СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява гражданите, подали сигнали и жалби за неправомерно използване на личните им данни, че до 24 април 2014 г. ЦИК препрати по компетентност на Комисията за защита на личните данни 357 броя и на Прокуратурата на Република България 20 броя жалби и сиганли.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с подписаното Споразумение за специализиран мониторинг по време на предизборната кампания за членове на Европейския парламент в Република България (25.04 - 25.05) между Централната избирателна комисия и Съвета за електронни медии, Ви съобщаваме, че ще се осъществява и общ мониторинг върху създаваните и разпространяваните програми на доставчици на медийни услуги в страната за отразяването на кампанията.

Включените в Споразумението програми са приоритет на специализирания мониторинг, който ще се основава на експертни изводи. Избраните програми са според степента им на влияние върху общественото мнение в условия на предизборна обстановка, насочеността им към аудиторията с оглед програмния им профил и териториалното им покритие.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня, че днес, 25 април 2014 г., изтича срокът, в който електронните медии (с изключение на БНТ и БНР) и техните регионални центрове изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си.

СЪОБЩЕНИЕ

С протоколно решение от 23 април 2014 г. Централната избирателна комисия одобри Споразумение за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите между БНР и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и Споразумение, подписано между Генералния директор на Българската национална телевизия и упълномощени представители на партии и коалиции от партии, регистрирани за участие в изборите за членове на Европейския парламент на 25 май 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че днес, 23 април 2014 г., изтича срокът за приемане на документи за регистрация/допускане на вече регистрирани партии и коалиции за участие в частичния избор за кмет на кметство Гороцвет, община Лозница, област Разград, на 8 юни 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено на 23 април 2014 г., 9.30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

На 24 април 2014 г. (четвъртък), от 11,00 ч., в зала 42 на Централната избирателна комисия ще бъде подписано споразумение за изборите за членове на Европейския парламент от Република България между Централната избирателна комисия и Съвета за електронни медии във връзка с отговорното, прозрачно и обективно отразяване на предизборната кампания.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня, че днес, 22 април 2014 г., в 18,00 ч. изтича срокът за регистрация на кандидатски листи в ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 23 април 2014 г. от 11,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София", ще се извърши теглене на жребий за определяне на поредните номера на кандидатските листи на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети в бюлетината за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 23 април 2014 г. от 12,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София", ще се извърши теглене на жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, наблюдатели, представители на Българската национална телевизия и на Българското национално радио, и на средствата за масово осведомяване.

СЪОБЩЕНИЕ

На 17 април 2014 г. Централната избирателна комисия получи задължително предписание от Комисията за защита на лични данни относно предприемане на допълнителни технически и организационни мерки по отношение на осигурената от ЦИК съгласно чл. 136 от ИК възможност българските граждани да правят справка в Списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция/инициативен комитет за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 25 май 2014 г.

На основание протоколно решение на ЦИК от 18 април 2014 г. ЦИК изпрати писмо изх. № ЕП-00-78/18.04.2014 г. до Комисията за защита на лични данни за пояснения във връзка с получените задължителни предписания с оглед действието на постановеното Решение от 8 април 2014 г. по съединени дела С-293/12 и С-594/12 на Съда на Европейския съюз, разширен състав, с което Директива 2006/24/ЕО (за запазване на трафичните данни) е обявена за нищожна.

СЪОБЩЕНИЕ

Всеки избирател - български гражданин, може да направи справка по ЕГН за номера на избирателната секция, в чийто избирателен списък е включен, както и за мястото (адреса) на гласуване, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. на интернет страницата на ЦИК -www.cik.bg, чрез линк към ГД „ГРАО" в МРР.

Главна дирекция „ГРАО" уведоми ЦИК, че от 14 април 2014 г. е осигурила достъп до избирателните списъци за всички български граждани на интернет адрес http://www.grao.bg/elections/

От 17 април 2014 г. ГД „ГРАО" реализира и алтернативни начини за справки в избирателните списъци чрез SMS (цена 25 ст. без ДДС) или стационарен/мобилен телефон - безплатен.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия съобщава, че Приложение № 67 от изборните книжа следва да се попълва и от независимите кандидати и да се приложи към предложението за регистрацията им.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 17 април (четвъртък) 2014 г., се отменя провеждането на редовния брифинг на Централната избирателна комисия.

СЪОБЩЕНИЕ

По повод публикувани в медии данни за броя на граждани, заявили злоупотреба с лични данни от регистрирани за участие в изборите партии и коалиции, и свързаните с тези злоупотреби регистрирани партии и коалиции, Централната избирателна комисия уведомява, че такива данни не са предоставяни от Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия не извършва подобно обобщаване и обявяване на данни, които са обект на проверка от други компетентни органи - Комисията за защита на личните данни и Прокуратурата на Република България.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия на 16 април 2014 г. взе протоколно решение постъпилите жалби и сигнали от граждани във връзка с неправомерна употреба на техните лични данни да бъдат предоставени по компетентност на Главна прокуратура на Република България и на Комисията за защита на лични данни.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с информационно-разяснителната кампания на ЦИК на 23 и 24 април 2014 г. ще имате възможност да се снабдите с конкурсна документация и задание за изработване на аудио-визуални произведения (видеоклипове).

Конкурсната документация можете да получите от ЦИК, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж мецанин, стая 70, на 23 и 24 април 2014 г., от 10,00 до 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 16 април 2014 г., в Централната избирателна комисия се проведе съвместна среща с представители на Главна прокуратура на Република България и Комисията за защита на личните данни, инициирана по покана на Централната избирателна комисия.

На съвместната среща бяха обсъдени въпросите, свързани с администрирането на постъпващите жалби и сигнали от граждани за неправомерна употреба на личните им данни в подписките в подкрепа на регистрациите на партии и коалиции за участие в изборите за членове на Европейския парламент на Република България на 25 май 2014 г.

Въз основа на изразените становища от страна на институциите, взели участие в срещата, Централната избирателна комисия информира гражданите, които при извършена проверка на сайта на Централната избирателна комисия относно изразената от тях подкрепа в полза на политическа партия или коалиция, са установили несъответствие или неправомерна употреба на техни лични данни, следва да подадат лично или да изпращат жалбите си в писмена форма до Комисията за защита на личните данни на адрес: София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2.

ПОКАНА ЗА МЕДИИТЕ

На 16 април /сряда/ от 15.30 часа ще се проведе извънреден брифинг на Централната избирателна комисия и представители на Комисията за защита на личните данни и Прокуратурата на Република България, след проведена работна среща по повод подадените жалби и сигнали от страна на граждани за неправомерна употреба на лични данни в подписките за подкрепа на партии и коалиции за регистрация за участие в предстоящите избори за Европейски парламент.

Брифингът ще се състои на пл. „Княз Александър І" №1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

СЪОБЩЕНИЕ

По повод публикувана в информационен сайт справка относно граждани, заявили злоупотреба с лични данни от регистрирани за участие в изборите партии и коалиции, Централната избирателна комисия уведомява, че такива данни не са предоставяни от Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия не извършва подобно обобщаване и обявяване на данни, които са обект на проверка от други компетентни органи - Комисията за защита на личните данни и Прокуратурата на Република България.

Календар

Решения

  • № 1781-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1780-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1779-ЗДОИ / 28.02.2020

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения