СЪОБЩЕНИЕ

В дневния ред на заседанието на Централната избирателна комисия в петък, 10 октомври 2014 г., ще бъде включен проект за решение за обявяване на имената на избраните народни представители в изборите, произведени на 5 октомври 2014 г., съгласно чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс.

СЪОБЩЕНИЕ

На 9 октомври (четвъртък) от 14.00 часа Централната избирателна комисия ще даде брифинг за обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите от изборите за народни представители, проведени на 5 октомври 2014 г.

Брифингът ще се състои в зала "Св. София" на Народното събрание, пл."Княз Александър І" №1, вход откъм Ларгото.

Моля носете си журналистически и лични карти.

СЪОБЩЕНИЕ

По повод информация в средствата за масово осведомяване за допуснати технически грешки в протоколи на СИК и РИК в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Централната избирателна комисия уведомява:

„Грешките" са по същество видоизменения единствено на печатни букви в резултат от сканирането на протоколи на СИК и РИК.

Не са установени технически грешки във фабрично отпечатаните формуляри на протоколи на СИК и на РИК.

СЪОБЩЕНИЕ

На 6 октомври (понеделник) от 14,00 часа Централната избирателна комисия ще проведе брифинг в зала "Св.София" на Народното събрание, пл."Княз Александър І" №1, вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
ИЗВЪН СТРАНАТА

Във връзка с поставени въпроси относно оформянето на списъците на избирателите (Приложение № 8-НС от изборните книжа) с протоколно решение от 5 октомври 2014 г. Централната избирателна комисия дава следното указание на всички секционни избирателни комисии извън страната:

След края на изборния ден под последното име се слага черта и списъкът с имената на българските граждани, гласували в съответната СИК извън страната, се подписва от председателя и секретаря на съответната СИК и се подпечатва с печата на комисията.

Ако списъкът е подписан на всяка страница и от повече членове, също е валиден.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: гласуване на студенти на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

По повод постъпили множество сигнали в Централната избирателна комисия относно препятстване упражняване правото на глас на студенти Централната избирателна комисия указва на всички районни избирателни комисии и секционни избирателни комисии на територията на Република България, че при произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. студенти редовно обучение, ползващи се от правата по чл. 241 от ИК, се легитимират с документ за самоличност и надлежно заверена от учебното заведение студентска книжка.

В случай, че заверката на студентските книжки не е приключила, студентите се легитимират със студентска книжка, надлежно заверена за втория семестър на 2013/2014 г. учебна година.

Студентите І курс и студентите, продължаващи обучението си в магистърска степен, се легитимират с уверение от съответното учебно заведение, от което да е видно, че са приети като редовни студенти. При гласуване членовете на секционната комисия на лицевата страна на уверението отбелязват датата и факта на гласуването, полагат печата на СИК по начин, който да не засяга текста на уверението.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО РЕКТОРИТЕ

НА ВИСШИТЕ

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Въз основа на протоколно решение на Централната избирателна комисия Ви уведомяваме, че следва да създадете организация в днешния ден - 5 октомври 2014 г. да бъдат връщани студентските книжки, за да могат студентите, изявили желание да упражнят правото си на глас по реда на чл. 241 от Изборния кодекс.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че дежурни членове на ЦИК до 7,00 часа на 5 октомври 2014 г. са Цветозар Томов - тел. 0889 901 400 и Владимир Пенев - тел. 0889 114 346.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня на печатните и електронните медии, че съгласно чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не могат да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание, глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв., а когато нарушението е извършено повторно глобата или имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв. съгласно разпоредбата на чл. 475 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия напомня на печатните и електронни медии, че при осъществяване на дейността си следва да спазват разпоредбата на чл. 205 от Изборния кодекс.

СЪОБЩЕНИЕ

До СИК № 323700187,
гр. Тромсьо, Норвегия

Централната избирателна комисия със свое протоколно решение от 4 октомври 2014 г. дава съгласие изборният ден във Вашата избирателна секция да бъде открит в 7,00 ч. местно време на 5 октомври 2014 г. поради обстоятелството, че всички обществени сгради са свързани с централноохранителна система, която се изключва в 7,00 ч. местно време.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня на всички забраната по чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс, за провеждане под каквато и да е форма на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

Призоваваме всички лица и политически субекти да се въздържат от нейното нарушаване.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ
РАЙОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

В отговор на постъпили запитвания и за уеднаквяване на практиката във връзка с изплащане на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии и свързаните с това последици Ви уведомяваме за следното:

Съгласно Решение № 660-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК членовете на СИК за времето за работа в съответната комисия се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност, като осигурителните вноски се внасят за деня на изборите - 5 октомври 2014 г., и се изчисляват върху размера на еднократното възнаграждение.

При подаване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице" за м. октомври 2014 г. към НАП се попълва:

- в полето на т.12 се попълва код 71;
- в полетата на т.14 и т.15 се попълва 5;
- в т.16 се попълва 10188, а в т.16.1- 1 ден, тъй като осигуряването е само за 5 октомври 2014 г. (неделя).

В много случаи, като членове на СИК са назначени лица, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица, не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. Тези лица имат задължение да подават в териториалните структури на НАП по постоянен адрес декларация образец № 7 "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО" (декларацията е приложение №7 към чл. 2, ал. 3 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.). След като същите лица подлежат на здравно осигуряване като членове на СИК, за тях отново възниква задължение да подадат декларация образец № 7 , ако продължават да се осигуряват по чл.40, ал.5 от ЗЗО, т.е. за които внасянето на здравноосигурителните вноски е за тяхна сметка. При попълване на декларацията в полето „Начална дата от периода, за който възниква задължението ми за внасяне на вноски на основание чл.40, ал.5, т.1 от ЗЗО" следва да се попълни 6 октомври 2014 г. Срокът за подаване на декларацията е до 25 ноември 2014 г.

Целесъобразно е членовете на СИК, които внасят здравноосигурителните си вноски по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО, да попълнят декларация образец №7 при изплащане на възнагражденията им от общинската администрация, която след това чрез упълномощено лице, определено със заповед на кмета на общината (данните на което се попълват на втора страница от декларация образец №7) и по служебен път да изпрати декларациите в съответните териториални структури на НАП.

Членовете на СИК, които получават месечни помощи по чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, трябва да декларират пред съответната дирекция "Социално подпомагане" полученото възнаграждение за участието си в комисиите в едномесечен срок от получаването му. Лицата декларират доходите си за месеца, през който са получени независимо за кой период се отнасят.

Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и чл. 32, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане при настъпване на промяна в обстоятелствата, въз основа на които е отпусната месечна социална помощ, подпомаганото лице е длъжно в едномесечен срок да уведоми писмено съответната дирекция "Социално подпомагане" за всички настъпили промени, като попълва декларация по образец.

Предвид гореизложеното, следва да осигурите на членовете на СИК съответните формуляри на декларации, които да попълнят едновременно с декларацията за осигурителен доход.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня, че всеки български гражданин с валиден документ за самоличност може да гласува в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г. извън страната в място, където е образувана избирателна секция, независимо дали е подал предварително заявление за гласуване.

Подадените писмени заявления служат само за разкриване на избирателни секции извън страната.

СЪОБЩЕНИЕ

В рубриката „За избирателите" е публикувано съобщение относно издаване на удостоверения по чл. 263, ал. 1 от ИК с приложени образци на удостоверения от № 1 до № 4.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: гласуване на студенти на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

 

При произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. студенти редовно обучение, ползващи се от правата по чл. 241 от ИК, се легитимират с документ за самоличност и надлежно заверена от учебното заведение студентска книжка.

В случай, че заверката на студентските книжки не е приключила, студентите се легитимират със студентска книжка, надлежно заверена за втория семестър на 2013/2014 г. учебна година.

Студентите І курс и студентите, продължаващи обучението си в магистърска степен, се легитимират с уверение от съответното учебно заведение, от което да е видно, че са приети като редовни студенти. При гласуване членовете на секционната комисия на лицевата страна на уверението отбелязват датата и факта на гласуването, полагат печата на СИК по начин, който да не засяга текста на уверението.

СЪОБЩЕНИЕ

Комплектуването на отделните листове от протоколите - Приложение № 87-НС-х от изборните книжа, следва да се извърши от служители на съответната общинска администрация, определени с нарочна заповед, като четирите листа (8 страници) трябва да бъдат с еднакъв фабричен номер. Всеки комплект (формуляр) се поставя в отделен плик по начина, посочен в чл. 215, ал. 1, т. 7, предл. трето от Изборния кодекс, за да бъдат подготвени за раздаване на СИК по реда на чл. 215 от ИК.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ДОСТАВЧИЦИТЕ НА
ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № НС-20-360 от 23.09.2014 г., подаден от Съвета за електронни медии относно агитационен клип на ПП „АТАКА", излъчен по множество електронни медии, затова че същият съдържа кадри, жестове и изрази, накърняващи добрите нрави.

На основание чл. 186, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия с Решение № 1081-НС от 26 септември 2014 г. постанови спиране излъчването на същия агитационен клип на ПП „АТАКА".

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ДОСТАВЧИЦИТЕ НА

ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" с вх. № НС-10-74 от 24.09.2014 г., в която се прави оплакване срещу агитационен клип на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", излъчен по множество електронни медии, затова че в него са използвани кадри с деца.

На основание чл. 186, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия с Решение № 1072-НС от 25 септември 2014 г. постанови спиране излъчването на същия агитационен клип на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в електронните медии и интернет.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ДОСТАВЧИЦИТЕ НА

МЕДИЙНИ УСЛУГИ

Във връзка с постъпило писмо вх. № НС-20-464 от 30.09.2014 г. от представители на доставчици на медийни услуги относно приложението на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК и поставените в отправеното запитване въпроси, а именно:

1. Спрямо кои категории медии ЦИК ще санкционира забраната в Изборния кодекс? Освен вестниците и телевизиите кои сайтове влизат в тази група? Включват ли се социалните мрежи, блогинг платформите, страниците на медии във Facebook, Twitter и прочие?

2. Какви мерки ще предприеме ЦИК, за да гарантира равно третиране на медиите при прилагане на забраната и как ще избегне повторение на ситуация от предходните избори, когато едни медии бяха санкционирани, а други не?

3. Как ЦИК тълкува практика за огласяване на социологически резултати в изборния ден, маскирани под друга форма, привидно неотнасяща се към изборните резултати (музикални, литературни и филмови класации и т.н.)?

Централната избирателна комисия на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК изразява следното становище:

1. Легалното определение на „доставчик на медийна услуга" и на „медийна услуга" се съдържат в разпоредбите на §1, т. 15 и 16 от ДР на ИК.

По силата на §1, т. 16 от ДР на ИК „Доставчик на медийна услуга" е физическо лице - едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.

По силата на §1, т. 15 от ДР на ИК:

„Медийна услуга" е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:

а) печатните медии - вестници, списания и други периодични издания;

б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:

аа) обществените и търговските електронни медии - лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;

бб) онлайн новинарските услуги - електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.

Не са медийни услуги социалните мрежи - фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове.

2. Централната избирателна комисия има установена практика да разглежда всички постъпили сигнали за нарушения на забраната на чл. 205, ал. 5 от ИК и да постановява решение за установяване на нарушение при огласяването на допитвания до общественото мнение по повод изборите 24 часа преди изборния ден до обявяване на края на изборния ден на територията на страната.

3. По силата на чл. 205, ал. 5 от ИК забраната включва огласяването на резултати от допитване до общественото мнение по повод изборите 24 часа преди изборния ден до обявяване на края на изборния ден на територията на страната независимо от формата, под която е направено.

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения