СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 2669-НС от 20.05.2013 г. Централната избирателна комисия указа на БНБ да преведе по сметка на Център „Фонд за лечение на деца" сумите от депозитите, внесени за участие в парламентарните избори на 12 май 2013 г. от партиите и коалициите от партии.

Съгласно писмо с изх. № 37-0214/27.05.2013 г. на БНБ към 27.05.2013 г. банката е превела по сметка на Център „Фонд за лечение на деца" невъзстановени суми от депозити съгласно чл. 80 от Изборния кодекс в общ размер от 300 000 лв.

СЪОБЩЕНИЕ

На 22 май 2013 г. от 9,00 ч. се свиква заседание на Централната избирателна комисия с дневен ред: обявяване на избрани следващите в листите на КП „Коалиция за България" за 13. МИР - Пазарджишки, и 17. МИР - Пловдивски, депутати.

Каним регистрираните в ЦИК наблюдатели на изборите от български неправителствени организации и международните наблюдатели да присъстват на заседанието.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия организира на 16 май 2013 г. от 15:00 часа пресконференция за медии, в която ще вземат участие председателят на ЦИК г-жа Красимира Медарова, секретарят г-жа Севинч Солакова, заместник-председателите г-жа Румяна Сидерова, г-жа Елена Маркова, г-жа Сабрие Сапунджиева, г-жа Мария Мусорлиева и г-жа Мая Андреева.

Пресконференцията ще се проведе в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I" № 1, фоайе на зала „Света София", вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с дадена днес, 15 май 2013 г., от Главния прокурор на Република България Сотир Цацаров пресконференция за намерените в деня за размисъл бюлетини в печатница „Мултипринт" в гр. Костинброд Централната избирателна комисия уточнява следното:

Образецът на бюлетината се приема от ЦИК като част от изборните книжа (Приложение № 95 от изборните книжа), а макетът на бюлетините за всеки от 31 изборни райони в България и извън страната се одобрява от ЦИК, след което започва отпечатването им за гласуването в изборния ден.

Разпределението на бюлетините по изборни райони и извън страната се извършва от Министерския съвет, като орган, осъществяващ организационно-техническата подготовка на изборите. Съгласно Изборния кодекс пътят на готовите бюлетини е от печатницата към областните администрации, които ги разпределят по общините на тяхна територия, а в деня за размисъл - 11 май 2013 г. общинските администрации ги разпределят по секции.

С писмо № 02-19-48 от 10 май 2013 г. Администрацията на Министерския съвет е изпратила на ЦИК по 3 броя бюлетини за гласуване в изборите за народни представители за всеки изборен район, както и 3 бр. бюлетини за гласуване извън страната, или общо 32 вида бюлетини по 3 броя. Бюлетините са по образец, фабрично сгънати и слепени с лепило, което показва, че са откъснати от кочани. Получените бюлетини се съхраняват в касата на ЦИК и те не са използвани. От съображение за сигурност същите не са изнасяни и показвани за заснемане.

Предоставените от Администрацията на Министерския съвет на ЦИК образци на отпечатаните бюлетини е трайна практика, предхождаща мандата на тази Централна избирателна комисия.

СЪОБЩЕНИЕ

На интернет страниците на районните избирателни комисии са публикувани сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и протоколa на съответната РИК с данните от гласуването в изборния район.

Данните са достъпни и на интернет страницата на ЦИК в раздел „Резултати".

СЪОБЩЕНИЕ

Български гражданин с избирателни права, който се намира в изборния ден в лечебно заведение, социален дом или друго социално заведение, но не е включен в избирателния списък, се дописва под чертата и се допуска да гласува.

СЪОБЩЕНИЕ

Телефони за заявки за извозване на инвалиди до избирателните секции в Столична община:


0800 20 720
02 904 1351

СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО!


Районните избирателни комисии спешно да доведат до знанието на всички секционни избирателни комисии, че при работа с копирните машини в случай на неизправност НЕЗАБАВНО се уведомява дружеството доставчик на техниката на телефон 070010888, който функционира за цялата страна.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ВАЖНО!

Районните избирателни комисии спешно да доведат до знанието на всички секционни избирателни комисии, че следва да допускат в изборното помещение представителите на коалициите от партии въз основа на представените от тях пълномощни, макар и без печат. Коалициите от партии нямат печат.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ РИК И СИК

Относно застъпници

 

В случай, че между ЕГН-то в издаденото удостоверение на застъпника и това, посочено в документа му за самоличност има разлика, то това обстоятелство се отбелязва като забележка в списъка на застъпниците срещу името на застъпника, като се вписва и ЕГН-то според документа му за самоличност.

СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО!


Районните избирателни комисии спешно да доведат до знанието на всички секционни избирателни комисии, че при гласуването бюлетината за гласуване се ОТКЪСВА ОТ КОЧАНА ПРЕД ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ, ПОКАЗВА СЕ ЛИЦЕВАТА Й ЧАСТ, ПОСТАВЯ СЕ ПЪРВИЯТ ПЕЧАТ и едва след това се предоставя на избирателя за гласуване.

СЪОБЩЕНИЕ

До

РАЙОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

РИК следва незабавно да вземат решение за регистрация на всички застъпници, за които са подадени своевременно заявления и са налице предвидените в закона основания. Снабдяването им с удостоверения да става след регистрацията им.

СЪОБЩЕНИЕ

По информация на Районните избирателни комисии към 8.00 часа всички избирателни секции в страната са открити и работят нормално.

СЪОБЩЕНИЕ

Секционните избирателни комисии следва да копират секционните протоколи по начин, че да са видни всички вписани с думи и цифри числа, както и фабричните номера на протоколите.

СЪОБЩЕНИЕ

Бюлетините, с които ще се гласува в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в днешния съботен ден, 11 май 2013 г., са предадени от представители на РИК и общинската администрация на СИК и се намират в изборните помещения. Те са запечатани и се охраняват от органите на МВР.

Съгласно писмо на Върховна касационна прокуратура с вх. № 1706-НС от 11 май 2013 г. на ЦИК и прессъобщение на Прокуратурата (достъпно в интернет на адрес: http://www.prb.bg/main/bg/News/3543/ ), намерените в печатница „Мултипринт", гр. Костинброд 350 000 бюлетини, са поставени под засилена охрана, което гарантира, че с тях няма да се извършва гласуване в изборите на 12 май 2013 г.

Централната избирателна комисия уверява всички избиратели, политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети, участващи в изборите на 12 май 2013 г., че намерените в печатница „Мултипринт" бюлетини, които се охраняват от компетентните органи, не могат да доведат до опорочаване на вота, след като с тях няма да се гласува.

СЪОБЩЕНИЕ

Информацията по т. 3 от Оперативния план на Централната избирателна комисия за организацията на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. да се предава в определените часове на следните електронни адреси на ЦИК: [email protected].

СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Районните избирателни комисии следва да сведат до знанието на всички секционни избирателни комисии Решение № 2589-НС от 10 май 2013 г. на ЦИК относно поставяне на четвъртия екземпляр от протокола на СИК на видно място пред секцията.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: образците на изборни книжа, които да бъдат използвани при произвеждането на частичния избор за кмет на град Варна на 30 юни 2013 г.

Централната избирателна комисия уведомява всички заинтересовани лица, че при произвеждане на частичния избор за кмет на град Варна на 30 юни 2013 г. се използват изборните книжа, утвърдени с Решение № 1679-МИ от 5 март 2012 г. на ЦИК, обн. ДВ, бр. 20/2012 г., Решение № 1621-МИ от 13 февруари 2012 г. на ЦИК, обн. ДВ, бр. 14/2012 г. и Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г. на ЦИК, обн. ДВ, бр. 98/2011 г.

Образци на изборни книжа могат да бъдат намерени в цитираните броеве на „Държавен вестник", както на http://mipvr2011.cik.bg/?page=494

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: подписване на протоколи от комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК

Съгласно т. 10 от решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. членовете на СИК/ПСИК предават на поне трима членове на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК - представители на различни партии и коалиции от партии или двама представители на различни политически партии и коалиции от партии и на представителя на областната администрация запечатаната торба с бюлетините и други книжа и материали и плика, съдържащ изброените в т. 10 документи.

За предаването се съставя протокол, който следва да бъде подписан от предаващите членове на СИК и от поне тримата горепосочени представители на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК. В случай, че подписват повече от девет членове на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК, отпечатаната номерация в образеца на протокола се продължава на ръка.

Същото правило важи и за подписването на констативния протокол, който се съставя в случаите на торби с нарушена цялост.

ВАЖНО: Лентата/лентите, с която се запечатва помещението/помещенията, определени за съхранение на изборните книжа и материали се подписва от всички членове на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 9 май 2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 15 май 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 20 май 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 20 май 2013 г., 17,00 ч.

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения