СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с регистрацията на политическите партии в общинските избирателни комисии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия съобщава, че издадените от нея удостоверения с № 47/08.08.2011 г. - за регистрация на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО", №55/08.08.2011 г. - за регистрация ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО", №68/08.08.2011г. - за регистрация на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ", № 71/08.08.2011 г. - за регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД", № 79/08.08.2011 г. - за регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ", са ВАЛИДНИ и следва да бъдат приемани от общинските избирателни комисии при подаване на документи за регистрация пред тях от посочените по-горе политически партии.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

По повод постъпващи в ЦИК запитвания от ОИК във връзка с регистрацията на партиите Централната избирателна комисия указва на ОИК при извършваните от тях регистрации в решението за регистрация на партиите в ОИК да се изписва и наименованието на партията според решението за регистрацията в Централната избирателна комисия.

В отделен диспозитив на същото решение се изписва с какво наименование партиите и коалициите от партии ще бъдат изписвани в бюлетина за съответния вид избор.

Решенията на ЦИК за регистрация на партиите и коалициите от партии са публикувани на интернет страницата на ЦИК, от където следва да бъде направена справка за наименованието, с което са регистрирани.

СЪОБЩЕНИЕ

До Общинските избирателни
комисии на територията на
Република България

Всички общински избирателни комисии следва спешно по електронен път да предоставят на ЦИК служебен адрес на ОИК, електронна поща и телефони за връзка.

Да предоставят на ЦИК информация провели ли са първо заседание и кога.

Да се предостави информация относно обстоятелството ОИК определили ли са ежедневно, включително събота и неделя, дежурства (в това число от колко до колко часа) за приемане на документи за регистриране.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия ще проведе на 22 август 2011 г. от 15,00 ч. жребий за определяне на общината, в която ще се извършва експериментално преброяване на подадените гласове в изборите за общински съветници и кметове. Жребият ще бъде проведен във фоайето на зала „Света София”, сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Александър І” № 1, вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на правомощията си ОИК вземат незабавно следните решения:

1. Относно начина на вземане на решения на ОИК (кворум, мнозинство, заместване на председател и секретар при отсъствието им);

2. Относно начина и мястото на обявяване на решенията на ОИК (чл. 33, ал. 2 от ИК);

3. Относно началния и крайния срок (дата и час) за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети с указание, че документите се приемат всеки ден от .......... ч. до ......... ч., в т.ч. и събота и неделя, като се посочва и мястото (адреса), където се приемат документите.

ОИК водят отделен регистър за:

 • общински съветници - Приложение № 32 от образците на изборни книжа, утвърдени с Решение № 14-МИ от 23.06.2011 г.;
 • кмет на община - Приложение № 33;
 • кметове на кметства - Приложение № 34.

Всяко заявление се вписва в съответния регистър по пореден номер.

Номерацията е последователна за всеки отделен регистър. Всяка ОИК сама изготвя регистрите по утвърдения от ЦИК образец.

До снабдяване с печат ОИК издават и връчват удостоверения, изготвят и изпращат кореспонденция, подписани съгласно чл. 20, ал. 3, 5 или 6 от ИК. За целта ОИК приема решение за това.

Регистрация на общинските избирателни комисии като администратори на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със запитвания от новоназначените общински избирателни комисии (ОИК) и в изпълнение на решение № 21-ПВР/МИ от 11.07.2011 г. на ЦИК, назначените ОИК следва да се регистрират като администратори на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) до 19 август 2011 г.

Становище на Комисията за защита на личните данни

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява кметовете на общини, както и партиите и коалициите от партии, участващи в провежданите от кметовете на общини консултации за съставите на общинските избирателни комисии, че парламентарно представените коалиции от партии - „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" и „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", представят при консултациите решението за образуване на коалицията от партии, подписано през 2009 г., за участие в парламентарните избори за 41-во Народно събрание.

Не се изисква представяне на удостоверение за актуално състояние на партиите, включени в състава на тези коалиции.

СЪОБЩЕНИЕ

Регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011г.

Съгласно Решение № 34-ПВР от 25.07.2011г. на Централната избирателна комисия приемането на документи за регистрация на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката започва на 5 август 2011 г., от 9,00 ч., в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала "Света София".

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия е 17,00 ч. на 23 август 2011 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 17,00 ч. на 2 септември 2011 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 23 август 2011 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 17,00 ч. на 2 септември 2011 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии, изразяващи се в напускане на партия от коалицията от партии е 17,00 ч. на 20 септември 2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Срокът за подаване на документи за регистрация на партиите пред Централната избирателна комисия, обявен от 25 юли до 08 август 2011 г., се отнася само за участие в местните избори на 23.10.2011 г.

Началната дата за приемане на документи за регистрация на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за участие в президентските избори предстои да бъде определена от ЦИК с решение, което ще регламентира необходимите документи и срока за представянето им.

СЪОБЩЕНИЕ

Регистрация на партии и коалиции от партии за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Съгласно Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на Централната избирателна комисия приемането на документи за регистрация на партиите и коалициите от партии за общински съветници и кметове започва на 25 юли 2011 г., от 9,00 ч., в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала "Света София".

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия е 8 август 2011 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 18 август 2011 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 28 август 2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия ще проведе брифинг с журналисти на 20 юли 2011 г. (сряда) от 15,00 ч. в сградата на Народно събрание, пл. „Княз Александър І" №1, вход за зала „Света София", откъм Ларгото.

На 25 юли 2011 г. (понеделник), първия ден от приемане в ЦИК на документи на партии за регистрация в изборите за общински съветници и кметове, ще се проведен брифинг от 15,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Документи за регистрация на партии в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. ще се приемат от Централната избирателна комисия от 25 юли до 08 август 2011 г., всеки ден от 9.00 до 17.00 ч., в сградата на Народно събрание, площад „Княз Александър І", № 1, вход откъм Ларгото за зала "Света София".

Коалиции от партии в местните избори на 23 октомври 2011 г. се регистрират в ЦИК само от партии, които вече са регистрирани. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиции от партии е до 17.00 ч. на 18 август 2011 г.

Промени в състави на регистрирани коалиции от партии могат да се правят най-късно до 17.00 ч. на 28 август 2011 г.

Необходимите документи за регистрации са посочени в Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК. Решението е публикувано в сайта на комисията: www.cik.bg, както и в електронния бюлетин на БТА.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия задължи кметовете на общини да проведат консултации за съставите на ОИК в изборите на 23 октомври 2011 г. в периода 25 юли - 13 август 2011 г., уточниха говорителите Ралица Негенцова и Бисер Троянов.

Това се налага заради прибързано насрочване на консултации от някои кметове на общини, за което ЦИК била сезирана с множество сигнали от парламентарно представени партии и коалиции от партии, получили покани.

Централната избирателна комисия ще проведе брифинг с журналисти на 11 юли 2011 г., понеделник, в 15,00 ч. в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І" № 1, фоайето на зала „Света София", вход откъм Ларгото.

Календар

Решения

 • № 1781-МИ / 28.02.2020

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • № 1780-МИ / 28.02.2020

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • № 1779-ЗДОИ / 28.02.2020

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • всички решения