Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в частичните и новите избори за кметове, насрочени за 13 март 2016 г. следва да се регистрират в съответната общинска избирателна комисия (ОИК).

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи в ОИК за участие в нови избори е 18,00 ч. на 9 февруари 2016 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи в ОИК за участие в частични избори е 18,00 ч. на 16 февруари 2016 г.

Регистрацията на кандидатите за кметове се извършва съгласно раздел ІV от Решение № 2971-МИ от 1 декември 2015 г. и при условията и по реда на Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 6 февруари 2016 г. в 18,00 часа изтича срокът за подаване на заявление в ЦИК от партиите и коалициите за регистрация/допускане за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 13 март 2016 г.

Съобщение

На 4 февруари 2016 г. за 11 поредна година честваме Световния ден на изборите (Global Election day).

Централната избирателна комисия на Република България поздравява своите международни партньори - органите за управление на избори от целия свят, международните организации, които имат отношение към организацията и произвеждането и/или наблюдението на избори, както и гражданите и пожелава на всички мир и просперитет.

Централната избирателна комисия използва случая още веднъж да изкаже благодарност към всички участници в изборния процес в страната – членовете на районни, общински и секционни избирателни комисии, Министерски съвет и неговата администрация, Министерството на регионалното развитие, в частност Главна дирекция ГРАО, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите, Сметната палата, Съвета за електронни медии, ръководството и служителите на Печатницата на БНБ и другите специализирани печатници, областните управители, кметовете, областните и общински администрации и другите органи, участвали в организацията и произвеждането на изборите, ръководството и служителите на „Информационно обслужване“ АД, Обществения съвет към ЦИК, други неправителствени организации, медиите, всички партньори, служители и сътрудници на ЦИК за усилията им при организацията и произвеждането на законосъобразни избори и зачитане на правата и свободите на гражданите.


Решението за отбелязване на Световен ден на изборите всеки първи четвъртък от месец февруари е взето през 2005 г. на международна конференция на Асоциацията на избирателните комисии от Централна и Източна Европа (АСЕЕЕО), проведена в Унгария. Целта на асоциацията е да осигурява форум за обмен на информация и добри практики между органите на управление на избори. Централната избирателна комисия на Република България е един от първите членове на ACEEEO от 1991 г. и е активен партньор в съвместните мероприятия, като изнася презентации, представя доклади и становища. Фокусът на организираните събития е различен - от осигуряване на прозрачност на изборния процес, ролята и участието на медиите, изборните технологии, финансови реформи, равнопоставеност на жените, малцинствените групи и лицата в неравностойно положение, до активното участие на всички граждани в изборния процес. АСЕЕЕО обединява органи на управление на избори в повече от 20 държави и работи в активно сътрудничество с международни организации, които осъществяват наблюдение на изборите, като: Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и редица други. Повече информация за АСЕЕЕО можете да намерите на официалния сайт на организацията: http://www.aceeeo.org/

През 2016 г. се отбелязва 25-тата годишнина от създаването на АСЕЕЕО. По този повод ще бъде публикувано и през м. септември на конференцията на асоциацията в Албания ще бъде представено издание с материали относно развитието на избирателните системи и изборните процеси в държавите – членки на асоциацията. ЦИК на България подготвя своето представяне.

ЦИК е член и на Световната асоциация на органите на управление на избори – A-WEB. Асоциацията е основана през 2013 година в Република Корея и в нея членуват над 170 страни, като ЦИК на Република България е сред учредителите. Представители на ЦИК участваха в годишната конференция на асоциацията, като представиха информация за изборния процес в страната и подкрепиха промени в учредителния акт на A-WEB. Повече информация за организацията можете да намерите на официалния й сайт: http://www.aweb.org/eng/main.do.

Членове на Централната избирателна комисия представят българското законодателство и практики и на други международни форуми на високо ниво. На 12-тата конференция на органите за управление на изборите, организирана от Венецианската комисия и Министерството на вътрешните работи на Кралство Белгия и проведена през м. март 2015 г. в Брюксел, представителите на ЦИК споделиха своя опит в областта на осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на избирателните комисии и се присъединиха към общата Декларация за прозрачност, публичност, независимост и неутралност на органите за управление на избори. Дейността на българската ЦИК получи висока оценка от партньорите.

ЦИК представи законодателството и практиката в страната относно създадените условия и ред за гласуване на ученици и студенти, избиратели с трайни увреждания, избиратели в специализирани институции и домове за стари хора и други на Петата конференция на органите за управление на изборите, проведена в началото на 2015 г. в Грузия и на 24-тата конференция и общо събрание на АСЕЕEО през септември 2015 г. в Молдова.

Членовете на ЦИК участваха дистанционно и в работата на експертната група по изборни въпроси към Европейската комисия, чиято основна цел е подобряване на законодателството на държавите-членки по повод организиране и произвеждане на избори за Европейски парламент.

По покана на партньорски държави ЦИК на България участва с наблюдатели в произвеждането на избори с цел обмен на опит и практики.


We celebrate the Global Election Day on February 4th, 2016 for the 11th consecutive year. Read more.

Съобщение

На 1 февруари 2016 г. (понеделник) изтича крайният срок, в който гражданите на други държави-членки на ЕС, които желаят да гласуват в новите избори за кметове, които ще се произведат на 13 март 2016 г., трябва да подадат декларация Приложение № 8-МИ от изборните книжа за вписване в избирателните списъци – част ІІ. Декларацията се подава до общинската администрация по адрес на пребиваване и при условие, че гражданинът не е подавал такава декларация на предишни местни избори или, ако е подавал, има промяна в личните документи и адреса на пребиваване.

Органите по чл. 23 от Изборния кодекс служебно вписват в избирателния списък (част II) гражданите на други държави-членки на Европейския съюз, които веднъж са подали декларация и са били включени в избирателния списък част II, без да е необходимо да подават нова декларация.

Гражданите на други държави-членки на ЕС имат право да гласуват, ако са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България, не са лишени от правото да избират в държавата-членка, на която са граждани и отговарят на изискването да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на ЦИК в секция „Документи и бланки“ https://www.cik.bg/bg/61.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня, че съгласно чл. 187 от Изборния кодекс печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в новите избори за кметове, които ще се произведат на 13 март 2016 г. Тарифите и условията следва да се обявяват на интернет страницата на съответната медия в срок до 1 февруари 2016 г. (понеделник) включително и да се изпратят незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

В срок до 1 февруари 2016 г. (понеделник) включително, съгласно чл. 198, ал. 4 от Изборния кодекс електронните медии (с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове) следва да обявят на интернет страницата си условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си.

Съгласно чл. 180 от Изборния кодекс доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник. Информацията се публикува в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в частични и нови избори за кметове, насрочени за 13 март 2016 г., следва да се регистрират и в съответната общинска избирателна комисия.

В ОИК се регистрират инициативни комитети за издигане на независими кандидати за кметове и местни коалиции, образувани само от регистрирани в ЦИК партии и коалиции.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация в ОИК за участие в нови избори е 18,00 ч. на 1 февруари 2016 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация в ОИК за участие в частични избори е 18,00 ч. на 11 февруари 2016 г.

Регистрацията на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в частичните и новите избори се извършва съгласно раздел ІV от Решение № 2971-МИ от 1 декември 2015 г. и при условията и по реда на Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК и в сроковете, посочени в хронограмата за новите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 13 март 2016 г., приета с Решение № 3001-МИ от 7 януари 2016 г., съответно в хронограмата за частичните избори за кметове, насрочени за 13 март 2016 г., приета с Решение № 3002-МИ от 7 януари 2016 г.

 

Съобщение

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в нови избори за кметове, насрочени за 13 март 2016 г. от 9,00 ч. на 18 януари 2016 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, етаж мецанин.

Информация за кметствата, в които ще се проведат нови избори за кмет на кметство може да намерите тук.

Приемането на документите се извършва всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 18,00 ч. на 27 януари 2016 г.

Регистрацията на партиите и коалициите за участие в новите избори се извършва съгласно раздел ІV от Решение № 2971-МИ от 1 декември 2015 г. и по реда на Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК и в сроковете, посочени в хронограмата за новите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 13 март 2016 г., приета с Решение № 3001-МИ от 7 януари 2016 г.

Партиите и коалициите, регистрирани за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. могат да представят копие на удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6 и чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „г“ от Изборния кодекс или да се позоват на представеното удостоверение при регистрацията за участие в общите избори.

Съобщение

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в частични избори за кметове, насрочени за 13 март 2016 г. от 9,00 ч., на 18 януари 2016 г., в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, етаж мецанин.

Информация за кметствата, в които ще се проведат частични избори за кмет на кметство може да намерите тук.

Приемането на документите се извършва всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 18,00 ч. на 6 февруари 2016 г.

Регистрацията на партиите и коалициите за участие в частичните избори се извършва съгласно т. 9 – 16 от Решение № 2972-МИ от 1 декември 2015 г. и по реда на Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК и в сроковете, посочени в хронограмата за частичните избори за кметове, насрочени за 13 март 2016 г., приета с Решение № 3002-МИ от 7 януари 2016 г.

Партиите и коалициите, регистрирани за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., могат да представят копие на удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3,т. 6 и чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „г“ от Изборния кодекс или да се позоват на представеното удостоверение при регистрацията за участие в общите избори.

Съобщение

В периода 10 - 13 декември 2015 г. председателят на Централната избирателна комисия г-жа Ивилина Алексиева и г-жа Йорданка Ганчева, член на ЦИК, посетиха Република Франция с цел обмен на опит и наблюдение произвеждането на ІІ-ри тур на регионалните избори в страната.

Работното посещение беше организирано от Посолството на Френската република в България в рамките на двустранното сътрудничество между двете държави в областта на управление и укрепване на правовата държава, на тема: „Изборни системи във Франция, териториална организация на изборите, превенция и борба с измамите“.

По време на посещението се проведоха работни срещи с г-н Флавио Бонети –зам.-председател на Бюрото за избори и изследване на политиките към Министерство на вътрешните работи; с г-н Андреас Корб от Националния център на териториалната държавна администрация, отговарящ за европейските и международни дейности; с г-н Оливие Андре, директор по модернизацията и администрацията на префектурата на регион Ил дьо Франс, както и с г-н Жан-Себастиен Ламонтань, директор на кабинета на Префекта.

На срещите бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията на изборния процес, правомощия на институциите и др. В изборния ден представителите на българската делегацията посетиха изборна секция № 61 в Париж, където наблюдаваха откриването на изборния ден, провеждането на гласуването, приключване на изборния ден и преброяване на гласовете. Българската делегация присъства на представянето на резултатите от произведените избори в Министерството на вътрешните работи на Франция.

Съобщение

В Централната избирателна комисия е изпратена информация от Комисията по гражданство на Европейския съюз за стартирала обществена консултация с цел събиране на информация за мнения и опита на гражданите по въпроси, отнасящи се до правата, свързани с гражданството на Европейския съюз и общите ценности на Съюза, включително правото на участие в избори.

Във връзка с обществената консултация е разработен въпросник от Комисията по гражданство на Европейския съюз.

С цел насърчаване на изложената инициатива Ви уведомяваме, че същият е достъпен и може да бъде попълнен онлайн на официалните езици на Европейския съюз до 7 декември 2015 г. на адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUCitizenship 

Съобщение

Във връзка с публикации в медиите относно неизпълнение от страна на Централната избирателна комисия на указания на Административен съд – София-град за представяне на документи, свързани с оспорване на изборните резултати за общински съветници в София, Централната избирателна комисия счита за необходимо да предостави достоверна информация относно обстоятелствата, свързани с поисканата информация и документи, както следва:

Определението на Административен съд – София-град, с което е задължена ЦИК, като неучастваща страна по делото, да представи удостоверение дали за произведените избори за общински съветници има разписки за предаване на протоколи от СИК на ОИК с неудовлетворени контроли, е постъпило в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-08-321 на 17.11.2015 г. В същия ден Централната избирателна комисия е приела протоколно решение и е изпратила писмо изх. № МИ-08-327/17.11.2015 г. в отговор на дадените от Административен съд – София-град указания по адм.д. № 10609/2015 г.

Освен това обръщаме внимание и на обстоятелството, че г-жа Ивилина Алексиева, председател на ЦИК, на посочената дата 17.11.2015 г. е отсъствала от ЦИК по обективни причини, както и на 18.11.2015 г., поради участието й на актосъставител в съдебно заседание по дело в гр. Павликени.

Във връзка с гореизложеното е поискана отмяна на глобата въз основа на протоколно решение на Централната избирателна комисия.

Съобщение

По предложението на ЦИК всички членове на СИК в Столична община, които предават изборните книжа и материали в ОИК, съответно в общинската администрация, да имат право на отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения в деня, следващ предаването (27.10.2015 г.), заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика уточни, че този отпуск е уреден в Кодекса на труда. В тези случаи работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя и да му предостави отпуск съгласно чл. 157, ал. 1, т. 5 от КТ. Възнаграждението за този ден е за сметка на държавния бюджет съгласно Решение № 2839-МИ/НР от 28 октомври 2015 г. на ЦИК.

За удостоверяване на отсъствието от Вашата месторабота във връзка с ангажиментите Ви за произвеждане на изборите на 25 октомври 2015 г. следва да представите пред работодателя копие от удостоверението, с което сте назначен като член на СИК, и копие от протокола за предаване и приемане на изборни книжа и материали от СИК на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК за съхранение в общинската администрация.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че информация относно населените места, в които на 1 ноември 2015 г. ще се произведе втори тур за избор на кмет на община, кмет на район или кмет на кметство, може да намерите тук.

Съобщение

Във връзка с постъпили жалби и сигнали в Централната избирателна комисия относно неотразяване на преференциалния вот, неправилно преброяване на бюлетините, неправилно попълване на секционните протоколи и постъпили искания за повторно преброяване и отчитане на изборните резултати, Ви уведомяваме следното:

След обявяване на изборните резултати от общинските избирателни комисии не е допустимо повторно преброяване на бюлетините от ОИК и от ЦИК.

Решенията на общинските избирателни комисии за определяне на резултатите от изборите подлежат на обжалване пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването на решенията.

Право да обжалват тези решения имат всички кандидати за общински съветници или кметове, партиите, коалициите и лицата, които представляват инициативните комитети, регистрирали кандидати за съответния вид избор. Редът за обжалване на изборните резултати и последиците от обжалването са уредени в раздел ХІ, чл. 459 и сл. на Изборния кодекс.

Съобщение

Заседанието на Централната избирателна комисия, насрочено на 28 октомври 2015 г., от 13,00 часа, се отлага поради приемането в ЦИК на изборните книжа от ОИК – Столична община.

Заседанието на Комисията ще започне след приключване на приемането на книжата.

Съобщение

ДО

ВСИЧКИ ОИК

 

Относно: приключване на изборния ден

 

Съгласно чл. 220 от Изборния кодекс, когато в 19,00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.

Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията, а избирателите - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, и удостоверението си за пребиваване. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 19,00 ч., но не по-късно от 20,00 ч.

 

Съобщение

СИК следва да предоставят на избирателя/гласоподавателя всички бюлетини за гласуване в днешния ден, освен ако някой изрично не откаже гласуване за някой вид избор и национален референдум.

В кабината за гласуване се влиза само един път.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня на печатните и електронните медии, че съгласно чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не могат да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание - глоба или имуществена санкция, в размер от 2000 до 5000 лв., а когато нарушението е извършено повторно глобата или имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв. съгласно разпоредбата на чл. 475 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия напомня на печатните и електронни медии, че при осъществяване на дейността си следва да спазват разпоредбата на чл. 205 от Изборния кодекс.

Съобщение

ОТНОСНО: общия брой на избирателите/гласоподавателите

 

Общ брой на избирателите в изборите за общински съветници и за кметове – 6 363 238.

Общ брой на гласоподавателите в националния референдум – 6 885 893.

Съобщение

ДО

ВСИЧКИ

ОБЩИНСКИ

ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

ДО

ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 2 ОТ ИК

(ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ)

 

 

 При предаването на избирателните списъци от органите по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс на секционните избирателни комисии в деветте квадратчета, оставени за изписване на номера на избирателната секция –номерът на избирателната секция се изписва на ръка при спазване на Решение № 1530-МИ/НР от 20 август 2015 г. като първите две цифри са номерът на областта, така, както е посочен в т. 1 от Решение № 1530-МИ/НР от 20 август 2015 г., следващите две цифри – номерът на общината в съответната област, следващите две цифри – номерът на административния район в градовете с районно деление, а в останалите общини се изписва „00“, последните три цифри са номерът на избирателната секция в общината, а за градовете с районно деление – номерът на избирателната секция в административния район.

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения