СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО!


Районните избирателни комисии спешно да доведат до знанието на всички секционни избирателни комисии, че при гласуването бюлетината за гласуване се ОТКЪСВА ОТ КОЧАНА ПРЕД ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ, ПОКАЗВА СЕ ЛИЦЕВАТА Й ЧАСТ, ПОСТАВЯ СЕ ПЪРВИЯТ ПЕЧАТ и едва след това се предоставя на избирателя за гласуване.

СЪОБЩЕНИЕ

До

РАЙОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

РИК следва незабавно да вземат решение за регистрация на всички застъпници, за които са подадени своевременно заявления и са налице предвидените в закона основания. Снабдяването им с удостоверения да става след регистрацията им.

СЪОБЩЕНИЕ

По информация на Районните избирателни комисии към 8.00 часа всички избирателни секции в страната са открити и работят нормално.

СЪОБЩЕНИЕ

Секционните избирателни комисии следва да копират секционните протоколи по начин, че да са видни всички вписани с думи и цифри числа, както и фабричните номера на протоколите.

СЪОБЩЕНИЕ

Бюлетините, с които ще се гласува в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в днешния съботен ден, 11 май 2013 г., са предадени от представители на РИК и общинската администрация на СИК и се намират в изборните помещения. Те са запечатани и се охраняват от органите на МВР.

Съгласно писмо на Върховна касационна прокуратура с вх. № 1706-НС от 11 май 2013 г. на ЦИК и прессъобщение на Прокуратурата (достъпно в интернет на адрес: http://www.prb.bg/main/bg/News/3543/ ), намерените в печатница „Мултипринт", гр. Костинброд 350 000 бюлетини, са поставени под засилена охрана, което гарантира, че с тях няма да се извършва гласуване в изборите на 12 май 2013 г.

Централната избирателна комисия уверява всички избиратели, политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети, участващи в изборите на 12 май 2013 г., че намерените в печатница „Мултипринт" бюлетини, които се охраняват от компетентните органи, не могат да доведат до опорочаване на вота, след като с тях няма да се гласува.

СЪОБЩЕНИЕ

Информацията по т. 3 от Оперативния план на Централната избирателна комисия за организацията на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. да се предава в определените часове на следните електронни адреси на ЦИК: [email protected].

СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Районните избирателни комисии следва да сведат до знанието на всички секционни избирателни комисии Решение № 2589-НС от 10 май 2013 г. на ЦИК относно поставяне на четвъртия екземпляр от протокола на СИК на видно място пред секцията.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: образците на изборни книжа, които да бъдат използвани при произвеждането на частичния избор за кмет на град Варна на 30 юни 2013 г.

Централната избирателна комисия уведомява всички заинтересовани лица, че при произвеждане на частичния избор за кмет на град Варна на 30 юни 2013 г. се използват изборните книжа, утвърдени с Решение № 1679-МИ от 5 март 2012 г. на ЦИК, обн. ДВ, бр. 20/2012 г., Решение № 1621-МИ от 13 февруари 2012 г. на ЦИК, обн. ДВ, бр. 14/2012 г. и Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г. на ЦИК, обн. ДВ, бр. 98/2011 г.

Образци на изборни книжа могат да бъдат намерени в цитираните броеве на „Държавен вестник", както на http://mipvr2011.cik.bg/?page=494

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: подписване на протоколи от комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК

Съгласно т. 10 от решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. членовете на СИК/ПСИК предават на поне трима членове на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК - представители на различни партии и коалиции от партии или двама представители на различни политически партии и коалиции от партии и на представителя на областната администрация запечатаната торба с бюлетините и други книжа и материали и плика, съдържащ изброените в т. 10 документи.

За предаването се съставя протокол, който следва да бъде подписан от предаващите членове на СИК и от поне тримата горепосочени представители на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК. В случай, че подписват повече от девет членове на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК, отпечатаната номерация в образеца на протокола се продължава на ръка.

Същото правило важи и за подписването на констативния протокол, който се съставя в случаите на торби с нарушена цялост.

ВАЖНО: Лентата/лентите, с която се запечатва помещението/помещенията, определени за съхранение на изборните книжа и материали се подписва от всички членове на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 9 май 2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 15 май 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 20 май 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 20 май 2013 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

До кметовете и секретарите на общини и длъжностните лица с правомощия да съставят и подписват избирателни списъци

Централната избирателна комисия обръща внимание на органите и длъжностните лица по чл. 40, ал. 1, чл. 42, ал. 1, чл. 43, ал. 1, чл. 44, ал. 1 и чл. 45, ал. 1 от Изборния кодекс, че преди предаването на избирателните списъци на СИК са длъжни да поставят черта непосредствено под последното отпечатано или дописано от тях име на избирател. Те са длъжни да положат подпис и печат непосредствено под чертата по начин, изключващ възможност за дописване на допълнително име под чертата и подписите им, независимо от това къде в списъка е отпечатано мястото за полагане на подписи.

За СИК, определени за гласуване на хора с увреждания или намиращи се в населени места с концентрация на студенти, общинската администрация да предвиди и осигури допълнителни страници за вписване на съответната категория избиратели в допълнителния избирателен списък.

СЪОБЩЕНИЕ

На интернет страницата на Централната избирателна комисия в раздел „За граждани" е достъпна система за проверка на избирателните права за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и за частичните избори за кметове на кметства на същата дата.

СЪОБЩЕНИЕ

В изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в секциите извън страната се гласува с бюлетина без кандидатски листи, която съдържа наименованията на партии и коалиции от партии, регистрирали поне една кандидатска листа в РИК.

Партиите и коалициите от партии не могат да регистрират застъпници за секциите извън страната.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На интернет страницата на ЦИК в рубрика „Регистрирани партии", подрубрики „Кандидатски листи", са публикувани регистрираните кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. за всеки отделен изборен район.

Информацията за регистрираните кандидатски листи по изборни райони може да намерите и на интернет страницата на съответната РИК.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: отличителни знаци на членовете на СИК, застъпниците, представителите на политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети, наблюдателите и анкетьорите

Членовете на СИК, застъпниците, представителите на политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети, наблюдателите и анкетьорите в изборния ден са длъжни да носят само отличителните знаци (баджове), одобрени с решения с ЦИК, както следва:

 • за членовете на СИК - по Приложение № 2 към Решение № 2335-НС от 29.03.2013 г.;
 • за застъпниците - по Приложение № 1 към Решение № 2162-НС от 15.03.2013 г. на ЦИК;
 • за представителите на политическите партии, коалиции от партии и инициативните комитети - по Приложение № 2 към Решение №2162 - НС от 15.03.2013 г . на ЦИК;
 • за наблюдателите - по Приложение № 1 към Решение №2180-НС от 20.03.2013 г. на ЦИК;
 • за анкетьорите - по Приложение № 1 към Решение № 2438-НС от 18. 04.2013 на ЦИК.

ВАЖНО: Членовете на СИК носят задължително отличителни знаци.

Централната избирателна комисия препоръчва на застъпниците, представителите на политически партии, коалициите от партии и инициативните комитети, наблюдателите и анкетьорите в изборния ден стриктно да се придържат към утвърдените образци на отличителни знаци и да ги носят с цел ясна легитимация.

Районните избирателни комисии следва да публикуват на интернет страницата си образците на отличителни знаци (банджове)

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: обучение от районните избирателни комисии на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК

Районните избирателни комисии не по-късно от 10 май 2013 г. следва да извършат обучение на членовете на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК, като ги запознаят с Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК и с функциите им във връзка с приемане на торбите с бюлетините и останалите книжа и материали и пликовете с протоколите от СИК/ПСИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия ще проведе съвместна работна среща с Изборния борд на 30 април 2013 г., 14,00 ч., в заседателна зала № 42 на ЦИК, мецанин, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм бул. „Дондуков".

Срещата ще бъде излъчвана онлайн на страницата на Централната избирателна комисия.

Срещата ще бъде отворена и за присъствие на журналисти.

СЪОБЩЕНИЕ

По информация, предоставена от МВР във връзка с осигуряването на сигурността и обществения ред при подготовката и произвеждането на изборите за Народно събрание, насрочени за 12 май 2013 г., считано от 12,00 ч. на 25 април 2013 г. в Министерството на вътрешните работи, на телефон: 02/982 22 32, факс: 02/982 56 46 и e-mail: [email protected], функционира денонощно открита линия за граждани за подаване на сигнали, свързани с нарушения, възпрепятстващи нормалното протичане на изборния процес, при произвеждането на избори за народни представители.

СЪОБЩЕНИЕ

Обръщаме внимание, че на 27 април 2013 г. изтича срокът за:

1. Издаване на удостоверение за гласуване на друго място от общината/района/кметството по постоянен адрес;

2. Подаване на заявление и вписване на избирател в списъците по настоящ адрес;

За гражданите, притежаващи Универсален електрононен подпис е осигурена възможност да подадaт искане за гласуване по настоящ адрес на следния електронен адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Personal/Default.cshtml

 

СЪОБЩЕНИЕ

С адресите на разкритите избирателни секции извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. можете да се запознаете на следния адрес: www.mfa.government.bg, рубрика „Парламентарни избори 2013", подрубрика „Места за гласуване". При избор на съответната държава ще получите информация за адресите на разкритите избирателни секции на територията на тази държава.

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения