СЪОБЩЕНИЕ

За пореден път Централната избирателна комисия е превърната в удобна мишена на политическо недоволство. Комисията не е политически орган и с приеманите решения и методически указания не обслужва интересите на политическите партии и коалиции. ЦИК прилага законите, както са приети от Народното събрание, дори и когато има неясни разпоредби или липсва детайлна регламентация на въведените правни институти.

ЦИК е поставена в тежки условия да организира националния референдум, насрочен на 27 януари 2013 г., като прилага непълни и недостатъчно ясни текстове, които се съдържат в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, без да намира достатъчно опора и в разпоредбите на Изборния кодекс, който се прилага за неуредените въпроси.

В осъществяване на своята дейност ЦИК приема и протоколни решения. Те са отдавна и добре познатите в правото. Всички решения на ЦИК могат да бъдат обжалвани по съдебен ред (вж Решение № 4/ 2011 г. на Конституционния съд, Раздел ІV). Действията на ЦИК не са оставени без съдебен контрол. Решенията се вземат с мнозинство от две трети, което е допълнителна гаранция, че по никакъв начин ЦИК не може да обслужва която и да е полическа сила.

В рамките на своите правомощия ЦИК предприема всички необходими действия за организирането и произвеждането на националния референдум на 27 януари 2013 г. и уверява българските граждани, че той ще бъде произведен при гарантиране на техните права.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с постъпили запитвания в Централната избирателна комисия относно подписката в подкрепа на регистрацията на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция в националния референдум на 27 януари 2013 г. уточняваме следното:
1. страница 1 на подписката се попълва съгласно образец - Приложение № 28 от книжата за национален референдум, одобрени с Решение № 6-НР от 12 ноември 2012 г., обнародвани в „Държавен вестник", бр. 90 от 16.11.2012 г.;
2. следващите страници на подписката (от стр. 2 нататък) се попълват съгласно т. 9, буква „е" на Решение № 5-НР от 12 ноември 2012 г. на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Централната избирателна комисия уведомява, че ще проведе брифинг с журналисти на 22 ноември 2012 г., четвъртък, от 15,00 ч.

Брифингът ще се проведе в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София".

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Областните управители провеждат консултации за съставите на РИК.

Не по-късно от 2 (два) календарни дни преди датата на консултациите областните управители трябва да изпратят покана до централните ръководства на политическите партии и коалиции в Народното събрание, както и до партията, която не е парламентарно представена, но има членове в Европейския парламент.

Поканите се изпращат чрез представляващите партиите или коалициите на следните адреси:

 1. ПП „ГЕРБ“
  Чрез Председателя Бойко Борисов
  1414, гр. София
  пл. България № 1, НДК, Административна сграда, ет. 16 и 17
  тел. 02/ 490 13 13
  факс: 02/ 490 09 51
  e_mail: [email protected], [email protected]
 2. „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“
  Чрез Председателя Сергей Станишев
  гр. София
  район Възраждане, ул. "Позитано" № 20, п.к. 382,
  тел. 02/ 810 72 00
  факс: 02/ 981 21 85,
  e_mail: [email protected]
 3. ПП „ДПС“
  Чрез Председателя Ахмед Доган
  1000, гр. София
  бул. "Ал. Стамболийски" № 45А,
  факс: 02/ 811 44 46,
  e_mail: [email protected]
 4. „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“
  Чрез Представляващите Мартин Димитров и Иван Костов
  1169, гр. София
  Народно събрание на Република България
  пл. „Народно събрание“ 2
 5. ПП „АТАКА“
  Чрез Председателя Волен Сидеров
  1000, гр. София,
  ул. "Врабча" №1,
  тел. 02/ 980 94 91
  факс: 02/ 980 94 91
  e_mail: [email protected]
 6. ПП „НДСВ“
  Чрез Председателя Христина Христова
  1000, гр. София
  ул. "Врабча" № 23,
  тел. 02/ 921 82 08, 02/ 921 81 28,
  факс: 02/ 921 81 65,
  e_mail: [email protected]

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На провелото се на 1 ноември 2012 г. заседание Централната избирателна комисия взе следните протоколни решения по принципни въпроси относно предстоящия на 27 януари 2013 г. национален референдум, а именно:
1. Под „дата на насрочване на национален референдум" следва да се разбира датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента на Република България за определяне на датата на произвеждане на националния референдум.
2. Гласуването на гражданите в националния референдум на 27 януари 2013 г. да се осъществява на територията на Република България, включително в дипломатическите и консулските представителства на Република България, както и на плавателните съдове, плаващи под българско знаме.
3. За произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г. се назначават нови районни избирателни комисии при спазване на реда и условията на Изборния кодекс и при използване на определените мандати за народни представители в изборите за народни представители през 2009 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С указ от 31 октомври 2012 г. на президента на Република България Росен Плевнелиев, на основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България, Решение на 41-ото Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 24 октомври 2012 г. и обнародвано в „Държавен вестник", бр. 83 от 30 октомври 2012 г., и чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, 27 януари 2013 г. е определен за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?".
Във връзка с горното на заседанието на Централната избирателна комисия на 1 ноември 2012 г. се включват за обсъждане и следните въпроси относно произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г., а именно:
1. Относно определяне на датата на насрочване на национален референдум.
2. Относно определяне на „територия на Република България", на която ще бъде произведен национален референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?".

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 19 октомври 2012 г., петък, от 12,00 ч. в зала 42 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" № 1, вход откъм бул. „Дондуков", ще се проведе пресконференция на Централната избирателна комисия, на която ще бъдат представени данни на НЦИОМ, свързани с информираността на българските граждани за избирателните им права.
Лице за контакт: Красимира Манолова, тел. 02/ 939 22 42.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна в частичните избори за кмет на кметство Лиляк, община Търговище, област Търговище, и кметство Радовене, община Роман, област Враца, насрочени на 18 ноември 2012 г., заявяват желанието си най-късно до 18 октомври 2012 г. включително чрез заявление (Приложение № 10 от изборните книжа, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).
Заявленията се подават до общинската администрация по постоянен адрес на избирателя, а по настоящ адрес - след подаване на заявление за вписване по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа).
Всяко заявление задължително се придружава с копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 10 ноември 2012 г. изтича срокът, в който избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за кметове на кметства на 18 ноември 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 27 октомври 2012 г. изтича срокът, в който избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за кмет на кметство на 4 ноември 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 25 септември 2012 г. Централната избирателна комисия предаде на Държавна агенция „Архиви" документите, съхранявани в комисията от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 28 октомври 2007 г., както и от произведените нови и частични избори в периода 2007 - 2010 г., подлежащи на постоянно запазване. Документите са общо 27 131 страници и са оформени в 194 архивни единици.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Президентът на Република България с укази № 319 и № 320 от 10 септември 2012 г. насрочи частични избори за кметове на кметства Лиляк, община Търговище, област Търговище, и Радовене, община Роман, област Враца, на 18 ноември 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 3 октомври 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 8 октомври 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 8 октомври 2012 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с Указ № 312 от 29 август 2012 г. насрочи частичен избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница, област Кюстендил, на 4 ноември 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 14 септември 2012 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 19 септември 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 24 септември 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 24 септември 2012 г., 17,00 ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 22 септември 2012 г. изтича срокът, в който избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за кмет на кметство Батак, община Павликени, област Велико Търново, на 30 септември 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 29 септември 2012 г. изтича срокът, в който избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за кметове на кметства на 7 октомври 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна в частичните избори за кметове на кметства на 7 октомври 2012 г., заявяват желанието си най-късно до 6 септември 2012 г. включително чрез заявление (Приложение № 10 от изборните книжа, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).

Заявленията се подават до общинската администрация по постоянен адрес на избирателя, а по настоящ адрес - след подаване на заявление за вписване по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа).

Всяко заявление задължително се придружава с копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна в новия избор за кмет на кметство Туховища, община Сатовча, област Благоевград, на 7 октомври 2012 г., заявяват желанието си най-късно до 6 септември 2012 г. включително чрез заявление (Приложение № 10 от изборните книжа, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).

Заявленията се подават до общинската администрация по постоянен адрес на избирателя, а по настоящ адрес - след подаване на заявление за вписване по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа).

Всяко заявление задължително се придружава с копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Президентът на Република България с Указ № 305 от 3 август 2012 г. насрочи частичен избор за кмет на кметство Калофер, община Карлово, област Пловдив, на 7 октомври 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 16 август 2012 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 22 август 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 27 август 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 27 август 2012 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с Указ № 276 от 16 юли 2012 г. насрочи частичен избор за кмет на кметство Байково, община Хитрино, област Шумен, на 7 октомври 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, считано от 31 юли 2012 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 22 август 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 27 август 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 27 август 2012 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 26 юли 2012 г. в Централната избирателна комисия се проведе среща на членове на ЦИК с представители на ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА.

По време на срещата бяха обсъдени предложенията на ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА за усъвършенстване на формите на обучение и информираност на избирателите за техните права и задължения в изборния процес. След размяна на мнения и идеи се набелязаха насоките за взаимодействие и сътрудничество с оглед подготовката на насочена към избирателите цялостна комуникативна стратегия при реализирането на разяснителната кампания по чл. 25, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс за предстоящите парламентарни избори.

Календар

Решения

 • № 1082-МИ / 21.01.2022

  относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

 • № 1081-МИ / 21.01.2022

  относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

 • № 1080-МИ / 21.01.2022

  относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

 • всички решения