СЪОБЩЕНИЕ

На 30 май 2014 г., от 17.30 часа, ще се проведе брифинг, на който председателят на Централната избирателна комисия г-жа Ивилина Алексиева ще обяви имената на избраните кандидати за членове на Европейския парламент от Република България.

Брифингът ще се състои на пл. „Княз Александър І" №1, вход откъм Ларгото, зала „Света София".

 

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 28 май 2014 г., в 19.00 часа, Централната избирателна комисия ще обяви резултатите от гласуването и разпределението на мандатите от проведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Брифингът ще се състои в зала „Света София", пл. „Княз Александър І" №1, вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

Поради получени множество сигнали в ЦИК за недопускане до гласуване на избиратели, които се намират пред секциите в 19,00 часа от районите Благоевград, Монтана, София 23, София 24, Пазарджик, Централната избирателна комисия реши: на лицата, които се намират на територията на избирателната секция, да се съберат личните карти и да бъдат допуснати да гласуват.

СЪОБЩЕНИЕ

При извършена проверка от Централната избирателна комисия по повод множество постъпили сигнали е установено, че на много интернет страници е публикувана новина с информация и данни, които съдържат внушения за извършено допитване за резултатите от гласуването в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България към определен час по партии, коалиции и независими кандидати. Със свое протоколно решение от 25.05.2014 г. Централната избирателна комисия прие, че публикуването на информация с подобни внушения представлява нарушение на забраната по чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс.

Предвид на горното ЦИК указва на главните редактори на съответните интернет страници незабавно да бъдат предприети действия за преустановяване публикуването на такава информация и данни, които съдържат внушения за извършено допитване за резултатите от гласуването в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България към определен час по партии, коалиции и независими кандидати независимо от начина на оформянето й.

ЗНАЦИ ЗА ГЛАСУВАНЕ

 Гласува се са със знак X или V, поставен с химикал, пишешщ със син цвят

СЪОБЩЕНИЕ

НА
ВНИМАНИЕТО НА
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

С оглед получени множество сигнали за изпратени чрез оператора Виваком съобщения в предизборния ден 24 май 2014 г. с подател Бареков и с текст: „Chestit praznik na bulgarskite slovo i duh! Grajdansko sdrujenie „Bulgaria bez zenzura" Vi chestiti nai-svetliya bulgarski praznik", Централната избирателна комисия констатира извършено нарушение на чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс. Централната избирателна комисия указа на оператора и на сдружението незабавно да бъде преустановено изпращането на въпросните съобщения.

Централната избирателна комисия ще се произнесе с решение по случая на 25 май 2014 г., което ще бъде публикувано на сайта на Централната избирателна комисия.

СЪОБЩЕНИЕ

Избирател, който се намира в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция, където има образувана секция, и не е включен в списъка, изготвен от съответния ръководител, се вписва в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) след подаване на декларация от избирателя - Приложение № 76 от изборните книжа.

Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че сигнали за нарушения на Изборния кодекс могат да се подават и на тел. 0882 565 115 и 0882 548 778. На същите телефони могат да се поставят и въпроси по прилагането на Изборния кодекс.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия съобщава, че ГД "ГРАО" в МРР е отпечатала и предала на областните администрации избирателните списъци за гласуване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Избирателните списъци съдържат 6 533 828 избиратели.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия публикува приложението към Решение № 183-ЕП от 16 април 2014 г. на ЦИК относно технически изисквания към апаратната и програмна част на електронната система за електронно машинно гласуване поради приключилата процедура за обществена поръчка за определяне на доставчик на машините за електронно машинно гласуване.

Приложението е публикувано в секция „Експериментално машинно гласуване" на сайта на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ВСИЧКИ РАЙОННИ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Поради зачестилите запитвания на граждани, включени в съставите на секционните избирателни комисии, следва да имате предвид следното:

Членовете на секционните избирателни комисии за времето, необходимо за работа в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на СИК са за сметка на държавния бюджет.

Лицата, включени в съставите на секционните избирателни комисии, които са регистрирани в Бюрата по труда и получават обезщетение за безработица, следва да декларират това обстоятелство пред съответното териториално поделение на НОИ, като за целта подават декларация по образец - Приложение № 5 към чл. 3 от КСО, и посочат обстоятелството, че в качеството си на членове на СИК ще получат еднократно възнаграждение съгласно чл. 97, ал. 1 от ИК за изборния и следващия след него ден - 25 и 26 май 2014 г. (неделя и понеделник). Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява за тези дни и се възстановява отново след отпадане на горните обстоятелства.

Съгласно чл. 54д, ал. 3 от КСО лицето е длъжно да декларира пред съответното ТП на НОИ настъпилите промени в обстоятелствата в срок до 7 дни от настъпване на промяната.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява избирателите от кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, че насроченият с Указ № 115 от 8 май 2014 г. на Президента на Републиката избор за кмет на кметство за 29.06.2014 г. е пренасрочен за 12 октомври 2014 г. с Указ № 121 от 19 май 2014 г. на Президента на Републиката.

СЪОБЩЕНИЕ

На 17 май 2014 г. от 11:00 часа ще се проведе брифинг на Обществения съвет за запознаване на обществеността с работата на съвета и взаимодействието му с Централната избирателна комисия.

Брифингът ще се проведе на пл. „Княз Александър I" №1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

СЪОБЩЕНИЕ

Средствата за масово осведомяване, които имат желание да отразяват изборния ден на 25 май 2014 г. в Централната избирателна комисия, могат да се акредитират, като подадат заявление, подписано от представляващия медията, като посочат трите имена и ЕГН на своите представители. Предвид необходимостта от време за създаване на организацията за достъп на акредитираните лица е препоръчително заявленията да се подадат до 21 май (сряда) 2014 г., включително. Заявленията може да се подават и по електронен път на e-mail: [email protected].

СЪОБЩЕНИЕ

Председателят на Централната избирателна комисия в изпълнение на Решение № 350-ЕП, Решение № 351-ЕП и Решение № 361-ЕП от 13 май 2014 г. състави актове за установяване на административно нарушение на:

Волен Николов Сидеров в качеството му на председател и представляващ политическа партия „Атака" за използване в предизборната кампания на агитационен материал, накърняващ добрите нрави;

Николай Тихомиров Бареков за накърняване на добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите и за отправяне на политически внушения във вреда на една или друга партия или кандидат, извършено чрез публикуване на статии във в. „Труд" и в. „24 часа" на 10 май 2014 г.;

„ТВ Седем" ЕАД, ЕИК 175093731, представлявано от Десислава Тошева Тошева - изпълнителен директор, за излъчване в търговска реклама на телевизията на агитационен клип, с който се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия кани представителите на медиите на разяснителна презентация относно гласуването в изборния ден на 15 май (четвъртък) от 15.00 часа. Ще бъдат разяснени и всички възможности за отразяване на изборния процес от страна на средствата за масово осведомяване.

Презентацията ще се състои на пл. „Княз Александър І" №1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня, че не по-късно от 14 май 2014 г.:

 1. На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица;
 2. РИК назначава подвижните СИК при гласуване с подвижни избирателни кутии;
 3. Общинските администрации и кметствата представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изтичане на срока за издаване на удостоверения за гласуване на друго място Централната избирателна комисия напомня на общинските администрации да публикуват в най-кратък срок регистъра на издадените удостоверения на интернет страниците си.

Районните избирателни комисии да се свържат с общинските администрации и да дадат указания за незабавно изпълнение на задължението по чл. 35, ал. 2 от ИК, както и да осъществят контрол по изпълнението.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня, че днес, 10 май 2014 г., изтича срокът за подаване на заявление в общинските/районните администрации за издаване на удостоверение за гласуване на друго място. Издава се само на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, членовете на Централната избирателна комисия, членовете на районните избирателни комисии, наблюдателите.

Предвид процедурата по регистриране на наблюдатели в Централната избирателна комисия и издаването на удостоверения, с които да се легитимират упълномощените като наблюдатели лица пред съответните общински/районни администрации за издаване на удостоверения за гласуване на друго място, лицата, чиито удостоверения се намират в ЦИК, могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място. В тези случаи общинската/районната администрация извършва служебна справка в ЦИК на тел. 02/939-37-13.

Календар

Решения

 • № 2539-МИ / 28.09.2023

  относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

 • № 2538-МИ / 28.09.2023

  относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

 • № 2537-МИ / 28.09.2023

  относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

 • всички решения