Съобщение

относно попълване на незаетите места в съставите на СИК

В приложение към Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК, наречено Методически указания, в последния абзац е указан начинът за попълване на незаетите места в съставите на СИК:

„Когато след определяне на целия брой места останат неразпределени места измежду членовете на комисията, същите се разпределят между участвалите в консултациите партии и коалиции по реда на остатъците след целите числа, като се тръгва от най-големия остатък към най-малкия.“ При равни остатъци се провежда жребий.

В т. 24 на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК е указан методът за провеждане на жребий при попълване на състава на СИК:

„24. В случай че парламентарно представените партии и коалиции са направили предложения за по-малко от полагащите им се места в СИК, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите чрез жребий, проведен при условията и реда на раздел ІІІ „Жребий при попълване на съставите на ОИК“ от Решение № 1538-МИ от 25 август 2015 г. на ЦИК.“

Съгласно чл. 76, ал. 7 от ИК жребий се провежда, когато незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите по чл. 75, ал. 2 от ИК – непарламентарно представени.

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОИК

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ
ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ

 

Непредставянето на кандидатската листа в електронен формат на технически носител не е основание за връщане или отказ за приемане на предложението, представено от партия, коалиция или местна коалиция. В случай че същата е предоставена в електронен формат на технически носител, следва да се счита за улеснение на общинската избирателна комисия.

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО
НА ВСИЧКИ ОИК

Въз основа на протоколно решение на Централната избирателна комисия от 16 септември 2015 г. Ви уведомяваме, че веднага след обявяване на решението на ОИК за регистрация на партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет, кандидат за общински съветник, за кмет на община/район/кметство, ОИК издава удостоверение за извършената регистрация.

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО
НА ВСИЧКИ ОИК

Централната избирателна комисия уведомява, че на основание чл. 163, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 2124-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК общинските избирателни комисии в срок до 19 септември 2015 г. изпращат на Сметната палата данните за банковата сметка, предназначена за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК само на местните коалиции и инициативните комитети, регистрирани в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Данните се предоставят на e-mail: [email protected], Сметна палата, одитна дирекция „Специфични одити”.

Информацията за банковите сметки и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК за партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите на 25 октомври 2015 г., е предоставена на Сметната палата съгласно чл. 163, ал. 1 от ИК с писмо с изх. № МИ-00-96 от 12.09.2015 г. на ЦИК.

Съобщение

ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

На 17 септември /четвъртък/ 2015 г. в 10.00 часа ще бъде подписано споразумение между Централната избирателна комисия и Съвета за електронни медии. Споразумението определя принципите и параметрите на специализирания мониторинг, който СЕМ ще осъществи върху дейността на доставчиците на медийни услуги по време на предизборната кампания за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и кампанията за произвеждане на национален референдум. Споразумението ще бъде подписано от председателя на ЦИК г-жа Ивилина Алексиева и председателя на СЕМ доц. Георги Лозанов.

Подписването ще се състои в зала № 42 на ЦИК, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" №1, вход откъм Дондуков, етаж „Мецанин".

Съобщение

На 15 септември /вторник/ 2015 г. в 16.10 часа ще се състои публично отваряне на офертите, подадени за участие в конкурса за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетини с резултатите от изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Отварянето на офертите ще се състои в зала № 76А на ЦИК, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" №1, вход откъм Дондуков, етаж „Мецанин".

Съобщение

СПЕШНО ДО ОИК! 

Съгласно т. 4 на Решение № 1962-МИ от 7.09.2015 г. на ЦИК следваше до 13 септември 2015 г. всички общински избирателни комисии да изпратят в ЦИК свое решение за определяне на номерата на изборните райони в общината (многомандатен изборен район за общински съветници и едномандатни изборни райони за кмет на община, кметове на райони и кметове на кметства).

Напомняме, че номерът на многомандатния изборен район за общински съветници и номерът на едномандатния изборен район за кмет на община е един и същ и е четирицифрен - първите четири цифри от номера на избирателните секции в общината.

Номерът на едномандатния изборен район за кмет на кметство е деветцифрен и съдържа четири цифри с номера на областта  и общината (същите като за кмет на общината) и пет цифри с номера на населеното място по ЕКАТТЕ.

Моля спешно да се изпратят по електронната поща взетите от ОИК решения във връзка с решение № 1962-МИ от 7 септември 2015г. и решение № 2080-МИ от 10 септември 2015г. на ЦИК.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че до 14 септември (понеделник), включително, е крайният срок за регистрация на:

- партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в общинските избирателни комисии за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.;

- инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

 

Съобщение

Във връзка с предстояща процедура на договаряне без обявление по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) Централната избирателна комисия уведомява всички заинтересовани лица, които проявяват интерес към изработването на аудио-визуални произведения и изработването, отпечатването и разпространението на печатни материали за разяснителната кампания на ЦИК за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и отговарят на изискванията, определени в приложения № 1 и № 2 към Решение № 2066-МИ от 10 септември 2015 г., поправено с Решение № 2107-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК, да изпратят презентация на своята дейност в срок до 17,00 ч. на 17 септември 2015 г. (четвъртък) включително на електронния адрес на ЦИК: [email protected]

 

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Централната избирателна комисия на 12 септември 2015 г. е насрочено за 11:00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО
НА ВСИЧКИ ОИК

Централната избирателна комисия уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК от ОИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. общинските избирателни комисии подават данни на Сметната палата за регистрираните от ОИК партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

На интернет страницата на Сметната палата в раздел „Контрол - избори", подраздел „Подаване на информация за Единния регистър по Изборния кодекс", е публикувана информация на вниманието на ОИК и е достъпен образец на справка за регистрираните участници за изборите, съдържащ:

- Информация за регистрираните политически партии и коалиции (регистрирани от ЦИК/РИК/ОИК);

- Информация за регистрираните местни коалиции;

- Информация за регистрираните инициативни комитети.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили въпроси Централната избирателна комисия указва на общинските избирателни комисии, че при регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост от кандидатите. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че въпроси, свързани с отпуска на кмет, който е кандидат за общински съветник и/или за кмет, както и заместването му, съответно определянето на вр.и.д. кмет, са уредени с Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

На 10 септември (четвъртък) 2015 г. от 14,00 ч. ще се проведе редовен брифинг на Централната избирателна комисия, който ще се състои в зала „Света София" на пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ВСИЧКИ
ОБЩИНСКИ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Във връзка с многобройните запитвания, постъпили в Централната избирателна комисия, относно ползването на отпуски от членовете на общинските избирателни комисии Ви уведомяваме следното:

Съгласно чл. 84 от ИК членовете на общинските избирателни комисии се освобождават от служебните си или трудови задължения за времето, необходимо за участието им в комисията. За това време те ползват по свой избор неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов или служебен стаж, или по тяхно искане полагащия им се платен годишен отпуск.

Във връзка с поставените въпроси относно изискванията към членовете на ОИК и несъвместимостите със заемане на длъжност в ОИК са уредени в чл. 80 и чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 81 от ИК.

Служителите в общинската администрация не са на изборна длъжност в орган на държавна и местна власт по смисъла на чл. 66, ал. 1, т. 2 от ИК и не попадат в обсега на чл. 66, ал. 1 от ИК, поради което не са в несъвместимост.

Общинските предприятия не са държавна или общинска администрация. Заеманите в тях длъжности не са държавна служба по смисъла на чл. 66, ал. 1 от ИК във връзка с чл. 2, ал. 1 от Закона за държавния служител. Директорът на общинско предприятие не заема държавна служба.

Директорите на училища и учителите не изпълняват функции на държавната власт, поради което същите не са адресати на задължението да излязат в отпуск като членове на общинска избирателна комисия.

Разпоредбата на чл. 84 от ИК урежда ползването на отпуск от членовете на ОИК единствено и само за времето, необходимо за участието им в комисията. Въпросът дали това време предполага ползване на отпуск, е въпрос на решение, което се взема от членовете на ОИК и техните работодатели, респективно органа по назначаване.

В този смисъл не съществува задължение на членовете на ОИК да излязат в отпуск за времето, необходимо за участието им в комисията, ако това не съставлява пречка за изпълнение на трудовите или служебните им задължения и при условие, че ще изпълняват надлежно функциите си като членове на ОИК.

СЪОБЩЕНИЕ

При подписване на решение (споразумение) за създаване на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., когато участваща партия или коалиция е регистрирана в ЦИК се представлява от надлежно упълномощен представител, върху решението (споразумението) се полага печат на партията или коалицията, ако нейният упълномощен представител или местната й структура разполагат с такъв.

В случаите, в които заявлението на партия или коалиция за регистрация в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. се подписва и подава от упълномощен представител, върху него се полага печат на партията или коалицията, ако упълномощеният й представител или местната й структура разполагат с такъв.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: водене на регистрите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети (приложения №№ 48-МИ, 49-МИ и 56-МИ) и приемане от ОИК на решения за регистрация

Общинските избирателни комисии водят 4 вида регистри - регистър на партиите, на коалициите, на местните коалиции и на инициативните комитети.

В т. 1 на регистъра - № по ред, дата, час на постъпване, се вписва поредният номер на заявлението за регистрация, дата и час.

В т. 4 - вид избор, се вписва вида избор, за който се иска регистрация (общински съветници, кмет на община, кмет на район или кмет на кметство) и наименованието на общината/района/кметството.

За избор на общински съветници и за кмет на община се подават отделни заявления, завеждат се с отделен номер в т. 1 на регистъра, а в т. 4 се вписва вида избор и наименованието на общината.

За участие в изборите за кметове на райони се подава едно заявление и в него се посочват поименно районите, за които се заявява регистрация. За участие в изборите за кметове на кметства се подава едно заявление и в него се посочват поименно кметствата, за които се заявява регистрация. В т. 1 се вписва поредния номер, дата и час, а в т. 4 се вписва вида избор и наименованията на районите/кметствата. В случай, че за участие в изборите за кметове на райони или кметове на кметства са подадени отделни заявления, всяко от тях се завежда в регистъра с отделен номер и в т. 4 се вписва вида избор и наименованието на района/кметството.

ОИК приема отделни решения за всеки вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район или кмет на кметство) заявен от партия, коалиция или местна коалиция. Когато се иска регистрация за избор на кмет на район/кметство и в заявлението са посочени повече от един район/кметство ОИК приема едно решение за регистрация, в което се вписват наименованията на районите, съответно кметствата, за които е заявена регистрация.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на интернет страницата на ЦИК в раздел „За избирателите" е публикуван образец на списъка в структуриран вид на заявените от българските неправителствени организации наблюдатели, съгласно т. 3.1.3, изречение второ от Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. на ЦИК.

Образец на списък в структуриран вид на заявените от българските неправителствени организации наблюдатели, съгласно т. 3.1.3, изречение второ от Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. на ЦИК

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че общинските избирателни комисии следва да приемат постъпилите документи за регистрация в ОИК на регистрирани в ЦИК партии и коалиции, както и на местни коалиции и инициативни комитети.

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения