Съобщение

Централната избирателна комисия напомня, че съгласно чл. 187 от Изборния кодекс печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в частичните избори за кметове, които ще се произведат на 5 юни 2016 г. Тарифите и условията следва да се обявяват на интернет страницата на съответната медия в срок до 5 май 2016 г. (четвъртък) включително и да се изпратят незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

В срок до 5 май 2016 г. (четвъртък) включително, съгласно чл. 198, ал. 4 от Изборния кодекс електронните медии (с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове) следва да обявят на интернет страницата си условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си.

Съгласно чл. 180 от Изборния кодекс доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник. Информацията се публикува в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че разполага с екземпляри от издадените бюлетини с резултатите от произведените избори и референдуми, както следва:

 • Избори за общински съветници и кметове, произведени на 26 октомври 2003 г.;
 • Избори за народни представители, произведени на 25 юни 2005 г.;
 • Избори за президент и вицепрезидент на Република България, произведени на 22 октомври 2006 г.;
 • Нови и частични избори, произведени в периода 03.11.2003 г. – 26.10.2006 г.;
 • Избори за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 20 май 2007 г.;
 • Избори за общински съветници и за кметове, произведени на 28 октомври 2007 г.
 • Избори за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 7 юни 2009 г.;
 • Избори за народни представители, произведени на 5 юли 2009 г.;
 • Нови и частични избори, произведени в периода 05.11.2007 – 31.12.2010 г.
 • Бюлетин с промени в резултатите от изборите за XLI Народно събрание, произтичащи от решения на Конституционния съд на република България;
 • Избори за президент и вицепрезидент на Република България, произведени на 23 октомври 2011 г.;
 • Избори за общински съветници и за кметове, произведени на 23 октомври 2011 г.;
 • Национален референдум, произведен на 27 януари 2013 г.;
 • Избори за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.;
 • Избори за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 25 май 2014 г.;
 • Избори за народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г.;
 • Нови и частични избори, произведени в периода 31.10.2011 г. – 22.03.2015 г.;
 • Избори за общински съветници и за кметове, произведени на 25 октомври 2015 г.;
 • Национален референдум, произведен на 25 октомври 2015 г.

При интерес от страна на институции, партии, коалиции, инициативни комитети, неправителствени организации, изборни анализатори и експерти, граждани и други заинтересовани лица, можете да направите заявка на електронната поща на Централната избирателна комисия: [email protected]

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 30 април (събота) 2016 г. в 18,00 часа изтича крайният срок за подаване на заявление в ЦИК от партиите и коалициите за регистрация/допускане за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 5 юни 2016 г.

Партиите и коалициите, регистрирани за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г., подават заявление в ЦИК за допускане до участие в частичните избори за кметове на кметства – Приложение № 41-МИ (чл. 464, т.1 и т.4, Решение № 1522-МИ/18.08.2015 г. на ЦИК).

Нерегистрираните за участие в общите избори за общински съветници и за кметове партии и коалиции подават заявление за регистрация – Приложение № 31-МИ (чл. 464, т. 3, Решение № 1522-МИ/18.08.2015 г. на ЦИК).

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в новите избори за кметове, насрочени за 5 юни 2016 г., следва да се регистрират и в съответната общинска избирателна комисия.

В ОИК се регистрират инициативни комитети за издигане на независими кандидати за кметове и местни коалиции, образувани само от регистрирани в ЦИК партии и коалиции.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация в ОИК за участие в новите избори  е 25 април 2016 г.

Регистрацията на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в новите избори се извършва съгласно раздел ІV от Решение № 2971-МИ от 1 декември 2015 г. и при условията и по реда на Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК и в сроковете, посочени в хронограмата за новите избори за кметове, насрочени за 5 юни 2016 г., приета с Решение № 3197-МИ от 20 април 2016 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня, че съгласно чл. 187 от Изборния кодекс печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в новите избори за кметове, които ще се произведат на 5 юни 2016 г. Тарифите и условията следва да се обявяват на интернет страницата на съответната медия в срок до 25 април 2016 г. (понеделник) включително и да се изпратят незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

В срок до 25 април 2016 г. (понеделник) включително, съгласно чл. 198, ал. 4 от Изборния кодекс електронните медии (с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове) следва да обявят на интернет страницата си условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си.

Съгласно чл. 180 от Изборния кодекс доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник. Информацията се публикува в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Съобщение

На 25 април 2016 г. (понеделник) изтича крайният срок, в който гражданите на други държави-членки на ЕС, които желаят да гласуват в новите избори за кметове, които ще се произведат на 5 юни 2016 г., трябва да подадат декларация Приложение № 8-МИ от изборните книжа за вписване в избирателните списъци – част ІІ. Декларацията се подава до общинската администрация по адрес на пребиваване и при условие, че гражданинът не е подавал такава декларация на предишни местни избори или, ако е подавал, има промяна в личните документи и адреса на пребиваване.

Органите по чл. 23 от Изборния кодекс служебно вписват в избирателния списък (част II) гражданите на други държави-членки на Европейския съюз, които веднъж са подали декларация и са били включени в избирателния списък част II, без да е необходимо да подават нова декларация.

Гражданите на други държави-членки на ЕС имат право да гласуват, ако са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България, не са лишени от правото да избират в държавата-членка, на която са граждани и отговарят на изискването да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на ЦИК в секция „Документи и бланки“.

Съобщение

На 14 и 15 април 2016 г. се състоя 13-та Европейска конференция на избирателните комисии на тема: „Нови технологии в изборите: обществено доверие и предизвикателства за органите за управление на произвеждането на избори“. Конференцията бе организирана съвместно от Постоянният избирателен орган на Румъния и Венецианската комисия към Съвета на Европа и в нея взеха участие над 130 гости от повече от 90 държави. Централната избирателна комисия на България бе представена от членовете на Комисията - г-н Ивайло Ивков и г-н Метин Сюлейман.

В рамките на Конференцията се проведоха три пленарни сесии: “Правна рамка на новите технологии в изборите – прилагане на международните принципи“; „Нови технологии, прилагани в предизборния период“ и „Нови технологии на изборния ден и във фазата на преброяването“.

г-н Ивайло Ивков и г-н Метин Сюлейман

В заключенията от Конференцията бе признат потенциалът на новите технологии за подобряване на общественото доверие и ефективност на изборните процеси, както и правото на страните да избират традиционните средства за гласуване или чрез технологии за електронно гласуване, като се започне с пилотни проекти, където е уместно. Подчертана бе необходимостта от гарантиране на целостта на целия изборен процес, когато се използват нови технологии, значението на процедурите за сигурност и разходите за гарантиране на сигурността на изборите. Наблегна се, че използването на нови технологии не трябва да подкопава тайната на гласуването. Препоръчано бе повишаване на осведомеността на избирателите по отношение на използването на нови технологии в изборите, включително чрез гражданско образование и обществени информационни програми. Поощрен бе обменът на информация за добри практики по отношение на използването на нови технологии.

Европейска конференция на избирателните комисии

В рамките на обсъжданията България бе изрично посочена като страна, в която трайно не съществува риск за демокрацията при произвеждане на изборите.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 20 април (сряда) 2016 г. в 18,00 часа изтича крайният срок за подаване на заявление в ЦИК от партиите и коалициите за регистрация/допускане за участие в новите избори за кметове на кметства, насрочени на 5 юни 2016 г.

Партиите и коалициите, регистрирани за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г., подават заявление в ЦИК за регистрация за участие в новите избори за кметове – Приложение № 42-МИ (чл. 133, ал. 1 и чл. 140, ал. 1, Решение № 1522-МИ/18.08.2015 г. на ЦИК).

Нерегистрираните за участие в общите избори за общински съветници и за кметове партии и коалиции подават заявление за участие – Приложение № 31-МИ (чл. 133, ал. 1 и чл. 140, ал. 1, Решение № 1522-МИ/18.08.2015 г. на ЦИК).

Съобщение

На 31 март 2016 г. Централната избирателна комисия и Общественият съвет към ЦИК проведоха кръгла маса на тема „Изборен процес – състояние и перспективи“. Участие в дискусията взеха представители на СЕМ, КЗЛД, парламентарният секретар на заместник министър-председателя и министър по европейските фондове и икономическата политика, експерти от Комисията по правни въпроси на Народното събрание, ГД “ГРАО“ към МРРБ, „Информационно обслужване“АД, както и представители  и експерти от неправителствения сектор, включително и българи, живеещи в чужбина.

Това е първата кръгла маса, която ЦИК инициира, съвместно с Обществения съвет, за да отговори на обществените очаквания за прозрачно управление на изборния процес и публичност и отчетност на органите, ангажирани с организацията и произвеждането на изборите. Кръглата маса е част от проявите по повод 25-та годишнина от създаването на АСЕЕЕО (Асоциация на избирателните комисии от Централна и Източна Европа)

В рамките на кръглата маса бяха организирани три дискусионни  панела: информиран избор; организиране и произвеждане на изборите; отчитане на резултатите от гласуването.

В първия панел се акцентира върху повишаването на информираността на гражданите в три водещи аспекта: непрекъснатост на процеса на разясняване и повишаване на познанията относно основните права и задължения; значението на участието на гражданите в изборите и повишаването на избирателната активност и третият аспект е ангажираността на всички институции за осигуряване на условия за упражняване на избирателните права на гражданите.

Централната избирателна комисия отчете, че разяснителната кампания за произвеждането на местните избори и национален референдум през 2015 г. е започнала значително по-рано спрямо предходните години. Кампанията се е водила по-интензивно чрез националните медии, което се потвърждава и от официалните данни на една от утвърдените рейтингови компании, които посочват, че посланията са достигнали до над 90% от гражданите с право на глас.

Дискутираха се и ролята на другите участници в изборния процес за повишаване на информираността на гражданите като кандидати, политически партии и медии. Според анализ на неправителствена организация през последните 2 години се наблюдава изграждане на изборна култура и повишено спазване на нормите на закона от доставчиците на медийни услуги. Експертите препоръчаха по-активно използване на социалните мрежи и други информационни канали, като се ангажираха да представят своите идеи на ЦИК. Представителите на СЕМ отбелязаха, че са необходими промени на Изборния кодекс в частта предизборната кампания, което да създаде възможности за нови творчески похвати за информиране на избирателя.

Вторият панел от кръглата маса разгледа ролята на секционните избирателни комисии в организацията на гласуването и установяването на резултатите. Всички споделиха общото разбиране, че членовете на СИК трябва да имат добра теоретична и практическа подготовка по прилагане на изборните правила и представиха свои идеи за оптимизиране на процеса на обучение на СИК.

В дискусията участва и председателят на Административен съд Добрич като изрази мнение за необходимост от уеднаквяване на съдебната практика по отношение на делата, свързани с прилагане на изборния кодекс.

В третия панел бяха поставени въпроси относно начина на броене и на попълване секционните протоколи, като беше обсъдено как да се облекчи процесът. Дискутира се и по-широко въвеждане на машинното гласуване, което да облекчи и усъвършенства процеса на отчитане на резултатите, което за да бъде по-ефективно, изисква удължен период за техническа подготовка на процеса, провеждане на обучение на членовете на СИК и разясняване на начина на машинно гласуване сред гражданите.

Протокол от проведена кръгла маса на 31 март 2016 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от предшестващи избори, определено със заповед на кмета на община, за прибиране на бюлетините и другите книжа и материали от новите и частични избори, насрочени на 13 март 2016 г., и при произвеждане на евентуален втори тур, не по-рано от 19,00 ч. в деня на избора.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от предшестващи избори, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Съобщение

 1. При произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове се прилагат Методическите указания на ЦИК за СИК, приети с Решение № 2525-МИ/НР от 8 октомври 2015 г. на ЦИК, в частта им относно произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове.
 2. Неизползваните печати на СИК, изработени за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., намиращи се на съхранение в общинските администрации, могат да бъдат използвани при произвеждане на новите и частични избори, насрочени на 13 март 2016 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня, че на 27 февруари 2016 г. изтича крайният срок за подаване на заявления за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес за насрочените на 13 март 2016 г. нови и частични избори за кметове.

Съобщение

На 23 февруари 2016 г. в Централната избирателна комисия се проведе работна среща с прокурори от Върховна касационна прокуратура, на която бяха обсъдени действията на двете институции и обмена на данни и информация във връзка с гласуване в нарушение на Изборния кодекс.

От проведената дискусия може да се направи заключение, че в резултат на доброто взаимодействие между ЦИК и ВКП е постигнат превантивен ефект и значително е намалял броят на случаите на гласуване в нарушение на изборните правила.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в насрочените за 13 март 2016 г. нови и частични избори за кмет на кметство, следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – приложение № 16-МИ от изборните книжа, подписано саморъчно и изпратено по поща, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес.

Крайният срок за подаване на заявление за новите избори за кмет на кметство е 21 февруари 2016 г. включително.

Крайният срок за подаване на заявление за частичните избори за кмет на кметство е 27 февруари 2016 г. включително.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня, че съгласно чл. 187 от Изборния кодекс печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в частичните избори за кметове, които ще се произведат на 13 март 2016 г. Тарифите и условията следва да се обявяват на интернет страницата на съответната медия в срок до 11 февруари 2016 г. (четвъртък) включително и да се изпратят незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

В срок до 11 февруари 2016 г. (четвъртък) включително, съгласно чл. 198, ал. 4 от Изборния кодекс електронните медии (с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове) следва да обявят на интернет страницата си условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си.

Съгласно чл. 180 от Изборния кодекс доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник. Информацията се публикува в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Съобщение

На 11 февруари 2016 г. (четвъртък) изтича крайният срок, в който гражданите на други държави-членки на ЕС, които желаят да гласуват в частичните избори за кметове, които ще се произведат на 13 март 2016 г., трябва да подадат декларация Приложение № 8-МИ от изборните книжа за вписване в избирателните списъци – част ІІ. Декларацията се подава до общинската администрация по адрес на пребиваване и при условие, че гражданинът не е подавал такава декларация на предишни местни избори или, ако е подавал, има промяна в личните документи и адреса на пребиваване.

Органите по чл. 23 от Изборния кодекс служебно вписват в избирателния списък (част II) гражданите на други държави-членки на Европейския съюз, които веднъж са подали декларация и са били включени в избирателния списък част II, без да е необходимо да подават нова декларация.

Гражданите на други държави-членки на ЕС имат право да гласуват, ако са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България, не са лишени от правото да избират в държавата-членка, на която са граждани и отговарят на изискването да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на ЦИК в секция „Документи и бланки“ https://www.cik.bg/bg/61.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в частичните и новите избори за кметове, насрочени за 13 март 2016 г. следва да се регистрират в съответната общинска избирателна комисия (ОИК).

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи в ОИК за участие в нови избори е 18,00 ч. на 9 февруари 2016 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи в ОИК за участие в частични избори е 18,00 ч. на 16 февруари 2016 г.

Регистрацията на кандидатите за кметове се извършва съгласно раздел ІV от Решение № 2971-МИ от 1 декември 2015 г. и при условията и по реда на Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 6 февруари 2016 г. в 18,00 часа изтича срокът за подаване на заявление в ЦИК от партиите и коалициите за регистрация/допускане за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 13 март 2016 г.

Съобщение

На 4 февруари 2016 г. за 11 поредна година честваме Световния ден на изборите (Global Election day).

Централната избирателна комисия на Република България поздравява своите международни партньори - органите за управление на избори от целия свят, международните организации, които имат отношение към организацията и произвеждането и/или наблюдението на избори, както и гражданите и пожелава на всички мир и просперитет.

Централната избирателна комисия използва случая още веднъж да изкаже благодарност към всички участници в изборния процес в страната – членовете на районни, общински и секционни избирателни комисии, Министерски съвет и неговата администрация, Министерството на регионалното развитие, в частност Главна дирекция ГРАО, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите, Сметната палата, Съвета за електронни медии, ръководството и служителите на Печатницата на БНБ и другите специализирани печатници, областните управители, кметовете, областните и общински администрации и другите органи, участвали в организацията и произвеждането на изборите, ръководството и служителите на „Информационно обслужване“ АД, Обществения съвет към ЦИК, други неправителствени организации, медиите, всички партньори, служители и сътрудници на ЦИК за усилията им при организацията и произвеждането на законосъобразни избори и зачитане на правата и свободите на гражданите.


Решението за отбелязване на Световен ден на изборите всеки първи четвъртък от месец февруари е взето през 2005 г. на международна конференция на Асоциацията на избирателните комисии от Централна и Източна Европа (АСЕЕЕО), проведена в Унгария. Целта на асоциацията е да осигурява форум за обмен на информация и добри практики между органите на управление на избори. Централната избирателна комисия на Република България е един от първите членове на ACEEEO от 1991 г. и е активен партньор в съвместните мероприятия, като изнася презентации, представя доклади и становища. Фокусът на организираните събития е различен - от осигуряване на прозрачност на изборния процес, ролята и участието на медиите, изборните технологии, финансови реформи, равнопоставеност на жените, малцинствените групи и лицата в неравностойно положение, до активното участие на всички граждани в изборния процес. АСЕЕЕО обединява органи на управление на избори в повече от 20 държави и работи в активно сътрудничество с международни организации, които осъществяват наблюдение на изборите, като: Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и редица други. Повече информация за АСЕЕЕО можете да намерите на официалния сайт на организацията: http://www.aceeeo.org/

През 2016 г. се отбелязва 25-тата годишнина от създаването на АСЕЕЕО. По този повод ще бъде публикувано и през м. септември на конференцията на асоциацията в Албания ще бъде представено издание с материали относно развитието на избирателните системи и изборните процеси в държавите – членки на асоциацията. ЦИК на България подготвя своето представяне.

ЦИК е член и на Световната асоциация на органите на управление на избори – A-WEB. Асоциацията е основана през 2013 година в Република Корея и в нея членуват над 170 страни, като ЦИК на Република България е сред учредителите. Представители на ЦИК участваха в годишната конференция на асоциацията, като представиха информация за изборния процес в страната и подкрепиха промени в учредителния акт на A-WEB. Повече информация за организацията можете да намерите на официалния й сайт: http://www.aweb.org/eng/main.do.

Членове на Централната избирателна комисия представят българското законодателство и практики и на други международни форуми на високо ниво. На 12-тата конференция на органите за управление на изборите, организирана от Венецианската комисия и Министерството на вътрешните работи на Кралство Белгия и проведена през м. март 2015 г. в Брюксел, представителите на ЦИК споделиха своя опит в областта на осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на избирателните комисии и се присъединиха към общата Декларация за прозрачност, публичност, независимост и неутралност на органите за управление на избори. Дейността на българската ЦИК получи висока оценка от партньорите.

ЦИК представи законодателството и практиката в страната относно създадените условия и ред за гласуване на ученици и студенти, избиратели с трайни увреждания, избиратели в специализирани институции и домове за стари хора и други на Петата конференция на органите за управление на изборите, проведена в началото на 2015 г. в Грузия и на 24-тата конференция и общо събрание на АСЕЕEО през септември 2015 г. в Молдова.

Членовете на ЦИК участваха дистанционно и в работата на експертната група по изборни въпроси към Европейската комисия, чиято основна цел е подобряване на законодателството на държавите-членки по повод организиране и произвеждане на избори за Европейски парламент.

По покана на партньорски държави ЦИК на България участва с наблюдатели в произвеждането на избори с цел обмен на опит и практики.


We celebrate the Global Election Day on February 4th, 2016 for the 11th consecutive year. Read more.

Съобщение

На 1 февруари 2016 г. (понеделник) изтича крайният срок, в който гражданите на други държави-членки на ЕС, които желаят да гласуват в новите избори за кметове, които ще се произведат на 13 март 2016 г., трябва да подадат декларация Приложение № 8-МИ от изборните книжа за вписване в избирателните списъци – част ІІ. Декларацията се подава до общинската администрация по адрес на пребиваване и при условие, че гражданинът не е подавал такава декларация на предишни местни избори или, ако е подавал, има промяна в личните документи и адреса на пребиваване.

Органите по чл. 23 от Изборния кодекс служебно вписват в избирателния списък (част II) гражданите на други държави-членки на Европейския съюз, които веднъж са подали декларация и са били включени в избирателния списък част II, без да е необходимо да подават нова декларация.

Гражданите на други държави-членки на ЕС имат право да гласуват, ако са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България, не са лишени от правото да избират в държавата-членка, на която са граждани и отговарят на изискването да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на ЦИК в секция „Документи и бланки“ https://www.cik.bg/bg/61.

Календар

Решения

 • № 2446-НС / 13.04.2021

  относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

 • № 2445-НС / 13.04.2021

  относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

 • № 2444-НС / 11.04.2021

  относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

 • всички решения