Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че съгласно чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в насрочените за 26 март 2017 г. избори за Народно събрание, следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 14-НС от изборните книжа, подписано саморъчно и изпратено по поща, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес. Крайният срок за подаване на заявлението е 11 март 2017 г. включително.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 11 март 2017 г. изтича крайният срок, в който кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс. Заявлението–декларация, Приложение № 18-НС от изборните книжа за Народно събрание, се подава до общинската администрация по постоянен адрес.

Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица, пребиваващи извън страната, и на лица, вписани в избирателния списък по настоящия им адрес.

Съобщение

Централната избирателна комисия обръща внимание на изискванията на чл. 205 от Изборния кодекс, съгласно които, считано от деня на обнародването в „Държавен вестник“ – 26 януари 2017 г. на Указа на президента за насрочване на изборите за народни представители на Република България до изборния ден, при огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение и социологически проучвания по повод предстоящите избори за народни представители същите следва да съдържат и информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването и за източниците на финансирането му. В печатен или друг текстови материал информацията следва да се представя пълно и ясно в обособено поле на видно място и да заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.

Лицата, които провеждат допитване до общественото мнение или социологически проучвания и/или огласяват резултати от тях, не може да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да не представят информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването и за източниците на финансирането му.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 8 март 2017 г. от 10,30 ч. в зала № 42, етаж мецанин, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, е насрочила консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции относно предложения за състава на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в съответствие с изискванията на чл. 102 от Изборния кодекс.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната или са в списъка на неуспешно подадени заявления, че в изборния ден могат да упражнят правото си на глас в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в удобно за тях място и изборна секция извън страната, като попълнят декларация пред секционната избирателна комисия.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява българските граждани, които заявяват желанието си да гласуват в секции извън страната в предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г., че срокът за подаване на заявление за гласуване извън страната изтича на 28.02.2017 г., като срокът за подаване на електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия изтича на 28.02.2017 г., 24,00 ч. българско време.

Централната избирателна комисия напомня, че при технически проблеми при подаването на електронно заявление можете да се обърнете за съдействие на e-mail: [email protected].

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява граждани, които желаят да подадат електронно заявление за гласуване извън страната, че системата вече предлага допълнителна функционалност „виртуална клавиатура с кирилица“, която е достъпна чрез бутона глобус, разположен в десния край на текстовите полета, в които е задължително данните да се изписват на кирилица.

В случай че желаете да подадете заявление за гласуване извън страната, а клавиатурата не ви позволява да пишете на кирилица, кликнете еднократно върху бутона "глобус" в десния край на полето, на екрана ще се появи изображение на малка клавиатура. Можете да кликате с мишката върху бутоните на екрана, без да използвате реалната си клавиатура, като по този начин попълните полето. Когато въведете необходимите данни, изберете бутона "ВЪВЕДИ", за да затворите виртуалната клавиатура и да преминете към следващото поле.

Централната избирателна комисия и екипът за техническа поддръжка полагат постоянни усилия за подобряване на предоставяните електронни услуги чрез Интернет страницата www.cik.bg. В случай че имате технически проблем, можете да се обърнете за съдействие на email адрес [email protected].

Съобщение

На 21 февруари 2017 г. (вторник), от 10:30 ч., в зала № 42 на Централната избирателна комисия ще бъде отворена ценовата оферта на кандидата за преброител в конкурса за възлагане на компютърната обработка на данните и отпечатването на бюлетин с технически носител от изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На отварянето на офертата могат да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Съобщение

На 21 февруари 2017 г., вторник, в 11.00 часа, ще бъде подписано споразумение между Централната избирателна комисия и Съвета за електронни медии. Споразумението определя принципите и параметрите на специализирания мониторинг, който СЕМ ще осъществи върху дейността на доставчиците на медийни услуги по време на предизборната кампания за произвеждане на изборите за народни представители. Споразумението ще бъде подписано от председателя на СЕМ г-жа Мария Стоянова и председателя на ЦИК г-жа Ивилина Алексиева.

Подписването ще се състои в пресклуба, пл. „Княз Александър І“ №1, вход откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия.

Съобщение за отваряне на ценови предложения

На 16.02.2017 г. (четвъртък) от 15,00 часа в сградата на Централната избирателна комисия на адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, етаж мецанин, в помещение на етажа, комисия назначена със Заповед № 14 от 13.02.2017 г. на председателя на Централната избирателна комисия ще проведе открито заседание по отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Консултантски услуги за организиране и провеждане на разяснителна кампания в интернет медии и управление на комуникацията през фейсбук, която да осигури публичност, да информира и повиши познанията и мотивацията на българските граждани за предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г.“.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Съобщение

На 14.02.2017 г. Централната избирателна комисия публикува обявлението, както и документацията на обществена поръчка „Осигуряване/наемане на специализирани устройства за машинно гласуване за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“ в Агенция по обществените поръчки и в Официален вестник на Европейския съюз.

Документацията по обществената поръчка е в профила на купувача на интернет страницата на ЦИК www.cik.bg

Подаването на офертите е до 22 февруари 2017 г. до 16.30 часа, а отварянето на офертите – на 22 февруари 2017 г., 17.30 часа.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 22 февруари 2017 г. (сряда), от 10,30 часа, ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, в бюлетините за гласуване в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г., и от 11,00 ч. – жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Тегленето на жребиите ще се извърши публично и на него могат да присъстват упълномощени представители на партиите и коалициите, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

Жребиите ще се проведат в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, официален вход, източно крило (откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия).

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 13 февруари 2017 г. (понеделник), в 17.00 часа, изтича крайният срок, в който инициативните комитети могат да подадат заявление за регистрация в районните избирателни комисии за участие в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.

Регистрацията на инициативни комитети в РИК се извършва съгласно решение № 4154-НС от 30 януари 2017 г. на ЦИК.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че в раздел “ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017”, в подраздел „За избирателите“, гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

За да се извърши проверката, следва да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 13 февруари 2017 г. (понеделник) включително, изтича крайният срок, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за народните представители, насрочени на 26 март 2017 г. Условията и цените се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

До 13 февруари 2017 г. електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и ги обявяват на интернет страницата си. В срок до 24 февруари 2017 г. следва да ги изпратят на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват).

Доставчиците на медийни услуги следва в тридневен срок от подписване на съответния договор да публикуват на интернет страницата си информация за него, в т.ч. и за безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен чрез посредник. Информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е публикувала информация, важна за политическите субекти, свързана с регистрацията им като администратори на лични данни по повод участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

С информацията можете да се запознаете на следния адрес: ttps://www.cpdp.bg/?p=news_view&aid=1038

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява българските граждани, че могат да заявят желанието си да гласуват в секции извън страната в предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г., като подадат заявление за гласуване извън страната чрез интернет страницата на комисията. Възможността за това е налична от днес - 4 февруари 2017 г., в раздел  „Избори за Народно събрание 2017“, подраздел „Гласуване извън страната“. Срокът за подаване на електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия изтича на 28.02.2017 г., 24,00 ч. българско време.

Декларация на СЕМ и ЦИК

В контекста на предстоящата предизборна кампания за провеждане на избори за народни представители, Съветът за електронни медии (СЕМ) и Централната избирателна комисия (ЦИК) призовават доставчиците на медийни услуги и партиите, коалициите, инициативните комитети и техните кандидати, при подготовката на информационното съдържание, свързано с предизборната кампания, да обърнат специално внимание и на хората със слухова недостатъчност и увредено зрение.

За избирателите медиите, особено телевизиите, представляват основно информационно средство, което формира техния избор. Затова е важно и онази част от българските граждани с увреден слух и зрение да получи възможност да направи информиран избор. Така и тези наши сънародници, които по неофициални данни са около половин милион души, ще могат да реализират законните си граждански права.

СЕМ и ЦИК напомнят, че адаптирането на програмите на доставчиците на медийни услуги за хората със специфични потребности се гарантира от международните стандарти, европейското законодателство, българската нормативна уредба, в т.ч. от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ):

„Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., доп., бр. 77 от 2002 г., изм., бр. 12 от 2010 г.)

(2) Доставчиците на аудио-визуални медийни услуги се насърчават да гарантират, че техните услуги постепенно стават достъпни за хората с увредено зрение или слух.

(3) Доставчиците на радиоуслуги се насърчават да предоставят по подходящ начин програми и предавания онлайн, достъпни за хората с увредено зрение или слух.”

СЕМ и ЦИК вярват, че многообразната медийна среда е част, както от плурализма в гражданското общество, така и дава възможност за зачитане на различните потребности на гражданите.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 4 февруари 2017 г. включително, изтича крайният срок, в който избирателите могат да подадат заявление – Приложение № 12-МИ от изборните книжа за гласуване по настоящ адрес в частичните избори за кметове, насрочени на 19 февруари 2017 г. Заявленията се подават до общинската администрация по настоящ адрес.

На 19 февруари 2017 г. са насрочени частични избори за:

 • кмет на кметство Лом Черковна, община Бяла, област Русе;
 • кмет на  кметство Градница, община Севлиево, област Габрово;
 • кмет на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе;
 • кмет на кметство Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик;
 • кмет на община Кубрат, област Разград.

Календар

Решения

 • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

  относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

 • № 3487-МИ / 18.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • № 3486-МИ / 18.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

 • всички решения