Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., че за допускането им за участие в новите и частични избори, насрочени на 10 март 2024 г., не следва да представят ново удостоверение от Сметната палата, посочено в раздел ІІ, точка 10б на Решение № 2934-МИ от 11.01.2024 г.

Съобщение

На 17 януари 2024 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация/допускане на партии и коалиции за участие в новите и частични избори, насрочени на 10 март 2024 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход откъм бул. „Дондуков“, по реда на Решение № 2934-МИ от 11 януари 2024 г.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация или допускане в ЦИК на партиите и коалициите за участие в новите избори, насрочени за 10.03.2024 г., е до 17,00 часа на 24 януари 2024 г.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация или допускане в ЦИК на партиите и коалициите за участие в частичните избори, насрочени за 10.03.2024 г., е до 17,00 часа на 3 февруари 2024 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия на Република България представи своя опит в изборния процес пред представители на Централната избирателна комисия на Грузия и на Съвета на Европа.

Проучвателното посещение на грузинската делегация се състоя в периода 15-17 ноември 2023 г., в рамките на проекта на Съвета на Европа „Подкрепа за прозрачност, приобщаване и интегритет на изборните практики и процеси в Грузия“.

Посещението даде възможност на делегацията, начело с Гиорги Шарабидзе, заместник-председател на ЦИК на Грузия, и представителите на Съвета на Европа да обсъдят с ЦИК на Република България добрите практики при използването на информационни технологии в управлението на изборния процес, защитата и сигурността на информацията, електронното гласуване, видеонаблюдението и видеозаснемането и други въпроси, свързани с изборния процес.

Съобщение

Във връзка с обезпечаване на необходимостта от предоставяне на допълнителни указания при използване на устройствата за видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след края на изборния ден от Министерството на електронното управление е създаден Call Center, който ще бъде достъпен за времето от 20.00 ч. на 05.11.2023 г. до 08.00 ч. на 06.11.2023 г., на следните телефонни номера:

02-949-2001

02-949-2002

Съобщение

Във връзка със сигнали за случаи, когато секционните избирателни комисии не поставят печати на бюлетините от машинно гласуване напомняме:

 1. На бюлетините от машинно гласуване се поставя печат преди пускането им в прозрачна кутия от избирателя.
 2. На хартиените бюлетини се поставят два печата – при предаването на бюлетините на избирателя и преди пускането им в прозрачната кутия.

Централната избирателна комисия указва на всички секционни избирателни комисии строго да съблюдават тези изисквания.

Съобщение

Във връзка с указания до кметовете на общини, дадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството с писмо относно прилагане на чл. 39 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия информира, че указанията на министъра противоречат на императивна норма на закона – чл. 38, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс, поради което не следва да се прилагат.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня на всички секционни избирателни комисии следното:

След обявяване на гласуването за приключило всички секционни избирателни комисии включват устройството за видеонаблюдение съгласно предоставените инструкции като устройството остава включено до подписване на протоколите на СИК и обявяване на резултатите.

В секции с машинно гласуване след активиране на СУЕМГ се разпечатва системна разписка. Хеш кодът в разписката се сравнява с получения запечатан плик криптографски идентификатор (хеш код), след което системната разписка се поставя на видно място в изборното помещение. В случай че хеш кодът не съвпада незабавно се уведомява ОИК, която уведомява Централната избирателна комисия.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с произвеждане на втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. системният хеш относно сертификацията на софтуера, който трябва да бъде сверен с изписания системен хеш в системната разписка, отпечатана от машината преди началото на гласуването, е: 

E85541B6097EEB6DC00214D5AC78610071F61C3C72A00588A27E87117C80EFF2

В случай на несъответствие, секционната избирателна комисия трябва незабавно да уведоми ОИК, която незабавно уведомява ЦИК за указания.

Съобщение

По повод решенията на Върховния административен съд по административни дела № 10416/2023 г. и № 10429/2023 г., образувани по жалби срещу Решение № 2819-МИ от 27.10.2023 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия информира следното:

Върховният административен съд приема, че Централната избирателна комисия има компетентност за постановяване на обжалваното решение. Към момента на вземането на обжалваното решение и към момента на постановяване на решенията на ВАС липсва надлежно издадено решение от компетентните органи по смисъла на чл. 213а, ал. 2 ИК. Затова решението на ЦИК в частта за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. е законосъобразно.

Според решенията на ВАС за провеждане на втори тур на 5 ноември 2023 г. с машинно гласуване трябва да се изпълнят изискванията на закона и извършване на законосъобразна процедура по удостоверяването от компетентните органи по предвидения ред, съобразно мотивите на съдебните решения.

Съобщение

Във връзка с обезпечаване на необходимостта от предоставяне на допълнителни указания при използване на устройствата за видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след края на изборния ден от МЕУ е създаден Call Center, който ще бъде достъпен за времето от 20.00 ч. на 29.10.2023 г. до 08.00 ч. на 30.10.2023 г., както и от 20.00 ч. на 05.11.2023 г. до 08.00 ч. на 06.11.2023 г., на следните телефонни номера:

02-949-2001

02-949-2002.

Съобщение

Централната избирателна комисия указва на информационните агенции да се въздържат от публикуване на междинни резултати от провеждания днес избор за кметове в страната преди приключване на изборния ден. Подобни публикации са нарушение на разпоредбата на чл. 204, ал. 3 от Изборния кодекс, според която резултатите от социологически проучвания се оповестяват след 20.00 ч. на изборния ден.

Съобщение

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УКАЗВА на общинските и секционните избирателни комисии следното:

 Когато избирател при гласуване е поставил бюлетините една върху друга и след като отбележи своя глас върху долната бюлетина се забелязва отпечатък или следа, гласът в тази бюлетина Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН и се преброява по правилата за действителни гласове.

При отпечатък, следа или зацапване, получено от мастилото на печатите, които се поставят на гърба на бюлетината, или от химикала, с който е отбелязан вотът, СИК отчита гласа в тази бюлетина като ДЕЙСТВИТЕЛЕН по правилата за действителни гласове.

Съобщение

Телефони за контакт с Централната избирателна комисия в изборния ден за подаване на жалби и сигнали във връзка с гласуването в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

0885 926 505

0885 613 507

Съобщение

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., че „Информационно обслужване“ АД ще направи публична презентация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването от протоколите на секционните и общинските избирателни комисии на 25.10.2023 г., от 10.30 ч. в сградата на Народното събрание – пл. „Княз Александър І“ № 1, ет. партер, зала 1, южно крило.

От всяка регистрирана партия или коалиция за местните избори може да присъства по един представител.

Присъствие може да бъде заявено на адрес: [email protected] до 17.00 ч. на 24.10.2023 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че на 27 септември 2023 г. от 10.30 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера  на партиите и коалициите от Централната избирателна комисия в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.,  както и жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Тегленето на жребиите се извършва публично и ще се излъчва на фейсбук страницата на ЦИК и по БНТ, като на него могат да присъстват представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Жребиите ще се проведат в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, във фоайето на зала „София“, вход откъм Ларгото.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява избирателите, че Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/ предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че при подаване на документи за регистрация в ОИК на местна коалиция не се изисква нотариална заверка на подписите и/или съдържанието на представените документи.

При регистрация на инициативни комитети в ОИК единствените документи, които следва да са нотариално заверени, са образците от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет.

При представяне на заявление за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции не се изисква представяне на удостоверения за актуално състояние на партиите, удостоверения за регистрация в ЦИК или копия от решения на ЦИК за регистрация на съответната партия или коалиция.

Партиите, коалициите и местните коалиции може да представят в ОИК заявления и предложения, без да са подпечатани с печата на партията или коалицията (ако има такъв).

За регистрация на местна коалиция се представя документи за банкова сметка на партия от състава на местната коалиция или от състава на коалиция, която участва в местната коалиция, без да е необходимо да е новооткрита.

Общинската избирателна комисия да изпраща в Централната избирателна комисия само тези свои решения или информация, за които има искане от ЦИК.

Съобщение

Протокол на комисия за провеждане на подбор за длъжността „Старши счетоводител“ в дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Протокол № 2

Съобщение

На 4 септември 2023 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г. Регистрацията се извършва по реда на Решение № 1960-НС от 3 август 2023 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,30 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17,00 часа на 13 септември 2023 г.

Календар

Решения

 • № 3498-НС / 23.06.2024

  относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • всички решения