Изборни книжа, утвърдени с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК, допълнено с Решение № 1961-МИ от 7 септември 2015 г. на ЦИК,

изменено и допълнено с Решение № 3346-МИ от 5 август 2016 г.

Приложение № 1-МИ

Избирателен списък – част І

Приложение № 2-МИ

Избирателен списък – част ІІ

Приложение № 3-МИ

Избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия

Приложение № 4-МИ

Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги

Приложение № 5-МИ

Избирателен списък за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода

Приложение № 6-МИ

Списък на заличените лица от избирателните списъци

Приложение № 7-МИ

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Приложение № 8-МИ

Декларация за вписване в избирателен списък – част II

Приложение № 9-МИ

Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз

Приложение № 10-МИ

Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък

Приложение № 11-МИ

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден

Приложение № 12-МИ

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Приложение № 13-МИ

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

Приложение № 14-МИ

Удостоверение по чл. 40, ал. 1 и 2 от ИК

Приложение № 15-МИ

Декларация от избирател вписан в списъка на заличените лица – снабден с Удостоверение по чл. 40, ал. 1 и 2 от ИК (по чл. 40, ал. 3 от ИК)

Приложение № 16-МИ

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Приложение № 16А-МИ

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 17-МИ

Удостоверение по чл. 57, ал. 1, т. 5 от ИК

Приложение № 18-МИ

Удостоверение по чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 от ИК

Приложение № 19-МИ

Удостоверение по чл. 87, ал.1, т. 5 от ИК

Приложение № 20-МИ

Заявление за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдател/и на изборите за общински съветници и кметове (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)

(Изменено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 21-МИ

Заявление за регистрация на наблюдатели от регистрирана в ЦИК българска неправителствена организация за изборите за общински съветници и кметове (чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)

(Изменено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 22-МИ

Искане за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ИК за изборите за общински съветници и кметове (чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс)

(Изменено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 23-МИ

Входящ регистър на заявени наблюдатели от български неправителствени организации

Приложение № 24-МИ

Регистър за публикуване на регистрирани наблюдатели

Приложение № 25-МИ

Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация (по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 и чл. 116 от Изборния кодекс)

(Изменено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 26-МИ

Удостоверение за наблюдател (по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Изборния кодекс)

(Изменено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 27-МИ

Заявление за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден

Приложение № 28-МИ

Регистър на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден

Приложение № 29-МИ

Регистър за публикуване на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден

Приложение № 30-МИ

Удостоверение за анкетьор

Приложение № 31-МИ

Заявление за регистрация на партия

Приложение № 32-МИ

Заявление за регистрация на коалиция

Приложение № 33-МИ

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция

Приложение № 33А-МИ

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове (по чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс)

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 34-МИ

Удостоверение за регистрация на партия

Приложение № 35-МИ

Удостоверение за регистрация на коалиция

Приложение № 36-МИ

Заявление за промени в състава и/или наименованието на коалиция

Приложение № 37-МИ

Заявление от партия/коалиция за заличаване на регистрацията в ЦИК

Приложение № 38-МИ

Удостоверение за промени в състава и/или наименованието на коалиция

Приложение № 39-МИ

Регистър на партиите за участие в изборите

Приложение № 40-МИ

Регистър на коалициите за участие в изборите

Приложение № 41-МИ

Заявление за участие в частичен избор за кмет на регистрирана в ЦИК партия/коалиция

Приложение № 42-МИ

Заявление за участие в нови избори за …… (общински съветници/кмет на община/район/кметство) на регистрирана в ЦИК партия/коалиция

Приложение № 43-МИ

Уведомление за промени в представляващите лица или други промени, имащи отношение към изборите на регистрирани за участие в избори за общински съветници и кметове партии и коалиции

Приложение № 44-МИ

Заявление за регистрация в ОИК на партия/коалиция за участие в изборите

Приложение № 44А-МИ

Заявление за регистрация в ОИК на партия/коалиция за участие в изборите за (по чл. 147 от Изборния кодекс)

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 45-МИ

Заявление за регистрация на местна коалиция

Приложение № 45А-МИ

Заявление за регистрация на местна коалиция (по чл. 148 от Изборния кодекс)

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 46-МИ

Заявление за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция

Приложение № 46А-МИ

Заявление за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция (по чл. 149 от Изборния кодекс)

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 47-МИ

Заявление от партия, коалиция или местна коалиция за заличаване на регистрацията в ОИК

Приложение № 48-МИ

Регистър на партиите/коалициите за участие в изборите

Приложение № 49-МИ

Регистър на местните коалиции за участие в изборите

Приложение № 50-МИ

Удостоверение за регистрация на местна коалиция

Приложение № 51-МИ

Удостоверение за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция

Приложение № 52-МИ

Заявление за регистрация на инициативен комитет

Приложение № 53-МИ

Заявление от инициативен комитет за заличаване на регистрацията

Приложение № 54-МИ

Декларация по чл. 153, ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 396 от ИК

Приложение № 55-МИ

Декларация по чл. 153, ал. 4, т. 4 от ИК

Приложение № 56-МИ

Регистър на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат

Приложение № 57-МИ

Удостоверение за регистрация на инициативен комитет

Приложение № 58-МИ

Предложение от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за …… (общински съветници/кмет на община/район/кметство)

Приложение № 58А-МИ

Предложение от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа (по чл. 414, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 156, чл. 157 и чл. 412 от Изборния кодекс)

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 59-МИ

Предложение от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за …… (общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

Приложение № 59А-МИ

Предложение от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство (по чл. 414, ал. 1, т. 2 във връзка с чл.412 от Изборния кодекс)

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 60-МИ

Публичен регистър на кандидатите за …… (общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

Приложение № 61-МИ

Удостоверение за регистрация на кандидат за …… (общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

Приложение № 62-МИ

Заявление-декларация от кандидат (по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал.1 и чл. 413, ал.1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)

(Изменено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 63-МИ

Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 5 от ИК

(Отменено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 64-МИ

Декларация от кандидати- български граждани за общински съветници и кметове

(Отменено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 65-МИ

Заявление- декларация от кандидати за общински съветници- граждани на друга държава членка на Европейския съюз (по чл. 414, ал. 1, т.3, т. 6 и т.7 във вр. с чл. 397, ал.2 и чл. 413, ал.1 и 3 от Изборния кодекс)

(Изменено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 66-МИ

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за …… (общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

Приложение № 67-МИ

Регистър на кандидатите за …… (общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)(по чл. 87, ал. 1, т. 14 от ИК)

Приложение № 68-МИ

Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници и за кметове (чл. 87, ал. 1, т.18, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс)

(Изменено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 69-МИ

Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници и кметове (чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

(Изменено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 70-МИ

Входящ регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите (по чл. 87, ал.1, т. 18 във връзка с чл. 118, ал. 1, 4 и 5 от ИК)

Приложение № 71-МИ

Регистър за публикуване на застъпници в изборите (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК)

Приложение № 72-МИ

Удостоверение за застъпник по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК

Приложение № 73-МИ

Списък за допълнително вписване на придружителите

Приложение № 74-МИ

Декларация от избиратели, вписвани в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден

Приложение № 75-МИ

Протокол за предаване и приемане на избирателния списък (по чл. 215, ал. 4 от ИК)

Приложение № 76-МИ

Протокол за предаване и приемане на избирателен списък (по чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 9, ал. 7 във връзка с чл. 28 и чл. 29, ал. 2 и 3 от ИК)

Приложение № 77-МИ

Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ИК)

Приложение № 78-МИ

Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижна секционна избирателна комисия (по чл. 215, ал. 1, т. 11 и чл. 230, ал. 4 от ИК)

Приложение № 79-МИ

Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на подвижна секционна избирателна комисия (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ИК)

Приложение № 80-МИ

Протокол за предаване на сгрешени формуляри и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/Подвижна СИК (по чл. 433 от ИК)

Приложение № 81-МИ-х-ОС

Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция № … за избиране на общински съветници

Приложение № 81А-МИ-х-ОС

Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция за избиране на общински съветници

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 81-МИ-хм-ОС

Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция № … за избиране на общински съветници

Приложение № 82-МИ-х-К

Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция № … за избиране на …… (кмет на община/район/кметство)

Приложение № 82А-МИ-х-К

Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция за избиране на кмет

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 82-МИ-хм-К

Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция № … за избиране на …… (кмет на община/район/кметство)

Приложение № 83-МИ-х-ОС

Протокол на общинската избирателна комисия за избиране на общински съветници

Приложение № 83А-МИ-х-ОС

Протокол на общинската избирателна комисия за избиране на общински съветници

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 83-МИ-хм-ОС

Протокол на общинската избирателна комисия за избиране на общински съветници

Приложение № 84-МИ-х-К

Протокол на общинската избирателна комисия за избиране на …… (кмет на община/район/кметство)

Приложение № 84А-МИ-х-К

Протокол на общинската избирателна комисия за избиране на кмет

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 84-МИ-хм-К

Протокол на общинската избирателна комисия за избиране на …… (кмет на община/район/кметство)

Приложение № 85-МИ

Решение на общинската избирателна за избиране на общински съветници

Приложение № 86-МИ

Решение на Общинската избирателна комисия за избиране на кмет на община/район/кметство

Приложение № 87-МИ

Списък на лицата, получили копие от протокола на СИК/ОИК за установяване на резултатите от гласуването за …… (общински съветници/кмет на община/район/ кметство) (по чл. 442, изр. 3, чл. 455, ал. 2, изр. 3 от ИК)

Приложение № 88-МИ

Протокол за предаване и приемане на протоколи и други материали от ОИК на Централната избирателна комисия (по чл. 457, ал. 3 от Изборния кодекс)

Приложение № 89-МИ

Удостоверение за избран общински съветник

Приложение № 90-МИ

Удостоверение за избран кмет на община/кмет на район/кмет на кметство

Приложение № 91-МИ

Образец бюлетина за общински съветници

Приложение № 91А-МИ

Бюлетина за общински съветници

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 92-МИ

Образец на бюлетина за кмет на община

Приложение № 92А-МИ

Бюлетина за кмет на община

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 93-МИ

Образец на бюлетина за кмет на район

Приложение № 93А-МИ

Бюлетина за кмет на район

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 94-МИ

Образец на бюлетина за кмет на кметство

Приложение № 94А-МИ

Бюлетина за кмет на кметство

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 95-МИ

Образец на кочан с бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове

Приложение № 95А-МИ

Образец на кочан с бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове (чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 421, ал. 3 от Изборния кодекс)

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 96-МИ

Удостоверение за регистрация на партия в ОИК

Приложение № 97-МИ

Удостоверение за регистрация на коалиция в ОИК

Приложение № 98-МИ

Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК)

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 99-МИ

Декларация от изрично упълномощен представител на неправителствена организация, предложен за регистрация като наблюдател в частични и нови местни избори (чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 112, ал. 4, т. 3 от Изборния кодекс)

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения