СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с изказани от трибуната на Народното събрание на 12 и 13 декември 2012 г. упреци към дейността на ЦИК по повод произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката Централната избирателна комисия изразява следното становище:

Изборният кодекс установява надежден механизъм и засилен обществен контрол по време на преброяването на гласовете и не позволява подмяна на вота на българския гласоподавател. Кодексът е въвел достатъчно гаранции за достоверното оповестяване на вота, част от които е неговата повторна проверка от ЦИК.

Централната избирателна комисия въвежда повторно всички данни от протоколите на секционните избирателни комисии, съобразно извършеното преброяване на гласовете и отчитането на данните от гласуването.

Данните от секционните протоколи се въвеждат първоначално от СИК под прекия контрол на ОИК чрез екип на преброителя, а след това се въвеждат още веднъж от друг екип под надзора на ЦИК. Когато липсват различия между първоначално и повторно въведените данни от гласуването, ЦИК отразява изборните резултати по секции така, както те са били записани в протоколите на секционните избирателни комисии.

На Централната избирателна комисия са възложени правомощия да сравни въведените данни и при наличието на разлики и на очевидни фактически грешки да се произнесе с решение за окончателните числови данни за всеки от случаите. След обстойна проверка и задълбочен анализ на данните от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката ЦИК е приела Решение № 1384 от 28.10.2011 г.

ЦИК не извършва корекции върху протоколите на секционни избирателни комисии, които са основа за определяне на изборния резултат.

Резултатите от гласуването се публикуват в бюлетин на Централната избирателна комисия.

Въведените в Изборния кодекс изисквания задължават в секционния протокол да намерят място и т.нар. „недействителни бюлетини" по чл. 180, 181 и чл. 201, ал. 2 от ИК, които не са част от гласовете, тъй като не са намерени в изборната урна. Това са бюлетини, показани от гласоподаватели как са гласували, заснети с технически средства и сгрешени, но непуснати в изборната урна. Те не се отразяват изобщо върху определянето на изборния резултат.

Цитираните в пленарна зала при обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс единадесет „фрапиращи несъответствия" представляват въведени от секционните избирателни комисии в протоколите записи по т. 6 - броя на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК (показване начина на гласуване), който за първи път е въведен със Закона за измнение и допълнение на вече отменения Закон за избиране на народни представители (обн., ДВ, бр. 31/2009 г., в сила от 24.04.2009 г.)

Централната избирателна комисия, след като извърши съпоставка на протоколите, изготвени от СИК, спрямо данните, отразени в бюлетина на ЦИК и върху електронния носител (приложен CD към Бюлетина), както и в интернет страницата на ЦИК за резултатите от президентските избори, не установи различия.

В протокола на СИК № 030603248, община Варна, район 03, секция № 248 е отразено, че броят на гласувалите според подписите в избирателния списък (т. 5 от секционния протокол) е 479. Броят на намерените в избирателната урна бюлетини (т. 18) е също 479, от които действителните бюлетини (т. 25) е 477, а недействителните (т. 24) е 2. Сборът на действителните и недействителните бюлетини съответства на записите по т. 18. При въвеждане на същия протокол в ЦИК числото 479 е било записано в позиция брой на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК (т. 6), вместо в позиция по т. 5, където е записано 0. При анализа несъответствието е отстранено и коректно отразено в Бюлетина, съобразно извършеното от СИК преброяване. На стр. 229 от Бюлетина са посочени данните от първоначалното въвеждане в РИК, така и данните от повторното въвеждане в ЦИК. Изрично в Бюлетина е отбелязано, че протоколът е приет във вида, в който първоначално е бил въведен пред ОИК (вж. обяснение на стр. 82 от Бюлтетина относно използваните символи: *, &, #, буквите „ц" и „о").

В протокола на СИК № 030604295, община Варна, район 04, СИК 295 (стр. 232 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 274, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 274, брой на действителните гласове (т. 25) - 57 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 217. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. Сумата от действителните гласове, съобразно разпределението по кандидатски листи, отговаря на числото по т. 25. Прави впечатление, че числото по т. 24 - недействителните бюлетини, намерени в избирателната урна, е записано още веднъж и на позиция по т. 6 - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии.

В протокола на СИК № 050900012, община Видин, СИК № 012 (стр. 321 от Бюлетина)Ч е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 316, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 316, брой на действителните гласове (т. 25) - 313 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 3. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. В позиция по т. 6 - показване начина на гласуване е записано числото 313, което се повтаря в позиция по т. 25 (броя на действителните гласове) и се касае за явна фактическа грешка.

В протокола на СИК № 153700038, област Плевен, община Червен бряг (стр. 685 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 286, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 286, брой на действителните гласове (т. 25) - 244 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 42. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. Сумата от действителните гласове, съобразно разпределението по кандидатски листи, отговаря на числото по т. 25. Числото по т. 5 още веднъж е било нанесено и в следващата позиция от секционния протокол по т. 6 - показване начина на гласуване, което е очевидна фактическа грешка.

Същите са случаите и в следващите секции:

В протокола на СИК № 162206054, община Пловдив, район 06 (стр. 746 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 331, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 331, брой на действителните гласове (т. 25) - 314 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 17. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. Сумата от действителните гласове, съобразно разпределението по кандидатски листи, отговаря на числото по т. 25. Прави впечатление, че числото по т. 5 - брой на гласувалите според подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6 - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии.

В протокола на СИК № 224604027, Столична община, район „Оборище" - 04, СИК № 027 (стр. 22, том 2 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 356, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 356, брой на действителните гласове (т. 25) - 352 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 4. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. Числото по т. 5 - брой на гласувалите според подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6. - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии. Същите са случаите със секции.

В протокола на СИК № 224610014, Столична община, район Триадица - 10, СИК № 014 (стр. 43, том 2 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 315, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 315 брой на действителните гласове (т. 25) - 311 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 4. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18 и по т. 5. Числото по т. 25 - брой на действителните гласове е нанесено още веднъж в позиция по т. 6. - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии.

В протокола на СИК № 224615055, Столична община, район Младост - 15, СИК № 055 (стр. 63-64, том 2 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 442, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 442 брой на действителните гласове (т. 25) - 431 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 11. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18 и по т. 5. Числото по т. 5 - брой на избирателите според подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6. - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии.

В протокола на СИК № 224615077, Столична община, район „Младост" - 15, СИК № 077 (стр. 64-65, том 2 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 333, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 333 брой на действителните гласове (т. 25) - 332 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 1. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18 и по т. 5. Числото по т. 5 - брой на избирателите според подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6. - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии.

В протокола на СИК № 224619087, Столична община, район „Люлин" - 19, СИК № 087 (стр. 81-82, том 2 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 294, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 294, брой на действителните гласове (т. 25) - 291 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 3. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18 и по т. 5. Числото по т. 5 - брой на избирателите според подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6 - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии.

В протокола на СИК № 224611006, Столична община, район „Красна поляна" - 11, СИК № 006 (стр. 46-47, том 2 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 162, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 162 брой на действителните гласове (т. 25) - 162 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 0. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18 и по т. 5. При повторното въвеждане на данните от секционния протокол в ЦИК за позицията по т. 24 е посочено числото 136, което не е прието в окончателните резултати, съответстващи на записите на секционния протокол. Изрично в Бюлетина е отбелязано, че протоколът е приет във вида, в който първоначално е бил въведен пред ОИК. На позиция по т. 6 се съдържа запис на числото 67.

СЪОБЩЕНИЕ

За пореден път Централната избирателна комисия е превърната в удобна мишена на политическо недоволство. Комисията не е политически орган и с приеманите решения и методически указания не обслужва интересите на политическите партии и коалиции. ЦИК прилага законите, както са приети от Народното събрание, дори и когато има неясни разпоредби или липсва детайлна регламентация на въведените правни институти.

ЦИК е поставена в тежки условия да организира националния референдум, насрочен на 27 януари 2013 г., като прилага непълни и недостатъчно ясни текстове, които се съдържат в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, без да намира достатъчно опора и в разпоредбите на Изборния кодекс, който се прилага за неуредените въпроси.

В осъществяване на своята дейност ЦИК приема и протоколни решения. Те са отдавна и добре познатите в правото. Всички решения на ЦИК могат да бъдат обжалвани по съдебен ред (вж Решение № 4/ 2011 г. на Конституционния съд, Раздел ІV). Действията на ЦИК не са оставени без съдебен контрол. Решенията се вземат с мнозинство от две трети, което е допълнителна гаранция, че по никакъв начин ЦИК не може да обслужва която и да е полическа сила.

В рамките на своите правомощия ЦИК предприема всички необходими действия за организирането и произвеждането на националния референдум на 27 януари 2013 г. и уверява българските граждани, че той ще бъде произведен при гарантиране на техните права.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с постъпили запитвания в Централната избирателна комисия относно подписката в подкрепа на регистрацията на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция в националния референдум на 27 януари 2013 г. уточняваме следното:
1. страница 1 на подписката се попълва съгласно образец - Приложение № 28 от книжата за национален референдум, одобрени с Решение № 6-НР от 12 ноември 2012 г., обнародвани в „Държавен вестник", бр. 90 от 16.11.2012 г.;
2. следващите страници на подписката (от стр. 2 нататък) се попълват съгласно т. 9, буква „е" на Решение № 5-НР от 12 ноември 2012 г. на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Централната избирателна комисия уведомява, че ще проведе брифинг с журналисти на 22 ноември 2012 г., четвъртък, от 15,00 ч.

Брифингът ще се проведе в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София".

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Областните управители провеждат консултации за съставите на РИК.

Не по-късно от 2 (два) календарни дни преди датата на консултациите областните управители трябва да изпратят покана до централните ръководства на политическите партии и коалиции в Народното събрание, както и до партията, която не е парламентарно представена, но има членове в Европейския парламент.

Поканите се изпращат чрез представляващите партиите или коалициите на следните адреси:

 1. ПП „ГЕРБ“
  Чрез Председателя Бойко Борисов
  1414, гр. София
  пл. България № 1, НДК, Административна сграда, ет. 16 и 17
  тел. 02/ 490 13 13
  факс: 02/ 490 09 51
  e_mail: [email protected], [email protected]
 2. „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“
  Чрез Председателя Сергей Станишев
  гр. София
  район Възраждане, ул. "Позитано" № 20, п.к. 382,
  тел. 02/ 810 72 00
  факс: 02/ 981 21 85,
  e_mail: [email protected]
 3. ПП „ДПС“
  Чрез Председателя Ахмед Доган
  1000, гр. София
  бул. "Ал. Стамболийски" № 45А,
  факс: 02/ 811 44 46,
  e_mail: [email protected]
 4. „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“
  Чрез Представляващите Мартин Димитров и Иван Костов
  1169, гр. София
  Народно събрание на Република България
  пл. „Народно събрание“ 2
 5. ПП „АТАКА“
  Чрез Председателя Волен Сидеров
  1000, гр. София,
  ул. "Врабча" №1,
  тел. 02/ 980 94 91
  факс: 02/ 980 94 91
  e_mail: [email protected]
 6. ПП „НДСВ“
  Чрез Председателя Христина Христова
  1000, гр. София
  ул. "Врабча" № 23,
  тел. 02/ 921 82 08, 02/ 921 81 28,
  факс: 02/ 921 81 65,
  e_mail: [email protected]

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На провелото се на 1 ноември 2012 г. заседание Централната избирателна комисия взе следните протоколни решения по принципни въпроси относно предстоящия на 27 януари 2013 г. национален референдум, а именно:
1. Под „дата на насрочване на национален референдум" следва да се разбира датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента на Република България за определяне на датата на произвеждане на националния референдум.
2. Гласуването на гражданите в националния референдум на 27 януари 2013 г. да се осъществява на територията на Република България, включително в дипломатическите и консулските представителства на Република България, както и на плавателните съдове, плаващи под българско знаме.
3. За произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г. се назначават нови районни избирателни комисии при спазване на реда и условията на Изборния кодекс и при използване на определените мандати за народни представители в изборите за народни представители през 2009 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С указ от 31 октомври 2012 г. на президента на Република България Росен Плевнелиев, на основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България, Решение на 41-ото Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 24 октомври 2012 г. и обнародвано в „Държавен вестник", бр. 83 от 30 октомври 2012 г., и чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, 27 януари 2013 г. е определен за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?".
Във връзка с горното на заседанието на Централната избирателна комисия на 1 ноември 2012 г. се включват за обсъждане и следните въпроси относно произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г., а именно:
1. Относно определяне на датата на насрочване на национален референдум.
2. Относно определяне на „територия на Република България", на която ще бъде произведен национален референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?".

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 19 октомври 2012 г., петък, от 12,00 ч. в зала 42 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" № 1, вход откъм бул. „Дондуков", ще се проведе пресконференция на Централната избирателна комисия, на която ще бъдат представени данни на НЦИОМ, свързани с информираността на българските граждани за избирателните им права.
Лице за контакт: Красимира Манолова, тел. 02/ 939 22 42.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна в частичните избори за кмет на кметство Лиляк, община Търговище, област Търговище, и кметство Радовене, община Роман, област Враца, насрочени на 18 ноември 2012 г., заявяват желанието си най-късно до 18 октомври 2012 г. включително чрез заявление (Приложение № 10 от изборните книжа, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).
Заявленията се подават до общинската администрация по постоянен адрес на избирателя, а по настоящ адрес - след подаване на заявление за вписване по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа).
Всяко заявление задължително се придружава с копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 10 ноември 2012 г. изтича срокът, в който избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за кметове на кметства на 18 ноември 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 27 октомври 2012 г. изтича срокът, в който избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за кмет на кметство на 4 ноември 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 25 септември 2012 г. Централната избирателна комисия предаде на Държавна агенция „Архиви" документите, съхранявани в комисията от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 28 октомври 2007 г., както и от произведените нови и частични избори в периода 2007 - 2010 г., подлежащи на постоянно запазване. Документите са общо 27 131 страници и са оформени в 194 архивни единици.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Президентът на Република България с укази № 319 и № 320 от 10 септември 2012 г. насрочи частични избори за кметове на кметства Лиляк, община Търговище, област Търговище, и Радовене, община Роман, област Враца, на 18 ноември 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 3 октомври 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 8 октомври 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 8 октомври 2012 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с Указ № 312 от 29 август 2012 г. насрочи частичен избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница, област Кюстендил, на 4 ноември 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 14 септември 2012 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 19 септември 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 24 септември 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 24 септември 2012 г., 17,00 ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 22 септември 2012 г. изтича срокът, в който избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за кмет на кметство Батак, община Павликени, област Велико Търново, на 30 септември 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 29 септември 2012 г. изтича срокът, в който избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за кметове на кметства на 7 октомври 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна в частичните избори за кметове на кметства на 7 октомври 2012 г., заявяват желанието си най-късно до 6 септември 2012 г. включително чрез заявление (Приложение № 10 от изборните книжа, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).

Заявленията се подават до общинската администрация по постоянен адрес на избирателя, а по настоящ адрес - след подаване на заявление за вписване по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа).

Всяко заявление задължително се придружава с копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна в новия избор за кмет на кметство Туховища, община Сатовча, област Благоевград, на 7 октомври 2012 г., заявяват желанието си най-късно до 6 септември 2012 г. включително чрез заявление (Приложение № 10 от изборните книжа, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).

Заявленията се подават до общинската администрация по постоянен адрес на избирателя, а по настоящ адрес - след подаване на заявление за вписване по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа).

Всяко заявление задължително се придружава с копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Президентът на Република България с Указ № 305 от 3 август 2012 г. насрочи частичен избор за кмет на кметство Калофер, община Карлово, област Пловдив, на 7 октомври 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 16 август 2012 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 22 август 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 27 август 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 27 август 2012 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с Указ № 276 от 16 юли 2012 г. насрочи частичен избор за кмет на кметство Байково, община Хитрино, област Шумен, на 7 октомври 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, считано от 31 юли 2012 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 22 август 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 27 август 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 27 август 2012 г., 17,00 ч.

Календар

Решения

 • № 2557-МИ / 29.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

 • № 2556-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

 • № 2555-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

 • всички решения