СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня, че днес, 22 април 2014 г., в 18,00 ч. изтича срокът за регистрация на кандидатски листи в ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 23 април 2014 г. от 11,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София", ще се извърши теглене на жребий за определяне на поредните номера на кандидатските листи на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети в бюлетината за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 23 април 2014 г. от 12,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София", ще се извърши теглене на жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, наблюдатели, представители на Българската национална телевизия и на Българското национално радио, и на средствата за масово осведомяване.

СЪОБЩЕНИЕ

На 17 април 2014 г. Централната избирателна комисия получи задължително предписание от Комисията за защита на лични данни относно предприемане на допълнителни технически и организационни мерки по отношение на осигурената от ЦИК съгласно чл. 136 от ИК възможност българските граждани да правят справка в Списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция/инициативен комитет за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 25 май 2014 г.

На основание протоколно решение на ЦИК от 18 април 2014 г. ЦИК изпрати писмо изх. № ЕП-00-78/18.04.2014 г. до Комисията за защита на лични данни за пояснения във връзка с получените задължителни предписания с оглед действието на постановеното Решение от 8 април 2014 г. по съединени дела С-293/12 и С-594/12 на Съда на Европейския съюз, разширен състав, с което Директива 2006/24/ЕО (за запазване на трафичните данни) е обявена за нищожна.

СЪОБЩЕНИЕ

Всеки избирател - български гражданин, може да направи справка по ЕГН за номера на избирателната секция, в чийто избирателен списък е включен, както и за мястото (адреса) на гласуване, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. на интернет страницата на ЦИК -www.cik.bg, чрез линк към ГД „ГРАО" в МРР.

Главна дирекция „ГРАО" уведоми ЦИК, че от 14 април 2014 г. е осигурила достъп до избирателните списъци за всички български граждани на интернет адрес http://www.grao.bg/elections/

От 17 април 2014 г. ГД „ГРАО" реализира и алтернативни начини за справки в избирателните списъци чрез SMS (цена 25 ст. без ДДС) или стационарен/мобилен телефон - безплатен.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия съобщава, че Приложение № 67 от изборните книжа следва да се попълва и от независимите кандидати и да се приложи към предложението за регистрацията им.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 17 април (четвъртък) 2014 г., се отменя провеждането на редовния брифинг на Централната избирателна комисия.

СЪОБЩЕНИЕ

По повод публикувани в медии данни за броя на граждани, заявили злоупотреба с лични данни от регистрирани за участие в изборите партии и коалиции, и свързаните с тези злоупотреби регистрирани партии и коалиции, Централната избирателна комисия уведомява, че такива данни не са предоставяни от Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия не извършва подобно обобщаване и обявяване на данни, които са обект на проверка от други компетентни органи - Комисията за защита на личните данни и Прокуратурата на Република България.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия на 16 април 2014 г. взе протоколно решение постъпилите жалби и сигнали от граждани във връзка с неправомерна употреба на техните лични данни да бъдат предоставени по компетентност на Главна прокуратура на Република България и на Комисията за защита на лични данни.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с информационно-разяснителната кампания на ЦИК на 23 и 24 април 2014 г. ще имате възможност да се снабдите с конкурсна документация и задание за изработване на аудио-визуални произведения (видеоклипове).

Конкурсната документация можете да получите от ЦИК, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж мецанин, стая 70, на 23 и 24 април 2014 г., от 10,00 до 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 16 април 2014 г., в Централната избирателна комисия се проведе съвместна среща с представители на Главна прокуратура на Република България и Комисията за защита на личните данни, инициирана по покана на Централната избирателна комисия.

На съвместната среща бяха обсъдени въпросите, свързани с администрирането на постъпващите жалби и сигнали от граждани за неправомерна употреба на личните им данни в подписките в подкрепа на регистрациите на партии и коалиции за участие в изборите за членове на Европейския парламент на Република България на 25 май 2014 г.

Въз основа на изразените становища от страна на институциите, взели участие в срещата, Централната избирателна комисия информира гражданите, които при извършена проверка на сайта на Централната избирателна комисия относно изразената от тях подкрепа в полза на политическа партия или коалиция, са установили несъответствие или неправомерна употреба на техни лични данни, следва да подадат лично или да изпращат жалбите си в писмена форма до Комисията за защита на личните данни на адрес: София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2.

ПОКАНА ЗА МЕДИИТЕ

На 16 април /сряда/ от 15.30 часа ще се проведе извънреден брифинг на Централната избирателна комисия и представители на Комисията за защита на личните данни и Прокуратурата на Република България, след проведена работна среща по повод подадените жалби и сигнали от страна на граждани за неправомерна употреба на лични данни в подписките за подкрепа на партии и коалиции за регистрация за участие в предстоящите избори за Европейски парламент.

Брифингът ще се състои на пл. „Княз Александър І" №1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

СЪОБЩЕНИЕ

По повод публикувана в информационен сайт справка относно граждани, заявили злоупотреба с лични данни от регистрирани за участие в изборите партии и коалиции, Централната избирателна комисия уведомява, че такива данни не са предоставяни от Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия не извършва подобно обобщаване и обявяване на данни, които са обект на проверка от други компетентни органи - Комисията за защита на личните данни и Прокуратурата на Република България.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение задълженията по Раздел ХІІІ, т. 16 от Условия, ред и срокове на конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., ще се състои отваряне на плика с офертната цена от участника в конкурса на 15 април 2014 г. от 14,00 часа в ЦИК, София, пл. „Княз Александър I" № 1, мецанин, зала 76А.

На отварянето имат право да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със зачестили сигнали от граждани въз основа на извършена проверка в списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партии или коалиции за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, Централната избирателна комисия изразява следното становище:

В изпълнение на задължението по чл. 57, ал. 1, т. 36 във връзка с чл. 136 и чл. 143 от Изборния кодекс ЦИК осигури възможност всеки избирател - български гражданин или гражданин на друга държава - членка на ЕС, да може да направи справка в списъците за подкрепа на регистрацията на партиите или коалициите. Централната избирателна комисия информира гражданите, че при установени от тях нарушения следва да сезират компетентните органи.

Компетентни органи са Комисията за защита на личните данни и Прокуратурата на Република България.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 14 април 2014 г. изтича срокът, в който гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък за гласуване в Република България, представя декларация по образец (Приложение № 13 от изборните книжа) в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 14 април 2014 г. изтича срокът, в който гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на решение № 47-ЕП от 3 април 2014 г. на ЦИК районните избирателни комисии следва да се регистрират като администратори на лични данни. Комисията за защита на личните данни е публикувала подробни указания за извършване на тази регистрация на своята интернет страница:

https://www.cpdp.bg/?p=news_view&aid=629

СЪОБЩЕНИЕ

Изготвени са първите аудио-визуални клипове на Централната избирателна комисия във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Всички, които желаят да подпомогнат разпространението им относно необходимостта от широка обществена разгласа на правата и задълженията на избирателите, може да се обърнат към ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България от 9,00 ч. на 10 април 2014 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати е 18,00 ч. на 22 април 2014 г. (32 дни преди изборния ден).

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения