СЪОБЩЕНИЕ

На 28 август (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе редовен брифинг на Централната избирателна комисия.

Брифингът ще се състои в зала „Света София" на пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява гражданите, които при проверка в списъците на лица, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция/независим кандидат за изборите на народни представители на 5 октомври 2014 г. са установили неправомерно ползване на личните им данни, че следва да подават сигналите и жалбите за злоупотреба с личните им данни до Комисия за защита на личните данни, която е компетентният орган да ги разгледа. Подадените в ЦИК сигнали и жалби за злоупотреба с лични данни се препращат на КЗЛД по компетентност.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че съгласно писмо, получено в ЦИК от ГД „ГРАО" на 22 август 2014 г., предварителните избирателни списъци съдържат 6 931 855 избиратели.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че възникналият на 26 август 2014 г. между 10,00 и 18,00 часа технически проблем в:

 • Системата за издаване на ПИК за проверка в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции;
 • Системата за подаване на електронни заявления за гласуване в секции извън страната;
 • Системата за проверка на избирателни права,

е отстранен.

Централната избирателна комисия се извинява за причиненото неудобство.

СЪОБЩЕНИЕ

Въз основа на протоколно решение от 25 август 2014 г. Централната избирателна комисия уведомява избирателите, че в рубриката „За избирателите" на сайта на ЦИК са качени формати на:

 1. Списък в структуриран вид на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат ;
 2. Подписка на граждани с избирателни права, които подкрепят предложението на инициативен комитет за иницииране на национален, местен референдум или в подкрепа на гражданска инициатива,

ведно с указания за попълване.

СЪОБЩЕНИЕ

На 26 август (вторник) от 13.00 часа ще се състои подписване на Споразумение за специализиран мониторинг по време на предизборната кампания за избори за народни представители в Република България между Централната избирателна комисия и Съвета за електронни медии.

Споразумението ще бъде подписано от председателя на ЦИК г-жа Ивилина Алексиева и председателя на СЕМ доц. Георги Лозанов.

Събитието ще се състои в зала № 42 на пл. „Княз Александър І" №1, вход откъм бул. „Дондуков".

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно протоколно решение от 25.08.2014 г. комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на 6 (шест) броя аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г." ще пристъпи към отварянето на офертите на 25.08.2014 г. от 18,00 часа в сградата на ЦИК на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж междинен, зала 76а.

На основание чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.

СЪОБЩЕНИЕ

На свое заседание на 21 август 2014 г. Централната избирателна комисия взе следното решение:

Съгласно т. 19, изр. второ на Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК за разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., за прибиране на избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях не е необходимо допълнително решение на ЦИК.

В случаите, в които в едно помещение се съвместява съхраняването на изборни книжа и други материали от повече от един вид избори, след връщане от ГД „ГРАО" при МРР на избирателните списъци от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България от проверка за двойно гласуване, както и за това дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели, определени със заповед на кмета длъжностни лица следва да разпечатат незабавно помещението за съхранение на книжата, и да поставят избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях в помещението. За отварянето и запечатването на помещението, както и за съставянето на протокол се прилагат съответно разпоредбите на съответния закон и решения на ЦИК съобразно изборите, от които се съхраняват изборни книжа и други материали. За отварянето на помещението, прибирането на книжата и запечатването на помещението не е необходимо изрично разрешение на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

На 21 август (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе редовен брифинг на Централната избирателна комисия.
Брифингът ще се състои в зала „Света София" на пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява районните избирателни комисии, че с Протокол № 32 от 13 август 2014 г. Комисията за защита на личните данни е освободила районните избирателни комисии от задължение за регистрация пред КЗЛД като администратори на лични данни.

Независимо от това обстоятелство РИК са длъжни да спазват изискванията на ЗЗЛД.

Препоръките и предписанията на КЗЛД към участниците в изборния процес, както и препоръките към гражданите относно защитата на личните им данни по повод изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. са публикувани на интернет страницата на комисията https://www.cpdp.bg/.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждането на консултациите за назначаване на съставите на секционните избирателни комисии е необходимо всяка РИК да приеме решение за определяне на броя на членовете на СИК на територията на съответния изборен район.

В случаите, когато представители на партии или коалиции, които имат право на участие, не се явят на консултациите, участниците следва да се съобразят с Решение № 672-НС от 13.08.2014 г. и методиката към решението.

Партиите и коалициите, които не са участвали в консултациите, но имат право на представителство в съставите на СИК, могат да изпратят писмените си предложения до кмета на общината в срок до 4 септември 2014 г., а след този срок - до съответната РИК, но не по-късно от 9 септември 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстояща процедура на договаряне без обявление по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) Централната избирателна комисия уведомява всички заинтересовани лица, които проявяват интерес към изработването на аудио-визуални произведения и изработването, отпечатването и разпространението на печатни материали за разяснителната кампания на ЦИК за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и отговарят на изискванията, определени в приложения № 1 и № 2 към Решение № 666-НС от 11 август 2014 г., изменено и допълнено с Решение № 671-НС от 13 август 2014 г. на ЦИК, да изпратят презентация на своята дейност в срок до 17 август 2014 г. (неделя) включително на електронния адрес на Комисията: [email protected]

СЪОБЩЕНИЕ

На 14 август (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе първият редовен брифинг на Централната избирателна комисия относно взетите решения по организирането на предстоящите избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Брифингът ще се състои в зала „Света София" на пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

За участие в изборите за народни представители партиите и коалициите внасят безлихвен депозит в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, а инициативните комитети 100 (сто) лева по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка, както следва:

IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1070 03

BIC : BNBGBGSD

Депозитите, внасяни в брой на касите в Българска народна банка, се приемат всеки работен ден до 15,45 часа с изключение на 20.08.2014 г. и 25.08.2014 г., когато приемането се удължава до 17,00 часа. За внесения безлихвен депозит в брой се дължи такса съгласно „Тарифа за таксите, които БНБ събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети".

Внасянето на депозити чрез другите банки се извършва в рамките на работното време на съответната банка.

На 20.08.2014 г. и 25.08.2014 г. преводите на депозитите, извършвани от другите банки чрез БИСЕРА, ще се приемат до 14,00 часа, а чрез РИНГС - до 16,00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители за Народно събрание от 9,00 ч. на 12 август 2014 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия или коалиция е 18,00 ч. на 20 август 2014 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция е 18,00 ч. на 30 август 2014 г.

Формата на структурирания електронен вид на списъците за подкрепа на партии или коалиции можете да намерите тук .

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия прие Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. относно провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на РИК.

Консултациите при областните управители за определяне на съставите на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. се провеждат публично.

Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се съобщават от областните администрации публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от 3 дни преди провеждане на консултациите.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции - ПП „ГЕРБ", КП „Коалиция за България", ПП „ДПС", ПП „АТАКА" и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени - коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" и коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК". В консултациите може да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

За участие в консултациите представителите на партиите и коалициите представят копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 г., или решение за регистрацията на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-ро Народно събрание или за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.; пълномощно от лицето/ата, представляващо/щи партията или коалицията, когато в консултациите участва/т упълномощено/и лице/а.

След провеждане на консултациите в срок не по-късно от 11 август 2014 г. (понеделник) областните управители на основание чл. 60, ал. 8, 9 и 10 от Изборния кодекс трябва да направят предложение, съответно да изпратят документите, за съставите на районните избирателни комисии (РИК) в ЦИК.

 

АДРЕСИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:

 

1. ПП „ГЕРБ"

Чрез председателя Бойко Борисов

1414 гр. София

пл. „България" № 1, НДК, Административна сграда, ет. 17

тел. 02/ 490 13 13;

факс: 02/ 490 09 51;

e_mail: [email protected], [email protected]

2. „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"

Чрез представляващия Михаил Миков

гр. София

район Възраждане, ул. „Позитано" № 20, п.к. 382,

тел. 02/ 810 72 00;

факс: 02/ 981 21 85;

Мобилен телефон: 0888 41 51 03

e_mail: [email protected]

3. ПП „ДПС"

Чрез председателя Лютви Местан

1000 гр. София

бул. „Ал. Стамболийски" № 45А

тел. 02/ 811 44 42,

факс: 02/ 811 44 46;

e_mail: [email protected]

4. ПП „АТАКА"

Чрез председателя Волен Сидеров

1000 гр. София

ул. „Врабча" № 1;

Мобилен телефон: 0882 662 287

e_mail: [email protected]

 

5. Коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН"

Чрез представляващите Николай Бареков, Красимир Каракачанов, Румен Йончев, Драгомир Стефанов

гр. София

бул.Черни връх № 25А, ет. 1,

Мобилен телефон: 0882 272 212

e_mail: [email protected]

 

6. Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"

Чрез представляващите Божидар Лукарски, Радан Кънев, Меглена Кунева, Корман Исмаилов, Николай Ненчев, Тодор Танев

гр. София

ул. Г. Бенковски № 7,

тел. 02/843 38 03,

Мобилен телефон: 0887 509 562

e_mail: [email protected]

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно т. 19, изр. второ на Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК за разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., за прибиране на избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях не е необходимо допълнително решение на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 1 юли 2014 г., от 14,00 ч., ще се проведе съвместно заседание на Централната избирателна комисия и Обществения съвет.

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено на 5 юни 2014 г., 16.00 часа.

Календар

Решения

 • № 2539-МИ / 28.09.2023

  относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

 • № 2538-МИ / 28.09.2023

  относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

 • № 2537-МИ / 28.09.2023

  относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

 • всички решения