СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия съобщава, че с Решение № 959-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г. и Решение № 1011-ПВР/МИ от 30 септември 2011 г. са изменени и допълнени Методическите указания за общинските избирателни комисии - част І, приети с Решение № 786-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г.

Измененията и допълненията са отразени в публикуваните на интернет-страницата на ЦИК Методически указания за общинските избирателни комисии - част І.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия съобщава, че с Решение № 959-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г. са изменени и допълнени Методическите указания за общинските избирателни комисии - част І, приети с Решение № 786-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г.

Измененията и допълненията са отразени в публикуваните на интернет страницата на ЦИК Методически указания за общинските избирателни комисии - част І.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ
И ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

Номерата на изборните райони се определят от ОИК съобразно Решение № 445-ПВР/МИ от 19 август 2011 г. на ЦИК.
Номерът на изборния район за избор за общински съветници се състои от четири числа - ААВВ. С първите две (АА) се означава областта съобразно номерацията на областите в Република България, посочени в т. 1 на Решение № 19-ПВР/МИ от 11 юли 2011 г. на ЦИК. Последните две числа (ВВ) определят номера на общината съобразно ЕКАТТЕ.
Номерът на изборния район за кмет на община се състои от четири числа - ААВВ, формирани на същия принцип както за избор за общински съветници.
Номерът на изборния район за избор на кмет на кметство се състои от девет числа - ААВВХХХХХ, от които: първите две числа (АА) - номерът на областта, втората двойка числа (ВВ) - номерът на общината, и последните пет числа (ХХХХХ) - номерът на населеното място, център на кметството, съобразно ЕКАТТЕ.
Номерата на изборните райони се отпечатват в бюлетините без тирета, интервали или други знаци.
Що се касае до начина на отпечатване на текста община...... кметство ... изборен район № ... в горния край на бюлетината за кмет на кметство в случаите, когато текстът не се побира на един ред, няма пречка част от текста да бъде отпечатан на втори ред, тъй като в техническия образец на бюлетината, приет от ЦИК с Решение № 449-МИ от 19 август 2011 г. не е предвидено ограничение в броя на редовете, на които ще се отпечата цитираният по-горе текст.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Централната избирателна комисия указва на общинските избирателни комисии, че директорите на училища и учителите не изпълняват държавна служба по смисъла на чл. 104, ал. 1 от Изборния кодекс и не са длъжни да ползват отпуск след регистрацията си като кандидати за общински съветници и кметове.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ЦИК УКАЗВА на следните ОИК:

Пловдив, област

 1. Асеновград
 2. Брезово - допълнителна информация
 3. Калояново - допълнителна информация
 4. Кричим
 5. Марица -доп. инф.
 6. Раковски
 7. Родопи - допълнителна информация
 8. Сопот
 9. Стамболийски

Област Разград

 1. Завет

Област Силистра

 1. Главиница

Област Сливен

 1. Сливен - допълнителна информация

Област Стара Загора

 1. Раднево
 2. Стара Загора

Област Шумен

 1. Хитроно

Област Благоевград

 1. Петрич
 2. Хаджидимово - допълнителна информация

Област Бургас

 1. Приморско
 2. Руен

Област Велко Търново

 1. Горна Оряховица - допълнителна информация
 2. Елена - допълнителна информация
 3. Полски Тръмбеш - допълнителна информация
 4. Стажица

Област Видин

 1. Белоградчик
 2. Видин - допълнителна информация
 3. Димово - допълнителна информация
 4. Чупрене

Област Враца

 1. Борован - допълнителна информация
 2. Враца - допълнителна информация
 3. Роман

Област Габрово

 1. Габрово
 2. Севлиево - допълнителна информация
 3. Трявна

Област Добрич

 1. Балчик
 2. Добричка - допълнителна информация
 3. Тервел - допълнителна информация
 4. Шабла - допълнителна информация

Област Кърджали

 1. Ардино
 2. Джебел - допълнителна информация
 3. Кирково - допълнителна информация
 4. Крумувград
 5. Кърджали - допълнителна информация

Област Кюстендил

 1. Кюстендил - допълнителна информация
 2. Сапарева Баня

Област Монтана

 1. Берковица - допълнителна информация
 2. Якимово - допълнителна информация

Област Пазаджик

 1. Брацигово - допълнителна информация
 2. Лесичово
 3. Пазаджик
 4. Панагюрище

Област Перник

 1. Радомир - допълнителна информация

Област Плевен

 1. Гулянци - допълнителна информация
 2. Искър
 3. Плевен - допълнителна информация
 4. Пордим - допълнителна информация
 5. Червен бряг

