Съобщение

За 15-та поредна година Централната избирателна комисия отбеляза Световния ден на изборите    

В свое заседание членовете на Централната избирателната комисия, заедно с представители на Обществения съвет към ЦИК и студенти от юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ повече от час дискутираха правото на избор в демократична България.

Председателят на ЦИК, г-жа Стефка Стоева посрещна бъдещите юристи с думите: “Присъствието на млади и вдъхновени хора винаги е повод за дискусии и обмяна на идеи. Знаете ли, че първата демократично избрана Централна избирателна комисия е създадена с Указ № 4 от 13 април 1990 година и начело на нея е бил уважаваният от всички председател проф. Живко Сталев.“

Със структурата и дейността на Централната избирателна комисия студентите се запознаха лично от нейните членове. Избирателната комисия е постоянно действащ орган от март 2014 година, в момента тя се състои от 20 души и като независим държавен орган приема своите решения с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове. В дискусията беше поставен въпросът за купения и корпоративен вот, както и за сигурността на машинното и електронно дистанционно гласуване. Изборите са основен стълб на демокрацията и наш дълг е да бъдем активни и да гласуваме. В този дух, студентите предложиха разяснителната кампания да започне още в горните класове в училище, за да имат достатъчно време младежите да направят своя осъзнат избор и да бъдат по-активни по време на избори.

Председателят на Обществения съвет Тодор Гунчев, подчерта че изборите са основен инструмент за проверка дали тези, които са избрани обслужват обществения и народен интерес. Честното и прозрачно провеждане на изборите е задължение на изборната администрация и поздрави колегите си от ЦИК за добрата работа.

България е от малкото държави, които в много ранен етап избирателните права са законово признати и гарантирани. С приемането на Изборния кодекс от 2014 година се определя статутът на ЦИК. Основната задача на комисията е да организира и произведе законосъобразни и честни избори, да обезпечи точното и еднакво прилагане на закона от всички участващи в изборния процес. Мисията на ЦИК е по всяко време да разяснява правата и задълженията на българските граждани като основни политически и избирателни права

Преди 30-години,когато България пое по пътя на демокрацията, правото на избор залегна в Конституцията на Република България, като основно право на гражданите.

Демокрацията продължава и днес да бъде единствената система на управление, при която гражданите могат изцяло да упражняват своите човешки права и да разчитат на развитие и дългосрочна стабилност в страната.

На края на срещата студентите по право бяха поканени да участват в работата на Централната избирателна комисия.

Решението за отбелязване на Световния ден на изборите е прието през 2005 г. на международна конференция на Асоциацията на избирателните комисии от Централна и Източна Европа (АСЕЕЕО), проведена в Унгария.

Централната избирателна комисия от 1991 г. е един от първите членове на ACEEEO и заедно с останалите членове всяка година отбелязва Световния ден на изборите (Global Elections day).

Асоциацията обединява повече от 25 държави и работи в активно сътрудничество с международните организации, които осъществяват наблюдение на изборите, сред които Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Съобщение

Централната избирателна комисия в заседание на 7 януари 2020 г. разгледа изпратения от ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ – проект за изменение на Насоките за кандидатстване (НК) по процедура BG 05SFOP001-1.002“ „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016 – 2020 г.“

Централната избирателна комисия не споделя искането за удължаване на срока за изпълнение на проекта с 80 месеца, тоест до 30 декември 2022 г. Аргументите на комисията са, че предложеното удължаване на срока на проекта противоречи на § 145, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс, съгласно който до 31 март 2020 г. Централната избирателна комисия трябва да приеме пътна карта за експериментално дистанционно електронно гласуване и да определи реда за произвеждането му.

Съобщение

Днес, 17 декември 2019 г., Централната избирателна комисия проведе работна среща с представители на Държавна агенция „Електронно управление“.

Обсъждана беше темата за електронното дистанционно гласуване, развитието на проекта, стъпките, които следва да бъдат предприети, както и промени в изборното законодателство в тази част.

Централната избирателна комисия посрещна студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски“

Студенти от правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, специалност „право“ и „международни отношения“, бяха гости на Централната избирателна комисия.

В заседателната зала председателят на ЦИК г-жа Стефка Стоева посрещна студентите с думите: „Винаги се радваме да видим в нашата зала млади и вдъхновени хора като вас. Централната избирателна комисия е независим държавен орган и най-важната задача е да организира произвеждането на изборите демократично и честно. Работата на ЦИК е видима, заседанията са публични, всички решения се публикуват на страницата на комисията.“

Членовете на ЦИК подробно обясниха за изборния процес, който се основава на Конституцията и Изборния кодекс, за периода на подготовка на разяснителната и обучителната кампания, за ежедневните заседания, в които се разглеждат всички жалби и сигнали, и за денонощната работа, свързана с изборите.

Студентите се вълнуваха за процедурите по изборния процес, за машинното гласуване, дали с него ще се запази сигурността на вота и къде се съхраняват бюлетините от изборите. Основна тема на разговора беше кибер сигурността.

Срещата завърши със снимки за спомен в залата за заседания на ЦИК и покана към студентите да участват като доброволци на следващите избори.

 

Съобщение

Избраните кандидати в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и на 3 ноември 2019 г., както и разпределението по видове избори и по пол, са посочени в следните таблици:

 

Първи тур

 

Общ брой Мъже Жени

Вид избор

избрани

Брой

%

Брой

%

Общински съвет

5134

3740

72,8%

1394

27,2%

Кмет на община

  160

  141

88,1%

    19

11,9%

Кмет на кметство

1525

1210

79,3%

  315

20,7%

Кмет на район

     4

      3

75,0%

      1

25,0%

 

Втори тур

 

Общ брой

Мъже Жени

Вид избор

избрани

Брой

%

Брой

%

Кмет на община

  105

  87

82,9%

    18

17,1%

Кмет на кметство

  441

322

73,0%

  119

27,0%

Кмет на район

    31

   26

83,9%

      5

16,1%

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че в произведените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове, както и на втория тур на 3 ноември 2019 г., резултатите от изборите се обявяват с решения от съответните общински избирателни комисии.

Централната избирателна комисия няма правомощия и не обявява окончателни резултати при този вид избори поради самия им характер.

Решенията на общинските избирателни комисии за определяне на резултатите от изборите подлежат на оспорване в 7-дневен срок от обявяването им пред съответния административен съд, а не пред Централната избирателна комисия.

Съобщение

При гласуване с две бюлетини е възможно при поставянето на знака „Х“ или „V“ индигираната черна ивица на бюлетината да остави отпечатък върху долната бюлетина. Такъв отпечатък не води до недействителност на бюлетината.

Съобщение

Централната избирателна комисия ПРИЗОВАВА

МЕДИИТЕ ДА СПАЗВАТ закона в изборния ден

Централната избирателна комисия се обръща отново към средствата за масово осведомяване с призив в днешния изборен ден да спазват законите на Република България.

Припомняме, че разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс забранява резултатите от допитвания или социологически проучвания по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма, включително и с публикуване на линкове към социалните мрежи, преди приключване на изборния ден – 20,00 часа на 3 ноември 2019 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че след окончателните данни на база 100% обработени протоколи на СИК за произвеждане на втори тур на изборите за кметове на 03.11.2019г. са следните:

- В 196 общини ще се произвежда втори тур в поне едно населено място;

- В 105 общини ще се произвежда втори тур за кмет на община;

- В 18 града, които са областни центрове ще се произвежда втори тур за кмет на община;

- В 441 кметства ще се произвежда втори тур за кмет на кметство;

- В 31 района ще се произвежда втори тур за кмет на район.

Съобщение

На втория тур на изборите лицата, включени в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес на първия тур, могат да гласуват само в секцията по настоящия им адрес.

Тези лица нямат право да гласуват в секцията по постоянния си адрес. На такива лица не се издава удостоверение от кмета по чл. 40 ИК, че имат право да гласуват по постоянен адрес и не се заличават в изборния ден от списъка на заличените лица по постоянния им адрес.

Съобщение

Регистрираните застъпници и обявените за упълномощени представители на политическите сили, регистрирани преди първия тур на изборите, запазват статута си и за втория тур, но само ако са регистрирани като застъпници на допуснатия до втори тур кандидат за кмет или обявени за представители на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, издигнали кандидата.

В противен случай не могат да присъстват в секциите на втория тур и да се ползват с другите права, произтичащи от това им качество.

Кандидатите, отпаднали от първия тур, също не могат да присъстват в секционните избирателни комисии.

Съобщение

Всеки кандидат за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати за съответния вид избор, може да обжалват решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването на решението.

Съобщение

Регистрираните за участие кандидати в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както и разпределението по видове избори и по пол, са посочени в следната таблица:

Вид избор Общ брой кандидати Мъже Жени
Брой % Брой %
Общински съвет 29 477 19 895 67% 9582 33%
Кмет на община 1 253 1 037 83% 216 17%
Кмет на кметство 5 040 3 856 77% 1184 23%
Кмет на район 463 330 71% 133 29%

 

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня на всички избиратели, членове на ОИК и на СИК, че  на 27 октомври 2019 г., в 4:00 ч. се преминава към зимното часово време, поради което стрелките на часовника ще се върнат с един час назад.

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АПЕЛИРА ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА В ИЗБОРНИЯ ДЕН

Централната избирателна комисия се обръща към средствата за масово осведомяване с призив в изборния ден на 27 октомври 2019 г. да спазват законите на Република България.

Ние уважаваме правото на българските медии да информират и да бъдат информирани - основни ценности на демократичното общество. Но нека в изборния ден всички да покажат зрялост и отговорност и да се съобразят с разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, която забранява резултатите от допитвания или социологически проучвания да се огласяват под каквато и да е форма, включително с публикуване на линкове към социалните мрежи, преди приключване на изборния ден – 20,00 часа на 27 октомври 2019 г.

Съобщение

Разработеното мобилно приложение за проверка на протоколите на СИК, което е публикувано на адрес: https://glasuvai.de, не е изисквано и възлагано от Централната избирателна комисия и е недопустимо да се използва от членовете на СИК на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Публикуваното на интернет страницата на ОИК – Столична община приложение за проверка на протоколи на СИК не е съгласувано и одобрено от Централната избирателна комисия.

Съобщение

В изборния ден Централната избирателна комисия ще публикува данни за избирателната активност в 10:00 ч., 12:30 ч. и 17:30 ч. Окончателната избирателна активност ще бъде обявена до 48 часа след приключване на гласуването.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня, че при установяването на резултатите от гласуването след приключване на изборния ден в секцията могат да присъстват:

 • кандидати за общински съветници и кметове;
 • по един застъпник на кандидатската листа;
 • по един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;
 • по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите;
 • по един регистриран анкетьор от социологическа агенция;
 • представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че в срок до 17,00 часа на 24.10.2019 г., ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, образуват избирателни секции при наличието на не по-малко от 10 избиратели и съставят избирателни списъци. В същият срок ръководителите уведомяват кмета на общината за включените в списъка избиратели, с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес.

Редът за образуване на секциите и техните номера, както и за съставяне на избирателните списъци е уреден в Решение № 632-МИ от 20.08.2019 г. на ЦИК.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че съгласно чл. 39 от Изборния кодекс на интернет страницата на всяка община се публикува списъкът с имената, номерата и адресите на избирателните секции на заличените от избирателните списъци лица.

Всяко лице може да направи справка в списъка. В случай че едно лице е вписано в списъка на заличените лица, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица. За целта лицето трябва да подаде писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник. Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в 24-часов срок от съобщаването.

Календар

Решения

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • № 1183-МИ / 23.06.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

 • № 1182-МИ / 21.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

 • всички решения