Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3178-ЕП/НС
София, 26 април 2024 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЦИК-ЕПНС-09-195 от 26.04.2024 г. от Илиан Севелинов Селимски – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, за промяна в РИК 15 – Плевенски. Предлага се на мястото на Телият Осман Калчев – член на РИК 15 – Плевенски, да бъде назначена Яница Янкова Николова.

Към предложението са приложени: заявление от Телият Осман Калчев за освобождаването му като член на РИК 15 – Плевенски, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Яница Янкова Николова и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, Телият Осман Калчев, ЕГН  , и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, Яница Янкова Николова, ЕГН.

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения