СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. общинските избирателни комисии подават данни на Сметната палата за регистрираните от ОИК партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

На интернет страницата на Сметната палата в раздел „Контрол - избори", подраздел „Подаване на информация за Единния регистър по Изборния кодекс", е публикувана информация на вниманието на ОИК и е достъпен образец на справка за регистрираните участници за изборите, съдържащ:

- Информация за регистрираните политически партии и коалиции (регистрирани от ЦИК/РИК/ОИК);

- Информация за регистрираните местни коалиции;

- Информация за регистрираните инициативни комитети.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили въпроси Централната избирателна комисия указва на общинските избирателни комисии, че при регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост от кандидатите. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че въпроси, свързани с отпуска на кмет, който е кандидат за общински съветник и/или за кмет, както и заместването му, съответно определянето на вр.и.д. кмет, са уредени с Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

На 10 септември (четвъртък) 2015 г. от 14,00 ч. ще се проведе редовен брифинг на Централната избирателна комисия, който ще се състои в зала „Света София" на пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ВСИЧКИ
ОБЩИНСКИ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Във връзка с многобройните запитвания, постъпили в Централната избирателна комисия, относно ползването на отпуски от членовете на общинските избирателни комисии Ви уведомяваме следното:

Съгласно чл. 84 от ИК членовете на общинските избирателни комисии се освобождават от служебните си или трудови задължения за времето, необходимо за участието им в комисията. За това време те ползват по свой избор неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов или служебен стаж, или по тяхно искане полагащия им се платен годишен отпуск.

Във връзка с поставените въпроси относно изискванията към членовете на ОИК и несъвместимостите със заемане на длъжност в ОИК са уредени в чл. 80 и чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 81 от ИК.

Служителите в общинската администрация не са на изборна длъжност в орган на държавна и местна власт по смисъла на чл. 66, ал. 1, т. 2 от ИК и не попадат в обсега на чл. 66, ал. 1 от ИК, поради което не са в несъвместимост.

Общинските предприятия не са държавна или общинска администрация. Заеманите в тях длъжности не са държавна служба по смисъла на чл. 66, ал. 1 от ИК във връзка с чл. 2, ал. 1 от Закона за държавния служител. Директорът на общинско предприятие не заема държавна служба.

Директорите на училища и учителите не изпълняват функции на държавната власт, поради което същите не са адресати на задължението да излязат в отпуск като членове на общинска избирателна комисия.

Разпоредбата на чл. 84 от ИК урежда ползването на отпуск от членовете на ОИК единствено и само за времето, необходимо за участието им в комисията. Въпросът дали това време предполага ползване на отпуск, е въпрос на решение, което се взема от членовете на ОИК и техните работодатели, респективно органа по назначаване.

В този смисъл не съществува задължение на членовете на ОИК да излязат в отпуск за времето, необходимо за участието им в комисията, ако това не съставлява пречка за изпълнение на трудовите или служебните им задължения и при условие, че ще изпълняват надлежно функциите си като членове на ОИК.

СЪОБЩЕНИЕ

При подписване на решение (споразумение) за създаване на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., когато участваща партия или коалиция е регистрирана в ЦИК се представлява от надлежно упълномощен представител, върху решението (споразумението) се полага печат на партията или коалицията, ако нейният упълномощен представител или местната й структура разполагат с такъв.

В случаите, в които заявлението на партия или коалиция за регистрация в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. се подписва и подава от упълномощен представител, върху него се полага печат на партията или коалицията, ако упълномощеният й представител или местната й структура разполагат с такъв.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: водене на регистрите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети (приложения №№ 48-МИ, 49-МИ и 56-МИ) и приемане от ОИК на решения за регистрация

Общинските избирателни комисии водят 4 вида регистри - регистър на партиите, на коалициите, на местните коалиции и на инициативните комитети.

В т. 1 на регистъра - № по ред, дата, час на постъпване, се вписва поредният номер на заявлението за регистрация, дата и час.

В т. 4 - вид избор, се вписва вида избор, за който се иска регистрация (общински съветници, кмет на община, кмет на район или кмет на кметство) и наименованието на общината/района/кметството.

За избор на общински съветници и за кмет на община се подават отделни заявления, завеждат се с отделен номер в т. 1 на регистъра, а в т. 4 се вписва вида избор и наименованието на общината.

За участие в изборите за кметове на райони се подава едно заявление и в него се посочват поименно районите, за които се заявява регистрация. За участие в изборите за кметове на кметства се подава едно заявление и в него се посочват поименно кметствата, за които се заявява регистрация. В т. 1 се вписва поредния номер, дата и час, а в т. 4 се вписва вида избор и наименованията на районите/кметствата. В случай, че за участие в изборите за кметове на райони или кметове на кметства са подадени отделни заявления, всяко от тях се завежда в регистъра с отделен номер и в т. 4 се вписва вида избор и наименованието на района/кметството.

ОИК приема отделни решения за всеки вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район или кмет на кметство) заявен от партия, коалиция или местна коалиция. Когато се иска регистрация за избор на кмет на район/кметство и в заявлението са посочени повече от един район/кметство ОИК приема едно решение за регистрация, в което се вписват наименованията на районите, съответно кметствата, за които е заявена регистрация.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на интернет страницата на ЦИК в раздел „За избирателите" е публикуван образец на списъка в структуриран вид на заявените от българските неправителствени организации наблюдатели, съгласно т. 3.1.3, изречение второ от Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. на ЦИК.

Образец на списък в структуриран вид на заявените от българските неправителствени организации наблюдатели, съгласно т. 3.1.3, изречение второ от Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. на ЦИК

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че общинските избирателни комисии следва да приемат постъпилите документи за регистрация в ОИК на регистрирани в ЦИК партии и коалиции, както и на местни коалиции и инициативни комитети.

СЪОБЩЕНИЕ

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.

За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети".

След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing" и „Enable Content", ако се изисква това, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „add"(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН" се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close" (затвори) и се записва файла чрез „save as" (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CSV (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ". Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата може да изтеглите от тук.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ВСИЧКИ
ОБЩИНСКИ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

Централната избирателна комисия с Решение № 1546-МИ/НР от 27 август 2015 г. определи възнагражденията на членовете на ОИК и СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Общинската избирателна комисия с решение определя поименно експертите и техническите сътрудници - специалисти към ОИК, както и техните функции и срок на изпълнение. Решението се изпраща на кмета на съответната община за сключване на договор.

Средствата за възнаграждения са по план-сметката, приета с ПМС № 230 от 27 август 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Централната избирателна комисия уведомява общинските избирателни комисии, че от клоновете на „Информационно обслужване" АД в съответните областни центрове ще се свържат с ОИК за уточняване механизма на публикуване на документи и информация на интернет страницата на ОИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено за 15.00 часа на 5 септември 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че в раздел „За избирателите" гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 25 октомври 2015 г.

За да се извърши проверката, следва да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка.

СЪОБЩЕНИЕ

Печатите на ОИК се изработват от общинските администрации съгласно т. 1 от раздел І на Решение № 1517-МИ от 12 август 2015 г. на ЦИК.

Информацията за кодовете на общините е публикувана на интернет страницата на ЦИК в рубрика „За избирателите" в колона „obshtina".

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че консултациите при кметовете на общини за определяне на съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г. следва да се насрочват след публикуване на решение на ЦИК за тяхното провеждане.

СЪОБЩЕНИЕ

На 3 септември (четвъртък) от 14,00 ч. ще се проведе редовен брифинг на Централната избирателна комисия, който ще се състои в зала „Света София" на пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че в раздел „За избирателите" е публикувана информация за кодовете на общините по ЕКАТТЕ.

СЪОБЩЕНИЕ

Всеки избирател/гласоподавател може да участва в две подписки:

- в подкрепа на регистрация в ЦИК на партия или коалиция за участието им в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.;

- в подкрепа на регистрация в ЦИК на инициативен комитет, партия или коалиция за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция.

СЪОБЩЕНИЕ

На 27 август 2015 г., четвъртък, от 13,00 ч. ще се проведе редовен брифинг на Централната избирателна комисия във връзка с организацията на предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Брифингът ще се състои в зала „Света София", пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото.

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения