23.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

С протоколно решение от 23 април 2014 г. Централната избирателна комисия одобри Споразумение за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите между БНР и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и Споразумение, подписано между Генералния директор на Българската национална телевизия и упълномощени представители на партии и коалиции от партии, регистрирани за участие в изборите за членове на Европейския парламент на 25 май 2014 г.

23.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че днес, 23 април 2014 г., изтича срокът за приемане на документи за регистрация/допускане на вече регистрирани партии и коалиции за участие в частичния избор за кмет на кметство Гороцвет, община Лозница, област Разград, на 8 юни 2014 г.

23.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено на 23 април 2014 г., 9.30 часа.

22.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

На 24 април 2014 г. (четвъртък), от 11,00 ч., в зала 42 на Централната избирателна комисия ще бъде подписано споразумение за изборите за членове на Европейския парламент от Република България между Централната избирателна комисия и Съвета за електронни медии във връзка с отговорното, прозрачно и обективно отразяване на предизборната кампания.

22.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня, че днес, 22 април 2014 г., в 18,00 ч. изтича срокът за регистрация на кандидатски листи в ЦИК.

22.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 23 април 2014 г. от 11,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София", ще се извърши теглене на жребий за определяне на поредните номера на кандидатските листи на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети в бюлетината за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

22.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 23 април 2014 г. от 12,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София", ще се извърши теглене на жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, наблюдатели, представители на Българската национална телевизия и на Българското национално радио, и на средствата за масово осведомяване.

18.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

На 17 април 2014 г. Централната избирателна комисия получи задължително предписание от Комисията за защита на лични данни относно предприемане на допълнителни технически и организационни мерки по отношение на осигурената от ЦИК съгласно чл. 136 от ИК възможност българските граждани да правят справка в Списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция/инициативен комитет за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 25 май 2014 г.

На основание протоколно решение на ЦИК от 18 април 2014 г. ЦИК изпрати писмо изх. № ЕП-00-78/18.04.2014 г. до Комисията за защита на лични данни за пояснения във връзка с получените задължителни предписания с оглед действието на постановеното Решение от 8 април 2014 г. по съединени дела С-293/12 и С-594/12 на Съда на Европейския съюз, разширен състав, с което Директива 2006/24/ЕО (за запазване на трафичните данни) е обявена за нищожна.

18.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

Всеки избирател - български гражданин, може да направи справка по ЕГН за номера на избирателната секция, в чийто избирателен списък е включен, както и за мястото (адреса) на гласуване, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. на интернет страницата на ЦИК -www.cik.bg, чрез линк към ГД „ГРАО" в МРР.

Главна дирекция „ГРАО" уведоми ЦИК, че от 14 април 2014 г. е осигурила достъп до избирателните списъци за всички български граждани на интернет адрес http://www.grao.bg/elections/

От 17 април 2014 г. ГД „ГРАО" реализира и алтернативни начини за справки в избирателните списъци чрез SMS (цена 25 ст. без ДДС) или стационарен/мобилен телефон - безплатен.

17.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия съобщава, че Приложение № 67 от изборните книжа следва да се попълва и от независимите кандидати и да се приложи към предложението за регистрацията им.

17.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 17 април (четвъртък) 2014 г., се отменя провеждането на редовния брифинг на Централната избирателна комисия.

17.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

По повод публикувани в медии данни за броя на граждани, заявили злоупотреба с лични данни от регистрирани за участие в изборите партии и коалиции, и свързаните с тези злоупотреби регистрирани партии и коалиции, Централната избирателна комисия уведомява, че такива данни не са предоставяни от Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия не извършва подобно обобщаване и обявяване на данни, които са обект на проверка от други компетентни органи - Комисията за защита на личните данни и Прокуратурата на Република България.

17.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия на 16 април 2014 г. взе протоколно решение постъпилите жалби и сигнали от граждани във връзка с неправомерна употреба на техните лични данни да бъдат предоставени по компетентност на Главна прокуратура на Република България и на Комисията за защита на лични данни.

17.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с информационно-разяснителната кампания на ЦИК на 23 и 24 април 2014 г. ще имате възможност да се снабдите с конкурсна документация и задание за изработване на аудио-визуални произведения (видеоклипове).

Конкурсната документация можете да получите от ЦИК, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж мецанин, стая 70, на 23 и 24 април 2014 г., от 10,00 до 17,00 ч.

16.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 16 април 2014 г., в Централната избирателна комисия се проведе съвместна среща с представители на Главна прокуратура на Република България и Комисията за защита на личните данни, инициирана по покана на Централната избирателна комисия.

На съвместната среща бяха обсъдени въпросите, свързани с администрирането на постъпващите жалби и сигнали от граждани за неправомерна употреба на личните им данни в подписките в подкрепа на регистрациите на партии и коалиции за участие в изборите за членове на Европейския парламент на Република България на 25 май 2014 г.

Въз основа на изразените становища от страна на институциите, взели участие в срещата, Централната избирателна комисия информира гражданите, които при извършена проверка на сайта на Централната избирателна комисия относно изразената от тях подкрепа в полза на политическа партия или коалиция, са установили несъответствие или неправомерна употреба на техни лични данни, следва да подадат лично или да изпращат жалбите си в писмена форма до Комисията за защита на личните данни на адрес: София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2.

16.04.2014

ПОКАНА ЗА МЕДИИТЕ

На 16 април /сряда/ от 15.30 часа ще се проведе извънреден брифинг на Централната избирателна комисия и представители на Комисията за защита на личните данни и Прокуратурата на Република България, след проведена работна среща по повод подадените жалби и сигнали от страна на граждани за неправомерна употреба на лични данни в подписките за подкрепа на партии и коалиции за регистрация за участие в предстоящите избори за Европейски парламент.

Брифингът ще се състои на пл. „Княз Александър І" №1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

16.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

По повод публикувана в информационен сайт справка относно граждани, заявили злоупотреба с лични данни от регистрирани за участие в изборите партии и коалиции, Централната избирателна комисия уведомява, че такива данни не са предоставяни от Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия не извършва подобно обобщаване и обявяване на данни, които са обект на проверка от други компетентни органи - Комисията за защита на личните данни и Прокуратурата на Република България.

14.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение задълженията по Раздел ХІІІ, т. 16 от Условия, ред и срокове на конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., ще се състои отваряне на плика с офертната цена от участника в конкурса на 15 април 2014 г. от 14,00 часа в ЦИК, София, пл. „Княз Александър I" № 1, мецанин, зала 76А.

На отварянето имат право да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

14.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със зачестили сигнали от граждани въз основа на извършена проверка в списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партии или коалиции за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, Централната избирателна комисия изразява следното становище:

В изпълнение на задължението по чл. 57, ал. 1, т. 36 във връзка с чл. 136 и чл. 143 от Изборния кодекс ЦИК осигури възможност всеки избирател - български гражданин или гражданин на друга държава - членка на ЕС, да може да направи справка в списъците за подкрепа на регистрацията на партиите или коалициите. Централната избирателна комисия информира гражданите, че при установени от тях нарушения следва да сезират компетентните органи.

Компетентни органи са Комисията за защита на личните данни и Прокуратурата на Република България.

11.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 14 април 2014 г. изтича срокът, в който гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък за гласуване в Република България, представя декларация по образец (Приложение № 13 от изборните книжа) в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България.

Календар

Решения

  • № 723 / 23.08.2019

    относно: изменение и допълнение на Решение № 12 от 26.03.2019 г. за работните групи в Централната избирателна комисия

  • № 722-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Баните, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 721-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения