СЪОБЩЕНИЕ

По повод публикувани в медии данни за броя на граждани, заявили злоупотреба с лични данни от регистрирани за участие в изборите партии и коалиции, и свързаните с тези злоупотреби регистрирани партии и коалиции, Централната избирателна комисия уведомява, че такива данни не са предоставяни от Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия не извършва подобно обобщаване и обявяване на данни, които са обект на проверка от други компетентни органи - Комисията за защита на личните данни и Прокуратурата на Република България.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия на 16 април 2014 г. взе протоколно решение постъпилите жалби и сигнали от граждани във връзка с неправомерна употреба на техните лични данни да бъдат предоставени по компетентност на Главна прокуратура на Република България и на Комисията за защита на лични данни.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с информационно-разяснителната кампания на ЦИК на 23 и 24 април 2014 г. ще имате възможност да се снабдите с конкурсна документация и задание за изработване на аудио-визуални произведения (видеоклипове).

Конкурсната документация можете да получите от ЦИК, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж мецанин, стая 70, на 23 и 24 април 2014 г., от 10,00 до 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 16 април 2014 г., в Централната избирателна комисия се проведе съвместна среща с представители на Главна прокуратура на Република България и Комисията за защита на личните данни, инициирана по покана на Централната избирателна комисия.

На съвместната среща бяха обсъдени въпросите, свързани с администрирането на постъпващите жалби и сигнали от граждани за неправомерна употреба на личните им данни в подписките в подкрепа на регистрациите на партии и коалиции за участие в изборите за членове на Европейския парламент на Република България на 25 май 2014 г.

Въз основа на изразените становища от страна на институциите, взели участие в срещата, Централната избирателна комисия информира гражданите, които при извършена проверка на сайта на Централната избирателна комисия относно изразената от тях подкрепа в полза на политическа партия или коалиция, са установили несъответствие или неправомерна употреба на техни лични данни, следва да подадат лично или да изпращат жалбите си в писмена форма до Комисията за защита на личните данни на адрес: София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2.

ПОКАНА ЗА МЕДИИТЕ

На 16 април /сряда/ от 15.30 часа ще се проведе извънреден брифинг на Централната избирателна комисия и представители на Комисията за защита на личните данни и Прокуратурата на Република България, след проведена работна среща по повод подадените жалби и сигнали от страна на граждани за неправомерна употреба на лични данни в подписките за подкрепа на партии и коалиции за регистрация за участие в предстоящите избори за Европейски парламент.

Брифингът ще се състои на пл. „Княз Александър І" №1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

СЪОБЩЕНИЕ

По повод публикувана в информационен сайт справка относно граждани, заявили злоупотреба с лични данни от регистрирани за участие в изборите партии и коалиции, Централната избирателна комисия уведомява, че такива данни не са предоставяни от Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия не извършва подобно обобщаване и обявяване на данни, които са обект на проверка от други компетентни органи - Комисията за защита на личните данни и Прокуратурата на Република България.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение задълженията по Раздел ХІІІ, т. 16 от Условия, ред и срокове на конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., ще се състои отваряне на плика с офертната цена от участника в конкурса на 15 април 2014 г. от 14,00 часа в ЦИК, София, пл. „Княз Александър I" № 1, мецанин, зала 76А.

На отварянето имат право да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със зачестили сигнали от граждани въз основа на извършена проверка в списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партии или коалиции за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, Централната избирателна комисия изразява следното становище:

В изпълнение на задължението по чл. 57, ал. 1, т. 36 във връзка с чл. 136 и чл. 143 от Изборния кодекс ЦИК осигури възможност всеки избирател - български гражданин или гражданин на друга държава - членка на ЕС, да може да направи справка в списъците за подкрепа на регистрацията на партиите или коалициите. Централната избирателна комисия информира гражданите, че при установени от тях нарушения следва да сезират компетентните органи.

Компетентни органи са Комисията за защита на личните данни и Прокуратурата на Република България.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 14 април 2014 г. изтича срокът, в който гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък за гласуване в Република България, представя декларация по образец (Приложение № 13 от изборните книжа) в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 14 април 2014 г. изтича срокът, в който гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на решение № 47-ЕП от 3 април 2014 г. на ЦИК районните избирателни комисии следва да се регистрират като администратори на лични данни. Комисията за защита на личните данни е публикувала подробни указания за извършване на тази регистрация на своята интернет страница:

https://www.cpdp.bg/?p=news_view&aid=629

СЪОБЩЕНИЕ

Изготвени са първите аудио-визуални клипове на Централната избирателна комисия във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Всички, които желаят да подпомогнат разпространението им относно необходимостта от широка обществена разгласа на правата и задълженията на избирателите, може да се обърнат към ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България от 9,00 ч. на 10 април 2014 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати е 18,00 ч. на 22 април 2014 г. (32 дни преди изборния ден).

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със зачестилите запитвания от председатели на районни избирателни комисии относно начина на назначаване на технически сътрудници и експерти към РИК Ви уведомяваме:

Районните избирателни комисии определят със свое решение лицата, които следва да бъдат привлечени като сътрудници в съответната районна избирателна комисия.

Гражданските договори с посочените от РИК лица се сключват от областния управител при спазване на размера на възнагражденията, определен в т. 1.2. от Решение № 20-ЕП от 27 март 2014 г. на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите, коалициите и инициативните комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България от 9,00 ч. на 3 април 2014 г. в сградата на

Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия или коалиция е 18,00 ч. на 9 април 2014 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция е 18,00 ч. на 19 април 2014 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 18,00 ч. на 14 април 2014 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

За участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.:

- партиите и коалициите внасят безлихвен депозит в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лева;

- инициативните комитети внасят безлихвен депозит в размер на 100 (сто) лева.

Депозитите се внасят по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка, както следва:

 

IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1070 03

BIC: BNBGBGSD

 

Депозитите, внасяни в брой на касите в Българска народна банка, се приемат всеки работен ден до 15,45 ч., с изключение на 9 и 14 април 2014 г., когато приемането се удължава до 17,00 ч. За внесения безлихвен депозит в брой се дължи такса съгласно „Тарифа за таксите, които БНБ събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети".

Внасянето на депозити чрез другите банки се извършва в рамките на работното време на съответната банка.

На 9 и 14 април 2014 г. преводите на депозитите, извършвани от другите банки чрез БИСЕРА, ще се приемат до 14,00 ч., а чрез РИНГС - до 16,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

На интернет страницата на Централната избирателна комисия в раздел „Бързи връзки" можете да намерите програма за въвеждане на данните в структуриран електронен вид от списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии/коалиции/инициативни комитети, със съответното указания за работа с нея.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия организира редовни брифинги всеки четвъртък от 15,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайе „Зала Света София".

СЪОБЩЕНИЕ

За участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България партиите и коалициите внасят безлихвен депозит в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка, както следва:

IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1070 03
BIC : BNBGBGSD

 

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения