Съобщение

относно разрешение за отваряне на запечатани помещения, в които ще се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Във връзка с постъпващи искания за разрешение за отваряне на запечатани помещения, в които ще се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 4 април 2021 г., Централната избирателна комисия уведомява, че ще бъде прието принципно решение, с което ще се даде общо разрешение на общините за отваряне на тези помещения и не се налага изпращане на искания за това.

Съобщение

относно заличаване от избирателните списъци на лицата,

подали заявления за гласуване извън страната 

Предварителните избирателни списъци за предстоящите на 4 април 2021 г. избори бяха обявени и публикувани на интернет страницата на съответната община не по-късно от 40 дни преди изборния ден (до 22.02.2021 г.), съгласно чл. 41, ал. 1 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК). Чрез същите се извършват и справките за местата за гласуване в страната през интернет страницата на ГД ГРАО и мобилните оператори.

Българските граждани, които имат право да избират и желаят да гласуват извън страната, заявиха това до 9 март 2021 г. (не по-късно от 25 дни преди изборния ден), съгласно чл. 16, ал. 1 ИК, тоест при отпечатване на предварителните избирателни списъци не е налице информация за избирателите, които ще гласуват в чужбина.

Съгласно чл. 31, ал. 2 от Изборния кодекс, не по-късно от 18 дни преди изборния ден (до 16.03.2021 г.) МВнР изпраща на ГД ГРАО обобщени данни от всички държави на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България.

Съгласно чл. 38, ал. 1 от Изборния кодекс, ГД ГРАО има задължение да изготви списък на заличените лица, включващ освен лицата, гласуващи в чужбина и лицата, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“, за които получаваме информация до 19.03.2021 г., както и лицата с удостоверения за гласуване на друго място и заявили гласуване по настоящ адрес, не по-късно от 10 дни преди изборния ден (до 24.03.2021 г.) на интернет страницата на съответната община.

От гореизложеното е видно, че до 23.03.2021 г. в предварителните списъци са включени всички български граждани с право на глас, независимо от пребиваването им, като след тази дата лицата, заявили че ще гласуват в чужбина, не фигурират в избирателните списъци за гласуване в страната.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че по информация на Министерството на външните работи е получено съгласие от приемащите страни за разкриване на избирателни секции във всички населени места, които бяха обявени под условие в Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. за образуване на избирателни секции за гласуване извън страната при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.:

- Германия – Кемниц, Констанц, Любек, Дитценбах, Хам, Билефелд, Саарбрюкен

- Дания – Норебро

- Италия – Флоренция, Колеферо.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 20 март 2021 г. изтича срокът за:

- подаване на заявление за вписване по настоящ адрес;

-за издаване на удостоверение за гласуване на друго място;

- за гласуване с подвижната избирателна кутия

С писмо ЦИК указа на кметовете на общини да организират дежурства в общинската администрация на 20 март 2021 г., 17.30 ч.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 17 март 2021 г., сряда, от 10.30 ч., в зала № 42, етаж мецанин, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, е насрочила консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции относно предложения за състава на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в съответствие с изискванията на чл. 102 от Изборния кодекс.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати.

Съобщение

Централната избирателна комисия с Решение № 2212-НС от 12.03.2021 г. определи местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции за гласуване извън страната и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия припомня и уточнява, че срокът за подаване на заявление за гласуване извън страната в предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г. изтича на 9 март 2021 г., като срокът за подаване на електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия изтича на 9 март 2021 г., 24.00 ч. българско време.

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че на 2 март (вторник) 2021 г. от 16.00 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи, в бюлетината за гласуване за народни представители на 4 април 2021 г.

В 17.00 часа ще се проведе жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.

Тегленето на жребия се извършва публично и ще се излъчва по БНТ и онлайн на сайта на ЦИК, като на него могат да присъстват по един представител на партия и двама представители на коалиция, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Жребиите ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, във фоайето на зала „София“, вход откъм Ларгото.

Съобщение

На 26 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия и Съветът за електронни медии подписаха Споразумение за специализиран мониторинг, който СЕМ ще осъществява върху дейността на доставчиците на медийни услуги по време на предизборната кампания за произвеждане на изборите за народни представители.

Споразумението се подписа от председателя на СЕМ г-жа Бетина Жотева и председателя на ЦИК г-н Александър Андреев.

Специализираният мониторинг има за цел да установи съответствието на предизборното поведение на доставчиците на медийно съдържание с медийното и с изборното законодателство при провеждането на кампанията. Той обхваща спазването на основни професионални стандарти и принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитане на многообразието на мненията. След приключване на изборите Съветът за електронни медиите ще изготви публичен доклад.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че считано от 22 февруари 2021 г. започва да приема заявления за регистрация на български неправителствени организации, които желаят да участват с наблюдатели в изборите за народни представители  на 4 април 2021 г.

Условията и редът за регистрация на наблюдатели за изборите са определени в Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК.

Крайният срок за приемане на заявления за регистрации е до 17.00 часа на 03.04.2021 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: https://www.grao.bg/elections/

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че по силата на чл. 32 във връзка с чл. 31 и чл. 17 от Изборния кодекс Комисията обработва лични данни в изпълнение на законово задължение.

В заявлението за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 243 от Изборния кодекс) избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува, и настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3 ИК.

При публикуването на списъците по чл. 32 ИК Централната избирателна комисия публикува имената по паспорт, военна карта или лична карта на избирателя, с цел прозрачност и предвидимост при свободното изразяване волята на избирателите, като правното основание на това обработване кореспондира с нормата на чл. 6, параграф 1, б. „в“ от Регламент (ЕС)2016/679 – за целите на изпълнение на вменено на администратора законово задължение.

Съобщение

Централната избирателна комисия обръща внимание на доставчиците на медийни услуги, че следва да спазват изискванията на чл. 205 от Изборния кодекс, съгласно които, считано от деня на обнародването на Указ № 9 от 14.01.2021 г. на президента на Република България (ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г.) за насрочване на изборите за народни представители на 4 април 2021 г., при огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение и социологически проучвания по повод изборите за народни представители, същите следва да съдържат и информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването както и за източниците на финансирането му. В печатен или друг текстови материал информацията следва да се представя пълно и ясно в обособено поле на видно място и да заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.

Лицата, които провеждат допитване до общественото мнение или социологически проучвания и/или огласяват резултати от тях, не могат да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да не представят информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването и за източниците на финансирането му.

Централната избирателна комисия уведомява, че за нарушаване на разпоредбата на чл. 205 ИК е предвидена глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че съгласно Решение № 2062-НС от 16 февруари 2021 г. консултациите за съставите на секционните избирателни комисии за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. се провеждат при кметовете на общини/райони в срок до 22 февруари 2021 г. и съставите на тези комисии се назначават от районните избирателни комисии в срок до 1 март 2021 г.

Във връзка с консултациите публикуваме адресите на партиите и коалициите, които имат право да участват в тях и с които ЦИК разполага:

1.     ПП „ГЕРБ“
гр. София, район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17,
тел. 02 /490 13 13, 02/490 09 51
e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Цветомир Петров Паунов

2.     Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
1000, гр. София,
Район Възраждане,
Ул. „Позитано“ № 20,
П.К. 382, тел.: 02/ 81 07 200,
Факс: 02/ 981 21 85,
e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Аглика Стефчева Виденова

3. Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

за НФСБ
гр. София,
ул. Г. С. Раковски № 134, ет. 2 и 3
тел. 0894 545 538
e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Костадин Гаров

за АТАКА
гр. София,
пл. „Петко Р. Славейков“ № 4А,
тел. 0882 662 287,
e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Рени Асенова

за ВМРО
гр. София,
ул. Пиротска № 5, ет. 5,
тел. 0882 466 375, 0884 621 702
e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Владислав Лалов Лалов

4. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София,
бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А
тел. 02/ 811 4442
факс: 02/ 811 4442
e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Мустафа Карадайъ

5. ПП „ВОЛЯ“
гр. Варна, ж.к. Младост
бул. Република, сграда Медицински център „Младост“
тел. 02/421 42 01; 0888 739 008
e-mail: [email protected]
Лице за контакти: Кръстина Таскова

6. Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

за „ДА БЪЛГАРИЯ“
гр. София,
бул. „Драган Цанков“ № 12-14, ет. 2, ап. 7,
тел. 0888 62 63 92,
e-mail: [email protected]
Лице за контакти: Христо Любомиров Иванов

за ДСБ
гр. София,
бул. „Витоша“ № 18

 

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява българските граждани, които желаят да гласуват извън страната за предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г., че в изборния ден те могат да упражнят правото си на глас в удобно за тях място, където има разкрита избирателна секция за гласуване извън страната. В случай че не са подали заявление за гласуване извън страната за това място и не са включени в избирателния списък за гласуване извън страната, те ще бъдат допуснати да гласуват като попълнят декларация по образец (Приложение № 22-НС от изборните книжа).

Съобщение

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид
от подкрепящи регистрацията на независим кандидат
за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

За въвеждането на данните от списъците по Приложение № 68-НС от изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независим кандидат“. След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните Enable Editingи Enable Content“ (ако се изисква), след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутонът „Въвеждане на ред“. Появява се таблица „въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка, като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН, последователно трите имена, населеното място, локализационната единица улица и локализационната единица номер, след което се натиска бутонът „add(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъкът се натиска бутон close (затвори) и файлът се записва чрез save as(запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CSV (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат за регистрация (например: „Списък на подкрепящите регистрацията на независимия кандидат ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.“). Тези два файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата може да изтеглите тук

Съобщение

Централната избирателна комисия Ви информира, че на 22 февруари 2021 г. изтича крайният срок, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да обявят на интернет страницата си и да изпратят на Сметната палата и на ЦИК предоставяните на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за Народно събрание насрочени на 4 април 2021 г. едни и същи условия и цени.

В срок до 22 февруари 2021 г. електронните медии, с изключение на БНТ и БНР, и техните регионални центрове следва да обявяват на интернет страницата си предоставяните на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за Народно събрание насрочени на 4 април 2021 г. едни и същи условия и цени. В срок до 5 март 2021 г. електронните медии с национален обхват следва да ги изпратят на Сметната палата и на ЦИК, а електронните медии с регионален и местен обхват – на РИК.

   Предоставените цени не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Доставчиците на медийни услуги следва в тридневен срок от подписване на съответния договор да публикуват на интернет страницата си информация за него, в т.ч. и за безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен чрез посредник. Информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява българските граждани, че могат да заявят желанието си да гласуват в секции извън страната в предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г., като подадат заявление за гласуване извън страната чрез интернет страницата на Комисията. Възможността за това е налична от днес 8 февруари 2021 г., 20.00 ч. българско време, в раздел „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021“. Срокът за подаване на електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия изтича на 9 март 2021 г., 00,00 ч. местно време.

Съобщение

Централната избирателна комисия подписа договор със
„Сиела Норма“АД за доставка на машини за електронно гласуване

Централната избирателна комисия сключи договор със „Сиела Норма“ АД, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 9600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталирани системен и приложен (реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който  управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, така че системният и приложният софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика, както и осъществяването на дейностите и процесите, представляващи логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване при произвеждането на избори за народни представители през 2021 г. и обучение на ЦИК, РИК и СИК за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване“.

Сроковете за доставка на машините за избори за народни представители на 4 април 2021 г., определени в  договора са, както следва:

  • Първа партида – не по-малко от 300 бр. до 10.02.2021 г.
  • Втора партида – не по-малко от 5 700 бр. до 28.02.2021г.
  • Трета партида – останалите машини до 09.03.2021 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява областните управители при провеждане на консултации за състав на РИК да съобразят Решение № 1986-НС от 04.02.2021 г. относно отмяна на Решение № 1966-НС от 28.01.2021 на ЦИК в частта по т. 1.1, четвърто тире, както и на точки 12.1 и 12.2. в частта им, касаеща определянето на членове в състава на РИК за коалиция „Обединени патриоти – НФСБ и ВМРО“.

Календар

Решения