Софийска област

 1. Ботевград - допълнителна информация
 2. Копривщица
 3. Своге
 4. Сливница

че следва незабавно да изпратят на Сметната палата списък на регистрираните от ОИК партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 22, 23, 24, 25 септември 2011 г. всички общински избирателни комисии да осигурят дежурни членове от комисията и при постъпване на жалби същите да се описват във входящия регистър, да се окомплектоват и незабавно да се изпращат в ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

При провеждане на жребиите по Решение № 784-ПВР/МИ на Централната избирателна комисия общинските избирателни комисии съобразяват поредността на номерата на партиите и коалициите от партии публикувани в Решение № 866-ПВР/МИ от 20.09.2011 г. на Централната избирателна комисия.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Централна избирателна комисия ще проведе на 20 септември 2011 г. от 18,00 часа жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в бюлетината за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, както и жребий за поредността на изявите в предизборните предавания по БНТ и БНР.

Жребият ще бъде проведен в сградата на Народно събрание, пл. "Княз Александър I" № 1, фоайето на зала "Света София", вход от Ларгото.

На жребия могат да присъстват кандидатите за президент и вицепрезидент, представители и членове на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, журналисти и други.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Всяка общинска избирателна комисия задължително провежда жребий, съобразно Решение № 783-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г. на ЦИК, независимо дали територията на общината се покрива от ефирното разпръскване на:

Регионален телевизионен център „Благоевград"

Регионален телевизионен център „Варна"

Регионален телевизионен център „Русе"

Регионален телевизионен център „Пловдив"

Регионален телевизионен център „София"

Регионална радиостанция „Благоевград"

Регионална радиостанция „Варна"

Регионална радиостанция „Видин"

Регионална радиостанция „Пловдив"

Регионална радиостанция „Стара Загора"

Регионална радиостанция „Шумен"

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Предложенията с документите, които се подават в ОИК, за регистрация на кандидатски листи за общински съветници и кметове се входират, описват се в регистъра и ако има непълноти се вписват изрично в графа "Забележки". В графата "Забележки" се дават писмени указания за отстраняването им в срок, за което се уведомяват срещу подпис приносителя на документите или лицето за контакт, посочено в предложението.

При преценка на въпроса за уседналостта на кандидатите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства не се изследва въпросът за фактическото присъствие на кандидата, а наличието на адресна регистрация било по постоянен, било по настоящ адрес към 22 юни 2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ЦИК НАПОМНЯ на ОИК незабавно да приемат и изпратят в ЦИК своите решения приети в изпълнение на Решение № 445-ПВР/МИ от 19 август 2011 г. на ЦИК за определяне и обявяване номерата на изборните райони на територията на общината, както и да приемат решение за определяне състава на СИК и общия брой на членовете на СИК в общината, в това число подвижна СИК, където това не е сторено.

ЦИК УКАЗВА на ОИК, че следва незабавно да изпратят на Сметната палата списък на регистрираните от ОИК партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: провеждане на консултациите при кметовете на
общини за назначаване съставите на секционните
избирателни комисии

Със свое Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. ЦИК регламентира реда за назначаване на секционните избирателни комисии.

Консултациите при кметовете на общини за назначаване съставите на секционните избирателни комисии следва да бъдат проведени в срок до 22 септември 2011 г. включително.

Във връзка с това обръщаме внимание на кметовете на общини и представителите на партиите и коалициите от партии, че при провеждане на консултациите за назначаване съставите на секционните избирателни комисии партиите и коалициите от партии представят писмени предложения за ръководството и членовете на комисиите въз основа на направеното разпределение на общия брой и ръководния състав на СИК.

При провеждане на консултациите участват партиите и коалициите от партии участвали при преговорите за назначаване на ОИК, а именно: ПП „ГЕРБ"; „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"; ПП „ДПС"; ПП „АТАКА"; „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" и ПП „НДСВ".

За проведените консултации при кметовете се съставя протокол, който се подписва от всички участници. Този протокол заедно с писмените предложения на партиите и коалициите от партии, както и останалите документи посочени в Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК, се изпращат в общинската избирателна комисия за назначаване на ръководството и членовете на секционните избирателни комисии.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

В декларациите по чл. 126, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс (Приложение № 52 и Приложение № 53 от изборните книжа за общински съветници и кметове) кандидатите за общински съветници и кметове посочват точната дата на адресна регистрация по настоящ адрес или ако не им е известна точната дата - след текста в първия параграф „дата на адресна регистрация по настоящ адрес" вписват „преди 23 юни 2011 г.".

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Служебната проверка на заявените от кандидатите за общински съветници и кметове български граждани постоянен и настоящ адрес и дата на адресната регистрация, предвидена в т. 3 във връзка с т. 1 от Решение № 690-МИ от 05.09.2011 г. на ЦИК, се извършва служебно от ОИК чрез изискване на справка от съответната общинска администрация. При регистрацията на кандидатите не следва да бъдат изисквани други документи извън посочените в чл. 126, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от ИК и в Раздел VII, т. 26, букви „б", „в", и „г" от Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК.

Служебната проверка не отменя задължението на кандидатите да попълват всички данни в цитираните по-горе документи.

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО
НА ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
И КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

Общинските избирателни комисии следва незабавно да определят с решение общия брой на членовете на секционните избирателни комисии на територията на съответната община, както и броя на членовете на всяка една секционна избирателна комисия на територията на общината в съответствие с разпоредбата на чл. 35 от ИК.

Предстои Централната избирателна комисия да постанови нарочно решение за утвърждаване на методиката за определяне на състава на секционните избирателни комисии.

С оглед на горното консултациите при кметовете за назначаване съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии следва да бъдат проведени след обявяване на решението на ЦИК за утвърждаване на методика за определяне на състава на секционните избирателни комисии и обявяване на решенията на ОИК в горния смисъл.

При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на общината трябва да бъде запазено съотношението между партиите и коалициите от партии представени в ЦИК, съгласно разпоредбите на чл. 35, ал. 3 от ИК и т. 16 от Решение № 56-ПВР/МИ от 05.08.2011 г. на ЦИК. Представителите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в една и съща секционна избирателна комисия. Председателят и секретарят в една секционна избирателна комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция от партии.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява търговските банки, че съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 5, т. 6 от Изборния кодекс, когато издават предвиденото в този текст удостоверение, следва да отбелязват в него на коя дата е открита сметката и дали титулярът на сметката е заявил, че по нея ще се обслужва предизборната кампания.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинската избирателна комисия с решение посочва всички населени места на територията на общината с образувани преди 21.06.2011 г. кметства, където ще бъдат произвеждани избори за кметове на тези кметства на 23 октомври 2011 г. Само за тези кметства се извършват регистрации на политически партии, коалиции от партии, местни коалиции от партии и инициативни комитети.

За населени места, където няма образувани кметства до 21.06.2011 г., или броят на всички жители в тези кметства по постоянен адрес е под 350, избори за кметове на 23 октомври 2011 г. не се произвеждат и не се регистрират политически партии, коалиции от партии, местни коалиции от партии и инициативни комитети.

Броят на населението се определя към дата 21.06.2011 г. по справка на ТЗ „ГРАО", която ОИК може да изиска.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОТНОСНО: регистрацията в ОИК на партии и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове

При регистрацията на партии и коалиции от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове ОИК не следва да изисква актуално състояние на партиите и други допълнителни документи освен изрично изброените в т. 11 на Решение № 203-МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК.
Ако към представените от партиите или коалициите от партии документи е приложено копие от решението на централното ръководство на партиите или на ръководството на коалиции от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове, представено преди това от тях и пред ЦИК, не се изисква да бъде представяно допълнително решение на централното ръководство на партиите или на ръководството на коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове в съответната община.

При представяне на документи от партиите и коалициите от партии, ОИК е длъжна да ги приеме и опише в съответния регистър. При констатиране на непълноти в тези документи, ОИК процедира по реда на т. 12 от Решение № 203-МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК.

При регистриране на местни коалиции от партии в ОИК за новооткрита банкова сметка по смисъла на чл. 95, ал. 5, т. 6 от Изборния кодекс следва да се счита откритата банкова сметка на името на една от включените в състава на местната коалиция партия след подписване на съответното решение за образуване на местна коалиция от партии.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с регистрацията на политическите партии в общинските избирателни комисии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия съобщава, че издадените от нея удостоверения с № 47/08.08.2011 г. - за регистрация на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО", №55/08.08.2011 г. - за регистрация ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО", №68/08.08.2011г. - за регистрация на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ", № 71/08.08.2011 г. - за регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД", № 79/08.08.2011 г. - за регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ", са ВАЛИДНИ и следва да бъдат приемани от общинските избирателни комисии при подаване на документи за регистрация пред тях от посочените по-горе политически партии.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

По повод постъпващи в ЦИК запитвания от ОИК във връзка с регистрацията на партиите Централната избирателна комисия указва на ОИК при извършваните от тях регистрации в решението за регистрация на партиите в ОИК да се изписва и наименованието на партията според решението за регистрацията в Централната избирателна комисия.

В отделен диспозитив на същото решение се изписва с какво наименование партиите и коалициите от партии ще бъдат изписвани в бюлетина за съответния вид избор.

Решенията на ЦИК за регистрация на партиите и коалициите от партии са публикувани на интернет страницата на ЦИК, от където следва да бъде направена справка за наименованието, с което са регистрирани.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1186-МИ / 30.06.2022

  относно: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1185-МИ / 30.06.2022

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • всички решения