СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

В декларациите по чл. 126, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс (Приложение № 52 и Приложение № 53 от изборните книжа за общински съветници и кметове) кандидатите за общински съветници и кметове посочват точната дата на адресна регистрация по настоящ адрес или ако не им е известна точната дата - след текста в първия параграф „дата на адресна регистрация по настоящ адрес" вписват „преди 23 юни 2011 г.".

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Служебната проверка на заявените от кандидатите за общински съветници и кметове български граждани постоянен и настоящ адрес и дата на адресната регистрация, предвидена в т. 3 във връзка с т. 1 от Решение № 690-МИ от 05.09.2011 г. на ЦИК, се извършва служебно от ОИК чрез изискване на справка от съответната общинска администрация. При регистрацията на кандидатите не следва да бъдат изисквани други документи извън посочените в чл. 126, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от ИК и в Раздел VII, т. 26, букви „б", „в", и „г" от Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК.

Служебната проверка не отменя задължението на кандидатите да попълват всички данни в цитираните по-горе документи.

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО
НА ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
И КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

Общинските избирателни комисии следва незабавно да определят с решение общия брой на членовете на секционните избирателни комисии на територията на съответната община, както и броя на членовете на всяка една секционна избирателна комисия на територията на общината в съответствие с разпоредбата на чл. 35 от ИК.

Предстои Централната избирателна комисия да постанови нарочно решение за утвърждаване на методиката за определяне на състава на секционните избирателни комисии.

С оглед на горното консултациите при кметовете за назначаване съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии следва да бъдат проведени след обявяване на решението на ЦИК за утвърждаване на методика за определяне на състава на секционните избирателни комисии и обявяване на решенията на ОИК в горния смисъл.

При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на общината трябва да бъде запазено съотношението между партиите и коалициите от партии представени в ЦИК, съгласно разпоредбите на чл. 35, ал. 3 от ИК и т. 16 от Решение № 56-ПВР/МИ от 05.08.2011 г. на ЦИК. Представителите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в една и съща секционна избирателна комисия. Председателят и секретарят в една секционна избирателна комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция от партии.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява търговските банки, че съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 5, т. 6 от Изборния кодекс, когато издават предвиденото в този текст удостоверение, следва да отбелязват в него на коя дата е открита сметката и дали титулярът на сметката е заявил, че по нея ще се обслужва предизборната кампания.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинската избирателна комисия с решение посочва всички населени места на територията на общината с образувани преди 21.06.2011 г. кметства, където ще бъдат произвеждани избори за кметове на тези кметства на 23 октомври 2011 г. Само за тези кметства се извършват регистрации на политически партии, коалиции от партии, местни коалиции от партии и инициативни комитети.

За населени места, където няма образувани кметства до 21.06.2011 г., или броят на всички жители в тези кметства по постоянен адрес е под 350, избори за кметове на 23 октомври 2011 г. не се произвеждат и не се регистрират политически партии, коалиции от партии, местни коалиции от партии и инициативни комитети.

Броят на населението се определя към дата 21.06.2011 г. по справка на ТЗ „ГРАО", която ОИК може да изиска.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОТНОСНО: регистрацията в ОИК на партии и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове

При регистрацията на партии и коалиции от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове ОИК не следва да изисква актуално състояние на партиите и други допълнителни документи освен изрично изброените в т. 11 на Решение № 203-МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК.
Ако към представените от партиите или коалициите от партии документи е приложено копие от решението на централното ръководство на партиите или на ръководството на коалиции от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове, представено преди това от тях и пред ЦИК, не се изисква да бъде представяно допълнително решение на централното ръководство на партиите или на ръководството на коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове в съответната община.

При представяне на документи от партиите и коалициите от партии, ОИК е длъжна да ги приеме и опише в съответния регистър. При констатиране на непълноти в тези документи, ОИК процедира по реда на т. 12 от Решение № 203-МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК.

При регистриране на местни коалиции от партии в ОИК за новооткрита банкова сметка по смисъла на чл. 95, ал. 5, т. 6 от Изборния кодекс следва да се счита откритата банкова сметка на името на една от включените в състава на местната коалиция партия след подписване на съответното решение за образуване на местна коалиция от партии.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с регистрацията на политическите партии в общинските избирателни комисии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия съобщава, че издадените от нея удостоверения с № 47/08.08.2011 г. - за регистрация на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО", №55/08.08.2011 г. - за регистрация ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО", №68/08.08.2011г. - за регистрация на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ", № 71/08.08.2011 г. - за регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД", № 79/08.08.2011 г. - за регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ", са ВАЛИДНИ и следва да бъдат приемани от общинските избирателни комисии при подаване на документи за регистрация пред тях от посочените по-горе политически партии.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

По повод постъпващи в ЦИК запитвания от ОИК във връзка с регистрацията на партиите Централната избирателна комисия указва на ОИК при извършваните от тях регистрации в решението за регистрация на партиите в ОИК да се изписва и наименованието на партията според решението за регистрацията в Централната избирателна комисия.

В отделен диспозитив на същото решение се изписва с какво наименование партиите и коалициите от партии ще бъдат изписвани в бюлетина за съответния вид избор.

Решенията на ЦИК за регистрация на партиите и коалициите от партии са публикувани на интернет страницата на ЦИК, от където следва да бъде направена справка за наименованието, с което са регистрирани.

СЪОБЩЕНИЕ

До Общинските избирателни
комисии на територията на
Република България

Всички общински избирателни комисии следва спешно по електронен път да предоставят на ЦИК служебен адрес на ОИК, електронна поща и телефони за връзка.

Да предоставят на ЦИК информация провели ли са първо заседание и кога.

Да се предостави информация относно обстоятелството ОИК определили ли са ежедневно, включително събота и неделя, дежурства (в това число от колко до колко часа) за приемане на документи за регистриране.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия ще проведе на 22 август 2011 г. от 15,00 ч. жребий за определяне на общината, в която ще се извършва експериментално преброяване на подадените гласове в изборите за общински съветници и кметове. Жребият ще бъде проведен във фоайето на зала „Света София”, сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Александър І” № 1, вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на правомощията си ОИК вземат незабавно следните решения:

1. Относно начина на вземане на решения на ОИК (кворум, мнозинство, заместване на председател и секретар при отсъствието им);

2. Относно начина и мястото на обявяване на решенията на ОИК (чл. 33, ал. 2 от ИК);

3. Относно началния и крайния срок (дата и час) за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети с указание, че документите се приемат всеки ден от .......... ч. до ......... ч., в т.ч. и събота и неделя, като се посочва и мястото (адреса), където се приемат документите.

ОИК водят отделен регистър за:

 • общински съветници - Приложение № 32 от образците на изборни книжа, утвърдени с Решение № 14-МИ от 23.06.2011 г.;
 • кмет на община - Приложение № 33;
 • кметове на кметства - Приложение № 34.

Всяко заявление се вписва в съответния регистър по пореден номер.

Номерацията е последователна за всеки отделен регистър. Всяка ОИК сама изготвя регистрите по утвърдения от ЦИК образец.

До снабдяване с печат ОИК издават и връчват удостоверения, изготвят и изпращат кореспонденция, подписани съгласно чл. 20, ал. 3, 5 или 6 от ИК. За целта ОИК приема решение за това.

Регистрация на общинските избирателни комисии като администратори на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със запитвания от новоназначените общински избирателни комисии (ОИК) и в изпълнение на решение № 21-ПВР/МИ от 11.07.2011 г. на ЦИК, назначените ОИК следва да се регистрират като администратори на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) до 19 август 2011 г.

Становище на Комисията за защита на личните данни

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява кметовете на общини, както и партиите и коалициите от партии, участващи в провежданите от кметовете на общини консултации за съставите на общинските избирателни комисии, че парламентарно представените коалиции от партии - „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" и „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", представят при консултациите решението за образуване на коалицията от партии, подписано през 2009 г., за участие в парламентарните избори за 41-во Народно събрание.

Не се изисква представяне на удостоверение за актуално състояние на партиите, включени в състава на тези коалиции.

СЪОБЩЕНИЕ

Регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011г.

Съгласно Решение № 34-ПВР от 25.07.2011г. на Централната избирателна комисия приемането на документи за регистрация на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката започва на 5 август 2011 г., от 9,00 ч., в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала "Света София".

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия е 17,00 ч. на 23 август 2011 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 17,00 ч. на 2 септември 2011 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 23 август 2011 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 17,00 ч. на 2 септември 2011 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии, изразяващи се в напускане на партия от коалицията от партии е 17,00 ч. на 20 септември 2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Срокът за подаване на документи за регистрация на партиите пред Централната избирателна комисия, обявен от 25 юли до 08 август 2011 г., се отнася само за участие в местните избори на 23.10.2011 г.

Началната дата за приемане на документи за регистрация на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за участие в президентските избори предстои да бъде определена от ЦИК с решение, което ще регламентира необходимите документи и срока за представянето им.

СЪОБЩЕНИЕ

Регистрация на партии и коалиции от партии за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Съгласно Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на Централната избирателна комисия приемането на документи за регистрация на партиите и коалициите от партии за общински съветници и кметове започва на 25 юли 2011 г., от 9,00 ч., в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала "Света София".

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия е 8 август 2011 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 18 август 2011 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 28 август 2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия ще проведе брифинг с журналисти на 20 юли 2011 г. (сряда) от 15,00 ч. в сградата на Народно събрание, пл. „Княз Александър І" №1, вход за зала „Света София", откъм Ларгото.

На 25 юли 2011 г. (понеделник), първия ден от приемане в ЦИК на документи на партии за регистрация в изборите за общински съветници и кметове, ще се проведен брифинг от 15,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Документи за регистрация на партии в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. ще се приемат от Централната избирателна комисия от 25 юли до 08 август 2011 г., всеки ден от 9.00 до 17.00 ч., в сградата на Народно събрание, площад „Княз Александър І", № 1, вход откъм Ларгото за зала "Света София".

Коалиции от партии в местните избори на 23 октомври 2011 г. се регистрират в ЦИК само от партии, които вече са регистрирани. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиции от партии е до 17.00 ч. на 18 август 2011 г.

Промени в състави на регистрирани коалиции от партии могат да се правят най-късно до 17.00 ч. на 28 август 2011 г.

Необходимите документи за регистрации са посочени в Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК. Решението е публикувано в сайта на комисията: www.cik.bg, както и в електронния бюлетин на БТА.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия задължи кметовете на общини да проведат консултации за съставите на ОИК в изборите на 23 октомври 2011 г. в периода 25 юли - 13 август 2011 г., уточниха говорителите Ралица Негенцова и Бисер Троянов.

Това се налага заради прибързано насрочване на консултации от някои кметове на общини, за което ЦИК била сезирана с множество сигнали от парламентарно представени партии и коалиции от партии, получили покани.

Централната избирателна комисия ще проведе брифинг с журналисти на 11 юли 2011 г., понеделник, в 15,00 ч. в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І" № 1, фоайето на зала „Света София", вход откъм Ларгото.

Календар

Решения

 • № 2490-МИ / 22.09.2023

  относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

 • № 2489-МИ / 22.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • всички решения