметове и в изпълнение на своите правомощия на 19 май ЦИК прие важни принципни решения:

1. Решение № 1482-МИ/ 19.05.2015 г. относно изискването към избирателите и към кандидатите за общински съветници и за кметове „да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място" като условие за упражняване право на глас и наличие на право за кандидатиране в изборите за общински съветници и кметове;

2. Решение № 1483-МИ/ 19.05.2015 г. относно определяне на населените места, в които се произвеждат избори за кметове на кметства, създадени по силата на закона.

Комисията подготвя приемането на други принципни решения и указания относно произвеждането на местните избори, със съдържанието на които можете да се запознавате на:

- интернет страницата на ЦИК, секция „Решения"- https://www.cik.bg/reshenie?;

- интернет страницата на БТА, секция „ЦИК ИЗБОРИ" http://cik-izbori.bta.bg/

СЪОБЩЕНИЕ

На 12 май 2015 г. (вторник) беше проведена работна среща между членовете на ЦИК и представители на печатницата на БНБ, както и на другите специализирани печатници. Основна тема на срещата беше организацията на предстоящите общи местни избори през есента на 2015 година и по-конкретно - техническите възможности на печатницата на БНБ и другите специализирани печатници в страната в срок да отпечатат всичките необходими бюлетини за изборите, включително и изборни книжа. Двете страни декларираха готовност да запазят установената добра практика при произвеждането на двата национални избора през 2014 г., както и решимост да положат всички усилия за своевременното решение на всички въпроси в тази връзка.

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения