Съобщение

На 20 май 2021 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, официален вход, източно крило, откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17,00 часа на 26 май 2021 г. и се извършва по реда на Решение № 33-НС от 18 май 2021 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че считано от 18 май 2021 г. партиите и коалициите могат да подават заявления в ЦИК за допускане/регистрация за участие в частичните избори за кметове на 27 юни 2021 г.

Крайният срок за подаване на заявленията е до 17,00 часа на 22 май 2021 г.

На 27 юни 2021 г. са насрочени частични избори за:

 • кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас;
 • кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен;
 • кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково;
 • кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково;
 • кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца;
 • кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик;
 • кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен;
 • кмет на община Благоевград, област Благоевград.

 

Съобщение

Централната избирателна комисия, назначена с Указ №131 от 10 май 2021 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 39 от 12 май 2021 г.), встъпи в длъжност. Комисията беше посрещната от своите предшественици с пожелание за успех в организирането и произвеждането на честни и демократични избори.

Централната избирателна комисия е в състав:

Председател: Камелия Нейкова

Заместник-председатели:

Димитър Димитров

Емил Войнов

Росица Матева

Цветозар Томов

Секретар:

Севинч Солакова

Членове: Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.

Пълният състав на ЦИК

Съобщение

Централната избирателна комисия прие Решение № 5 от 12.05.2021 г. относно провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В случай че консултации са насрочени след 14 май 2021 г., но не по-късно от 16 май 2021 г., същите следва да се проведат на обявената дата без пренасрочване.

Съобщение

Във връзка с постъпили запитвания за разликите в процентите гласове, получени от партии, коалиции и независими кандидати в изборите за народни представители, произведени на 4 април 2021 г., информираме, че процентите във визуализацията на интернет страницата на Централната избирателна комисия са изчислени като отношение на действителните гласове, в които не са включени гласовете „Не подкрепям никого“.

В Решение № 2428-НС от 08.04.2021 г. на ЦИК относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и петото Народно събрание съгласно Методиката за определяне на изборните резултати, Приложение № 1 към чл. 248 от Изборния кодекс, мандатите се разпределят между гласовете, получени от партиите и коалициите, преминали 4-процентната бариера.

В обнародваното решение на ЦИК в „Държавен вестник“ делът на гласовете „Не подкрепям никого“ са посочени като обособена категория.

Съобщение

Днес, 9 април 2021 г. (петък) Централната избирателна комисия прие Решение № 2438-НС относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание.

Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, са длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в ЦИК в коя листа желаят да останат избрани. Еднодневният срок започва да тече от второто по ред публикуване на решението на ЦИК на интернет страницата на комисията и в бюлетина на БТА.

Заявлението трябва да е в писмена форма и саморъчно подписано.

В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в срок ЦИК го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя от датата и часа на публикуване на интернет страницата на районната избирателна комисия на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа.

Съобщение

Във връзка с постъпили запитвания относно допълнителното възнаграждение за членовете на СИК в условия на Ковид-19 по т. 10 от Решение № 1991-НС от 5 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия уведомява, че допълнителното възнаграждение за работа в условия на Ковид, се начислява върху възнаграждението по т. 2.1. и съответните приложими подточки от 2.2. - 2.5. на Решение № 1991-НС от 5 февруари 2021 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че при предаване на машините за гласуване след края на изборния ден от секционните избирателни комисии на представителите на „Сиела Норма“ АД Приемо-предавателният протокол № 3 към Методическите указания за секционните избирателни комисии в страната при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване за СИК може да бъде подписан от един член на комисията.

Съобщение

Във връзка с установени проблеми при гласуване със специализираните устройства за електронно машинно гласуване на територията на РИК 04 – Великотърновски, Централната избирателна комисия уведомява, че машинното гласуване в изборния район е преустановено.

Избирателите в изборния район могат да упражнят правото си на глас с хартиена бюлетина.

Съобщение

Телефони за връзка с Централната избирателна комисия в изборния ден:

02 939 37 50

02 939 37 51

0885 710 301

0885 657 502

0885 616 903

Съобщение

Във връзка с постъпили запитвания относно гласуване с документи с изтекъл срок на валидност Ви уведомяваме за следното:

Български граждани с лична карта с изтекъл срок на валидност от 13 март 2020 г. могат да гласуват в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., без да е необходимо да се снабдяват с удостоверение по чл. 263, ал. 1 ИК, на основание § 10, ал. 3 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

В случаите, когато за първи път се издава лична карта, при изгубена/открадната/повредена/унищожена лична карта или зелен паспорт българските граждани може да се снабдят с удостоверение по чл. 263, ал. 1 ИК от звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР, включително на 4 април 2021 г., от 8.30 до 19.30 ч. По същия начин с удостоверение по чл. 263, ал. 1 ИК може да се снабди и български гражданин с изтекъл срок на валидност на личната карта преди 13 март 2020 г.

Съобщение

С оглед усложнената обстановка, предизвикана от разпространението на COVID-19 и ограниченията и рестрикциите, които държавите въвеждат в тази връзка, Централната избирателна комисия уведомява, че:

1. Лицата, регистрирани като застъпници на кандидатски листи на партии и коалиции в избирателни секции извън страната, могат да се легитимират пред секционните избирателни комисии извън страната със заверено от съответния регистриран застъпник копие от издаденото от Централната избирателна комисия удостоверение за застъпник извън страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (Приложение № 46-НС от изборните книжа).

2. Упълномощените представители на партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., се легитимират пред секционните избирателни комисии извън страната със заверено от съответния упълномощен представител копие от писменото пълномощно, в което са вписани трите му имена, ЕГН, номера и датата на пълномощното, или със заверено копие от общото пълномощно, подписано от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица.

Допустимо е удостоверението за застъпник по т. 1. и пълномощно на представител по т. 2, както и удостоверение за наблюдател да бъдат представени пред секционните избирателни комисии извън страната в сканиран вид.

При необходимост членовете на секционните избирателни комисии извън страната могат да направят справка в публичните регистри на интернет страницата на Централната избирателна комисия -  [email protected]

 

Съобщение

Относно разрешение за отваряне на запечатани помещения, в които ще се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Във връзка с постъпващи искания за разрешение за отваряне на запечатани помещения, в които ще се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 4 април 2021 г., Централната избирателна комисия уведомява, че е прието принципно Решение № 2344-НС от 30 март 2021 г. , с което се дава общо разрешение на общините за отваряне на тези помещения и не се налага изпращане на искания за това.

Съобщение

Във връзка с множество запитвания за назначаване на секционни избирателни комисии извън страната Централната избирателна комисия представя на Вашето внимание следната информация:

Като правоприлагащ орган, Централната избирателна комисия изпълнява нормите на Изборния кодекс при назначаване на секционните избирателни комисии извън страната. В изпълнение на чл. 102 и следващите разпоредби от Изборния кодекс на 17 март 2021 г. в ЦИК се проведоха консултации за назначаване съставите на СИК извън страната, в които участваха представители на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, и на Министерството на външните работи.

В консултациите участваха и други партии и коалиции, регистрирали кандидати за предстоящите избори.

Проведените консултации за назначаване на секционни избирателни комисии извън страната приключиха при съгласие между участниците.

С Решение № 2277-НС от 22 март 2021 г. въз основа на направените предложения от участниците в консултациите, проведени на 17.05.2021 г., Централната избирателна комисия на основание чл. 57, ал. 1 т. 5, чл. 102, ал. 6 и ал. 8 и чл. 103 от Изборния кодекс назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната.

В Централната избирателна комисия постъпиха допълнителни предложения, както и предложения за смени по смисъла на чл. 105 от Изборния кодекс от парламентарно представени партии и коалиции, участвали в проведените консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии извън страната.

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-04-01-220 от 26.03.2021 г. на основание чл. 104 ИК постъпи предложение от заместник-министъра на външните работи относно попълване съставите на секционните избирателни комисии извън страната.

С Решение № 2325-НС от 27 март 2021 г. Централната избирателна комисия измени, допълни и допусна поправка на технически грешки в Решение № 2277-НС от 22.03.2021 относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В чл. 104 от Изборния кодекс е уредена процедурата за попълване на незаети места „когато партия или коалиция по чл. 102 ал. 6 или 7 ИК не е направила предложение, Централната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден назначава за членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи, или оправомощен от него заместник-министър“.

Ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или министърът на външните работи, или оправомощеният от него заместник-министър може да правят предложенията въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна. Предложенията от организациите на българските граждани се публикуват незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства. Според чл. 105 ИК промени в предложените членове имат право да правят партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър. Предложението се представя в Централната избирателна комисия не по-късно 7 дни преди изборния ден Комисията извършва промените не по-късно от 5 дни преди изборния ден.

Централната избирателна комисия високо цени усилията и труда, които полагат българските граждани за организацията и произвеждането на изборите извън страната.

Съобщение

С оглед усложнената обстановка, предизвикана от разпространението на COVID-19 и ограниченията и рестрикциите, които държавите въвеждат в тази връзка, Централната избирателна комисия уведомява, че:

1. Лицата, регистрирани като застъпници на кандидатски листи на партии и коалиции в избирателни секции извън страната, могат да се легитимират пред секционните избирателни комисии извън страната със заверено от съответния регистриран застъпник копие от издаденото от Централната избирателна комисия удостоверение за застъпник извън страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (Приложение № 46-НС от изборните книжа).

2. Упълномощените представители на партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., се легитимират пред секционните избирателни комисии извън страната със заверено от съответния упълномощен представител копие от писменото пълномощно, в което са вписани трите му имена, ЕГН, номера и датата на пълномощното, или със заверено копие от общото пълномощно, подписано от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица.

При необходимост членовете на секционните избирателни комисии извън страната могат да направят справка в публичните регистри на интернет страницата на Централната избирателна комисия -  https://www.cik.bg/bg.

 

 

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 27 март 2021 г. изтича срокът за подаване на заявление до общинската администрация от избиратели, спрямо които са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, както и за предлагане на друг кандидат от партии и коалиции до РИК съгласно  чл. 258, ал. 5, предл. 1 от Изборния кодекс.

С писмо ЦИК указа на кметовете на общини да организират дежурства в общинската администрация на 27 март 2021 г., до 17.30 ч.

Съобщение

относно разрешение за отваряне на запечатани помещения, в които ще се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Във връзка с постъпващи искания за разрешение за отваряне на запечатани помещения, в които ще се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 4 април 2021 г., Централната избирателна комисия уведомява, че ще бъде прието принципно решение, с което ще се даде общо разрешение на общините за отваряне на тези помещения и не се налага изпращане на искания за това.

Съобщение

относно заличаване от избирателните списъци на лицата,

подали заявления за гласуване извън страната 

Предварителните избирателни списъци за предстоящите на 4 април 2021 г. избори бяха обявени и публикувани на интернет страницата на съответната община не по-късно от 40 дни преди изборния ден (до 22.02.2021 г.), съгласно чл. 41, ал. 1 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК). Чрез същите се извършват и справките за местата за гласуване в страната през интернет страницата на ГД ГРАО и мобилните оператори.

Българските граждани, които имат право да избират и желаят да гласуват извън страната, заявиха това до 9 март 2021 г. (не по-късно от 25 дни преди изборния ден), съгласно чл. 16, ал. 1 ИК, тоест при отпечатване на предварителните избирателни списъци не е налице информация за избирателите, които ще гласуват в чужбина.

Съгласно чл. 31, ал. 2 от Изборния кодекс, не по-късно от 18 дни преди изборния ден (до 16.03.2021 г.) МВнР изпраща на ГД ГРАО обобщени данни от всички държави на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България.

Съгласно чл. 38, ал. 1 от Изборния кодекс, ГД ГРАО има задължение да изготви списък на заличените лица, включващ освен лицата, гласуващи в чужбина и лицата, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“, за които получаваме информация до 19.03.2021 г., както и лицата с удостоверения за гласуване на друго място и заявили гласуване по настоящ адрес, не по-късно от 10 дни преди изборния ден (до 24.03.2021 г.) на интернет страницата на съответната община.

От гореизложеното е видно, че до 23.03.2021 г. в предварителните списъци са включени всички български граждани с право на глас, независимо от пребиваването им, като след тази дата лицата, заявили че ще гласуват в чужбина, не фигурират в избирателните списъци за гласуване в страната.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че по информация на Министерството на външните работи е получено съгласие от приемащите страни за разкриване на избирателни секции във всички населени места, които бяха обявени под условие в Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. за образуване на избирателни секции за гласуване извън страната при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.:

- Германия – Кемниц, Констанц, Любек, Дитценбах, Хам, Билефелд, Саарбрюкен

- Дания – Норебро

- Италия – Флоренция, Колеферо.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 20 март 2021 г. изтича срокът за:

- подаване на заявление за вписване по настоящ адрес;

-за издаване на удостоверение за гласуване на друго място;

- за гласуване с подвижната избирателна кутия

С писмо ЦИК указа на кметовете на общини да организират дежурства в общинската администрация на 20 март 2021 г., 17.30 ч.

Календар

Решения

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • № 1183-МИ / 23.06.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

 • № 1182-МИ / 21.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

 • всички решения