Съобщение

На вниманието на

общинските администрации

  

Във връзка с получени сигнали в Централна избирателна комисия за неправилно изчислени и изплатени възнаграждения на членове на секционни комисии обръщаме внимание, че общинските администрации следва да прилагат стриктно Решение № 10-НС/13.05.2021 г. на ЦИК.

Възнагражденията на членовете и ръководния състав на СИК не се облагат с публични държавни вземания и от тях не се правят удръжки.

В случай на констатирано несъотвествие и изплатени суми в по-нисък размер от определения в цитираното решение, следва да се предприемат мерки за изплащане на разликата на ощетените лица.

 

Съобщение

Броят на кандидатите в произведените на 11 юли 2021 г. избори за Народни представители, както и броят на избраните народни представители и разпределението им по пол са, както следва:

 

Общ брой кандидати

Мъже

Жени

 

Брой

%

Брой

%

 

5079

 

3585

 

70,58%

 

1494

 

29,42%

 

 

Общ брой избрани

Мъже

Жени

Народни представители

Брой

%

Брой

%

 

240

 

 

181

 

75,42%

 

59

 

24,58%

 

Съобщение

Във връзка със запитвания от членове на секционни избирателни комисии относно изплащането на възнагражденията им за работа в комисиите в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Централната избирателна комисия уведомява, че възнагражденията се изплащат, както следва:

- на секционните избирателни комисии в избирателните секции в страната – от съответната общинска администрация;

- на секционните избирателни комисии в избирателните секции извън страната – от Министерството на външните работи.

Съобщение

С Решение № 474-НС от 15 юли 2021 г. Централната избирателна комисия обявява избраните народни представители в Четиридесет и шестото Народно събрание.

Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, са длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в ЦИК в коя листа желаят да останат избрани. Еднодневният срок започва да тече от второто по ред публикуване на решението на ЦИК на интернет страницата на комисията и в бюлетина на БТА.

Заявлението трябва да е в писмена форма и саморъчно подписано.

В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в срок, ЦИК го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя от датата и часа на публикуване на интернет страницата на районната избирателна комисия на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа.

Съобщение

Телефони за връзка с Централната избирателна комисия в изборния ден, както следва:

За подаване на жалби и сигнали във връзка с гласуването в страната:

0885 926 505

0885 613 507

За подаване на жалби и сигнали във връзка с гласуването извън страната:

0885 683 406

0885 619 904

Съобщение

Централната избирателна комисия съобщава, че криптографския идентификатор (системен хеш), който трябва да фигурира в системната разписка (диагностичен доклад), отпечатана от СИК преди началото на гласуването в изборния ден от машината за гласуване е със следното съдържание: 05 35 97 A2 16 3A 8F 72 6D 48 6E 09 35 F8 AA 03 56 AD A8 25 92 D1 10 21 CD 88 11 D1 Е7 F0 9С 2Е

Софтуерната версия на устройствата за машинно гласуване и системния хеш са удостоверени от органите по чл. 213а, ал. 2 от ИК.

Съобщение

Централната избирателна комисия съобщава, че на 9 юли 2021 г., петък,  от 10.00 до 12.00 часа гражданите на град София ще могат да гласуват пробно с машина с инсталирана демо версия за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

Машината ще бъде поставена пред сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ №1, на паркинга отстрани на Националната художествена галерия.

Съобщение

Централната избирателна комисия прие Решение № 382-НС от 3 юли 2021 г. относно  отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми.

Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня, че на 5 юли 2021 г. изтича срокът за подаване на заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, когато на територията на населеното място има назначена подвижна СИК.

Съобщение

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г. напомняме, че на 3 юли 2021 г. изтича срокът за подаване на заявление .за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

За целта кметовете на общини следва да организират дежурство до 17,30 ч. на 3 юли 2021 г., като това обстоятелство бъде доведено до знанието на заинтересованите лица, за да могат желаещите да подадат съответното заявление.

Съобщение

Централната избирателна комисия прие принципно Решение № 340-МИ от 27 юни 2021 г. за отваряне на запечатани помещения определени за съхраняване на изборните книжа от изборите, в които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори и референдуми.

Решението се прилага и в общините, в които са определени самостоятелни помещения и не се налага съвместяване с изборни книжа от предходни избори и референдуми.

Достъпът до запечатаните помещения, в които ще се съхраняват изборните книжа се осъществява по реда Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК. 

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че имената на лицата включени в списъците за гласуване извън страната, в избирателните списъци за гласуване по настоящ адрес, за гласуване с подвижна избирателна кутия, на поставените под запрещение, изтърпяващите наказание лишаване от свобода, както и на лицата снабдени с удостоверение за гласуване на друго място, се заличават от избирателните списъци.

Информацията за заличените лица в електронните системи не се актуализира веднага, а автоматизирано при отпечатването на окончателните избирателни списъци, около 10 дни преди изборния ден.

До отпечатването на избирателните списъци тези лица фигурират в публикуваните към 31.05.2021 г. предварителни избирателни списъци.

Съобщение

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г. напомняме, че на 26 юни 2021 г. включително, изтича срокът за:

- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;

- подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.

За целта кметовете на общини следва да организират дежурство до 17,30 ч. на 26 юни 2021 г., като това обстоятелство бъде доведено до знанието на заинтересованите лица, за да могат желаещите да подадат съответното заявление.

Съобщение

Централната избирателна комисия изразява следното становище по повод многобройните въпроси относно гласуване на лицата, които в изборния ден се намират на почивка в страната:

Изборният кодекс не предвижда възможност за гласуване на лица, които в изборния ден се намират на място, различно от постоянния и настоящия им адрес, независимо дали са настанени в хотел или друго място за подслон (почивка), или обитават свои собствени имоти, но нямат адресна регистрация.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 22.06.2021 г., вторник, от 14.00 ч., в зала № 3, етаж 1, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, е насрочила консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции относно предложени за състава на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в съответствие с изискванията на чл. 102 от Изборния кодекс.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати.

Съобщение

Относно издаване на удостоверения по чл. 263, ал. 1 от ИК и съответните образци, които може да намерите тук

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с осигуряване на широкоъгълна камера в заседателната зала е извършена техническа проверка на системата за извъчване в реално време на 12 юни 2021 г. от 11:30 ч. до 11:35 ч.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че на 9 юни (сряда) 2021 г. от 10.30 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи, в бюлетината за гласуване за народни представители на 11 юли 2021 г. и жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.

Тегленето на жребиите се извършва публично и ще се излъчва по БНТ и онлайн на сайта на ЦИК, като на него могат да присъстват по един представител на партия и двама представители на коалиция, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Жребиите ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, във фоайето на зала „София“, вход откъм Ларгото.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че в раздел “ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 юли 2021 г.”, в подраздел „За избирателите“, гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11 юли 2021 г.

За да се извърши проверката, следва да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка.

Съобщение

Централната избирателна комисия ще проведе на 6 юни 2021 г. в три района на София експериментално гласуване с машини. Инициативата дава възможност на гражданите на столицата да пробват как се гласува с машини повече от месец преди официалния вот. Гласуването е анонимно и в него не се предвижда избирането на реални партии и коалиции.

Тестовото гласуване ще се проведе:

10.00-13.00 часа в 22-ро СЕУ „Георги С. Раковски“, на адрес бул. „Витоша“ № 134, район Триадица;

11.00-14.00 часа в 143-то основно училище „Георги Бенковски“, на адрес ул. „Тодорини кукли“ № 9, район „Подуене“;

12.00-14.00 часа в 37-мо СУ „Райна Княгиня“, с адрес ж.к. Люлин 10, ул. „Луи Пастьор“ № 1.

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения