Съобщение

Централната избирателна комисия напомня, че съгласно чл. 187 от Изборния кодекс печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в новите избори за кметове, които ще се произведат на 13 март 2016 г. Тарифите и условията следва да се обявяват на интернет страницата на съответната медия в срок до 1 февруари 2016 г. (понеделник) включително и да се изпратят незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

В срок до 1 февруари 2016 г. (понеделник) включително, съгласно чл. 198, ал. 4 от Изборния кодекс електронните медии (с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове) следва да обявят на интернет страницата си условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си.

Съгласно чл. 180 от Изборния кодекс доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник. Информацията се публикува в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в частични и нови избори за кметове, насрочени за 13 март 2016 г., следва да се регистрират и в съответната общинска избирателна комисия.

В ОИК се регистрират инициативни комитети за издигане на независими кандидати за кметове и местни коалиции, образувани само от регистрирани в ЦИК партии и коалиции.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация в ОИК за участие в нови избори е 18,00 ч. на 1 февруари 2016 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация в ОИК за участие в частични избори е 18,00 ч. на 11 февруари 2016 г.

Регистрацията на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в частичните и новите избори се извършва съгласно раздел ІV от Решение № 2971-МИ от 1 декември 2015 г. и при условията и по реда на Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК и в сроковете, посочени в хронограмата за новите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 13 март 2016 г., приета с Решение № 3001-МИ от 7 януари 2016 г., съответно в хронограмата за частичните избори за кметове, насрочени за 13 март 2016 г., приета с Решение № 3002-МИ от 7 януари 2016 г.

 

Съобщение

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в нови избори за кметове, насрочени за 13 март 2016 г. от 9,00 ч. на 18 януари 2016 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, етаж мецанин.

Информация за кметствата, в които ще се проведат нови избори за кмет на кметство може да намерите тук.

Приемането на документите се извършва всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 18,00 ч. на 27 януари 2016 г.

Регистрацията на партиите и коалициите за участие в новите избори се извършва съгласно раздел ІV от Решение № 2971-МИ от 1 декември 2015 г. и по реда на Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК и в сроковете, посочени в хронограмата за новите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 13 март 2016 г., приета с Решение № 3001-МИ от 7 януари 2016 г.

Партиите и коалициите, регистрирани за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. могат да представят копие на удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6 и чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „г“ от Изборния кодекс или да се позоват на представеното удостоверение при регистрацията за участие в общите избори.

Съобщение

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в частични избори за кметове, насрочени за 13 март 2016 г. от 9,00 ч., на 18 януари 2016 г., в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, етаж мецанин.

Информация за кметствата, в които ще се проведат частични избори за кмет на кметство може да намерите тук.

Приемането на документите се извършва всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 18,00 ч. на 6 февруари 2016 г.

Регистрацията на партиите и коалициите за участие в частичните избори се извършва съгласно т. 9 – 16 от Решение № 2972-МИ от 1 декември 2015 г. и по реда на Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК и в сроковете, посочени в хронограмата за частичните избори за кметове, насрочени за 13 март 2016 г., приета с Решение № 3002-МИ от 7 януари 2016 г.

Партиите и коалициите, регистрирани за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., могат да представят копие на удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3,т. 6 и чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „г“ от Изборния кодекс или да се позоват на представеното удостоверение при регистрацията за участие в общите избори.

Съобщение

В периода 10 - 13 декември 2015 г. председателят на Централната избирателна комисия г-жа Ивилина Алексиева и г-жа Йорданка Ганчева, член на ЦИК, посетиха Република Франция с цел обмен на опит и наблюдение произвеждането на ІІ-ри тур на регионалните избори в страната.

Работното посещение беше организирано от Посолството на Френската република в България в рамките на двустранното сътрудничество между двете държави в областта на управление и укрепване на правовата държава, на тема: „Изборни системи във Франция, териториална организация на изборите, превенция и борба с измамите“.

По време на посещението се проведоха работни срещи с г-н Флавио Бонети –зам.-председател на Бюрото за избори и изследване на политиките към Министерство на вътрешните работи; с г-н Андреас Корб от Националния център на териториалната държавна администрация, отговарящ за европейските и международни дейности; с г-н Оливие Андре, директор по модернизацията и администрацията на префектурата на регион Ил дьо Франс, както и с г-н Жан-Себастиен Ламонтань, директор на кабинета на Префекта.

На срещите бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията на изборния процес, правомощия на институциите и др. В изборния ден представителите на българската делегацията посетиха изборна секция № 61 в Париж, където наблюдаваха откриването на изборния ден, провеждането на гласуването, приключване на изборния ден и преброяване на гласовете. Българската делегация присъства на представянето на резултатите от произведените избори в Министерството на вътрешните работи на Франция.

Съобщение

В Централната избирателна комисия е изпратена информация от Комисията по гражданство на Европейския съюз за стартирала обществена консултация с цел събиране на информация за мнения и опита на гражданите по въпроси, отнасящи се до правата, свързани с гражданството на Европейския съюз и общите ценности на Съюза, включително правото на участие в избори.

Във връзка с обществената консултация е разработен въпросник от Комисията по гражданство на Европейския съюз.

С цел насърчаване на изложената инициатива Ви уведомяваме, че същият е достъпен и може да бъде попълнен онлайн на официалните езици на Европейския съюз до 7 декември 2015 г. на адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUCitizenship 

Съобщение

Във връзка с публикации в медиите относно неизпълнение от страна на Централната избирателна комисия на указания на Административен съд – София-град за представяне на документи, свързани с оспорване на изборните резултати за общински съветници в София, Централната избирателна комисия счита за необходимо да предостави достоверна информация относно обстоятелствата, свързани с поисканата информация и документи, както следва:

Определението на Административен съд – София-град, с което е задължена ЦИК, като неучастваща страна по делото, да представи удостоверение дали за произведените избори за общински съветници има разписки за предаване на протоколи от СИК на ОИК с неудовлетворени контроли, е постъпило в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-08-321 на 17.11.2015 г. В същия ден Централната избирателна комисия е приела протоколно решение и е изпратила писмо изх. № МИ-08-327/17.11.2015 г. в отговор на дадените от Административен съд – София-град указания по адм.д. № 10609/2015 г.

Освен това обръщаме внимание и на обстоятелството, че г-жа Ивилина Алексиева, председател на ЦИК, на посочената дата 17.11.2015 г. е отсъствала от ЦИК по обективни причини, както и на 18.11.2015 г., поради участието й на актосъставител в съдебно заседание по дело в гр. Павликени.

Във връзка с гореизложеното е поискана отмяна на глобата въз основа на протоколно решение на Централната избирателна комисия.

Съобщение

По предложението на ЦИК всички членове на СИК в Столична община, които предават изборните книжа и материали в ОИК, съответно в общинската администрация, да имат право на отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения в деня, следващ предаването (27.10.2015 г.), заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика уточни, че този отпуск е уреден в Кодекса на труда. В тези случаи работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя и да му предостави отпуск съгласно чл. 157, ал. 1, т. 5 от КТ. Възнаграждението за този ден е за сметка на държавния бюджет съгласно Решение № 2839-МИ/НР от 28 октомври 2015 г. на ЦИК.

За удостоверяване на отсъствието от Вашата месторабота във връзка с ангажиментите Ви за произвеждане на изборите на 25 октомври 2015 г. следва да представите пред работодателя копие от удостоверението, с което сте назначен като член на СИК, и копие от протокола за предаване и приемане на изборни книжа и материали от СИК на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК за съхранение в общинската администрация.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че информация относно населените места, в които на 1 ноември 2015 г. ще се произведе втори тур за избор на кмет на община, кмет на район или кмет на кметство, може да намерите тук.

Съобщение

Във връзка с постъпили жалби и сигнали в Централната избирателна комисия относно неотразяване на преференциалния вот, неправилно преброяване на бюлетините, неправилно попълване на секционните протоколи и постъпили искания за повторно преброяване и отчитане на изборните резултати, Ви уведомяваме следното:

След обявяване на изборните резултати от общинските избирателни комисии не е допустимо повторно преброяване на бюлетините от ОИК и от ЦИК.

Решенията на общинските избирателни комисии за определяне на резултатите от изборите подлежат на обжалване пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването на решенията.

Право да обжалват тези решения имат всички кандидати за общински съветници или кметове, партиите, коалициите и лицата, които представляват инициативните комитети, регистрирали кандидати за съответния вид избор. Редът за обжалване на изборните резултати и последиците от обжалването са уредени в раздел ХІ, чл. 459 и сл. на Изборния кодекс.

Съобщение

Заседанието на Централната избирателна комисия, насрочено на 28 октомври 2015 г., от 13,00 часа, се отлага поради приемането в ЦИК на изборните книжа от ОИК – Столична община.

Заседанието на Комисията ще започне след приключване на приемането на книжата.

Съобщение

ДО

ВСИЧКИ ОИК

 

Относно: приключване на изборния ден

 

Съгласно чл. 220 от Изборния кодекс, когато в 19,00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.

Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията, а избирателите - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, и удостоверението си за пребиваване. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 19,00 ч., но не по-късно от 20,00 ч.

 

Съобщение

СИК следва да предоставят на избирателя/гласоподавателя всички бюлетини за гласуване в днешния ден, освен ако някой изрично не откаже гласуване за някой вид избор и национален референдум.

В кабината за гласуване се влиза само един път.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня на печатните и електронните медии, че съгласно чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не могат да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание - глоба или имуществена санкция, в размер от 2000 до 5000 лв., а когато нарушението е извършено повторно глобата или имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв. съгласно разпоредбата на чл. 475 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия напомня на печатните и електронни медии, че при осъществяване на дейността си следва да спазват разпоредбата на чл. 205 от Изборния кодекс.

Съобщение

ОТНОСНО: общия брой на избирателите/гласоподавателите

 

Общ брой на избирателите в изборите за общински съветници и за кметове – 6 363 238.

Общ брой на гласоподавателите в националния референдум – 6 885 893.

Съобщение

ДО

ВСИЧКИ

ОБЩИНСКИ

ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

ДО

ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 2 ОТ ИК

(ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ)

 

 

 При предаването на избирателните списъци от органите по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс на секционните избирателни комисии в деветте квадратчета, оставени за изписване на номера на избирателната секция –номерът на избирателната секция се изписва на ръка при спазване на Решение № 1530-МИ/НР от 20 август 2015 г. като първите две цифри са номерът на областта, така, както е посочен в т. 1 от Решение № 1530-МИ/НР от 20 август 2015 г., следващите две цифри – номерът на общината в съответната област, следващите две цифри – номерът на административния район в градовете с районно деление, а в останалите общини се изписва „00“, последните три цифри са номерът на избирателната секция в общината, а за градовете с районно деление – номерът на избирателната секция в административния район.

Съобщение

до секционните избирателни комисии извън страната

След отваряне на секционната избирателна комисия извън страната и откриване на деня за гласуване в националния референдум на 25 октомври 2015 г. председателят или секретарят на секционната избирателна комисия изпраща съобщение на Централната избирателна комисия по e-mail [email protected]

Съобщение

ОТНОСНО: често задавани въпроси   

 

1. Членовете на СИК и охраната, които работят в секция, различна от постоянния им адрес, и не са вписани в избирателния й списък, могат да гласуват там само ако адресната им регистрация към 24 април 2015 г. е на територията на същата община. Ако се произвеждат и избори за кмет на кметство членовете на СИК и охраната, посочени в изречение първо, гласуват за кмет на кметство само ако адресната им регистрация е в кметството. Ако регистрацията на посочените лица не е на територията на кметството, те гласуват само за общински съветници и кмет на община.

2. По повод гласуване с ПСИК за местните избори:

Когато към 4 октомври 2015 г. не са подадени поне 10 заявления за отделни населени места и не е/са създадена/и подвижна/и избирателна/и секция/и за отделни населени места, а една обща секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за цялата община, включените в избирателния списък избиратели могат да гласуват само за общински съветници и за кмет на община.

Когато при създаването й, в обхвата на секция, обслужвана с подвижна избирателна кутия, е включена територията на едно кметство, от което има подадени повече от 10 заявления, и територии на други населени места от общината, подадените заявления, за всяко едно от които са по-малко от 10, се създава Списък за гласуване за кмет на кметство само за територията на кметството, от което към 4 октомври 2015 г. е имало повече от 10 заявления, като в този списък се дописват имената на подалите заявления до 19 октомври 2015 г. от територията на това кметство. Всички останали избиратели гласуват само за кмет на община и за общински съветници.

В случай че някой избирател възразява срещу посочените по-горе условия, то той може да оттегли подаденото от него заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия и да бъде вписан в избирателния списък по постоянния си адрес от общинската администрация на ръка преди предаване на списъка на СИК.

По писменото заявление на избирателя той се зачертава с хоризонтална черта от списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, като в графа „Забележки“ се посочва причината за заличаването.

По повод гласуването с ПСИК за референдума:

Въпросът е уреден в Решение №2463-МИ/НР от 2 октомври 2015 г. на ЦИК.

3. Дописването в допълнителната страница на избирателния списък се допуска само след проверка дали лицето не фигурира в списъка на заличените лица.

Ако лицето фигурира в списъка на заличените лица, дописване е допустимо само след представяне на удостоверение по чл. 40 от ИК, издадено от кмета на общината/района/кметството. Ако лицето не представи удостоверение по чл. 40 от ИК, не се дописва в избирателния списък и не се допуска да гласува.

В националния референдум лицата, които са се явили в секцията по постоянния си адрес и са включени в Списъка на заличените лица, срещу името на които е вписано „МВнР“, се допускат да гласуват, след като подпишат декларация – Приложение № 16-НР, че не са гласували и няма да гласуват на друго място в националния референдум. От тях не се изисква представяне на удостоверение по чл. 40 от ИК.

4. Образци на бюлетини се поставят на таблото в началото на изборния ден, като на лицевата страна по диагонал се изписва „образец“. Пакетите с бюлетините и с печата се отварят сутринта на 25 октомври 2015 г.

5. На избирателя се подават всички бюлетини, с които има право да гласува в изборите за общински съветници и кметове, ако избирателят е заявил, че ще гласува за общински съветници и за кметове, и бюлетина с плик, ако е заявил, че ще гласува в националния референдум.

6. Ако бъде отбелязана преференция върху заличен кандидат или върху номер, за който няма издигнат кандидат (при по-късите листи) гласът се брои като подаден без преференция и се отбелязва в графата „без“ (без преференция) по т. 10 на лист 2 от протокола на СИК за общински съветници.

7. Кочаните с бюлетини се разделят най-много на 2 или 3 части за по-малките секции или за предоставяне на необходимия брой бюлетини. В приложения № 77-МИ/№ 79-МИ се описва, че кочанът е с по-малко от 100 бюлетини и от кой номер започва и на кой номер завършват бюлетините.

8. В секциите с над 500 избиратели с голяма активност на населението при възможност може да се монтира трета кабина, но така че да се осигури редът в помещението и да се избегне струпване на избиратели вътре в него.

9. При маркиране на печата се създават два протокола за маркирания печат – Приложение № 78-МИ и Приложение № 63-НР – с него се подпечатват бюлетините за общински съветници и за кметове и всички копия на протоколи и от местни избори, и от национален референдум.

10. Тъй като има два списъка – за местни избори и за национален референдум, не е желателно разделянето на всеки един от тях на две и повече части, за да не се объркат и разменят части от тях.

11. Не се допуска тримата членове на СИК, които представят протоколите в ОИК, да извършват корекции в точките на протокола, които касаят изборните резултати (т. 7, 8 и 9).

12. Неподписването на протокола от член на СИК не го прави недействителен. В протокола задължително се вписва, че лицето е отказало да подпише срещу името му. Такъв член на СИК носи административнонаказателна отговорност.

13. В приложения № 77-МИ/№ 79-МИ, т. 4, се описват последователно кочаните, номерът и общия брой на бюлетините поотделно за всеки вид избор, като срещу тях се отбелязва видът избор, за който са – ОС, КО, КР, КК.

Ако не е достатъчно мястото, описанието на кочаните, номерът и броят на бюлетините по видове избори се извършва по видове избори на отделен лист към т. 4. Че е създаден отделен опис се вписва в протокола в т. 4 и този опис става неразделна част от протокола – приложения № 77-МИ/№ 79-МИ.

При попълване на протоколите с изборните резултати се вписва в т. 5 броят на получените бюлетини само за съответния вид избор. В противен случай ще останат неудовлетворени контроли.

14. При попълване на т. 9 – разпределение на гласовете по партии, коалиции и независими кандидати, във всички протоколи, когато няма подадени гласове за съответната листа, задължително се вписва „0“ с цифри и с думи. При попълването на т. 10, лист 2 от протокола – подадените преференции за всеки един от кандидатите, когато няма подадени преференции, се вписва „0“.

15. Удостоверенията от МВР по чл. 263, ал. 1 от ИК и удостоверенията на осъдените и задържаните лица, когато се гласува с такива, се прилагат към избирателния списък за изборите за общински съветници и за кметове, а в списъка за националния референдум се отбелязва номерът на удостоверението и че то е приложено към списъка за изборите за общински съветници и за кметове, когато лицето гласува и в местни избори, и в национален референдум. При произвеждане на ІІ тур, ако личните му документи не са изготвени, избирателят се снабдява с ново удостоверение по чл. 263, ал. 1 от ИК.

16. На СИК в сборните секции, на територията на които гласуват две групи избиратели с адресна регистрация в кметството и с адресна регистрация извън територията на кметството, общинските администрации при предаването на книжата да предоставят на СИК списък с наименованията на населените места и адресите в тях (наименования на улиците), които попадат в територията на кметството с изрично отбелязване, че само лицата, регистрирани на тези адреси, гласуват за кмет на кметство, кмет на община и общински съветници и списък на населените места, които не попадат в кметството, с изрично отбелязване, че избирателите, живеещи (адресно регистрирани) в тях, гласуват само за кмет на община и общински съветници. Тези два списъка се закрепват към избирателния списък за изборите за общински съветници и за кметове.

17. Приложението, посочено в Приложение № 79-МИ е Приложение № 74-МИ.

18. В т. 5 на протокола за национален референдум – Приложение № 69-НР освен сгрешените бюлетини по чл. 267 от ИК се вписват и бюлетините по чл. 228 (показана) и чл. 227 (заснета) от ИК.

19. При наличие на заличен или починал кандидат в листа за кмет на община/район/кметство или за общински съветници, на образеца на бюлетините за кметове, които се поставят на таблото пред изборното помещение, името се зачертава с хоризонтална черта и срещу него се изписва „заличен“/„починал“. Същото отбелязване се извършва върху списъка с имената на кандидатите за общински съветници пред изборното помещение и в кабината за гласуване.

Съобщение

По инициатива на Обществения съвет към Централната избирателна комисия на 20 октомври (вторник) 2015 г. в Централната избирателна комисия се проведе работна среща с институциите, ангажирани с подготовката на предстоящите местни избори и национален референдум. На нея присъстваха заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическа политика г-н Томислав Дончев, заместник-министърът на МВР г-н Филип Гунев, заместник-министърът на МВнР г-н Румен Александров, заместник-министърът на МРРБ г-н Иван Аспарухов, директорът на ГД „ГРАО“ г-н Иван Гетов, както и експерти от министерствата на правосъдието и на финансите, представители на Националното сдружение на общините в България и др.

Бяха обсъдени въпроси относно готовността за произвеждане на местните избори и националния референдум на 25 октомври 2015 г., в частност: окончателните избирателни списъци, тиражът на бюлетините, сигналите в МВР относно изборни нарушения, охраната в изборния ден, организацията за гласуване извън страната, провеждането на машинното гласуването в 50 секции в град София, заявеният интерес към медийните пакети, информационно-разяснителната кампания на ЦИК, както и нивото на информираност на гражданите.

Заместник министър-председателят г-н Томислав Дончев предложи, а всички участници в срещата се ангажираха диалогът между институциите и организациите от неправителствения сектор да продължи и в бъдеще, като след изборите се анализират изборните процеси от различните гледни точки и се изготвят препоръки, включително и законодателни предложения.

Съобщение

 Централната избирателна комисия уведомява, че в раздел „За избирателите“ и раздел „За гласоподавателите“ е публикувано съобщение относно издаване от МВР на удостоверения по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс в случаите, когато личният /зелен/ паспорт или личната карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване.

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения