Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че на 27 септември 2023 г. от 10.30 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера  на партиите и коалициите от Централната избирателна комисия в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.,  както и жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Тегленето на жребиите се извършва публично и ще се излъчва на фейсбук страницата на ЦИК и по БНТ, като на него могат да присъстват представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Жребиите ще се проведат в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, във фоайето на зала „София“, вход откъм Ларгото.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява избирателите, че Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/ предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че при подаване на документи за регистрация в ОИК на местна коалиция не се изисква нотариална заверка на подписите и/или съдържанието на представените документи.

При регистрация на инициативни комитети в ОИК единствените документи, които следва да са нотариално заверени, са образците от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет.

При представяне на заявление за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции не се изисква представяне на удостоверения за актуално състояние на партиите, удостоверения за регистрация в ЦИК или копия от решения на ЦИК за регистрация на съответната партия или коалиция.

Партиите, коалициите и местните коалиции може да представят в ОИК заявления и предложения, без да са подпечатани с печата на партията или коалицията (ако има такъв).

За регистрация на местна коалиция се представя документи за банкова сметка на партия от състава на местната коалиция или от състава на коалиция, която участва в местната коалиция, без да е необходимо да е новооткрита.

Общинската избирателна комисия да изпраща в Централната избирателна комисия само тези свои решения или информация, за които има искане от ЦИК.

Съобщение

Протокол на комисия за провеждане на подбор за длъжността „Старши счетоводител“ в дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Протокол № 2

Съобщение

На 4 септември 2023 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г. Регистрацията се извършва по реда на Решение № 1960-НС от 3 август 2023 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,30 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17,00 часа на 13 септември 2023 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че съгласно чл. 129, ал. 2 ИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. партиите, коалициите и инициативните комитети НЕ ВНАСЯТ ДЕПОЗИТ.

Съобщение

Централната избирателна комисия като орган по управление на избори информира, че на 23.08.2023 г. се проведе среща с представители на Смартматик интернешънъл холдинг Б.В. – създател на софтуера за машинно гласуване.
Срещата е в резултат на разменена кореспонденция между ЦИК и Смартматик интернешънъл холдинг Б.В. и е свързана с надграждане на софтуера за машинно гласуване за предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
В срещата участваха заместник министър-председателят и министър на външните работи Мария Габриел и министърът на финансите Асен Василев.

Съобщение

Във връзка с множество запитвания от медии Централната избирателна комисия предоставя следната информация:

Лица с имена Катрин Николаева Иванова и Бисер Максимов Джамбазов са назначавани за членове на СИК извън страната в периода 2015 – 2021 г., в т.ч. секретар, заместник-председател и председател.

Централната избирателна комисия преди назначаване на СИК извън страната извършва проверка дали предложените за членове лица отговарят на изискванията на закона.

Централната избирателна комисия не приема внушенията, че е възможно отделни лица да са в състояние да влияят на резултатите от изборите чрез участието си в секционна избирателна комисия. В Изборния кодекс има предвидени достатъчно гаранции, възпрепятстващи подобна възможност.

Съобщение

Централната избирателна комисия с Решение № 1957-МИ от 03.08.2023 г. определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

За въвеждането на данните от списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., може да се използва Приложение № 1 към решението.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира избирателите и кандидатите в местни избори през есента на 2023 г., че отговор на възникнали пред тях и зададени на ЦИК въпроси, могат да открият в рубриката „Въпроси и отговори“, секция МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Съобщение

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове през 2023 г. и постъпили въпроси Централната избирателна комисия обръща внимание на следното:

В Изборния кодекс за изборите за общински съветници и за кметове е налице изискване за уседналост като условие за упражняване на активното и пасивното избирателно право по смисъла на чл. 396 и чл. 397 ИК, а именно право да избират и да бъдат избирани за общински съветници и за кметове имат гражданите, които са „живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“.

1. В изборите за общински съветници, за кметове на общини и за кметове на райони по смисъла на ИК „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ означава:

- за българските граждани – да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите;

- за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България – да имат адрес на пребиваване (адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България) в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите.

2. В изборите за кмет на кметство по смисъла на ИК „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ означава:

- за кандидатите и избирателите български граждани – да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора;

- за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България – да имат адрес на пребиваване в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора.

Съобщение

На основание чл. 213в, ал. 1 ИК и Решение № 1614-НС от 09.02.2023 г. Централната избирателна комисия обявява допълнителните защити на специализираната хартия за машинно гласуване.

 

Съобщение

Централната избирателна комисия обръща внимание, че разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК забранява да се огласяват под каквато и да е форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната, резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите. Публикуването на данни за предварителните резултати от гласуването на интернет страниците на доставчици на медийни услуги до обявяване на края на изборния ден подлежи на санкция по реда на чл. 475 ИК.

Съобщение

Телефони за контакт с Централната избирателна комисия в изборния ден за подаване на жалби и сигнали във връзка с гласуването в страната, както следва:

0885 926 505

0885 613 507

Съобщение

Телефони за контакт с Централната избирателна комисия в изборния ден във връзка с гласуването извън страната, както следва:

0884690780

0882520122

0884476747

0889980071

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. системният хеш относно сертификацията на софтуера, който трябва да бъде сверен с изписания системен хеш в системната разписка, отпечатана от машината преди началото на гласуването, е: 

F4F07A8D41FF3001C0670CB31C438056199B6517722DB0B1B5A97F92129B4D3E

В случай на несъответствие, секционната избирателна комисия трябва незабавно да уведоми РИК, която незабавно уведомява ЦИК за указания.

Съобщение

Във връзка с множество запитвания за назначаване на секционни избирателни комисии извън страната Централната избирателна комисия представя на Вашето внимание следната информация:

Като правоприлагащ орган, Централната избирателна комисия изпълнява нормите на чл.101 и следващите от Изборния кодекс при назначаване на секционните избирателни комисии извън страната.

На 14 март 2023 г. в ЦИК се проведоха консултации за назначаване съставите на СИК извън страната, в които участваха представители на парламентарно представените в 48 Народно събрание партии и коалиции и на Министерството на външните работи. Проведените консултации за назначаване на секционни избирателни комисии извън страната приключиха при съгласие между участниците.

С Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. въз основа на направените предложения от участниците в консултациите Централната избирателна комисия назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната и обяви незаетите в тях места.

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, определящи процедурата за попълване на обявените незаети места за членове на секционните избирателни комисии, Централната избирателна комисия назначава лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи, или оправомощен от него заместник-министър. Тези предложения може да се основават на предложения от организации на български граждани в съответната страна. Предложенията от организациите на българските граждани се публикуват незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства.

След попълване по горепосочения ред на незаетите места в СИК извън страната, Централната избирателна комисия извършва промени в съставите единствено по предложения на министерство на външните работи и/или партиите и коалициите за предложените от тях членове.

Централната избирателна комисия високо цени усилията и труда, които полагат българските граждани за организацията и произвеждането на изборите извън страната.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че Министерството на външните работи на Република България публикува на интернет страницата си адресите на избирателните секции извън страната, както и избирателните списъци за гласуване извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Информацията е достъпна на адрес: https://www.mfa.bg/bg/izbori-2023

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че за всички места в Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. на ЦИК, обозначени с „*“, е получено съгласие от приемащата страна за образуване на избирателни секции извън дипломатическите и консулски представителства на Република България.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че ще приеме отделно решение за реда за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори с цел прибиране и съхранение на изборни книжа и материали от изборите за народни представители, които ще се произведат на 2 април 2023 г.

Календар

Решения

 • № 2539-МИ / 28.09.2023

  относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

 • № 2538-МИ / 28.09.2023

  относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

 • № 2537-МИ / 28.09.2023

  относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

 • всички решения