СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ДОСТАВЧИЦИТЕ НА
ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № НС-20-360 от 23.09.2014 г., подаден от Съвета за електронни медии относно агитационен клип на ПП „АТАКА", излъчен по множество електронни медии, затова че същият съдържа кадри, жестове и изрази, накърняващи добрите нрави.

На основание чл. 186, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия с Решение № 1081-НС от 26 септември 2014 г. постанови спиране излъчването на същия агитационен клип на ПП „АТАКА".

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ДОСТАВЧИЦИТЕ НА

ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" с вх. № НС-10-74 от 24.09.2014 г., в която се прави оплакване срещу агитационен клип на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", излъчен по множество електронни медии, затова че в него са използвани кадри с деца.

На основание чл. 186, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия с Решение № 1072-НС от 25 септември 2014 г. постанови спиране излъчването на същия агитационен клип на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в електронните медии и интернет.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ДОСТАВЧИЦИТЕ НА

МЕДИЙНИ УСЛУГИ

Във връзка с постъпило писмо вх. № НС-20-464 от 30.09.2014 г. от представители на доставчици на медийни услуги относно приложението на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК и поставените в отправеното запитване въпроси, а именно:

1. Спрямо кои категории медии ЦИК ще санкционира забраната в Изборния кодекс? Освен вестниците и телевизиите кои сайтове влизат в тази група? Включват ли се социалните мрежи, блогинг платформите, страниците на медии във Facebook, Twitter и прочие?

2. Какви мерки ще предприеме ЦИК, за да гарантира равно третиране на медиите при прилагане на забраната и как ще избегне повторение на ситуация от предходните избори, когато едни медии бяха санкционирани, а други не?

3. Как ЦИК тълкува практика за огласяване на социологически резултати в изборния ден, маскирани под друга форма, привидно неотнасяща се към изборните резултати (музикални, литературни и филмови класации и т.н.)?

Централната избирателна комисия на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК изразява следното становище:

1. Легалното определение на „доставчик на медийна услуга" и на „медийна услуга" се съдържат в разпоредбите на §1, т. 15 и 16 от ДР на ИК.

По силата на §1, т. 16 от ДР на ИК „Доставчик на медийна услуга" е физическо лице - едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.

По силата на §1, т. 15 от ДР на ИК:

„Медийна услуга" е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:

а) печатните медии - вестници, списания и други периодични издания;

б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:

аа) обществените и търговските електронни медии - лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;

бб) онлайн новинарските услуги - електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.

Не са медийни услуги социалните мрежи - фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове.

2. Централната избирателна комисия има установена практика да разглежда всички постъпили сигнали за нарушения на забраната на чл. 205, ал. 5 от ИК и да постановява решение за установяване на нарушение при огласяването на допитвания до общественото мнение по повод изборите 24 часа преди изборния ден до обявяване на края на изборния ден на територията на страната.

3. По силата на чл. 205, ал. 5 от ИК забраната включва огласяването на резултати от допитване до общественото мнение по повод изборите 24 часа преди изборния ден до обявяване на края на изборния ден на територията на страната независимо от формата, под която е направено.

СЪОБЩЕНИЕ

Удостоверенията по чл. 263, ал. 1, изр. второ от ИК следва да се издават в момента на подаване на заявленията за издаване на нов документ за самоличност, когато датата за изготвянето му е след 5 октомври 2014 г.

Удостоверенията по чл. 263, ал. 1, изр. второ от ИК се издават и в изборния ден включително до 19,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 1055-НС от 24 септември 2014 г. Централната избирателна комисия прие Оперативен план за организацията на работата на ЦИК в деня на изборите и приемането от РИК на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите.

Районните избирателни комисии следва да представят обобщена справка за всеки район за избирателната активност по часове, както следва:

- към 10,00 ч., 13,00 ч. и 17,00 ч. - броя на гласувалите. Информацията се изпраща съответно до 10,30 ч., 13,30 ч. и 17,30 ч.;

- до 19,30 ч. - информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 19,00 ч.

Информация за контакти с ЦИК можете да намерите в рубриката „Контакти с ЦИК в изборния ден" на интернет страницата на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня на печатните и електронните медии, че съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на Указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание, глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия напомня на печатните и електронни медии, че при осъществяване на дейността си следва да спазват разпоредбата на чл. 205 от Изборния кодекс.

ДО ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ И ИНТЕРНЕТ

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от СЕМ с вх. № НС-20-238 от 12.09.2014 г., в който се прави оплакване срещу агитационен клип на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", излъчен по програма „БНТ 1" на 05.09.2014 г., затова че в него участва дете с националния флаг в ръце

На основание чл. 186, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия с Решение № 1039-НС от 22 септември 2014 г. постанови спиране излъчването на същия агитационен клип на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" в електронните медии и интернет.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 1, ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Централната избирателна комисия напомня, че срокът за подаване на заявления за издаване на удостоверения за гласуване на друго място и за вписване в списък за гласуване по настоящия адрес изтича на 20 септември 2014 г.

На 20 септември 2014 г. в рамките на работното време на общинската администрация следва да бъде осигурено дежурство за приемане на заявленията и дежурство на длъжностни лица, които ще подписват удостоверенията за гласуване на друго място.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 18 септември 2014 г. от 10,30 ч. в зала № 42, етаж мецанин, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, в насрочените консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани членове на Европейския парламент от Република България, относно предложения за състава на секционните избирателни комисии извън страната могат да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати за предстоящите избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в съответствие с изискванията на чл. 102 от Изборния кодекс.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОИК - КАЙНАРДЖА
ОИК - ЛЯСКОВЕЦ
ОИК - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
ОИК - СИМИТЛИ
ОИК - ТЪРГОВИЩЕ
ОИК - ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ОИК - РАДОМИР
ОИК - ПОПОВО
ОИК - КРИВОДОЛ
ОИК - КОПРИВЩИЦА
ОИК - КИРКОВО

Уведомяваме Ви, че съгласно хронограмата за произвеждане на частични избори, приета с Решение № 600-МИ от 17 юни 2014 г. на ЦИК жребият за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване, както и жребият за реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на Българската национална телевизия и Българското национално радио следва да се проведат до 17 септември 2014 г.

Във връзка с провеждането на посочените жребии Централната избирателна комисия прие Решение № 938-МИ и Решение № 939-МИ от 15 септември 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ВСИЧКИ РАЙОННИ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ДО
ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

УКАЗАНИЕ относно отпечатване на бланките - чернови за отчитане на преференциите (предпочитанията) за кандидатите от кандидатските листи на партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в областите за изборните райони, в които такива не са отпечатани:

1. Бланката - чернова за отчитане на преференциите (предпочитанията) се отпечатва на лист формат А3 по дължина.

2. За отчитане на преференциите (предпочитанията), както и на гласовете без преференции (предпочитания) за кандидатите от една и съща кандидатска листа се отпечатва само една обща таблица.

3. Над всяка таблица за листа на партия или коалиция се отпечатва номерът и наименованието на изборния район и текстът „Бланка - чернова за отчитане на преференции".

4. В кутийката под ред „Наименование на партия/коалиция" се отпечатва номерът на съответната партия или коалиция в бюлетината за гласуване.

5. В Бланката - чернова за отчитане на преференциите (предпочитанията) първо се отпечатват 8 реда за отчитане на действителните гласове без преференции (предпочитания) в 24 колонки (общо 24 кутийки на ред).

6. След редовете за преброяване на действителните гласове без преференции (предпочитания) се отпечатват по два реда кутийки за отчитане на преференциите (предпочитания) за всеки един кандидат от листата.

7. Такава таблица се отпечатва за всяка една листа в бюлетината на партия или коалиция независимо от броя на кандидатите в нея.

8. В бланката - чернова се отпечатват и имената на кандидатите, заличени или чиято регистрация е обявена за недействителна, когато листите не са пренаредени като срещу името на кандидата се отпечатва „ЗАЛИЧЕН".

9. Таблиците за листите в бюлетината се отпечатват последователно съобразно номера на съответната партия или коалиция в бюлетината.

10. Таблиците се отпечатват последователно, като на един лист може да има повече от една таблица, като таблиците не се разпокъсват или срязват, когато не могат да се поберат на една страница.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място" от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 18 септември 2014 г. от 10,30 ч. в зала № 42, етаж мецанин, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, е насрочила консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партии и коалиции, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени, относно предложения за състава на секционните избирателни комисии извън страната в съответствие с изискванията на чл. 102 от Изборния кодекс.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява всички районни избирателни комисии, че в случаи на отказ на кандидат в регистрирана кандидатска листа от участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., както и в случаите по чл. 258, ал. 5 от ИК следва незабавно да изпращат в ЦИК информация за заличаването на съответния кандидат от кандидатската листа.

СЪОБЩЕНИЕ

С протоколно решение от 10 септември 2014 г. Централната избирателна комисия дава съгласие изборните книжа от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. да се съхраняват в помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от Националния референдум, проведен на 27 януари 2013 г., от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г. и изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. при спазване изискванията на Решение № 103-НР от 4 януари 2013 г. и Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК, Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК и Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия ще вземе нарочно решение за разрешаване отварянето на горепосочените помещения, непосредствено преди деня на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за което ще бъдете уведомени своевременно.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня, че с удостоверение за гласуване на друго място съгласно чл. 34 от ИК могат да се снабдят избиратели, които притежават едно от следните качества: член на ЦИК, на РИК, кандидат или наблюдател. При представяне на заявление по образец - Приложение № 19-НС от изборните книжа, в съответната общинска/районна администрация лицата следва да представят съответното доказателство: за членове на ЦИК - служебна карта или препис (копие) от Указа на Президента на Република България за назначаване или копие от решението на Народното събрание на Република България; за членове на РИК - удостоверение, издадено от ЦИК; за кандидати - удостоверение, издадено от съответната РИК; за наблюдатели - удостоверение, издадено от ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия обявява, че на интернет страницата й в рубриката „Разяснителна кампания" са качени материали от разяснителната кампания - видеоклипове и аудиоклипове. Същите могат да бъдат ползвани свободно за разпространение.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня на избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателните си права в изборни помещения, че до неделя, 14 септември 2014 г. включително, могат да подават заявления за включване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявлението се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник. Образец на заявлението може да бъде намерено в Приложение 17-НС от изборните книжа. Можете да го изтеглите от сайта на ЦИК, раздел „Документи и бланки". Към заявлението се прилагат копия от документи от ТЕЛК/НЕЛК.

Ако бъдат подадени поне 10 заявления, ще бъде разкрита подвижна избирателна секция, обслужваща Вашето населено място и секционната комисия ще Ви посети в изборния ден. Затова е във Ваш интерес да подадете заявление до 14 септември. В него можете да поискате да гласувате и по настоящ адрес, но в този случай трябва предварително да сте подали и заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 14-НС, което също можете да изтеглите от сайта на ЦИК, раздел „Документи и бланки").

Ако пропуснете да подадете заявление до 14 септември, можете да го направите и до 29 септември, но съществува риск подадените до 14 септември 2014 г. заявления да не са достатъчно на брой и да не бъде разкрита подвижна избирателна секция във Вашето населено място.

Процедурата за гласуване с подвижна избирателна кутия е утвърдена с Решение 881-НС/08.09.2014 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия препоръчва на всички РИК да препубликуват това съобщение на своите интернет-страници.

Календар

Решения

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • № 1183-МИ / 23.06.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

 • № 1182-МИ / 21.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

 • всички решения