Съобщение

На 29 септември (четвъртък) 2016 г. от 14.00 часа Централната избирателна комисия ще проведе редовен брифинг във връзка с организацията на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г.

Брифингът ще се състои в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, официален вход, източно крило (откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия). Вход с журналистически карти.

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон 

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че до 26 септември 2016 г. (включително), за произвеждането на новите и частични избори за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 2 октомври 2016 г., избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Съобщение

До 7 октомври 2016 г. електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален обхват) условията, реда и тарифите за предоставяне на време за отразяване на предизборна кампания, както и условията, реда и тарифите за предоставяне на време за отразяване на информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум.

Съобщение

До 26 септември 2016 г. електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) обявяват на интернет страницата си условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че днес 26 септември 2016 г. (понеделник) изтича крайният срок, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати в ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, както и регистрирани за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум. Условията и цените се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

Съобщение

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА
ОБЩИНА ДУПНИЦА
ОБЩИНА РУЖИНЦИ
ОБЩИНА БАЛЧИК
ОБЩИНА ТУНДЖА
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
ОБЩИНА НЕВЕСТИНО
ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
ОБЩИНА СИМИТЛИ
ОБЩИНА РОМАН
ОБЩИНА КРИВОДОЛ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ОБЩИНА ПОПОВО
ОБЩИНА ЛОМ
ОБЩИНА ВИДИН
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ОБЩИНА СВОГЕ
ОБЩИНА ХАСКОВО

Централната избирателна комисия ще вземе нарочно решение за отваряне на помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от предходни избори, и са направени искания от общини, на територията на които се произвеждат частични или нови избори на 2 октомври 2016 г., непосредствено преди деня на изборите, за което своевременно ще бъдете уведомени.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. на интернет страницата на ЦИК в рубрики „Избори за президент и вицепрезидент“ и „Национален референдум“, подрубрики „Гласуване извън страната“ е достъпна възможността на избирателите/гласоподавателите за подаване на електронно заявление за гласуване извън страната.

Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено и чрез писмено заявление по образец (Приложение № 21-ПВР/НР от изборните книжа) лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

Срокът за подаване на заявленията за гласуване извън страната е до 11 октомври 2016 г. включително, като за заявленията, които се подават по електронен път, срокът е 24,00 ч. българско време.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е публикувала информация, важна за политическите субекти, свързана с регистрацията им като администратори на лични данни по повод участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и информационно-разяснителната кампания на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

С информацията можете да се запознаете на следния адрес:

https://www.cpdp.bg/?p=news_view&aid=995

Съобщение

Централната избирателна комисия започва да приема документи за допускане/ регистрация на партии и коалиции за участие в частичните избори за кметове, насрочени за 6 ноември 2016 г. от 9,00 ч., на 19 септември 2016 г., в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, етаж мецанин.

Информация за общините и кметствата, в които ще се проведат частични избори на 6 ноември 2016 г. може да намерите тук.

Приемането на документите се извършва всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за допускане/регистрация за участие в частичните избори е 17,00 ч. на 1 октомври 2016 г.

Допускането/регистрацията на партиите и коалициите за участие в частичните избори за кметове, насрочени за 6 ноември 2016 г. се извършва съгласно решение № 3340-МИ от 4 август 2016 г. на ЦИК.

Съобщение

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид от подкрепящи регистрацията на партия/коалиция/инициативен комитет за участие в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

За въвеждането на данните от списъците по приложение №40-НР от изборните книжа за националния референдум се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция/инициативен комитет за участие  в разяснителната кампания в националния референдум на 6 ноември 2016 г.“ . След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing“ и „Enable Content“,  след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред“. Появява се таблица „въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, след което се натиска бутона „add“ (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close“ (затвори) и се записва файла чрез „save as“ (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка(USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на партията/коалицията/инициативния комитет за регистрация (например: „Списък на подкрепящите регистрацията на партия/коалиция/инициативен комитет „ХХХХХХ“ за участие  в разяснителната кампания в националния референдум на 6 ноември 2016 г.“). Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата можете да изтеглите тук.

Съобщение

На вниманието на партиите и коалициите, които ще се регистрират в Централната избирателна комисия за участие в:

 • изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016 г.;
 • информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 06.11.2016 г.;
 • частичните местни избори на 06.11.2016 г.

ЦИК уведомява, че партиите и коалициите, които ще се регистрират за участие в горепосочените избори и националния референдум на 06.11.2016 г., могат да представят в ЦИК едно оригинално удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от ЗПП за внесени финансови отчети на партията при подаване на документите за първата по ред регистрация в ЦИК (чл. 133, ал. 3, т. 6 и чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „г“ от Изборния кодекс).

При представяне на документи за следващите по ред регистрации партиите и коалициите могат да представят заверено от представляващия/ите партията/коалицията или от упълномощено/и лице/а копия на удостоверението от Сметната палата.

Съобщение

На 12 септември 2016 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, Официален вход, Източно крило, откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17,00 часа на 21.09.2016 г. и се извършва по реда на Решение №3439-ПВР от 1 септември 2016 г.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на инициативните комитети е до 17,00 часа на 26.09.2016 г. и се извършва по реда на Решение №3440-ПВР от 1 септември 2016 г.

Съобщение

На 12 септември 2016 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, Официален вход, Източно крило, откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК до 17,00 часа на 26.09.2016 г. и се извършва по реда на Решение №3452-НР от 8 септември 2016 г.

Съобщение

За участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България партиите и коалициите внасят безлихвен депозит в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, а инициативните комитети 100 (сто) лева по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка, както следва:

IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1070 03
BIC: BNBGBGSD

Депозитите, внасяни в брой в Касовия център на Българска народна банка, намиращ се на адрес ул. “Михаил Тенев“ № 10 (зад търговския център на бул. “Цариградско шосе“), се приемат всеки работен ден до 15,45 часа с изключение на 21.09.2016 г. и 26.09.2016 г., когато приемането се удължава до 17 часа. За внесения безлихвен депозит в брой се дължи такса съгласно „Тарифа за таксите, които БНБ събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети“.

Внасянето на депозити чрез другите банки се извършва в рамките на работното време на съответната  банка.

Съобщение

Всеки избирател/гласоподавател може да положи подпис в два списъка, както следва:

 • в един списък в подкрепа на регистрация в ЦИК на независим кандидат, партия или коалиция за участието им в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.;
 • в един списък в подкрепа на регистрация в ЦИК на инициативен комитет, партия или коалиция за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум.

Съобщение

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид

от подкрепящи регистрацията на партия, коалиция, инициативен комитет за участие в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката

За въвеждането на данните от списъците по Приложение № 48-ПВР и Приложение № 68-ПВР от изборните книжа за президент и вицепрезидент на републиката се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на партия, коалиция, инициативен комитет“. След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните Enable Editingи Enable Content“ (ако се изисква), след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутонът „Въвеждане на ред“. Появява се таблица „въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка, като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, след което се натиска бутонът „add(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъкът се натиска бутон close (затвори) и файлът се записва чрез save as(запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на партията, коалицията, инициативния комитет за регистрация (например: „Списък на подкрепящите регистрацията на партия „ХХХХХХ“ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката“). Тези два файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата можете да изтеглите тук.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че за произвеждане на новите избори за общински съветници и за кмет на кметство на 2 октомври 2016 г., насрочени с укази на президента на републиката, обнародван преди 26 май 2016 г., избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 20 дни преди изборния ден – 11 септември 2016 г.

Това се отнася за новите избори за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, и за общински съветници в община Ружинци, област Видин, и община Балчик, област Добрич.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е подготвила становище относно необходимостта от регистрация в КЗЛД на избирателните комисии, които предстои да бъдат назначени, партиите, коалициите, инициативните комитети и организациите, които се регистрират за участие в изборите с наблюдатели и/или информационно-разяснителната кампания за произвеждане на национален референдум. Материалите са публикувани на интернет страницата на КЗЛД и с тях може да се запознаете на следния адрес

https://www.cpdp.bg/index.php?p=element_view&aid=1911

Съобщение

Във връзка с произвеждане на новите и частични избори за кмет на община и за кметове на кметства, насрочени на 2 октомври 2016 г., с укази на президента на републиката, обнародвани след 26 май 2016 г., а именно:

 • кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца;
 • кметство Добруша, община Криводол, област Враца;
 • кметство Петлино, община Кърджали, област Кърджали;
 • кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали;
 • кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище;
 • кметство Станево, община Лом, област Монтана;
 • кметство Капитановци, община Видин, област Видин;
 • община Главиница, област Силистра;
 • кметство Владо Тричков, община Своге, Софийска област;
 • кметство Свидня, община Своге, Софийска област;
 • кметство Тракиец, община Хасково, област Хасково;
 • кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково;
 • кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол;
 • кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен,

с Решение № 3433-МИ от 30 август 2016 г. Централната избирателна комисия определи номерата в бюлетината на регистрираните в ЦИК партии и коалиции въз основа на проведен жребий.

Номерата на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи, както и на независимите кандидати, продължават с последователна номерация след последния номер, изтеглен в ЦИК. Номерът се определя от ОИК с решение съобразно поредността на регистрацията им в ОИК.

Календар

Решения

 • № 2539-МИ / 28.09.2023

  относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

 • № 2538-МИ / 28.09.2023

  относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

 • № 2537-МИ / 28.09.2023

  относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

 • всички решения