СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна в новия избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин, на 22 юли 2012 г., заявяват желанието си най-късно до 21 юни 2012 г. включително чрез заявление (Приложение № 10 от изборните книжа, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).

Заявленията се подават до общинската администрация по постоянен адрес на избирателя, а по настоящ адрес - след подаване на заявление за вписване по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа).

Всяко заявление задължително се придружава с копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна в новия избор за кмет на кметство Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, на 8 юли 2012 г., заявяват желанието си най-късно до 7 юни 2012 г. включително чрез заявление (Приложение № 10 от изборните книжа, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).

Заявленията се подават до общинската администрация по постоянен адрес на избирателя, а по настоящ адрес - след подаване на заявление за вписване по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа).

Всяко заявление задължително се придружава с копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ВСИЧКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с необходимостта от непрекъснато усъвършенстване и развитие на формите на обучение и информираност на избирателите за техните права и задължения в изборния процес ЦИК започва консултативен процес с неправителствените организации относно възможните форми на взаимодействие и сътрудничество.

В срок до 31 май 2012 г. можете да внесете писмено становище по тази тема.

Централната избирателна комисия планира да обобщи всички получени писмени становища и да организира работна среща с неправителствени организации, на която да обсъди възможен конкретен план за действие.

Надяваме се, че със съвместни усилия можем да работим за подобряване на информираното участие на българските граждани в предстоящите избори.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с Указ № 159 от 12 април 2012 г. насрочи насрочи нов избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин, на 22 юли 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1496-МИ от 17 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия съответната ОИК трябва да трябва да обяви датата на насрочения нов избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин, писмено на видно място в общината, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите от партии от 9,00 ч. на 23 април 2012 г. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1. Приемането на документите се извършва всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 7 май 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 17 май 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 17 май 2012 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с Указ № 149 от 5 април 2012 г. насрочи частичен избор за кмет на кметство Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, на 8 юли 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии от 9,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1. Приемането на документите се извършва всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 23 май 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 28 май 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 28 май 2012 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 5 май 2012 г. изтича срокът, в който избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници на 13 май 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с Указ № 127 от 27 март 2012 г. насрочи нов избор за кмет на кметство Върбовка, община Павликени, област Велико Търново.

Съгласно т. 8 от Решение № 1496-МИ от 17 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения нов избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на политически партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в новия избор за кмет на кметство Върбовка, община Павликени, област Велико Търново от 9,00 ч. на 10 април 2012 г. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1. Документите се приемат само в работни дни от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 23 април 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 3 май 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 3 май 2012 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна в частичния избор за кмет на община Съединение, област Пловдив, на 13 май 2012 г., заявяват желанието си най-късно до 12 април 2012 г. включително чрез заявление (Приложение № 10 от изборните книжа, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).
Заявленията се подават до общинската администрация по постоянен адрес на избирателя, а по настоящ адрес - след подаване на заявление за вписване по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа).
Всяко заявление задължително се придружава с копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с регистрациите на политически партии и коалиции от партии за участие в нови и частични избори при представяне на документите в ЦИК след 31 март 2012 г. следва да се приложи и ново удостоверение от Сметната палата, издадено след 31 март 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с Указ № 64 от 21 февруари 2012 г. насрочи частичен избор за кмет на община Съединение, област Пловдив.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в община Съединение, област Пловдив, писмено на видно място в общината, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на политически партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в частичния избор за кмет на община Съединение от 9,00 ч. на 15 март 2012 г. в сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Княз Александър I" № 1. Документите се приемат само в работни дни от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия в ЦИК е 28 март 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 2 април 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 2 април 2012 г., 17,00 ч.

Партиите и коалициите от партии, които подадат заявление в ЦИК до 31.03.2012 г., се ползват от находящото се в ЦИК удостоверение от Сметната палата, издадено за общите избори.

Във връзка с регистрациите на политически партии и коалиции от партии за участие в нови и частични избори при представяне на документите в ЦИК след 31 март 2012 г. следва да се приложи и ново удостоверение от Сметната палата, издадено след 31 март 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 14 април 2012 г. изтича срокът, в който избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за кметове на общини и кметства на 22 април 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОТНОСНО: печатите на СИК при произвеждане на нови и частични избори

При насрочени нови и частични избори не се използват печатите на секционните избирателни комисии (СИК) от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г.

На секционните избирателни комисии следва да се предоставят нови печати, които са от наличните резерви на областните администрации, останали от изборите през октомври 2011 г.

В случай че областните администрации не разполагат с неизползвани печати, изработват се и се предоставят нови печати за СИК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 3 март 2012 г. изтича срокът, в който избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с укази № 40, 41, 42, 43, 44 и 45 от 3 февруари 2012 г. насрочи нов избор за кмет на кметство Габрене, община Петрич, област Благоевград, нов избор за кмет на кметство Чудомир, община Лозница, област Разград, нов избор за кмет на кметство Струмешница, община Петрич, област Благоевград, нов избор за кмет на кметство Вълково, община Сандански, област Благоевград, нов избор за общински съветници в община Кюстендил, област Кюстендил, нов избор за кмет на кметство Дебелт, община Средец, област Бургас, на 13 май 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1496-МИ от 17 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия съответните ОИК трябва да обявят датата на насрочените нови избори на видно място в посочените община и кметства, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии от 9,00 ч. на 16 февруари 2012 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1. Документите се приемат само в работни дни от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия в ЦИК е 27 февруари 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 8 март 2012 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 8 март 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна в изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г., заявяват желанието си най-късно до 9 февруари 2012 г. включително чрез заявление (Приложение № 10 от изборните книжа, обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.). Заявленията се подават до общинската администрация по постоянен адрес на избирателя, а по настоящ адрес - след подаване на заявление за вписване по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа). Всяко заявление задължително се придружава с копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК.

За изборите за кмет на община и кметове на кметства, насрочени за 22 април 2012 г., срокът за подаване на заявленията е до 22 март 2012 г. включително.

За изборите за общински съветници и кметове на кметства, насрочени на 13 май 2012 г., срокът за подаване на заявленията е до 12 април 2012 г. включително.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с укази № 6, 7, 8, 9, 10 и 11 от 16 януари 2012 г. насрочи нов избор за кмет на кметство в с. Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца, с. Баланово, община Дупница, област Кюстендил, с. Коняво, община Кюстендил, област Кюстендил, с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, кметство с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, и кмет на община Кнежа, област Плевен, на 22 април 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1496-МИ от 17 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения нов избор в община Кнежа и съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия в ЦИК е 6 февруари 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 16 февруари 2012 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 16 февруари 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с укази № 234, 235, 236, 237, 238 и 239 от 24 ноември 2011 г. насрочи нов избор за кмет на кметство в с. Зараево, община Попово, област Търговище; с. Долна Студена, община Ценово, област Русе; с. Селци, община Садово, област Пловдив; с. Радовене, община Роман, област Враца; с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград; с. Елешница, община Елин Пелин, Софийска област, на 11 март 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1496-МИ от 17 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения нов избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия е 26 декември 2011 г., 15,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 5 януари 2012 г.
Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 5 януари 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СПЕШНО СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Ръководството на общинските избирателни комисии следва незабавно да уведоми ЦИК за следните обстоятелства:

1. Разполагат ли ОИК с помещения, в които да провеждат заседания и да осъществяват дежурства след активния изборен период.

2. Да посочат актуални телефони за връзка, факс и eлектронна поща на председател, заместник-председател и секретар.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ


Поради многобройните искания, постъпили в ЦИК, за отпечатване на помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове Ви даваме следните указания:
Съгласно т. 15 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК общинските избирателни комисии със свое решение определят поне трима от своите членове, които в срок от 24 часа от връщането от ГД „ГРАО" в МРРБ на избирателните списъци, следва да приберат същите в запечатаните помещения с изборните книжа и материали.
При отварянето на помещението общинските избирателни комисии следва да приберат и всички неприбрани книжа и материали, както и печати на секционни избирателни комисии съгласно горецитираното решение.
За еднократното отваряне на помещението по т. 15 от Решение № 1098-ПВР/МИ на ЦИК е достатъчно само решението на съответната общинска избирателна комисия.

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение на парламентарния пресцентър и Централната избирателна комисия

 

На 3 ноември 2011 г., в 11.00 часа, в централното фоайе пред зала "Света София" в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" 1, ще се състои връчването на Решението на Централната избирателна комисия за избор на Президент и Вицепрезидент на Република България от произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори и на издадените въз основа на Решението удостоверения на избраните президент и вицепрезидент.

Церемонията ще бъде открита от председателя на парламента Цецка Цачева. Удостоверенията и Решението на ЦИК за избор на Президент и Вицепрезидент на Република България ще бъдат връчени от председателя на ЦИК Красимира Медарова.

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения