СЪОБЩЕНИЕ

СПЕШНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпила жалба срещу указания за представителите на Българската социалистическа партия в секционните избирателни комисии Централната избирателна комисия уведомява всички членове на СИК и ОИК, че ПЕЧАТИТЕ, използвани от секционните избирателни комисии, НЕ СЛЕДВА ДА СЕ НАРАНЯВАТ ОТНОВО през изборния ден и след приключване на гласуването.

Общинските избирателни комисии незабавно да сведат това до знанието на секционните избирателни комисии.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изборите на 30 октомври 2011 г. секционните избирателни комисии да организират гласуването, така че на избирател да се подават всички бюлетини за всички видове избори, за които се гласува.

При наличие на повече от една кабина гласуването се провежда във всички налични кабини за всички видове избори.

Да не се допуска практика, според която на избирателя се подава бюлетина само за един вид избор, с която той отразява вота си, пуска я в съответната изборна урна, подава се втора бюлетина/и за друг вид избор, отново се връща в кабината за гласуване, отразява вот за втората бюлетина/и и т.н., което води до прекомерно забавяне на изборния процес.

Общинските избирателни комисии при раздаване на изборните книжа и материали да сведат това съобщение до членовете на СИК.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ И СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

В предстоящия нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 30 октомври 2011 г. ще се използват същите протоколи на СИК както при първи тур, но в този случай разпределението на действителните гласове ще се извърши само между кандидатските листи, излъчени за новия избор.

Редовете на шестнадесетте кандидатски двойки, които не участват в новия избор, не се попълват.

Общинските избирателни комисии да информират всички секционни избирателни комисии в деня на предаването на изборните книжа и материали.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинските избирателни комисии незабавно да проверят наличието на всички печати на СИК върнати им от секционните избирателни комисии след приключване на изборния ден на 23 октомври 2011 г. Да се проследи броят на печатите да е съответен на броя на секционните избирателни комисии пред които ще се произведат избори на 30 октомври 2011 г. При разпределяне на изборните книжа и материали на 29 октомври 2011 г. всяка секционна избирателна комисия да бъде снабдена с печат.

Да се напомнят на председателите на всяка СИК задълженията на комисията:

- по новото нараняване на печата преди започване на гласуването в изборния ден на 30 октомври 2011 г. и изготвянето на протокол за това;

- при гласуването да бъдат поставени задължително два печата на всяка бюлетина - при подаването й на избирателя и преди пускането й в урната.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Секционните избирателни комисии вписват в избирателния списък личните данни на избирателя от документа му за самоличност без да съобщават гласно единния граждански номер и номера на личната карта.

Общинските избирателни комисии предават на 29 октомври 2011 г. на всяка секционна избирателна комисия копие от Решение № 1399-ПВР/МИ от 28.10.2011 г. при предаване на изборните книжа и материали за произвеждане на изборите на 30 октомври 2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Централната избирателна комисия насрочва жребий за поредността на обръщенията на допуснатите за нов избор кандидати за президент и вицепрезидент на Република България в програмите на БНТ и БНР.

Жребият ще се проведе на 27 октомври 2011 г. в 15,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, фоайето на зала "Света София", вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Централната избирателна комисия с Решение № 1349-ПВР от 26 октомври 2011 г. обяви резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Нов избор за президент и вицепрезидент на Република България ще се произведе на 30 октомври 2011 г. между първите двама кандидати по листи, получили най-много гласове:
Росен Асенов Плевнелиев и Маргарита Стефанова Попова, ПП „ГЕРБ"
и

Ивайло Георгиев Калфин и Стефан Ламбов Данаилов, ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ".

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ИЗБИРАТЕЛИ С ОЧЕВИДНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ИЛИ ЗРЕНИЕТО, когато гласуват в избрана от тях подходяща секция се допускат до гласуване след попълване на декларация по чл. 203, ал. 3 от ИК.

Когато тези избиратели гласуват в секцията по постоянния си адрес се допускат до гласуване без да се изискват допълнителни документи удостоверяващи факти и степента на увреждането. Тези избиратели не попълват декларация по чл. 203, ал. 3 от ИК.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Централната избирателна комисия ще обяви имената на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, между които ще се произведе новият избор, въз основа на резултатите от гласуването, проведено на 23 октомври 2011 г., веднага след тяхното определяне.

Определянето на резултатите ще бъде извършено след предаване на всички секционни протоколи от общинските избирателни комисии на територията на страната и от секционните избирателни комисии извън страната и след повторното въвеждане на данните от тези протоколи в Изчислителния пункт към ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Поради произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и изборите за общински съветници и кметове на една и съща дата, повишената избирателна активност по постъпилите в Централната избирателна комисия към 17,00 ч. данни, както и по съображения от постъпилите жалби и сигнали от територията на Република България за висок брой избиратели, намиращи се пред изборните помещения, за които съществува вероятност да не могат да упражнят конституционно гарантирано активно избирателно право и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 и т. 36 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. УДЪЛЖАВА изборния ден на територията на Република България до 20,00 ч. В 20,00 ч. член на секционната избирателна комисия следва да събере документите за самоличност на избирателите, които се намират пред изборното помещение и все още не са упражнили правото си на глас. Само тези избиратели се допускат до гласуване до 21,00 ч.

2. УДЪЛЖАВА изборния ден извън страната до 20,00 ч. местно време. В 20,00 ч. местно време член на секционната избирателна комисия следва да събере документите за самоличност на избирателите, които се намират пред изборното помещение и все още не са упражнили правото си на глас. Само тези избиратели се допускат до гласуване до 21,00 ч. местно време.

3. Резултатите от социологическите проучвания, извършвани в изборния ден, се оповестяват след 20,00 ч. на изборния ден.

4. Задължава всички ОИК на територията на Република България незабавно да уведомят секционните избирателни комисии на територията на съответната община за настоящото решение.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с т. 3 от Оперативния план Ви указваме, че в ЦИК трябва да постъпва информация по факс и електронна поща в изборния ден на 23 октомври 2011 г., както следва:
- в 7,00 ч. се подава информация открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално и имат ли възникнали проблеми;
- в часовете 10,00, 13,00, 17,00 и 19,00 ч. се подава информация за брой гласували според избирателните списъци за двата вида избори поотделно
- до 19,30 ч. се подава информация за приключване на изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 19,00 ч.
Горната информация може да се подаде на телефоните на съответните отговорници за региона.

СЪОБЩЕНИЕ

В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
ДО КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ
ДО СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
ДО КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 242, АЛ. 7 ОТ ИК


Централната избирателна комисия прие Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г. , с което измени и допълни Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. относно опаковане и предаване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали от секционните избирателни комисии на комисиите по чл.242, ал.7 от ИК и съхранение на книжата и материалите до следващите избори. Пълният текст на решението с направените изменения и допълнения можете да намерите на следния линк: "ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕШЕНИЕ № 1098-ПВР/МИ ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011 Г., ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ № 1264-ПВР/МИ ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011 Г."

Общинските избирателни комисии със съдействието на общинската администрация следва да осигурят по един екземпляр от пълния текст на решението с измененията и допълненията на всеки СИК, който да бъде предаден едновременно с останалите книжа и материали по чл. 187, ал. 1 от ИК в предизборния ден. Екземпляр от пълния текст на решението следва да се предостави и на всяка комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Общинската администрация при оборудване на кабината за гласуване поставя вътре табло, одобрено с Решение № 1121-ПВР/МИ от 07.10.2011 г. в Приложението и съобразно изискванията т. 10.3 от Раздел І на Методически указания - част ІІ, приети с Решение № 1026-ПВР/МИ от 03.10.2011 г. на ЦИК.
Общинските администрации по възможност отпечатват цветно таблото, публикувано в сайта на ЦИК: www.cik.bg, бутон „Информация", ред „Табло в кабината за гласуване" .
Когато таблото не може да се изготви с цветен печат, контурите на знака Х в текста и квадратчето допълнително се покриват със син цвят (чрез флумастер, химикал и др.).

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

Копие: ДО
ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

 

Молим Ви за нуждите на Централната избирателна комисия да ни предоставите незабавно информация за броя на образуваните на територията на общината секции за гласуване с подвижна избирателна урна и броя на избирателите включени в тях.

Молим да ни изпратите и копие на избирателните списъци с избирателите, включени за гласуване с подвижна избирателна урна.

Информацията може да бъде изпратена по пощата или на електронния адрес на ЦИК: [email protected]

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЩИНСКИТЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

Централната избирателна комисия уведомява общинските администрации в следните общини:

Гърмен, област Благоевград;
Бургас, област Бургас;
Приморско, област Бургас;
Аврен, област Варна;
Вълчидол, област Варна;
Провадия, област Варна;
Лясковец, област Велико Търново;
Павликени, област Велико Търново;
Мизия, област Враца;
Каварна, област Добрич;
Рила, област Кюстендил;
Летница, област Ловеч;
Плевен, област Плевен;
Калояново, област Пловдив;
Ветово, област Русе;
Русе, област Русе;
Столична община, район „Нови Искър";
Горна Малина, Софийска област;
Златица, Софийска област;
Върбица, област Шумен;
Нови пазар, област Шумен;
Елхово, област Ямбол,

че не са изпълнили задълженията си по чл. 62, ал. 7 във връзка с чл. 52, ал. 5 от Изборния кодекс, като не са изпратили копие от избирателния списък - част ІІ (за обявяване), с включените лица - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, подали заявления за включването им в избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

При изписване на абревиатурата на местна коалиция от партии в бюлетините за общински съветници и кметове, общинските избирателни комисии да изписват абревиатурата „КП" пред наименованието на местната коалиция, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 2, т. 4 и § 2 от ДР на ИК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия съобщава, че с Решение № 959-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г. и Решение № 1011-ПВР/МИ от 30 септември 2011 г. са изменени и допълнени Методическите указания за общинските избирателни комисии - част І, приети с Решение № 786-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г.

Измененията и допълненията са отразени в публикуваните на интернет-страницата на ЦИК Методически указания за общинските избирателни комисии - част І.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия съобщава, че с Решение № 959-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г. са изменени и допълнени Методическите указания за общинските избирателни комисии - част І, приети с Решение № 786-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г.

Измененията и допълненията са отразени в публикуваните на интернет страницата на ЦИК Методически указания за общинските избирателни комисии - част І.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ
И ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

Номерата на изборните райони се определят от ОИК съобразно Решение № 445-ПВР/МИ от 19 август 2011 г. на ЦИК.
Номерът на изборния район за избор за общински съветници се състои от четири числа - ААВВ. С първите две (АА) се означава областта съобразно номерацията на областите в Република България, посочени в т. 1 на Решение № 19-ПВР/МИ от 11 юли 2011 г. на ЦИК. Последните две числа (ВВ) определят номера на общината съобразно ЕКАТТЕ.
Номерът на изборния район за кмет на община се състои от четири числа - ААВВ, формирани на същия принцип както за избор за общински съветници.
Номерът на изборния район за избор на кмет на кметство се състои от девет числа - ААВВХХХХХ, от които: първите две числа (АА) - номерът на областта, втората двойка числа (ВВ) - номерът на общината, и последните пет числа (ХХХХХ) - номерът на населеното място, център на кметството, съобразно ЕКАТТЕ.
Номерата на изборните райони се отпечатват в бюлетините без тирета, интервали или други знаци.
Що се касае до начина на отпечатване на текста община...... кметство ... изборен район № ... в горния край на бюлетината за кмет на кметство в случаите, когато текстът не се побира на един ред, няма пречка част от текста да бъде отпечатан на втори ред, тъй като в техническия образец на бюлетината, приет от ЦИК с Решение № 449-МИ от 19 август 2011 г. не е предвидено ограничение в броя на редовете, на които ще се отпечата цитираният по-горе текст.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Централната избирателна комисия указва на общинските избирателни комисии, че директорите на училища и учителите не изпълняват държавна служба по смисъла на чл. 104, ал. 1 от Изборния кодекс и не са длъжни да ползват отпуск след регистрацията си като кандидати за общински съветници и кметове.

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения