СЪОБЩЕНИЕ

Гаранцията за участие в обявената публична покана за избор на изпълнител на 3 броя аудиоклипове за разяснителната кампания на Централната избирателна комисия може да бъде внасяна по следната банкова сметка:
IBAN: BG38BNBG96613300157901
BIC: BNBGBGSD
Българска народна банка, Централно управление

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение задълженията по Раздел ХІІІ, т. 13 от Условия и срокове на конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., ще се състои демонстрация на програмния продукт на 8 април 2013 г. от 14,00 часа на територията на ЦИК, София, пл. „Княз Александър I" № 1, мецанин, зала 42.
На демонстрацията присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители, както и желаещи представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

СЪОБЩЕНИЕ

С писмо на Министерството на външните работи от 5 април 2013 г. Централната избирателна комисия е уведомена, че от страна на Федерална република Германия в отговор на поискано съгласие за провеждане на избори и за разкриване на избирателни секции в съответствие със законодателството на ФРГ е дадено съгласие за разкриване на избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства на Република България във Федерална република Германия и извън тях само за тези места, за които законодателството на приемащата държава изрично допуска това - офиси на почетни консулства на Република България в градовете Хамбург, Магдебург, Дармщат и Лемен (ан дер Мозел).
В тази връзка Министерството на външните работи изразява становище, че няма основание да бъдат приемани електронни заявления за други населени места извън посочените: Берлин, Мюнхен, Франкфурт на Майн, Хамбург, Магдебург, Дармщат и Лемен (ан дер Мозел).
Уведомяваме Ви, че ще бъде осигурена техническа възможност на българските граждани с избирателни права, които вече са заявили и са се регистрирали по интернет, втора възможност да подадат ново заявление само за посочените от МВнР градове - Берлин, Мюнхен, Франкфурт на Майн, Хамбург, Магдебург, Дармщат и Лемен (ан дер Мозел).Тази възможност ще бъде само за българските граждани, които са се регистрирали за градове, които са различни от градовете: Берлин, Мюнхен, Франкфурт на Майн, Хамбург, Магдебург, Дармщат и Лемен (ан дер Мозел).

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия пренасрочва за 9 април 2013 г. от 11.00 часа провеждането на жребий за номерата в бюлетината на регистрираните партии и коалиции и жребий за реда на предизборните изяви на партиите и коалициите във формите на предизборната кампания по БНТ и БНР.

Пренасрочването се налага поради постъпващите в ЦИК предложения от партии, напускащи състава на регистрирани вече коалиции, както и на заявления за заличаване на регистрирани партии.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия ще проведе на 5 април 2013 г., от 11,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София" жребий за поредните номера на партиите и коалициите от партии в бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Централната избирателна комисия ще проведе и жребий за реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите от партии в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите на 12 май 2013 г.

На жребиите могат да присъстват представители на партиите и коалициите от партии, регистрираните от тях кандидати, представители на БНТ и БНР и представители на средствата за масово осведомяване.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Решение № 2151-НС от 13 март 2013 г. на ЦИК районните избирателни комисии следва да се регистрират като администратори на лични данни. Комисията за защита на личните данни е публикувала подробни указания за извършване на тази регистрация на своята интернет страница: http://www.cpdp.bg/?p=news_view&aid=508.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили въпроси относно началото и края на гласуването в частичните избори за кметове на кметства на 7 април 2013 г. Централната избирателна комисия изразява следното становище, прието на 30.03.2013 г.:

Съгласно чл. 184, ал. 1, изр. 1 от ИК във връзка с § 117 от ПЗР на ЗИДИК гласуването в частичните избори на 7 април 2013 г. започва в 6,00 ч. и приключва в 19,00 ч.

Негласувалите избиратели, които се намират в 19,00 ч. пред секцията, гласуват по реда на чл. 184, ал. 1, изр. 3 и ал. 2 от Изборния кодекс най-късно до 20,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: провеждане на консултациите при кметовете на общини за назначаване съставите на СИК

С Решение № 2335-НС от 29 март 2013 г. ЦИК определи условията за назначаване съставите на СИК. Съгласно т. 16.3. и т. 16.4. от решението районните избирателни комисии следва да вземат решение за прилагане на Методиката за определяне на състава на СИК (Приложение № 1 към решението) за всеки от многомандатните изборни райони.

Кметовете на общини и участниците в консултациите за назначаване съставите на СИК при провеждане на консултациите следва да съобразят решението на районните избирателни комисии по т. 16.3. и т. 16.4. на Решение № 2335-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК.

Поради това насрочените от кметовете на общини консултации за назначаване съставите на СИК следва да бъдат отложени и консултациите проведени при възможност за съобразяване на посочените решения.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящите консултации за назначаването на СИК Централната избирателна комисия съобщава, че днес ще приеме и публикува решение за назначаването съставите на СИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Електронната форма на заявление за гласуване извън страната е активна на интернет страницата на ЦИК - www.cik.bg, в рубриката „Бързи връзки", „Електронно заявление за гласуване извън страната".

СЪОБЩЕНИЕ

Отварянето на офертите във връзка с обявения от Централната избирателна комисия конкурс за определяне на фирма-преброител ще се осъществи на 26 март 2013 г. от 16,15 ч. в ЦИК, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж междинен.
Отварянето на офертите е публично и ще бъде излъчвано пряко online на интернет страницата на комисията.
Желаещите да присъстват лично журналисти могат до 16,00 ч. да получат достъп за отварянето на офертите в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм бул. „Дондуков".

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Отварянето на офертите във връзка с обявения от Централната избирателна комисия конкурс за определяне на фирма-преброител ще се осъществи на 26 март 2013 г. от 16,15 ч. в ЦИК, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж междинен.
Отварянето на офертите е публично и ще бъде излъчвано пряко online на интернет страницата на комисията.
Желаещите да присъстват лично журналисти могат до 16,00 ч. да получат достъп за отварянето на офертите в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм бул. „Дондуков".

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 2206-НС от 25 март 2013 г. Централната избирателна комисия определи условията и реда на финансиране на предизборната кампания на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Решението на ЦИК е публикувано на сайта на комисията: http://www.cik.bg, както и в електронния бюлетин на БТА.

СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 25 март 2013 г. (понеделник) заседанията на Централната избирателна комисия ще бъдат излъчвани в реално време на интернет страницата на комисията.

От същата дата ще бъде активен и регистър на жалбите в ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с Указ № 26 от 15 февруари 2013 г. и укази № 30 и 31 от 20 февруари 2013 г. насрочи частични избори за кметове на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, кметство Повет, община Кърджали, област Кърджали, и кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, на 12 май 2013 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 20 март 2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 27 март 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 1 април 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 1 април 2013 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Решение № 2183-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК

Решение № 2183-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК относно формата, условията и сроковете за попълване и подаване на електронното заявление по чл. 44, ал. 2 от Изборния кодекс за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. е основание за изработване на електронно заявление за гласуване извън страната. Електронната форма на заявлението не е активирана и е в процес на създаване. Централната избирателна комисия ще съобщи за активирането на услугата.

СЪОБЩЕНИЕ

При регистрацията на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Централната избирателна комисия ще приема издадените от Сметната палата удостоверения по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за представените от тях годишни финансови отчети за 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия с Решение № 2172-НС от 18.03.2013 г. извърши поправка на техническа грешка в чл. 12 от Методиката за определяне на резултатите от гласуването за народни представители, както следва:

„Чл. 12. Пресмята се сумата от подадените действителни гласове от всички секции в страната и извън страната".

Тази промяна означава, че в разпределението на мандатите на национално ниво ще участват партиите и коалициите от партии, получили не по-малко от 4 на сто от сумата от действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии и коалиции от партии в страната, действителните гласове, подадени за партии и коалиции от партии извън страната и действителните гласове, подадени за независимите кандидати за народни представители в страната.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия организира редовни брифинги всяка сряда от 15:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайе зала „Света София".

Първият брифинг във връзка с предстоящите парламентарни избори на 12 май 2013 г. ще се състои на 20 март 2013 г., сряда, от 15,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: провеждане на консултации за състави на РИК и данни за контакти с политически партии и коалиции от партии, които могат да участват в консултациите

Областните управители следва да проведат консултации за съставите на РИК до 22 март 2013 г. включително.

Не по-късно от 2 (два) календарни дни преди датата на консултациите областните управители трябва да изпратят покана до централните ръководства на парламентарно представените политическите партии и коалиции в 41-то Народно събрание, както и до партията, която не е парламентарно представена, но има членове в Европейския парламент.

Поканите се изпращат чрез представляващите партиите или коалициите на следните адреси:

 

1. ПП „ГЕРБ"

Чрез председателя Бойко Борисов

1414 гр. София

пл. „България" № 1, НДК, Административна сграда, ет. 16 и 17;

тел. 02/ 490 13 13;

факс: 02/ 490 09 51;

e_mail: [email protected], [email protected]

 

2. „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"

Чрез представляващия Сергей Станишев

гр. София

район Възраждане, ул. „Позитано" № 20, п.к. 382,

тел. 02/ 810 72 00;

факс: 02/ 981 21 85;

e_mail: [email protected]

 

3. ПП „ДПС"

Чрез председателя Лютви Местан

1000 гр. София

бул. „Ал. Стамболийски" № 45А;

факс: 02/ 811 44 46;

e_mail: [email protected]

 

4. „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"

Чрез представляващите Мартин Димитров и Иван Костов

Eдновременно до:

а) за Мартин Димитров

1000 гр. София

ул. „Велико Търново" № 17, ет. 1, ап. 2;

тел. 02/943 16 10; GSM 0889 224 299;

e_mail: [email protected]

б) за Иван Костов

1000 гр. София

бул. „Витоша" № 18 (вход от ул. „Кърниградска"),

тел. 02/ 400 99 21;

факс: 02/ 400 99 48,

e_mail: [email protected]

 

5. ПП „АТАКА"

Чрез председателя Волен Сидеров

1000 гр. София

ул. „Врабча" №1;

тел. 02/ 980 94 91;

факс: 02/ 980 94 91;

e_mail: [email protected]

 

6. ПП „НДСВ"

Чрез председателя Христина Христова

1000 гр. София

ул. „Врабча" № 23;

тел. 02/ 921 82 08, 02/ 921 81 28;

факс: 02/ 921 81 65;

e_mail: [email protected]

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения