СЪОБЩЕНИЕ

На интернет страницата на Централната избирателна комисия в раздел „Бързи връзки" можете да намерите програма за въвеждане на данните в структуриран електронен вид от списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии/коалиции/инициативни комитети, със съответното указания за работа с нея.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия организира редовни брифинги всеки четвъртък от 15,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайе „Зала Света София".

СЪОБЩЕНИЕ

За участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България партиите и коалициите внасят безлихвен депозит в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка, както следва:

IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1070 03
BIC : BNBGBGSD

 

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия организира брифинг за журналисти на 27 март 2014 г. от 15:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайе зала „Света София".

СЪОБЩЕНИЕ

АДРЕСИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:

1. ПП „ГЕРБ"

Чрез председателя Бойко Борисов

1414 гр. София

пл. „България" № 1, НДК, Административна сграда, ет. 16 и 17;

тел. 02/ 490 13 13;

факс: 02/ 490 09 51;

e_mail: [email protected], [email protected]

2. „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"

Чрез представляващия Сергей Станишев

гр. София

район Възраждане, ул. „Позитано" № 20, п.к. 382,

тел. 02/ 810 72 00;

факс: 02/ 981 21 85;

e_mail: [email protected]

3. ПП „ДПС"

Чрез председателя Лютви Местан

1000 гр. София

бул. „Ал. Стамболийски" № 45А;

факс: 02/ 811 44 46;

e_mail: [email protected]

4. ПП „АТАКА"

Чрез председателя Волен Сидеров

1000 гр. София

ул. „Врабча" № 1;

Мобилен телефон: 0882 662 287

e_mail: [email protected]

5. „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"

Чрез представляващите Мартин Димитров и Иван Костов

1000 гр. София

бул. „Витоша" № 18 (вход от ул. „Кърниградска"),

тел. 02/ 400 99 21;

факс: 02/ 400 99 48,

Мобилен телефон: + 359 899 998 907

e_mail: [email protected]

6. ПП „НДСВ"

Чрез председателя Антония Първанова

1000 гр. София

ул. „Врабча" № 23;

тел. 02/ 921 82 15;

факс: 02/ 921 82 07;

e_mail: [email protected]

СЪОБЩЕНИЕ

Областните управители в срок не по-късно от 30 март 2014 г. (55 дни преди изборния ден) на основание чл. 60, ал. 8, 9 и 10 от Изборния кодекс трябва да направят предложение, съответно да изпратят документите, за съставите на районните избирателни комисии (РИК).

За определяне на съставите на РИК при областния управител се провеждат консултации, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от три дни преди провеждането им.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

За участие в консултациите представителите на партиите и коалициите представят изрично пълномощно от представляващите партиите и коалициите, както и удостоверение за актуално състояние на партия, издадено не по-рано от датата на обнародване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите - 21 март 2014 г.

Централната избирателна комисия прие Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. относно провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на РИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия кани неправителствените организации, които са имали наблюдатели при произвеждането на предходни избори, да представят свои кандидатури за членове на Обществения съвет към Централната избирателна комисия в срок до 28 март 2014 г. .като предоставят информация за:
- наименование на НПО;
- трите имена на лицето, което ще представлява организацията в Обществения съвет;
- телефон и ел. поща за контакт.
Начинът на констатиране, че НПО е участвало с наблюдатели при произвеждането на предходни избори и удостоверяването на актуалното правно състояние/представителство на НПО ще бъдат уредени в решение на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Председателят на Централната избирателна комисия г-жа Ивилина Алексиева свиква комисията на 21 март 2014 г., 12,00 ч., в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І" № 1, фоайето на зала „Света София", вход откъм Ларгото.

Поканват се представители на медиите и на неправителствени организации.

Заседанието на Централната избирателна комисия ще се проведе на 21 март 2014 г. в 13,30 ч. в зала № 42, етаж мецанин, в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І" № 1.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия, назначена през 2011 г., ще проведе последното си заседание на 20 март 2014 г. от 14:30 часа. На заседанието са поканени да присъстват всички членове на Централната избирателна комисия при назначаването й.

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено на 5 март 2014 г., 16.30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено на 7 февруари 2014 г., 10.00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

По отношение на частичните избори в кметство Изгрев, община Благоевград, област Благоевград, насрочен с Указ № 5 от 20 януари 2014 г. и в кметство Сталево, община Димитровград, област Хасково, насрочен с Указ № 7 от 22 януари 2014 г. на Президента на Република България, публикувани в бр. 7 на ДВ на 24 януари 2014 г., за 16 март 2014 г. се прилагат следните решения на ЦИК:
- Решение № 2887-МИ от 13 януари 2014 г. относно приемане на хронограма за частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 16 март 2014 г.;
- Решение № 2888-МИ от 13 януари 2014 г. относно регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в частичните избори за кметове на кметства на 16 март 2014 г. ;
- Решение № 2889-МИ от 13 януари 2014 г. относно регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичните избори за кметове на кметства на 16 март 2014 г., с изключение на т. 1, б. „а"; Дата за насрочване на частичните избори се счита 24 януари 2014 г.;
- Решение № 2890-МИ от 16 януари 2014 г. относно регистрация на кандидатите за кметове за участие частичните избори за кметове на кметства на 16 март 2014 г.;
- Решение № 2897-МИ от 27 януари 2014 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Изгрев, община Благоевград, област Благоевград и кметство Сталево, община Димитровград, област Хасково, насрочени на 16 март 2014 г.;
- Решение № 2898-МИ от 27 януари 2014 г. относно определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс при произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Изгрев, община Благоевград, област Благоевград и кметство Сталево, община Димитровград, област Хасково, насрочени на 16 март 2014 г.;
- Решение № 2899-МИ от 27 януари 2014 г. относно определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провежданите частични избори за кмет на кметство Изгрев, община Благоевград, област Благоевград и кмет на кметство Сталево, община Димитровград, област Хасково, на 16 март 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено на 21 януари 2014 г., 16.00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

За частичните избори на 16 март 2014 г. Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 14 януари 2014 г.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 29 януари 2014 г., 17,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 3 февруари 2014 г., 17,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 3 февруари 2014 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседанието на Централната избирателна комисия на 11 декември 2013 г е насрочено за 16.30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Възражения за недопускане до участие в конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в администрацията на ЦИК

На свое заседание на 9 октомври 2013 г. Централната избирателна комисия разгледа постъпилите възражения с входящи номера: № 989 от 07.10.2013 г. от Даниела Емилова Донева, № 992а от 08.10.2013 г. от Атанас Симеонов Джонев и № 1004 от 09.10.2013 г. от Атанас Димитров Петров срещу решение на комисията за провеждане на конкурс за длъжността „главен юрисконсулт", отразено в протокол № 1 от 07.10.2013 г. на конкурсната комисия, за недопускането на горните кандидати до тест.

След разглеждане на постъпилите възражения и приложените към тях документи ЦИК взе протоколно решение да бъдат допуснати до тест следните кандидати:

Даниела Емилова Донева

Атанас Симеонов Джонев

Атанас Димитров Петров

 

СЪОБЩЕНИЕ

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения