СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 3 март 2012 г. изтича срокът, в който избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с укази № 40, 41, 42, 43, 44 и 45 от 3 февруари 2012 г. насрочи нов избор за кмет на кметство Габрене, община Петрич, област Благоевград, нов избор за кмет на кметство Чудомир, община Лозница, област Разград, нов избор за кмет на кметство Струмешница, община Петрич, област Благоевград, нов избор за кмет на кметство Вълково, община Сандански, област Благоевград, нов избор за общински съветници в община Кюстендил, област Кюстендил, нов избор за кмет на кметство Дебелт, община Средец, област Бургас, на 13 май 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1496-МИ от 17 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия съответните ОИК трябва да обявят датата на насрочените нови избори на видно място в посочените община и кметства, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии от 9,00 ч. на 16 февруари 2012 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1. Документите се приемат само в работни дни от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия в ЦИК е 27 февруари 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 8 март 2012 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 8 март 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна в изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г., заявяват желанието си най-късно до 9 февруари 2012 г. включително чрез заявление (Приложение № 10 от изборните книжа, обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.). Заявленията се подават до общинската администрация по постоянен адрес на избирателя, а по настоящ адрес - след подаване на заявление за вписване по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа). Всяко заявление задължително се придружава с копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК.

За изборите за кмет на община и кметове на кметства, насрочени за 22 април 2012 г., срокът за подаване на заявленията е до 22 март 2012 г. включително.

За изборите за общински съветници и кметове на кметства, насрочени на 13 май 2012 г., срокът за подаване на заявленията е до 12 април 2012 г. включително.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с укази № 6, 7, 8, 9, 10 и 11 от 16 януари 2012 г. насрочи нов избор за кмет на кметство в с. Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца, с. Баланово, община Дупница, област Кюстендил, с. Коняво, община Кюстендил, област Кюстендил, с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, кметство с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, и кмет на община Кнежа, област Плевен, на 22 април 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1496-МИ от 17 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения нов избор в община Кнежа и съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия в ЦИК е 6 февруари 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 16 февруари 2012 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 16 февруари 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с укази № 234, 235, 236, 237, 238 и 239 от 24 ноември 2011 г. насрочи нов избор за кмет на кметство в с. Зараево, община Попово, област Търговище; с. Долна Студена, община Ценово, област Русе; с. Селци, община Садово, област Пловдив; с. Радовене, община Роман, област Враца; с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград; с. Елешница, община Елин Пелин, Софийска област, на 11 март 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1496-МИ от 17 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения нов избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия е 26 декември 2011 г., 15,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 5 януари 2012 г.
Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 5 януари 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СПЕШНО СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Ръководството на общинските избирателни комисии следва незабавно да уведоми ЦИК за следните обстоятелства:

1. Разполагат ли ОИК с помещения, в които да провеждат заседания и да осъществяват дежурства след активния изборен период.

2. Да посочат актуални телефони за връзка, факс и eлектронна поща на председател, заместник-председател и секретар.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ


Поради многобройните искания, постъпили в ЦИК, за отпечатване на помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове Ви даваме следните указания:
Съгласно т. 15 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК общинските избирателни комисии със свое решение определят поне трима от своите членове, които в срок от 24 часа от връщането от ГД „ГРАО" в МРРБ на избирателните списъци, следва да приберат същите в запечатаните помещения с изборните книжа и материали.
При отварянето на помещението общинските избирателни комисии следва да приберат и всички неприбрани книжа и материали, както и печати на секционни избирателни комисии съгласно горецитираното решение.
За еднократното отваряне на помещението по т. 15 от Решение № 1098-ПВР/МИ на ЦИК е достатъчно само решението на съответната общинска избирателна комисия.

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение на парламентарния пресцентър и Централната избирателна комисия

 

На 3 ноември 2011 г., в 11.00 часа, в централното фоайе пред зала "Света София" в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" 1, ще се състои връчването на Решението на Централната избирателна комисия за избор на Президент и Вицепрезидент на Република България от произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори и на издадените въз основа на Решението удостоверения на избраните президент и вицепрезидент.

Церемонията ще бъде открита от председателя на парламента Цецка Цачева. Удостоверенията и Решението на ЦИК за избор на Президент и Вицепрезидент на Република България ще бъдат връчени от председателя на ЦИК Красимира Медарова.

СЪОБЩЕНИЕ

СПЕШНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпила жалба срещу указания за представителите на Българската социалистическа партия в секционните избирателни комисии Централната избирателна комисия уведомява всички членове на СИК и ОИК, че ПЕЧАТИТЕ, използвани от секционните избирателни комисии, НЕ СЛЕДВА ДА СЕ НАРАНЯВАТ ОТНОВО през изборния ден и след приключване на гласуването.

Общинските избирателни комисии незабавно да сведат това до знанието на секционните избирателни комисии.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изборите на 30 октомври 2011 г. секционните избирателни комисии да организират гласуването, така че на избирател да се подават всички бюлетини за всички видове избори, за които се гласува.

При наличие на повече от една кабина гласуването се провежда във всички налични кабини за всички видове избори.

Да не се допуска практика, според която на избирателя се подава бюлетина само за един вид избор, с която той отразява вота си, пуска я в съответната изборна урна, подава се втора бюлетина/и за друг вид избор, отново се връща в кабината за гласуване, отразява вот за втората бюлетина/и и т.н., което води до прекомерно забавяне на изборния процес.

Общинските избирателни комисии при раздаване на изборните книжа и материали да сведат това съобщение до членовете на СИК.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ И СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

В предстоящия нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 30 октомври 2011 г. ще се използват същите протоколи на СИК както при първи тур, но в този случай разпределението на действителните гласове ще се извърши само между кандидатските листи, излъчени за новия избор.

Редовете на шестнадесетте кандидатски двойки, които не участват в новия избор, не се попълват.

Общинските избирателни комисии да информират всички секционни избирателни комисии в деня на предаването на изборните книжа и материали.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинските избирателни комисии незабавно да проверят наличието на всички печати на СИК върнати им от секционните избирателни комисии след приключване на изборния ден на 23 октомври 2011 г. Да се проследи броят на печатите да е съответен на броя на секционните избирателни комисии пред които ще се произведат избори на 30 октомври 2011 г. При разпределяне на изборните книжа и материали на 29 октомври 2011 г. всяка секционна избирателна комисия да бъде снабдена с печат.

Да се напомнят на председателите на всяка СИК задълженията на комисията:

- по новото нараняване на печата преди започване на гласуването в изборния ден на 30 октомври 2011 г. и изготвянето на протокол за това;

- при гласуването да бъдат поставени задължително два печата на всяка бюлетина - при подаването й на избирателя и преди пускането й в урната.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Секционните избирателни комисии вписват в избирателния списък личните данни на избирателя от документа му за самоличност без да съобщават гласно единния граждански номер и номера на личната карта.

Общинските избирателни комисии предават на 29 октомври 2011 г. на всяка секционна избирателна комисия копие от Решение № 1399-ПВР/МИ от 28.10.2011 г. при предаване на изборните книжа и материали за произвеждане на изборите на 30 октомври 2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Централната избирателна комисия насрочва жребий за поредността на обръщенията на допуснатите за нов избор кандидати за президент и вицепрезидент на Република България в програмите на БНТ и БНР.

Жребият ще се проведе на 27 октомври 2011 г. в 15,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, фоайето на зала "Света София", вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Централната избирателна комисия с Решение № 1349-ПВР от 26 октомври 2011 г. обяви резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Нов избор за президент и вицепрезидент на Република България ще се произведе на 30 октомври 2011 г. между първите двама кандидати по листи, получили най-много гласове:
Росен Асенов Плевнелиев и Маргарита Стефанова Попова, ПП „ГЕРБ"
и

Ивайло Георгиев Калфин и Стефан Ламбов Данаилов, ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ".

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ИЗБИРАТЕЛИ С ОЧЕВИДНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ИЛИ ЗРЕНИЕТО, когато гласуват в избрана от тях подходяща секция се допускат до гласуване след попълване на декларация по чл. 203, ал. 3 от ИК.

Когато тези избиратели гласуват в секцията по постоянния си адрес се допускат до гласуване без да се изискват допълнителни документи удостоверяващи факти и степента на увреждането. Тези избиратели не попълват декларация по чл. 203, ал. 3 от ИК.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Централната избирателна комисия ще обяви имената на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, между които ще се произведе новият избор, въз основа на резултатите от гласуването, проведено на 23 октомври 2011 г., веднага след тяхното определяне.

Определянето на резултатите ще бъде извършено след предаване на всички секционни протоколи от общинските избирателни комисии на територията на страната и от секционните избирателни комисии извън страната и след повторното въвеждане на данните от тези протоколи в Изчислителния пункт към ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Поради произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и изборите за общински съветници и кметове на една и съща дата, повишената избирателна активност по постъпилите в Централната избирателна комисия към 17,00 ч. данни, както и по съображения от постъпилите жалби и сигнали от територията на Република България за висок брой избиратели, намиращи се пред изборните помещения, за които съществува вероятност да не могат да упражнят конституционно гарантирано активно избирателно право и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 и т. 36 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. УДЪЛЖАВА изборния ден на територията на Република България до 20,00 ч. В 20,00 ч. член на секционната избирателна комисия следва да събере документите за самоличност на избирателите, които се намират пред изборното помещение и все още не са упражнили правото си на глас. Само тези избиратели се допускат до гласуване до 21,00 ч.

2. УДЪЛЖАВА изборния ден извън страната до 20,00 ч. местно време. В 20,00 ч. местно време член на секционната избирателна комисия следва да събере документите за самоличност на избирателите, които се намират пред изборното помещение и все още не са упражнили правото си на глас. Само тези избиратели се допускат до гласуване до 21,00 ч. местно време.

3. Резултатите от социологическите проучвания, извършвани в изборния ден, се оповестяват след 20,00 ч. на изборния ден.

4. Задължава всички ОИК на територията на Република България незабавно да уведомят секционните избирателни комисии на територията на съответната община за настоящото решение.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с т. 3 от Оперативния план Ви указваме, че в ЦИК трябва да постъпва информация по факс и електронна поща в изборния ден на 23 октомври 2011 г., както следва:
- в 7,00 ч. се подава информация открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално и имат ли възникнали проблеми;
- в часовете 10,00, 13,00, 17,00 и 19,00 ч. се подава информация за брой гласували според избирателните списъци за двата вида избори поотделно
- до 19,30 ч. се подава информация за приключване на изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 19,00 ч.
Горната информация може да се подаде на телефоните на съответните отговорници за региона.

СЪОБЩЕНИЕ

В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
ДО КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ
ДО СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
ДО КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 242, АЛ. 7 ОТ ИК


Централната избирателна комисия прие Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г. , с което измени и допълни Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. относно опаковане и предаване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали от секционните избирателни комисии на комисиите по чл.242, ал.7 от ИК и съхранение на книжата и материалите до следващите избори. Пълният текст на решението с направените изменения и допълнения можете да намерите на следния линк: "ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕШЕНИЕ № 1098-ПВР/МИ ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011 Г., ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ № 1264-ПВР/МИ ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011 Г."

Общинските избирателни комисии със съдействието на общинската администрация следва да осигурят по един екземпляр от пълния текст на решението с измененията и допълненията на всеки СИК, който да бъде предаден едновременно с останалите книжа и материали по чл. 187, ал. 1 от ИК в предизборния ден. Екземпляр от пълния текст на решението следва да се предостави и на всяка комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК.

Календар

Решения

  • № 1263-НС / 12.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1262-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1261-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения