ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ на администрацията на ЦИК.

Централна избирателна комисия - гр. София, пл. „Княз Александър І" № 1, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № K-20 от 17 септември 2013 г. на председателя и секретаря на ЦИК

Обявява:

І. Обявявам конкурс за една длъжност „Главен юрисконсулт" на администрацията на ЦИК.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжностите:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжностите:

1.1. минимална образователна степен - магистър;

1.2. професионален опит - 4 години или ІІІ мл. ранг.

2. Допълнителни изисквания:

2.1. специалност - право;

2.2. опит в административни структури.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса - решаване на тест и интервю.

ІV. Необходими документи:

1. заявление по образец;

2. декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност;

4. копия от документи за придобита допълнителна квалификация;

5. копия от документи за придобит ранг

V. Срокът за подаване на документите е 10-дневен и започва да тече от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

VІ. Документите за участие в конкурса се приемат всеки работен ден в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1 - вход от страната на бул. „Дондуков", на вътр. тел. 3777 до 10-ия ден след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност. Работното време за приемане на документи е от 9,30 до 12,00 и от 13,30 до 17,00 часа.

VІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на ЦИК.

VІІІ. Кратко описание на длъжността: Подпомагане при организиране и произвеждане на избори за държавни и местни органи на власт и за членове на Европейския парламент, избори за президент и вицепрезидент на републиката и референдуми.

Участие в процедури по обществени поръчки, изготвяне на проекти на заповеди, на становища, кореспонденция и др.

Участие в процесуално представителство, систематизиране на съдебната практика.

ІХ. Размерът на основната месечна заплата за длъжността е съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация до 1700 лв.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: представляващите „Синята коалиция“ при провеждане на консултации за съставите на преброителните комисии (ПК) и секционните избирателни комисии за частичните избори на 29 септември 2013 г.

При провеждане на консултациите за съставите на преброителните комисии и СИК за частичните избори на 29 септември 2013 г. „Синята коалиция" следва да се представлява от лица, надлежно упълномощени от представляващите „Синята коалиция" - Мартин Димитров и Иван Костов заедно.

В случай, че в консултациите са участвали лица, които не са надлежно упълномощени от посочените по-горе представляващи „Синята коалиция", то действията на участвалите в консултациите лица трябва да бъдат изрично потвърдени от представляващите „Синята коалиция" или от упълномощени от тях лица с право да преупълномощават.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: съставите на СИК при произвеждане на частичните избори за кметове на общини и кметове на кметства на 29 септември 2013 г.

На заседание на 19 август 2013 г. Централната избирателна комисия ще се произнесе с решение относно назначаването съставите на секционните избирателни комисии за частичните избори на 29 септември 2013 г. за кметове на общини и кметове на кметства.

СЪОБЩЕНИЕ

За частичните избори на 29 септември 2013 г. Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 5 август 2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 14 август 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 19 август 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 19 август 2013 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

При подаване на документите по Решение № 2751-МИ от 15 юли 2013 г. на ЦИК за допускане или регистрация за участие в частичните избори за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г. политическите партии, които са представили в ЦИК в оригинал удостоверение от Сметната палата по чл. 89, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс, издадено след 31 март 2013 г., представят това удостоверение в заверено копие.

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 2739 от 3 юли 2013 г. Централната избирателна комисия обяви конкурс за главен секретар на администрацията на ЦИК.
Конкурсът ще бъде обявен едновременно в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията към Министерския съвет и в един централен ежедневник, както и на интернет страницата на ЦИК.
Срокът за подаване на документи за конкурса за главен секретар на администрацията на Централната избирателна комисия ще започне да тече от обявяване на конкурса в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията към Министерския съвет.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили запитвания относно съхранението с охранителен режим на неизползван резерв от бюлетини и начина на тяхното предаване от районните администрации Ви уведомяваме, че с писмо от Софийска градска прокуратура с вх. № 2078-НС от 11.06.2013 г. Софийска градска прокуратура уведомява, че не е необходимо предаването на неизползвания резерв от бюлетини за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. за нуждите на досъдебно производство № 162/2013 г. по описа на СО на СГП, пр.пр. № 4907/2013 г. по описа на СГП.

С нераздадения резерв от бюлетини, печати и други книжа и материали следва да се разпоредите по указания, дадени от органите, отговарящи за организационно-техническата подготовка и обезпечаване на изборите съгласно чл. 13, ал. 1 от ИК - Министерски съвет.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: приемане на нови решения за представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, наблюдатели, застъпници и социологически агенции за частични и нови избори

С Решение № 2704-МИ и Решение № 2708-МИ от 7 юни 2013 г. Централната избирателна комисия отмени Решение № 1529-МИ от 13 декември 2011 г., Решение № 1680 от 5 март 2012 г., Решение № 1543-МИ от 20 декември 2011 г. на ЦИК и Решение № 1687-МИ от 8 март 2012 г.

С решения № 2705-МИ, № 2706-МИ, № 2707-МИ и № 2708-МИ от 7 юни 2013 г. ЦИК прие нова регламентация по отношение представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, наблюдатели, застъпници и социологически агенции при произвеждане на частични и нови избори, съобразена с последните изменения в Изборния кодекс, обнародвани в ДВ, бр. 17 от 21.02.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 2669-НС от 20.05.2013 г. Централната избирателна комисия указа на БНБ да преведе по сметка на Център „Фонд за лечение на деца" сумите от депозитите, внесени за участие в парламентарните избори на 12 май 2013 г. от партиите и коалициите от партии.

Съгласно писмо с изх. № 37-0214/27.05.2013 г. на БНБ към 27.05.2013 г. банката е превела по сметка на Център „Фонд за лечение на деца" невъзстановени суми от депозити съгласно чл. 80 от Изборния кодекс в общ размер от 300 000 лв.

СЪОБЩЕНИЕ

На 22 май 2013 г. от 9,00 ч. се свиква заседание на Централната избирателна комисия с дневен ред: обявяване на избрани следващите в листите на КП „Коалиция за България" за 13. МИР - Пазарджишки, и 17. МИР - Пловдивски, депутати.

Каним регистрираните в ЦИК наблюдатели на изборите от български неправителствени организации и международните наблюдатели да присъстват на заседанието.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия организира на 16 май 2013 г. от 15:00 часа пресконференция за медии, в която ще вземат участие председателят на ЦИК г-жа Красимира Медарова, секретарят г-жа Севинч Солакова, заместник-председателите г-жа Румяна Сидерова, г-жа Елена Маркова, г-жа Сабрие Сапунджиева, г-жа Мария Мусорлиева и г-жа Мая Андреева.

Пресконференцията ще се проведе в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I" № 1, фоайе на зала „Света София", вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с дадена днес, 15 май 2013 г., от Главния прокурор на Република България Сотир Цацаров пресконференция за намерените в деня за размисъл бюлетини в печатница „Мултипринт" в гр. Костинброд Централната избирателна комисия уточнява следното:

Образецът на бюлетината се приема от ЦИК като част от изборните книжа (Приложение № 95 от изборните книжа), а макетът на бюлетините за всеки от 31 изборни райони в България и извън страната се одобрява от ЦИК, след което започва отпечатването им за гласуването в изборния ден.

Разпределението на бюлетините по изборни райони и извън страната се извършва от Министерския съвет, като орган, осъществяващ организационно-техническата подготовка на изборите. Съгласно Изборния кодекс пътят на готовите бюлетини е от печатницата към областните администрации, които ги разпределят по общините на тяхна територия, а в деня за размисъл - 11 май 2013 г. общинските администрации ги разпределят по секции.

С писмо № 02-19-48 от 10 май 2013 г. Администрацията на Министерския съвет е изпратила на ЦИК по 3 броя бюлетини за гласуване в изборите за народни представители за всеки изборен район, както и 3 бр. бюлетини за гласуване извън страната, или общо 32 вида бюлетини по 3 броя. Бюлетините са по образец, фабрично сгънати и слепени с лепило, което показва, че са откъснати от кочани. Получените бюлетини се съхраняват в касата на ЦИК и те не са използвани. От съображение за сигурност същите не са изнасяни и показвани за заснемане.

Предоставените от Администрацията на Министерския съвет на ЦИК образци на отпечатаните бюлетини е трайна практика, предхождаща мандата на тази Централна избирателна комисия.

СЪОБЩЕНИЕ

На интернет страниците на районните избирателни комисии са публикувани сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и протоколa на съответната РИК с данните от гласуването в изборния район.

Данните са достъпни и на интернет страницата на ЦИК в раздел „Резултати".

СЪОБЩЕНИЕ

Български гражданин с избирателни права, който се намира в изборния ден в лечебно заведение, социален дом или друго социално заведение, но не е включен в избирателния списък, се дописва под чертата и се допуска да гласува.

СЪОБЩЕНИЕ

Телефони за заявки за извозване на инвалиди до избирателните секции в Столична община:


0800 20 720
02 904 1351

СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО!


Районните избирателни комисии спешно да доведат до знанието на всички секционни избирателни комисии, че при работа с копирните машини в случай на неизправност НЕЗАБАВНО се уведомява дружеството доставчик на техниката на телефон 070010888, който функционира за цялата страна.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ВАЖНО!

Районните избирателни комисии спешно да доведат до знанието на всички секционни избирателни комисии, че следва да допускат в изборното помещение представителите на коалициите от партии въз основа на представените от тях пълномощни, макар и без печат. Коалициите от партии нямат печат.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ РИК И СИК

Относно застъпници

 

В случай, че между ЕГН-то в издаденото удостоверение на застъпника и това, посочено в документа му за самоличност има разлика, то това обстоятелство се отбелязва като забележка в списъка на застъпниците срещу името на застъпника, като се вписва и ЕГН-то според документа му за самоличност.

СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО!


Районните избирателни комисии спешно да доведат до знанието на всички секционни избирателни комисии, че при гласуването бюлетината за гласуване се ОТКЪСВА ОТ КОЧАНА ПРЕД ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ, ПОКАЗВА СЕ ЛИЦЕВАТА Й ЧАСТ, ПОСТАВЯ СЕ ПЪРВИЯТ ПЕЧАТ и едва след това се предоставя на избирателя за гласуване.

СЪОБЩЕНИЕ

До

РАЙОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

РИК следва незабавно да вземат решение за регистрация на всички застъпници, за които са подадени своевременно заявления и са налице предвидените в закона основания. Снабдяването им с удостоверения да става след регистрацията им.

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения