СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 10 май 2014 г. изтича срокът за:

 

1. Издаване на удостоверение за гласуване на друго място - издава се само на кандидатите за членове на ЕП от Република България, членовете на Централната избирателна комисия, членовете на районните избирателни комисии, наблюдателите. Удостоверението се издава след подаване на заявление по образец до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник. Удостоверението се получава лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

 

2. Подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес - всеки избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящия си адрес. За целта той трябва да подаде заявление до общинската администрация по настоящ адрес. Заявлението може да бъде подадено по един от следните начини:

a. По електронен път - чрез сайта на ГД ГРАО в секция "Личен Достъп". За да се възползват от тази услуга, гражданите трябва да притежават универсален електронен подпис.

b. Писмено - чрез заявление по образец за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. Заявлението се подава до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник, по настоящия адрес на лицето.

Лицата подали заявление за гласуване по настоящ адрес се включват в избирателния списък по техния настоящ адрес, заличават се от избирателния списък по постоянния им адрес и могат да гласуват само в секцията по настоящ адрес.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 7 май 2014 г. от 10,30 ч. в зала № 42, етаж мецанин, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, е насрочила консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партии и коалиции, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени, относно предложения за състава на секционните избирателни комисии извън страната в съответствие с изискванията на чл. 102 от Изборния кодекс.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на частичните избори за кмет на кметство Червена вода, община Русе, и кметство Помен, община Две могили, област Русе, Централната избирателна комисия уведомява за следното:

1. До утвърждаване на нови образци на изборни книжа се използват образците на изборни книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., Решение № 1621-МИ от 13 февруари 2012 г., Решение № 1679-МИ от 5 март 2012 г. и Решение № 2699-МИ от 6 юни 2013 г.

2. Условията за образуване на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет са уредени в чл. 151, ал. 1 и ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс.

3. Условията за регистрация на независими кандидати за кмет са уредени в чл. 416 и 417 от Изборния кодекс.

4. На основание чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс хартиените бюлетини се отпечатват от печатницата на Българската народна банка при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994., изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.).

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 8 май 2014 г. (не по-късно от 30 дни преди изборния ден) изтича срокът, в който гражданин на държава - членка на Европейския съюз, имащ избирателно право, желае да бъде вписан в избирателния списък за частичните избори за кмет на кметство Червена вода, община Русе, област Русе, и кметство Помен, община Две могили, област Русе, насрочени на 8 юни 2014 г., и не е бил вписан в избирателните списъци - част ІІ, в изборите на 23 октомври 2011 г., може да подаде декларация по образец в общинската администрация по адреса си на пребиваване.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 4 май 2014 г. изтича срокът, в който гражданите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подадат заявление по образец (Приложение № 19 от изборните книжа ) до кмета на общината по постоянен или по настоящ адрес. Заявлението може да бъде подадено лично, по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 3 май 2014 г. изтича срокът за подаване на заявление от партиите и коалициите в ЦИК за участие в частичните избори за кмет на кметство Червена вода, община Русе, област Русе, и кметство Помен, община Две могили, област Русе, на 8 юни 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява гражданите, подали сигнали и жалби за неправомерно използване на личните им данни, че до 24 април 2014 г. ЦИК препрати по компетентност на Комисията за защита на личните данни 357 броя и на Прокуратурата на Република България 20 броя жалби и сиганли.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с подписаното Споразумение за специализиран мониторинг по време на предизборната кампания за членове на Европейския парламент в Република България (25.04 - 25.05) между Централната избирателна комисия и Съвета за електронни медии, Ви съобщаваме, че ще се осъществява и общ мониторинг върху създаваните и разпространяваните програми на доставчици на медийни услуги в страната за отразяването на кампанията.

Включените в Споразумението програми са приоритет на специализирания мониторинг, който ще се основава на експертни изводи. Избраните програми са според степента им на влияние върху общественото мнение в условия на предизборна обстановка, насочеността им към аудиторията с оглед програмния им профил и териториалното им покритие.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня, че днес, 25 април 2014 г., изтича срокът, в който електронните медии (с изключение на БНТ и БНР) и техните регионални центрове изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си.

СЪОБЩЕНИЕ

С протоколно решение от 23 април 2014 г. Централната избирателна комисия одобри Споразумение за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите между БНР и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и Споразумение, подписано между Генералния директор на Българската национална телевизия и упълномощени представители на партии и коалиции от партии, регистрирани за участие в изборите за членове на Европейския парламент на 25 май 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че днес, 23 април 2014 г., изтича срокът за приемане на документи за регистрация/допускане на вече регистрирани партии и коалиции за участие в частичния избор за кмет на кметство Гороцвет, община Лозница, област Разград, на 8 юни 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено на 23 април 2014 г., 9.30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

На 24 април 2014 г. (четвъртък), от 11,00 ч., в зала 42 на Централната избирателна комисия ще бъде подписано споразумение за изборите за членове на Европейския парламент от Република България между Централната избирателна комисия и Съвета за електронни медии във връзка с отговорното, прозрачно и обективно отразяване на предизборната кампания.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня, че днес, 22 април 2014 г., в 18,00 ч. изтича срокът за регистрация на кандидатски листи в ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 23 април 2014 г. от 11,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София", ще се извърши теглене на жребий за определяне на поредните номера на кандидатските листи на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети в бюлетината за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 23 април 2014 г. от 12,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София", ще се извърши теглене на жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, наблюдатели, представители на Българската национална телевизия и на Българското национално радио, и на средствата за масово осведомяване.

СЪОБЩЕНИЕ

На 17 април 2014 г. Централната избирателна комисия получи задължително предписание от Комисията за защита на лични данни относно предприемане на допълнителни технически и организационни мерки по отношение на осигурената от ЦИК съгласно чл. 136 от ИК възможност българските граждани да правят справка в Списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция/инициативен комитет за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 25 май 2014 г.

На основание протоколно решение на ЦИК от 18 април 2014 г. ЦИК изпрати писмо изх. № ЕП-00-78/18.04.2014 г. до Комисията за защита на лични данни за пояснения във връзка с получените задължителни предписания с оглед действието на постановеното Решение от 8 април 2014 г. по съединени дела С-293/12 и С-594/12 на Съда на Европейския съюз, разширен състав, с което Директива 2006/24/ЕО (за запазване на трафичните данни) е обявена за нищожна.

СЪОБЩЕНИЕ

Всеки избирател - български гражданин, може да направи справка по ЕГН за номера на избирателната секция, в чийто избирателен списък е включен, както и за мястото (адреса) на гласуване, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. на интернет страницата на ЦИК -www.cik.bg, чрез линк към ГД „ГРАО" в МРР.

Главна дирекция „ГРАО" уведоми ЦИК, че от 14 април 2014 г. е осигурила достъп до избирателните списъци за всички български граждани на интернет адрес http://www.grao.bg/elections/

От 17 април 2014 г. ГД „ГРАО" реализира и алтернативни начини за справки в избирателните списъци чрез SMS (цена 25 ст. без ДДС) или стационарен/мобилен телефон - безплатен.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия съобщава, че Приложение № 67 от изборните книжа следва да се попълва и от независимите кандидати и да се приложи към предложението за регистрацията им.

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения