Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че с решение № 26-ЕП от 31 март 2019 г. одобри 100 броя изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Одобрените документи ще бъдат обнародвани в Държавен вестник на 2 април 2019 г.

На 1 април 2019 г. Централната избирателна комисия прие решение № 28-ЕП за регистрация на партии и коалиции. Предстои приемането на решение за регистрация на инициативните комитети.

Съгласно посоченото решение от 1 април 2018 г. регистрацията на партии и коалиции ще започне на 5 април 2019 г.от 9,00 часа.

Съгласно приетата хронограма с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. регистрацията на партии и коалиции ще приключи на 10 април 2019 г., а на инициативните комитети на 15 април 2019 г.

Съобщение

Във връзка с постъпили в Централната избирателна комисия искания за отваряне на запечатани помещения с цел прибиране в тях на изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и съвместното им съхраняване с изборни книжа и материали от предходни избори и референдуми, поради липса на друго подходящо помещение за самостоятелно съхранение Ви информираме следното:

Централната избирателна комисия ще вземе нарочно решение за отваряне на помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от предходни избори, непосредствено преди изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Съобщение

Актуални адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите:

 1. Партия ГЕРБ
  1414, гр. София
  пл. България № 1, НДК, Административна сграда, ет. 17
  тел. 02/490 13 13
  факс: 02/ 490 09 51
  лице за контакти: Цветомир Петров Паунов
  e_mail: [email protected]
 2. Коалиция БСП за България
  гр. София
  р-н Възраждане
  ул. ,,Позитано“ № 20, п.к. 382
  тел: 02/ 810 72 00, 0886 839 722
  факс: 02/ 981 21 85
  Лице за контакти: Аглика Стефчева Виденова
  e_mail: [email protected]
 3. Партия ДПС
  гр. София
  бул. Ал. Стамболийски № 45А
  тел. 02/811 44 44
  факс: 02/811 44 44
  лице за контакти: Мустафа Сали Карадайъ
  e_mail: [email protected]
 4. Коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ
  за НФСБ
  гр. София
  ул. Г. С. Раковски № 134, ет. 2 и 3
  тел. 0894 545 538
  e_mail: [email protected]
  за ВМРО
  гр. София
  ул. Пиротска № 5
  тел. 0882 272 212
  лице за контакти: Карлос Контрера
  за партия АТАКА
  гр. София,
  ул. Врабча № 1,
  тел. 0882 662 287
  лице за контакти: Рени Димитрова Асенова
  e_mail: [email protected]
 5. Партия ВОЛЯ
  гр. Варна
  ж.к. Младост
  бул. Република, сграда Медицински център „Младост“
  тел. 02/421 42 01; 0899/99 00 89
  лице за контакти: Кръстина Таскова
  e_mail: [email protected]
 6. Коалиция Реформаторски блок (РБ)
  гр. София
  ул. Г. Бенковски № 7
  тел. 02/843 38 03, 0887 509 562
  лице за контакти: Стамен Янев
  e_mail: [email protected]
 7. Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД,
  Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“ (ББЦ)
  гр. София,
  р-н Лозенец,
  бул. Черни връх № 25А, ет. 1
  тел. 0888 589 282,
  лице за контакти: Десислава Балабанова
  е_mail: [email protected]

Съобщение

Централната избирателна комисия прие Решение № 8-ЕП от 26 март 2019 г. относно провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Областните управители в срок не по-късно от 31 март 2019 г. (55 дни преди изборния ден) на основание чл. 60, ал. 6, 7, 8 и 9 от Изборния кодекс трябва да направят предложение, съответно да изпратят документите, за съставите на районните избирателни комисии (РИК).

За определяне на съставите на РИК при областния управител се провеждат консултации, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от три дни преди провеждането им.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

За участие в консултациите представителите на партиите и коалициите представят изрично пълномощно от представляващите партиите и коалициите, както и удостоверение за актуално състояние на партия, издадено не по-рано от датата на обнародване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите – 19 март 2019 г.

Съобщение

На 21 март 2019 г. (четвъртък) в 11.00 часа в Централната избирателна комисия се представи новият състав на Комисията, избран с решение на Народното събрание и назначен с Указ № 54 от президента на Република България от 20 март 2019 г.

Председателят г-жа Стефка Стоева и заместник-председателите г-жа Кристина Цанкова-Стефанова, г-жа Силва Дюкенджиева и г-жа Таня Йосифова, заедно с останалите членове на Комисията проведоха първото организационно заседание, на което изказаха своята благодарност за работата на досегашната Комисия и очертаха първите стъпки във връзка с организацията на предстоящите избори за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

г-жа Ивилина Алексиева и г-жа Стефка СтоеваНовият състав на ЦИК

ФАКТИ И ЦИФРИ

Факти и цифри: 19+(23) членове на ЦИК организираха 5 вида национални избори, 2 национални референдума, 119 частични и нови местни избори, 14 местни референдума; 719 заседания проведени от ЦИК; 5170 решения взети от ЦИК; 333097 души работиха за изборите; 2575 жалби бяха разгледани и решени; 78000000 бюлетини бяха отпечатани; бяха разкрити 61664 изборни секции; общо гласуваха 22982916 българи.

На 20.03.2014 г. беше конституирана Централна избирателна комисия (ЦИК) като постоянно действащ независим държавен орган с мандат от 5 години.

Досега ЦИК организира и произведе 5 национални избора, като при общите местни избори през 2015 г. се произведоха 265 избора за общински съветници, 265 избора за кметове на общини, 35 избора за кметове на райони и 3188 избора за кметове на кметства. Организирането и произвеждането на общите местни избори през 2015 г. и изборите за президент и вицепрезидент на републиката  през 2016 г. бяха съчетани с организиране и произвеждане на 2 национални референдума. ЦИК произведе и 119 частични и нови избори, както и подпомогна организирането и произвеждането на 14 местни референдума.

За всеки отделен вид избор/национален референдум ЦИК прие хронограми, утвърди изборни книжа/книжа, прие принципни решения, съобразени с Изборния кодекс (ИК), измененията и допълненията към ИК, приети от НС в периода 2014 – 2018 г., които са над 10, а някои приети непосредствено преди избори, и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС). ЦИК проведе 719 заседания и прие над 5170 решения, от които 398 принципни решения, както и множество протоколни решения. ЦИК осигури пряко излъчване на заседанията си, незабавно публикуване на решенията и публикуване на стенографските протоколи от заседанията си на интернет страницата на комисията. ЦИК води публични регистри съобразно изискванията на ИК.

За четири национални избори ЦИК назначи общо 124 районни избирателни комисии (РИК) и 1910 секционни избирателни комисии (СИК) извън страната, а за общите местни избори – 265 общински избирателни комисии (ОИК).

ЦИК подготви 18 методически указания за РИК, ОИК и СИК, както и множество материали за обучение на общо над 1750 членове на РИК, 2939 членове на ОИК, 318673 членове на СИК в страната и 9735 членове на СИК извън страната.

За всички видове избори ЦИК извърши общо 126 регистрации на партии и 30 на коалиции, като за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за изборите за президент и вицепрезидент на републиката ЦИК извърши 17 регистрации на инициативни комитети и на всички кандидати. За участие в разяснителните кампании за националните референдуми ЦИК извърши 37 регистрации на партии, 4 на коалиции и 33 на инициативни комитети.

За всички избори и национални референдуми ЦИК извърши 202 регистрации на организации на наблюдатели със 109 376 отделни наблюдатели, от които 109 организации и 109 092 наблюдатели в страната и 53 организации и 204 наблюдатели извън страната. За изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за президент и вицепрезидент от републиката ЦИК регистрира застъпници на кандидатски листи, а за всички видове национални избори (без общите местни избори) в ЦИК бяха регистрирани 87 застъпници за кандидатски листи извън страната. За изборите и референдумите ЦИК извърши общо 46 регистрации на социологически агенции с общо 11 279 анкетьори.

ЦИК упражни контрол върху отпечатването на бюлетините от печатницата на БНБ (и други специализирани печатници) за всички видове избори, като за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за народни представители през 2017 г. ЦИК организира и проведе и обществената поръчка за възлагане отпечатването на бюлетините.

За всички видове национални избори ЦИК определи техническите изисквания към апаратната и програмната част на електронната система за машинно гласуване, организира произвеждането на експериментално машинно гласуване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България в 100 секции, експериментално машинно гласуване в изборите за народни представители през 2014 г. в 300 секции, реално машинно гласуване в общите местни избори 2015 г. в 50 секции и реално машинно гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. в 500 секции. В изпълнение на ЗИД на ИК 2016 г. за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за народни представители през 2017 г. ЦИК проведе и обществената поръчка за осигуряване на машинно гласуване, като при изборите през 2017 г. подадената оферта не отговаряше на изискванията на ИК и на ЦИК.  ЦИК организира и тестване и одит на машините за гласуване. За организиране на машинно гласуване за изборите през 2019 г.  ЦИК възложи пазарно проучване на машините за машинно гласуване, както и разработване на технически спецификации за машинно гласуване от независими екипи от експерти. ЦИК се обърна към органите на управление за осигуряване на одит, тестване и сертифициране на хардуера и софтуера на машините.

За изграждане на системата за дистанционно електронно гласуване ЦИК е партньор на ДАЕУ по проект „Изграждане и внедряване на система за дистанционно електронно гласуване (ДЕГ)“, финансиран по ОП „Добро управление“. Дейност 1 „Проучване и анализ на добрите практики за ДЕГ и провеждане на три симулации на ДЕГ“ е успешно приключила, като в резултат от нея е налице: 1) Проучване и анализ на добрите практики в международен план на реализираните и въведени до момента ДЕГ в други държави; 2) Конкретни препоръки към българската система за ДЕГ и 3) Проведени 3 симулации на естонската система за дистанционно гласуване. По дейност 2 „Изграждане и внедряване на пилотна система за ДЕГ и провеждане на експериментално ДЕГ“ е подготвено техническо задание за изграждане на пилотната система за дистанционно гласуване, което беше публикувано за обществено обсъждане до 12 август 2018 г. и по което не са постъпили бележки. През 2017 г. ЦИК организира и проведе и още 3 симулации на дистанционно гласуване, съобразно изискванията на Изборния кодекс.

За всички видове национални избори и национални референдуми ЦИК проведе разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите. Бяха проведени обществени поръчки и бяха изготвени общо 28 аудио-визуални клипове с над 3319 излъчвания от телевизии, 1925 излъчвания в метрото и 800 излъчвания на led стени. Клиповете бяха публикувани на Интернет страницата на ЦИК, МВнР, представителството на ЕК в България, сайтове на 265 общини, социалните мрежи facebook, youtube. Бяха създадени и 4 аудио-визуални обучителни клипа за СИК извън страната, изпратени и до българските общности в чужбина. Разработиха се  28 аудио клипове с над 3 744  излъчвания по радиа. Бяха разработени 30 вида печатни материали (дипляни, общоинформационни брошури, брошури, насочени към специфични целеви групи, информационни табла, писма до гласуващите за първи път ученици и др.), разпространени безадресно до пощенски кутии в 28 областни града, структури на НАП, НОИ, РЗОК, общински администрации, структури на МВР, МОН, Агенция по заетостта, 51 университета, метростанции, чрез националните организации на хората с увреждания, Агенция по вписванията, библиотеки, Централна гара и автогара, на над 600 адреса на българи в чужбина и др. Беше проведена интернет кампания общо в 29 сайта, както и на изборите за народни представители през 2017 г. беше активиран за първи път бутон „Аз ще гласувам“, споделен от 97 461 потребители на фейсбук. Всички материали бяха публикувани на Интернет страницата на комисията в рубрика „За избирателите“. Отделно беше поддържана и рубрика „Въпроси и отговори“, която включваше най-често задаваните въпроси към комисията.  Бяха организирани и проведени над 100 брифинга, както и над 400 интервюта в изборните дни/дните на референдумите.

ЦИК определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания за всички видове национални избори, съответно на информационно-разяснителната кампания за националните референдуми, както и одобри сключените споразумения между БНТ, БНР и участниците в изборите и националните референдуми. За равнопоставено участие в изборите и референдумите ЦИК осигури средства по медийни пакети на 138 регистрирани партии, коалиции и инициативни комитета.

За 5 години в комисията постъпиха общо 1205 жалби и сигнали преди изборния ден/деня на референдума, а в изборния ден/деня на референдума – общо 1370 жалби и сигнали. ЦИК се произнесе своевременно по тях. 

В изборните периоди ЦИК прие общо 174  решения за установяване на нарушения на ИК, въз основа на които бяха издадени 193 актове за установяване на административни нарушения, изпратени до съответните областни управители за издаване на наказателни постановления.

Решенията на ЦИК за обявяване на изборните резултати не бяха оспорвани пред Конституционния съд. Решението на ЦИК за обявяване на резултата от националния референдум през 2016 г. беше оспорено пред ВАС. Решението на ВАС не промени крайния резултат на референдума, а именно, че следва да се приложи чл. 23, ал. 3 от ЗПУГДВМС.

ЦИК извърши анализ и внесе в Народното събрание доклад за произведените през 2014 г. избори и доклад за произведените в периода 2015 – 2017 г. избори, които съдържаха и предложения за усъвършенстване на изборното законодателство, както и анализ на проведените симулации на дистанционно електронно гласуване.

Към ЦИК се формира Обществен съвет (ОС) от представители на българските неправителствени организации, които са участвали с наблюдатели в избори, за осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборите. Общественият съвет се състои от 14 организации. Той проведе над 76 заседания, бяха проведени редица работни срещи и кръгли маси между ОС, ЦИК, представители на други институции с компетентност по организиране на изборите, наблюдатели, експерти.

За повишаване на капацитета и обмен на опит и практики ЦИК участва със свои представители в наблюдение на 22 избора в 19 държави и в 34 международни конференции и кръгли маси, в които участва с 18 основни доклада. Членове на ЦИК участваха в 4 международни обучения за различни изборни процеси, за което получиха съответния сертификат. ЦИК стана член на Изпълнителното бюро на Асоциацията на органите за управление на избори в Европа (АСЕЕЕО) и на Изпълнителното бюро на Световната асоциация на органите за управление на избори (A-WEB). ЦИК беше поканена да бъде основен говорител в работна сесия 3: Демократични институции и демократични избори на Годишната среща за напредъка в областта на човешките измерения, организирана от ОССЕ/БДИПЧ и проведена през септември 2017 г. в гр. Варшава, Полша. ЦИК получи награда за изключителни постижения в областта на гражданското включване на 15-тия международен изборен симпозиум, организиран от ICPS и проведен в периода 4 – 6  декември 2017 г. в Йордания.

В окончателните си доклади на мисиите за наблюдение на избори в България през 2014 г. и през 2017 г. представителите на ОССЕ/БДИПЧ отчитат, че: „Като цяло, изборната администрация проведе работата си по професионален и прозрачен начин“ (избори за народни представители 2014 г., 2017 г.).

Съобщение

На 19 март 2019 г. (вторник) от 14.00 часа. Централната избирателна комисия ще даде пресконференция по повод изтичане на 5-годишния мандат на Комисията.

Пресконференицията ще се проведе в зала 1 на Народното събрание на пл. „Княз Александър І“ № 1, източен вход, откъм паркинга встрани от Национална художествена галерия.

Вход с журналистически карти.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява всички заинтересовани страни, че подготвя за възлагане обществена поръчка за осигуряване на специализирани устройства за машинно гласуване.

Следете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки, „Профил на купувача“ на интернет страницата на Централната избирателна комисия, както и „Официален вестник“ на Европейския съюз.

Съобщение

Днес, 20 февруари 2019 г., в Централната избирателна комисия се проведе протоколна среща между ЦИК и Секретариата на Световната асоциация на органите за управление на избори A-WEB по повод предстоящото 7-мо заседание на Изпълнителното бюро на Асоциацията.

 

Съобщение

На 7 февруари 2019 г. за 14-та поредна година честваме Световния ден на изборите (Global Elections day).

Централната избирателна комисия на Република България поздравява своите международни партньори – органите за управление на избори от целия свят, международните организации, които имат отношение към организацията и произвеждането и/или наблюдението на избори, както и гражданите и пожелава на всички мир и просперитет.

По случай Световния ден на изборите Централната избирателна комисия обявява ден на отворените врати и кани всички граждани, които желаят, да присъстват на редовното заседание на Комисията на 7 февруари 2019 г. от 10,30 часа в зала 42 на етаж мецанин в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ № 1, вход от страната на бул. „Дондуков“. (за осигуряване на пропуски за достъп желаещите следва да заявят присъствието си на тел. 02/939 37 19 не по-късно от 9,30 ч. на 07.02.2019 г.)

Централната избирателна комисия използва случая още веднъж да изкаже благодарност към всички участници в изборния процес в страната за усилията им при организацията и произвеждането на законосъобразни избори и зачитане на правата и свободите на гражданите.

Решението за отбелязване на Световен ден на изборите всеки първи четвъртък от месец февруари е взето през 2005 г. на международна конференция на Асоциацията на органите за управление на избори в Европа (АСЕЕЕО), проведена в Унгария. Целта на асоциацията е да осигурява форум за обмен на информация и добри практики между органите на управление на избори. Централната избирателна комисия на Република България е един от първите членове на ACEEEO от 1991 г. и е активен партньор в съвместните мероприятия, като изнася презентации, представя доклади и становища. Фокусът на организираните събития е различен - от осигуряване на прозрачност на изборния процес, ролята и участието на медиите, изборните технологии, финансови реформи, равнопоставеност на жените, малцинствените групи и лицата в неравностойно положение, до активното участие на всички граждани в изборния процес. АСЕЕЕО обединява органи на управление на избори в повече от 20 държави и работи в активно сътрудничество с международни организации, които осъществяват наблюдение на изборите, като: Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и редица други. Повече информация за АСЕЕЕО можете да намерите на официалния сайт на организацията: http://www.aceeeo.org/

Централната избирателна комисия е член и на Световната асоциация на органите на управление на избори – A-WEB. Асоциацията е основана през 2013 година в Република Корея и в нея членуват над 170 страни, като ЦИК на Република България е сред учредителите. Повече информация за организацията можете да намерите на официалния й сайт: http://www.aweb.org/eng/main.do.

Членове на Централната избирателна комисия представят българското законодателство и практики и на други международни форуми на високо ниво.

По покана на партньорски държави Централната избирателна комисия на България участва с наблюдатели в произвеждането на избори с цел обмен на опит и практики.

Съобщение

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува доклад на „СОВА 5“ АД, който е изготвен в изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на пазарно проучване, анализ и консултиране по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна цена за производство, закупуване, наемане – дългосрочно или краткосрочно (еднократно) и доставка в страната на не по-малко от 12 500 специализирани устройства за машинно гласуване, както и за логистично осигуряване на специализираните устройства до секционните избирателни комисии в страната и чужбина, гаранционно и извънгаранционно обслужване, поддръжка, обучение на персонал за работа и обслужване на устройствата за произвеждане на избори“.

Със съдържанието на доклада може да се запознаете на интернет страницата на ЦИК на адрес: https://www.cik.bg/bg/zop/25

Съобщение

В периода 16–27 октомври 2018 г. Асоциацията на световните изборни органи A-WEB, организира и проведе Програма за изграждане на капацитет за управление на избори на тема „Ролята на медиите в изборните процеси“ в гр. Инчон, Република Корея. Централната избирателна комисия на Република България като член на A-WEB и на Изпълнителното бюро на Асоциацията беше представена от зам.-председателя на ЦИК г-жа Мария Мусорлиева и членовете на ЦИК г-жа Росица Матева и г-н Ивайло Ивков.

Участието в Програмата беше изцяло финансирано от A-WEB. Програмата включваше интерактивни дискусионни сесии, лекции, презентации и разработване на стратегии и планове за прозрачност в работата и изграждане на доверие в изборните органи. В нея взеха участие представители на органи за управление на избори от няколко държави. Членовете на ЦИК България подготвиха и представиха две презентации и получиха сертификати, удостоверяващи успешното им участие в програмата за обучение.

По време на обучението беше проведена среща с представители на Националната избирателна комисия на Република Корея, на която беше споделен опит в организацията на избори.

 

Съобщение

На 30 октомври 2018 г., председателят на ЦИК Ивилина Алексиева и Бойчо Арнаудов, член на ЦИК взеха участие в Изборния семинар относно наблюдение на изборите и предизборните кампании, организиран от ОССЕ/БДИПЧ и проведен в конферентен център „Хофбург“ във Виена, Австрия.

Семинарът даде възможност на делегациите на ОССЕ, изборните експерти и практикуващите от органите за управление на избори, парламентарни асамблеи, международни организации, граждани наблюдатели и групи от гражданското общество, да обсъдят предизвикателствата и добрите практики, свързани с изпълнението на ангажиментите във връзка с изборите.

В първия панел, посветен на наблюдението на изборите се дискутираха методологията на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение и нейното развитие, необходимостта от подходящ капацитет и качества за изпълнение на ангажиментите по наблюдение от страна на наблюдателите, които се предлагат от страните-членки на ОССЕ/БДИПЧ, както и се отправи призив към ОССЕ/БДИПЧ да бъдат достатъчно критични към предложените наблюдатели. В този модул беше заявена изключителната важност на последващите мисии на ОССЕ/БДИПЧ след произвеждане на избори за преглед на изпълнението на препоръките от окончателните доклади на мисиите за наблюдение на изборите. Беше подчертана ролята на ОССЕ/БДИПЧ за укрепване на демократичните избори, както и беше призната ролята на Съвета на Европа, Венецианската комисия и Европейския съд по правата на човека в установяването на демократични изборни процедури.

Във втория модул основен акцент беше поставен върху новите предизвикателства, свързани с онлайн предизборните кампании. Бяха изказани становища, че всички права на и забрани поставени пред участниците в изборния процес (граждани, кандидати, политически партии и др.) във връзка с кампаниите в традиционните медии са права и забрани, които следва да се отнасят и за онлайн медиите. Дискутираха се въпроси, свързани със свободата на изразяване, свободата на сдружаване и мирни събирания в контекста на онлайн средата. Извърши се преглед на наличните инструменти на международното право за регулация на онлайн медиите във връзка с упражняването на тези права и спазването на забраните в онлайн медиите. Представител на Венецианската комисия информира за извършвано проучване в тази сфера, на база на резултатите от което Комисията ще изработи стратегия за надграждане и развитие на правния инструментариум.

В допълнение беше представен пакетът от 5 документа в сферата на изборите и сигурността, представен на срещата на Конференцията на високо равнище на тема „Намеса в изборите в дигиталната ера“, проведена на 15-16 октомври 2018 г. в Брюксел, Белгия. Представено беше и съдържанието на Наръчника на ООН и център Картър за човешките права и изборите.

В заключение беше изразена пълна подкрепа за усилията на ОССЕ и Съвета на Европа в сферата на укрепване на демократичните избори и беше подчертана необходимостта и важността от имплементиране на препоръките от наблюдателни мисии в националните законодателства и практики.

Съобщение

На 5 ноември 2018 г. (понеделник), по инициатива на Централната избирателна комисия се състоя среща с Министерство на образованието и науката във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България в края на месец май 2019 г., оценяването на държавните зрелостни изпити в същия период и осигуряването на възможност за упражняване на правото на глас от оценяващите преподаватели.

На срещата присъстваха г-жа Таня Михайлова заместник-министър на образованието и науката, г-жа Евгения Костадинова директор на Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование, г-жа Соня Мелоян директор на Дирекция „Организация и контрол“, а ЦИК беше представена от нейния председател г-жа Ивилина Алексиева и членовете на комисията.

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Таня Михайлова увери Централната избирателна комисия, че графикът на ангажиране на оценяващите предподавали ще бъде съобразен с изборите и на всички преподаватели ще бъде осигурена възможност да упражнят правото си на глас в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс. МОН запозна ЦИК със съдържанието на предмета за гражданско образование за 11 и 12 клас, включително в частта за изборните системи и правата и задълженията на избирателите.

От своя страна Централната избирателна комисия представи на МОН различните форми на разяснителна кампания, които са се използвали на предходни избори за мотивиране на младите гласоподаватели, в това число и на 18-годишните, които гласуват за първи път, относно начините за упражняване правото им глас като благодари на МОН за съдействието в тази сфера.

ЦИК и представителите на МОН обсъдиха и въпросите за провеждане на разяснителна кампания сред младите избиратели в училище, особено сред тези на които им предстои да гласуват за първи път.

Отчитайки ролята и мястото на училището като институция и двете страни изразиха своето желание за задълбочаване на сътрудничеството между институциите за засилване на инициативите за гражданско образование, свързано с изборния процес, не само по време на конкретни предстоящи избори, а като постоянен процес и в тази връзка подкрепиха идеята за подписване на меморандум за сътрудничество в бъдеще.

Съобщение

На 15 и 16 октомври 2018 г. председателят на ЦИК Ивилина Алексиева и Владимир Пенев, член на ЦИК взеха участие в Конференцията на високо равнище на тема: „Намеса в изборите в дигиталната ера“, организирана от Европейския център за политическа стратегия към Европейската комисия и работната група на Съюза за сигурност под патронажа на сър Джулиан Кинг, европейски комисар по въпросите на Съюза за сигурност.

Целта на конференцията беше да се обсъдят подходите за съвместна работа за повишаване на сигурността и устойчивостта на изборния процес срещу постоянно променящите се кибер-заплахи, включително традиционни кибер-заплахи и кампании за дезинформация. Конференцията също така целеше да индентифицира конкретни начини за насърчаване на сътрудничествотото между националните органи за справяне с тези рискове и по-специално с оглед на предстоящите национални и европейски рискове.

Конференцията беше открита от ръководителя на Европейския център за политическа стратегия към Европейската комисия Ан Метлър и в нея взеха участие европейският комисар по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел, европейският комисар по въпросите на правосъдието Вера Йоурова, европейският комисар по вътрешни работи и гражданство Димитрис Аврамопулос, както и водещи експерти, ангажирани в организирането на избори и в сферата на киберсигурността, представители на академичните среди и на бизнеса.

Съобщение

Членовете на Централната избирателна комисия г-жа Таня Цанева и г-н Александър Андреев взеха участие като международни наблюдатели на изборите за Сейм (парламент) на Република Латвия, които се проведоха на 06.10.2018 г. Членовете на ЦИК се запознаха с организацията и подготовката за гласуването, изготвянето на избирателните списъци, гласуването извън страната, отчитането на резултатите и други етапи от процеса на гласуване.

По време на посещението българската делегация проведе работни срещи с председателя на ЦИК Латвия г-н Арнис Цимдарс и с наблюдателите-представители на органите за управление на избори от различни държави.

Председателят на ЦИК Латвия направи презентация за дейността на комисията по подготовката на парламентарните избори и на изборната администрация.

В деня на изборите наблюдателите посетиха избирателни секции в гр. Рига и гр. Юрмала, присъстваха на откриване на изборния ден в СИК и се запознаха с процеса на гласуване, и отчитане на резултатите.

Съобщение

Членовете на Централната избирателна комисия на Република България г-н Георги Баханов, г-н Метин Сюлейман, г-н Мартин Райков, г-н Румен Цачев и представителя на Обществения съвет към ЦИК г-н Велко Милоев взеха участие като международни наблюдатели на проведените в Босна и Херцеговина на 7 октомври 2018 г. избори за Председателството на Босна и Херцеговина, Камарата на представителите на Парламентарната асамблея на Босна и Херцеговина, Камарата на представителите на парламента на Федерация Босна и Херцеговина, Президент и заместник-председатели на Република Сръбска, Народно събрание на Република Сръбска и Събрание на кантони във Федерация Босна и Херцеговина.

По време на посещението беше подписан Меморандум за взаимно разбирателство и сътрудничество в областта на изборите между ЦИК на Република България и ЦИК на Босна и Херцеговина.

При подписване на меморандума от името на българската ЦИК г-н Румен Цачев подчерта, че страните ще работят за утвърждаване на демократичните процеси чрез подобряване на управлението и произвеждането на честни, демократични и законосъобразни избори.  

В рамките на наблюдението бяха споделени нормативните изисквания и практиките в двете държави при произвеждане на избори. На проведените срещи с ОИК и в СИК наблюдателите се запознаха с организацията и подготовката на изборите, изготвянето на избирателните списъци, гласуването извън страната, отчитането на резултатите и други етапи от изборния процес. В деня на изборите присъстваха на откриване на изборния ден в СИК, провеждане на гласуването и преброяване на бюлетините.

Съобщение

В периода 2-5 октомври 2018 г. г-жа Ивилина Алексиева-Робинсън – председател на ЦИК. и г-н Владимир Пенев - член на ЦИК, взеха участие в Международна конференция за електронно гласуване, която се проведе в гр. Брегенц, Австрия.    

Конференцията е едно от водещите международни събития за електронно гласуване в света. Основна нейна цел е да осигури форум за интердисциплинарни и отворени дискусии по всички въпроси, свързани с електронното гласуване. Тя събира заедно специалисти по електронно гласуване, работещи в академичните и в политическите среди, в администрациите, органите за управление на избори и в частния сектор.

Тазгодишната конференция се проведе в академичен формат с над 24 презентации по ключови въпроси относно международните стандарти за сигурността на софтуера за администриране на изборите. Представен бе опитът на Естония, Швеция, Швейцария, Норвегия, Австралия, Германия, САЩ — щата Индиана и Армения в използване на информационните и комуникационни технологии в изборите. Бяха презентирани научни разработки в тази сфера на докторанти и на екипи от университетските среди. Демонстрирано беше прилагането на индекса за оценка на подготвеността за електронно гласуване, приложен към Швеция, както и беше показана методика за финансова оценка на организирането и произвеждането на избори с използване на новите технологии,

В конференцията участваха представители от Люксембург, Хърватска, Латвия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Канада. Франция, Естония, България, Армения, Австрия, Австралия, САЩ, Чили, Холандия. Великобритания, Германия, Полша, Бразилия. Филипините, Япония, Испания, Еквадор, Белгия, както и международни организации като Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, IFES и др.

Международна конференция за електронно гласуване, гр. Брегенц, Австрия

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че Съветът на Европейския съюз след провеждане на консултации с Европейския парламент прие решение, с което определи периода от 23 до 26 май 2019 г. за произвеждане на следващите избори за Европейски парламент.

Конкретната дата за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България в този период ще бъде определена с указ на президента на републиката за насрочване на изборите.

Съобщение

На 1 октомври 2018 г. представители на Централната избирателна комисия – г-жа Севинч Солакова и г-жа Румяна Сидерова взеха участие в XIII годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в България в панела „Актуални въпроси в работата на секретарите на общините в Република България“ и в проведения дебат относно задачите и предизвикателствата пред общините, свързани с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за общински съветници и за кметове през 2019 г. в светлината на настъпилите промени в европейското и в българското законодателство.

Румяна Сидерова, Севинч Солакова

XIII годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в България

Календар

Решения

 • № 3498-НС / 23.06.2024

  относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • всички решения