СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Централната избирателна комисия ще обяви имената на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, между които ще се произведе новият избор, въз основа на резултатите от гласуването, проведено на 23 октомври 2011 г., веднага след тяхното определяне.

Определянето на резултатите ще бъде извършено след предаване на всички секционни протоколи от общинските избирателни комисии на територията на страната и от секционните избирателни комисии извън страната и след повторното въвеждане на данните от тези протоколи в Изчислителния пункт към ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Поради произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и изборите за общински съветници и кметове на една и съща дата, повишената избирателна активност по постъпилите в Централната избирателна комисия към 17,00 ч. данни, както и по съображения от постъпилите жалби и сигнали от територията на Република България за висок брой избиратели, намиращи се пред изборните помещения, за които съществува вероятност да не могат да упражнят конституционно гарантирано активно избирателно право и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 и т. 36 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. УДЪЛЖАВА изборния ден на територията на Република България до 20,00 ч. В 20,00 ч. член на секционната избирателна комисия следва да събере документите за самоличност на избирателите, които се намират пред изборното помещение и все още не са упражнили правото си на глас. Само тези избиратели се допускат до гласуване до 21,00 ч.

2. УДЪЛЖАВА изборния ден извън страната до 20,00 ч. местно време. В 20,00 ч. местно време член на секционната избирателна комисия следва да събере документите за самоличност на избирателите, които се намират пред изборното помещение и все още не са упражнили правото си на глас. Само тези избиратели се допускат до гласуване до 21,00 ч. местно време.

3. Резултатите от социологическите проучвания, извършвани в изборния ден, се оповестяват след 20,00 ч. на изборния ден.

4. Задължава всички ОИК на територията на Република България незабавно да уведомят секционните избирателни комисии на територията на съответната община за настоящото решение.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с т. 3 от Оперативния план Ви указваме, че в ЦИК трябва да постъпва информация по факс и електронна поща в изборния ден на 23 октомври 2011 г., както следва:
- в 7,00 ч. се подава информация открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално и имат ли възникнали проблеми;
- в часовете 10,00, 13,00, 17,00 и 19,00 ч. се подава информация за брой гласували според избирателните списъци за двата вида избори поотделно
- до 19,30 ч. се подава информация за приключване на изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 19,00 ч.
Горната информация може да се подаде на телефоните на съответните отговорници за региона.

СЪОБЩЕНИЕ

В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
ДО КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ
ДО СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
ДО КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 242, АЛ. 7 ОТ ИК


Централната избирателна комисия прие Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г. , с което измени и допълни Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. относно опаковане и предаване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали от секционните избирателни комисии на комисиите по чл.242, ал.7 от ИК и съхранение на книжата и материалите до следващите избори. Пълният текст на решението с направените изменения и допълнения можете да намерите на следния линк: "ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕШЕНИЕ № 1098-ПВР/МИ ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011 Г., ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ № 1264-ПВР/МИ ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011 Г."

Общинските избирателни комисии със съдействието на общинската администрация следва да осигурят по един екземпляр от пълния текст на решението с измененията и допълненията на всеки СИК, който да бъде предаден едновременно с останалите книжа и материали по чл. 187, ал. 1 от ИК в предизборния ден. Екземпляр от пълния текст на решението следва да се предостави и на всяка комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Общинската администрация при оборудване на кабината за гласуване поставя вътре табло, одобрено с Решение № 1121-ПВР/МИ от 07.10.2011 г. в Приложението и съобразно изискванията т. 10.3 от Раздел І на Методически указания - част ІІ, приети с Решение № 1026-ПВР/МИ от 03.10.2011 г. на ЦИК.
Общинските администрации по възможност отпечатват цветно таблото, публикувано в сайта на ЦИК: www.cik.bg, бутон „Информация", ред „Табло в кабината за гласуване" .
Когато таблото не може да се изготви с цветен печат, контурите на знака Х в текста и квадратчето допълнително се покриват със син цвят (чрез флумастер, химикал и др.).

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

Копие: ДО
ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

 

Молим Ви за нуждите на Централната избирателна комисия да ни предоставите незабавно информация за броя на образуваните на територията на общината секции за гласуване с подвижна избирателна урна и броя на избирателите включени в тях.

Молим да ни изпратите и копие на избирателните списъци с избирателите, включени за гласуване с подвижна избирателна урна.

Информацията може да бъде изпратена по пощата или на електронния адрес на ЦИК: [email protected].

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЩИНСКИТЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

Централната избирателна комисия уведомява общинските администрации в следните общини:

Гърмен, област Благоевград;
Бургас, област Бургас;
Приморско, област Бургас;
Аврен, област Варна;
Вълчидол, област Варна;
Провадия, област Варна;
Лясковец, област Велико Търново;
Павликени, област Велико Търново;
Мизия, област Враца;
Каварна, област Добрич;
Рила, област Кюстендил;
Летница, област Ловеч;
Плевен, област Плевен;
Калояново, област Пловдив;
Ветово, област Русе;
Русе, област Русе;
Столична община, район „Нови Искър";
Горна Малина, Софийска област;
Златица, Софийска област;
Върбица, област Шумен;
Нови пазар, област Шумен;
Елхово, област Ямбол,

че не са изпълнили задълженията си по чл. 62, ал. 7 във връзка с чл. 52, ал. 5 от Изборния кодекс, като не са изпратили копие от избирателния списък - част ІІ (за обявяване), с включените лица - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, подали заявления за включването им в избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

При изписване на абревиатурата на местна коалиция от партии в бюлетините за общински съветници и кметове, общинските избирателни комисии да изписват абревиатурата „КП" пред наименованието на местната коалиция, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 2, т. 4 и § 2 от ДР на ИК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия съобщава, че с Решение № 959-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г. и Решение № 1011-ПВР/МИ от 30 септември 2011 г. са изменени и допълнени Методическите указания за общинските избирателни комисии - част І, приети с Решение № 786-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г.

Измененията и допълненията са отразени в публикуваните на интернет-страницата на ЦИК Методически указания за общинските избирателни комисии - част І.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия съобщава, че с Решение № 959-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г. са изменени и допълнени Методическите указания за общинските избирателни комисии - част І, приети с Решение № 786-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г.

Измененията и допълненията са отразени в публикуваните на интернет страницата на ЦИК Методически указания за общинските избирателни комисии - част І.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ
И ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

Номерата на изборните райони се определят от ОИК съобразно Решение № 445-ПВР/МИ от 19 август 2011 г. на ЦИК.
Номерът на изборния район за избор за общински съветници се състои от четири числа - ААВВ. С първите две (АА) се означава областта съобразно номерацията на областите в Република България, посочени в т. 1 на Решение № 19-ПВР/МИ от 11 юли 2011 г. на ЦИК. Последните две числа (ВВ) определят номера на общината съобразно ЕКАТТЕ.
Номерът на изборния район за кмет на община се състои от четири числа - ААВВ, формирани на същия принцип както за избор за общински съветници.
Номерът на изборния район за избор на кмет на кметство се състои от девет числа - ААВВХХХХХ, от които: първите две числа (АА) - номерът на областта, втората двойка числа (ВВ) - номерът на общината, и последните пет числа (ХХХХХ) - номерът на населеното място, център на кметството, съобразно ЕКАТТЕ.
Номерата на изборните райони се отпечатват в бюлетините без тирета, интервали или други знаци.
Що се касае до начина на отпечатване на текста община...... кметство ... изборен район № ... в горния край на бюлетината за кмет на кметство в случаите, когато текстът не се побира на един ред, няма пречка част от текста да бъде отпечатан на втори ред, тъй като в техническия образец на бюлетината, приет от ЦИК с Решение № 449-МИ от 19 август 2011 г. не е предвидено ограничение в броя на редовете, на които ще се отпечата цитираният по-горе текст.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Централната избирателна комисия указва на общинските избирателни комисии, че директорите на училища и учителите не изпълняват държавна служба по смисъла на чл. 104, ал. 1 от Изборния кодекс и не са длъжни да ползват отпуск след регистрацията си като кандидати за общински съветници и кметове.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ЦИК УКАЗВА на следните ОИК:

Пловдив, област

 1. Асеновград
 2. Брезово - допълнителна информация
 3. Калояново - допълнителна информация
 4. Кричим
 5. Марица -доп. инф.
 6. Раковски
 7. Родопи - допълнителна информация
 8. Сопот
 9. Стамболийски

Област Разград

 1. Завет

Област Силистра

 1. Главиница

Област Сливен

 1. Сливен - допълнителна информация

Област Стара Загора

 1. Раднево
 2. Стара Загора

Област Шумен

 1. Хитроно

Област Благоевград

 1. Петрич
 2. Хаджидимово - допълнителна информация

Област Бургас

 1. Приморско
 2. Руен

Област Велко Търново

 1. Горна Оряховица - допълнителна информация
 2. Елена - допълнителна информация
 3. Полски Тръмбеш - допълнителна информация
 4. Стажица

Област Видин

 1. Белоградчик
 2. Видин - допълнителна информация
 3. Димово - допълнителна информация
 4. Чупрене

Област Враца

 1. Борован - допълнителна информация
 2. Враца - допълнителна информация
 3. Роман

Област Габрово

 1. Габрово
 2. Севлиево - допълнителна информация
 3. Трявна

Област Добрич

 1. Балчик
 2. Добричка - допълнителна информация
 3. Тервел - допълнителна информация
 4. Шабла - допълнителна информация

Област Кърджали

 1. Ардино
 2. Джебел - допълнителна информация
 3. Кирково - допълнителна информация
 4. Крумувград
 5. Кърджали - допълнителна информация

Област Кюстендил

 1. Кюстендил - допълнителна информация
 2. Сапарева Баня

Област Монтана

 1. Берковица - допълнителна информация
 2. Якимово - допълнителна информация

Област Пазаджик

 1. Брацигово - допълнителна информация
 2. Лесичово
 3. Пазаджик
 4. Панагюрище

Област Перник

 1. Радомир - допълнителна информация

Област Плевен

 1. Гулянци - допълнителна информация
 2. Искър
 3. Плевен - допълнителна информация
 4. Пордим - допълнителна информация
 5. Червен бряг

Софийска област

 1. Ботевград - допълнителна информация
 2. Копривщица
 3. Своге
 4. Сливница

че следва незабавно да изпратят на Сметната палата списък на регистрираните от ОИК партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 22, 23, 24, 25 септември 2011 г. всички общински избирателни комисии да осигурят дежурни членове от комисията и при постъпване на жалби същите да се описват във входящия регистър, да се окомплектоват и незабавно да се изпращат в ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

При провеждане на жребиите по Решение № 784-ПВР/МИ на Централната избирателна комисия общинските избирателни комисии съобразяват поредността на номерата на партиите и коалициите от партии публикувани в Решение № 866-ПВР/МИ от 20.09.2011 г. на Централната избирателна комисия.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Централна избирателна комисия ще проведе на 20 септември 2011 г. от 18,00 часа жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в бюлетината за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, както и жребий за поредността на изявите в предизборните предавания по БНТ и БНР.

Жребият ще бъде проведен в сградата на Народно събрание, пл. "Княз Александър I" № 1, фоайето на зала "Света София", вход от Ларгото.

На жребия могат да присъстват кандидатите за президент и вицепрезидент, представители и членове на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, журналисти и други.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Всяка общинска избирателна комисия задължително провежда жребий, съобразно Решение № 783-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г. на ЦИК, независимо дали територията на общината се покрива от ефирното разпръскване на:

Регионален телевизионен център „Благоевград"

Регионален телевизионен център „Варна"

Регионален телевизионен център „Русе"

Регионален телевизионен център „Пловдив"

Регионален телевизионен център „София"

Регионална радиостанция „Благоевград"

Регионална радиостанция „Варна"

Регионална радиостанция „Видин"

Регионална радиостанция „Пловдив"

Регионална радиостанция „Стара Загора"

Регионална радиостанция „Шумен"

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Предложенията с документите, които се подават в ОИК, за регистрация на кандидатски листи за общински съветници и кметове се входират, описват се в регистъра и ако има непълноти се вписват изрично в графа "Забележки". В графата "Забележки" се дават писмени указания за отстраняването им в срок, за което се уведомяват срещу подпис приносителя на документите или лицето за контакт, посочено в предложението.

При преценка на въпроса за уседналостта на кандидатите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства не се изследва въпросът за фактическото присъствие на кандидата, а наличието на адресна регистрация било по постоянен, било по настоящ адрес към 22 юни 2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ЦИК НАПОМНЯ на ОИК незабавно да приемат и изпратят в ЦИК своите решения приети в изпълнение на Решение № 445-ПВР/МИ от 19 август 2011 г. на ЦИК за определяне и обявяване номерата на изборните райони на територията на общината, както и да приемат решение за определяне състава на СИК и общия брой на членовете на СИК в общината, в това число подвижна СИК, където това не е сторено.

ЦИК УКАЗВА на ОИК, че следва незабавно да изпратят на Сметната палата списък на регистрираните от ОИК партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: провеждане на консултациите при кметовете на
общини за назначаване съставите на секционните
избирателни комисии

Със свое Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. ЦИК регламентира реда за назначаване на секционните избирателни комисии.

Консултациите при кметовете на общини за назначаване съставите на секционните избирателни комисии следва да бъдат проведени в срок до 22 септември 2011 г. включително.

Във връзка с това обръщаме внимание на кметовете на общини и представителите на партиите и коалициите от партии, че при провеждане на консултациите за назначаване съставите на секционните избирателни комисии партиите и коалициите от партии представят писмени предложения за ръководството и членовете на комисиите въз основа на направеното разпределение на общия брой и ръководния състав на СИК.

При провеждане на консултациите участват партиите и коалициите от партии участвали при преговорите за назначаване на ОИК, а именно: ПП „ГЕРБ"; „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"; ПП „ДПС"; ПП „АТАКА"; „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" и ПП „НДСВ".

За проведените консултации при кметовете се съставя протокол, който се подписва от всички участници. Този протокол заедно с писмените предложения на партиите и коалициите от партии, както и останалите документи посочени в Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК, се изпращат в общинската избирателна комисия за назначаване на ръководството и членовете на секционните избирателни комисии.

Календар

Решения

 • № 2490-МИ / 22.09.2023

  относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

 • № 2489-МИ / 22.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • всички решения