Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 16 септември 2019 г. изтича крайният срок, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да обявят на интернет страницата си и да изпратят на Сметната палата и на ЦИК предоставяните едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кмет, насрочени на 27 октомври 2019 г.

В срок до 16 септември 2019 г. електронните медии (с изключение на БНТ и БНР, и техните регионални центрове) следва да обявяват на интернет страницата си предоставяните едни и същи условия и ред за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

В срок до 26 септември 2019 г. електронните медии с национален обхват следва да ги изпратят на Сметната палата и на ЦИК, а електронните медии с регионален и местен обхват на Сметна палата и ОИК.

   Предоставените цени не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Доставчиците на медийни услуги следва в тридневен срок от подписване на съответния договор да публикуват на интернет страницата си информация за него, в т.ч. и за безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен чрез посредник. Информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Съобщение

Във връзка с постъпили въпроси от членове на Общинската избирателна комисия относно ползването на платен или неплатен отпуск Ви уведомяваме следното:

Разпоредбата на чл. 84 от Изборния кодекс не въвежда задължения за членовете на ОИК да ползват неплатен служебен отпуск или полагащия им се платен отпуск за времето, необходимо им за работата в комисията, съобразно определените графици за дежурства и заседания на комисията.

Общинската избирателна комисия следва да обезпечи и осигури работата на комисията, включително и в неработни дни, чрез осигуряване на дежурни членове от състава на комисията. За тази цел следва да се изготвят съответните графици за работата на комисията, съобразени с Решение № 848-МИ от 28 август 2019 г. на ЦИК.

Заседанията на комисията се провеждат и в неработни дни, тъй като сроковете в изборния процес се броят в календарни дни.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че с ПМС 210 от 28 август 2019 г. е приета план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г. в общ размер на 70 700 000 лева.

От тези средства по бюджета на ЦИК за организационно-техническа подготовка на изборите са предвидени 10 000 000 лева, както следва:

 • за възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори – 350 000 лв.;
 • за материално-техническо осигуряване на изборния процес, включително за отпечатване на бюлетините за изборите, за компютърна обработка на данните от гласуването и за издаване на бюлетини с резултатите от изборите – 8 950 000 лв.;
 • за разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване – 600 000 лв.;
 • за обучение на членовете на ОИК и СИК/ПСИК – 100 000 лв.

Съобщение

Във връзка с насрочените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове Централната избирателна комисия информира, че към 30 август 2019 г. са назначени всички 265 общински избирателни комисии, които съгласно Решение № 932-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК встъпват в правомощията си на 4 септември 2019 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от тук
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от тук

Съобщение

На 2 септември 2019 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, Официален вход, Източно крило, откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17,00 ч. на 11 септември 2019 г. и се извършва по реда на Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия публикува списък на общините с кодовете по ЕКАТТЕ.

Списък на общините – изтеглете тук

Съобщение

Централната избирателна комисия с Решение № 631-МИ от 20.08.2019 г. определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид от избиратели, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. – тук
 • Списък в структуриран вид (.xls) - изтеглете тук

 

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява всички заинтересовани, че в профила на купувача са публикувани документи за участие във възлагането на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.”.

Съобщение

Актуални адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на ОИК и СИК:

1. ПП „ГЕРБ“
гр. София, район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17,
тел. 02 /490 13 13, 02/490 09 51
e_mail: [email protected]
Лице за контакт: Цветомир Петров Паунов

2. Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
1000, гр.София,
Район Възраждане,
Ул. „Позитано“ № 20,
П.к. 382, тел.: 02/ 81 07 200,
Факс: 02/ 981 21 85,
E_mail: [email protected]
Лице за контакт: Аглика Стефчева Виденова

3. Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

за НФСБ
гр. София,
ул. Г. С. Раковски № 134, ет. 2 и 3
тел. 0894 545 538
e_mail: [email protected]
Лице за контакт: Костадин Гаров

за АТАКА
гр. София,
пл. „Петко Р. Славейков  № 4А,
тел. 0882 662 287,
e_mail: [email protected]
Лице за контакт: Рени Асенова

за ВМРО
гр. София,
ул. Пиротска № 5, ет. 5,
тел. 0882 249 103,
e_mail: [email protected]
Лице за контакт: Михаил Иванов Петров

4. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София,
бул. ,,Ал. Стамболийски“ № 45А
тел. 02/ 811 4442
факс: 02/ 811 4442
e_mail: [email protected]
Лице за контакт: Мустафа Карадайъ

5. ПП „ВОЛЯ“
гр. Варна, ж.к. Младост
бул. Република, сграда Медицински център „Младост“
тел. 02/421 42 01; 0888 739 008
e_mail: [email protected]
Лице за контакти: Кръстина Таскова

6. Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

за „ ДА БЪЛГАРИЯ“ и КП
гр. София,
бул. „Драган Цанков“ № 12-14, ет. 2, ап. 7,
тел. 0888 62 63 92,
e_mail: [email protected]
Лицe за контакти: Христо Любомиров Иванов

за ДСБ
Гр. София,
бул. „Витоша“ № 18

Съобщение

На 2 август 2019 г. в Централната избирателна комисия се проведе среща с представители на Националната избирателна комисия на Република Корея.

На срещата бяха обсъдени възможностите за партньорство между двете институции, обмяната на професионален опит и добри практики, както и съвместни инициативи за усъвършенстване на организацията на изборните процеси.

На срещата беше обсъдено и предстоящото Общо събрание на Световната асоциация на органите за управление на изборите - A-WEB, което предстои да се проведе в Индия през есента на тази година.

Представителите на Националната избирателна комисия на Република Корея още веднъж благодариха на Централната избирателна комисия за добрата организация на проведеното през месец февруари заседание на Изпълнителното бюро на A-WEB.

среща с представители на Националната избирателна комисия на Република Корея

среща с представители на Националната избирателна комисия на Република Корея

Съобщение

На 23 юли 2019 г. в София Централната избирателна комисия съвместно с Националното сдружение на общините в Република България организира Национален форум – кръгла маса във връзка с анализ на произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и обсъждане на актуални въпроси, свързани с организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Форумът беше открит от председателя на ЦИК г-жа Стефка Стоева и от г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ, и в него взеха участие членове на Централната избирателна комисия и секретари на общини. В рамките на кръглата маса, на която присъстваха над 210 участника, бяха обсъдени следните теми:

 • Установени пропуски и изводи от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.;
 • Промените в Изборния кодекс след последните местни избори през 2015 г. и свързаните с това промени в организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 • Ангажименти и отговорности на общините по организационно-техническата подготовка на предстоящите местни избори.

Национален форум – кръгла маса във връзка с анализ на произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Национален форум – кръгла маса във връзка с анализ на произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Национален форум – кръгла маса във връзка с анализ на произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Съобщение

Съгласно чл. 91 от Конституцията омбудсманът е органът, който се застъпва за правата и свободите на гражданите.

Той не е надзорен или контролен орган на Централната избирателна комисия, на която чл. 46, ал. 1 от Изборния кодекс е възложил като независим държавен орган произвеждането на всички видове избори.

Централната избирателна комисия много добре познава своите правомощия и ги изпълнява, включително и относно спазването на законовите срокове.

Веднага след издаване на указа на президента на републиката за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Централната избирателна комисия започна работа по подготовката на изборите.

С Решение № 560-МИ от 22 юли 2019 г. Централната избирателна комисия прие хронограма, с която определи сроковете за всички действия и решения по организацията на изборите. Разгледани са и първите решения и са изпратени за съгласуване с компетентните държавни органи.

Подготвят се изборните книжа, основните принципни решения и методическите указания, които предстои поетапно да бъдат приемани от заседанието на 25 юли 2019 г. до 20 август 2019 г.

Проведохме на 23 юли 2019 г. и обучение на секретарите на общини, на което присъстваха 210 участника.

Изборите не са еднократен акт, а процес и за подготовката им е необходимо време. Независимо че почти веднага след изборите на 26 май 2019 г. Централната избирателна комисия навлезе в подготовката на следващите избори, държим да наблегнем на факта, че Централната избирателна комисия работи нормално при наличие на необходимия кворум.

Ето защо обидните нападки от страна на омбудсмана освен, че са неверни, но и уронват престижа на Централната избирателна комисия с очевидната цел да се наслагва в обществото негативно отношение към централния изборен орган с оглед предстоящото второ гласуване в Народното събрание на въпроса за машинното гласуване на предстоящите местни избори.

Така, както ние в Централната избирателна комисия се отнасяме сериозно, отговорно и професионално към нашата работа да организираме произвеждането на честни, законосъобразни и демократични избори, така очакваме и всички български органи и институции да бъдат компетентни и да не разпространяват неверни факти и обстоятелства.

Съобщение

Централната избирателна комисия изказва своята специална благодарност на членовете на секционните избирателни комисии за всеотдайната им работа във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Съобщение

Във връзка с постъпили въпроси относно изплащането на възнаграждението на членовете на секционните избирателни комисии в секции с машинно гласуване, в които не е произведено машинно гласуване по технически причини, Ви уведомяваме следното:

Членовете на секционните избирателни комисии в секции с машинно гласуване получават и възнаграждението по т. 2.5. от Решение № 5-ЕП от 25.03.2019 г. на ЦИК независимо, че машинното гласуване не е произведено по технически причини.

Съобщение

Заседанието на Централната избирателна комисия продължава в 20.30 ч. с дневен ред:

 1. Приемане на решение за приемане на окончателните числови данни за всеки отделен случай и актуализиране на базата данни на резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 26 май 2019 г.
 2. Решение за публикуване на числовите данни.
 3. Приемане на решение за обявяване на окончателните резултати от изборите на 26 май 2019 г. и разпределението на мандатите между партиите и коалициите в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Съобщение

В Централната избирателна комисия се събира и обобщава информация от районните избирателни комисии.

След приключване на гласуването във всички секционни избирателни комисии на територията на страната Централната избирателна комисия ще обяви края на изборния ден, но не по-късно от 21.00 часа.

Съобщение

ЦИК ще санкционира всеки нарушил закона в изборния ден

Във връзка с постъпили сигнали за неправомерно публикуване на предварителни резултати от провеждания днес избор за членове на Европейския парламент Централната избирателна комисия извърши проверка на интернет страниците на няколко издания и установи, че данните за резултатите от гласуването, изразяващи се в проценти, се публикуват и актуализират на равни времеви интервали.

Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

ЦИК уважава свободата на словото на българските медии и правото им да публикуват свободно информация, когато това се извършва съобразно закона на Република България.

Календар

Решения

 • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

  относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

 • № 3487-МИ / 18.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • № 3486-МИ / 18.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

 • всички решения