Съобщение

Във връзка с постъпили сигнали, Централната избирателна комисия уведомява, че е дала указания на секционните избирателни комисии да предоставят на гласоподавателите бюлетина за националния референдум, заедно с плик, като им указват след гласуването да поставят бюлетината в плика.

Съобщение

Обобщена справка за брой избирателни секции в страната  

РИК

Общ брой секции

Секции открити в леч. заведения, спец. инст. и т.н.

ПСИК

1

Благоевград

570

7

5

2

Бургас

738

19

3

3

Варна

637

11

3

4

Велико Търново

420

12

2

5

Видин

261

4

19

6

Враца

318

9

13

7

Габрово

237

8

3

8

Добрич

382

5

2

9

Кърджали

499

0

6

10

Кюстендил

283

5

4

11

Ловеч

262

10

2

12

Монтана

286

4

6

13

Пазарджик

365

10

2

14

Перник

264

8

5

15

Плевен

392

7

10

16

Пловдив-град

478

14

5

17

Пловдивска

532

8

9

18

Разград

202

1

6

19

Русе

337

7

4

20

Силистра

225

7

4

21

Сливен

305

6

1

22

Смолян

269

3

0

23

София-град

589

22

4

24

София-град

488

7

2

25

София-град

492

12

2

26

Софийска

425

8

4

27

Стара Загора

487

8

6

28

Търговище

260

2

1

29

Хасково

467

6

3

30

Шумен

311

5

9

31

Ямбол

236

3

5

 

Общо

12017

238

150

 

Съобщение

Във връзка с множество постъпили сигнали, Централната избирателна комисия уведомява, че секционната избирателна комисия информира избирателя, че се гласува за избори за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум. Избирателите първо се проверяват и в двата списъка за гласуване и им се предоставят и двете бюлетини (с плик за бюлетината за националния референдум) и влизат само веднъж в кабината за гласуване! Когато избирател заяви, че няма да гласува в изборите или референдума той не се проверява в списъка и не му се дава бюлетина за гласуване.

Секционните избирателни комисии при работата си следва стриктно да спазват Методическите указания и решенията на ЦИК като: не откъсват бюлетината от кочана предварително, а непосредствено пред избирателя; сгъват бюлетината по начин, по който не позволява разгъването й и разкриването на вота на избирателя при пускането на бюлетината в кутията за гласуване; не откъсват предварително отрязъка от бюлетината, който се пуска в кутията за отрязъци, а след като избирателя е отбелязал своя вот и е поставен втория печат и преди пускането й в кутията за гласуване.

Съобщение

Гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката е задължително и представлява изпълнение на граждански дълг.

Лицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини в два поредни избори от един и същ вид, в конкретния случай избори за президент и вицепрезидент на републиката, се изключват от избирателния списък за следващите избори за президент и вицепрезидент.

В случай че настъпят горните последици, лицата ще могат да упражнят избирателното си право, но трябва да подадат заявление до общинската администрация по постоянен адрес за вписване в избирателния списък и изключването им от списъка на заличените лица.

Неупражняването на правото на глас в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. не възпрепятства правото да гласувате при евентуален нов избор (балотаж).

Гласуването на 6 ноември 2016 г. за президент и вицепрезидент на републиката или на евентуален нов избор (балотаж) означава гласуване в избори от един вид, а именно избори за президент и вицепрезидент на републиката.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява членовете на секционни избирателни комисии, които са регистрирани като безработни лица и/или имат право на социално подпомагане, че изплащането на възнаграждение за работата им в избирателните комисии за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6 ноември 2016 г., не ги лишава от получаването на парични обезщетения и/или помощи, както и не е необходимо да подават декларации за изменение на декларирани от тях обстоятелства.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че с Решение № 3899-ПВР/НР/МИ от 30 октомври 2016 г. уреди реда за гласуване и условията за образуване на избирателни секции и съставяне на избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, национален референдум и частични местни избори за кметове на 6 ноември 2016 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира кметовете на общини, че с Решение № 3897-ПВР/НР/МИ от 30 октомври 2016 г. уреди отварянето на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, и които са определени от кметовете на общини за съхранение на изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6 ноември 2016 г.            

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Централната избирателна комисия уведомява, че в протокола на СИК (Приложение № 86-х-ПВР от изборните книжа), в контролата под т. 7 текстът „Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7, букви „а“ и „б““ следва да се чете „Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7“. Точка 7 трябва да е равна на сумата от числата по т. 7.1. и т. 7.2.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че с Решение № 3871-ПВР/НР от 28 октомври 2016 г. комисията определи Бишъпс Сортфорд; Борнемут; Колчестър, Университет Есекс; Флийтууд; Хемел Хемпстед; Хъл; Лондон, Хароу; Лондон, Хаунслоу; Лондон, Лейтънстоун; Лондон, Уолтъмстоу; Питърбъро; Портсмут; Рединг; Шефилд; Мейдстоун; Стафорд, за места във Великобритания, където ще бъдат образувани избирателни секции, съгласно Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, обн., бр. 85/28.10.2016 г.).

Съобщение

С Решение № 3871-ПВР/НР от 28 октомври 2016 г. Централната избирателна комисия измени и допълни Решение № 3785-ПВР/НР от 15 октомври 2016 г. на ЦИК, изменено и допълнено с Решение № 3802-ПВР/НР от 19 октомври 2016 г. на ЦИК за определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Предвид горното и на основание § 6 от ЗИД на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 85 от 28.10.2016 г.) във връзка с чл. 102 – 105 от ИК Централната избирателна комисия уведомява, че на 29 октомври 2016 г. от 10,00 ч. в зала № 42, етаж мецанин, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, е насрочила консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции относно предложения за състава на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6 ноември 2016 г., избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок (22 октомври 2016 г.), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 31 октомври 2016 г. (включително) при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че е изработила обучителен материал за секционните избирателни комисии, в който нагледно е показала най-важните действия на СИК в изборния ден. Материала можете да видите тук.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че всички студенти – редовна форма на обучение във висше учебно заведение, които не разполагат с надлежно заверена от учебното заведение за съответния семестър студентска книжка, включително дипломанти, курсанти, докторанти и др., могат да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г. по реда на чл. 241 от Изборния кодекс, след като се явят в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на документ за самоличност, удостоверителен документ (уверение, служебна бележка и др.), издадено от учебното заведение със седалище в съответното населено място, който да послужи пред СИК и от който да е видно, че лицето се обучава редовна форма на обучение в съответното висше учебно заведение за учебната 2016/2017 г.

При гласуването лицата подават декларация – Приложение № 16-ПВР/НР от изборните книжа, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Лицата се дописват в избирателния списък под чертата и се допускат да гласуват, като в удостоверителния документ се отбелязва датата на гласуването, номерът на секцията и се вписва „гласувал“, след което документът се подписва от председателя и секретаря и се подпечатва с печата на СИК. Копие от документа се прилага към избирателния списък, а оригиналът се връща на лицето, за да послужи при произвеждане на евентуален нов (втори) избор

Съобщение

В изпълнение на чл. 102, ал. 8 от Изборния кодекс за публикуване на незаетите места в СИК извън страната по държави и секции публикува на интернет страницата на Централната избирателна комисия на Решение № 3849-ПВР/НР от 24 октомври 2016 г.

Централната избирателна комисия на основание чл. 104 от ИК попълва незаетите места по предложение на ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства, или от министъра на външните работи, или от оправомощен от него зам.-министър, не по-късно от 7 дни преди изборния ден.

 

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., включително и при евентуален втори тур, изпълнителят по възложената обществена поръчка ще осигури в предизборния ден параваните за машините за гласуване, както и непрозрачните кутии за разписките на избирателите от машинния вот.

ЦИК със свое решение ще определи специални правила за провеждането и начина на машинно гласуване, което ще се публикува на интернет страницата на ЦИК, а също така ще бъде раздадено и ще бъде на разположение на съответните СИК, определени за машинно гласуване, наред с другите изборни книжа и материали.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 20 октомври 2016 г. от 10,30 ч. в зала № 42, етаж мецанин, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, ще се проведат консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции относно предложения за състава на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6 ноември 2016 г. в съответствие с изискванията на чл. 102 от Изборния кодекс.

Съобщение

Централната избирателна комисия обръща внимание на изискванията на чл. 179 от Изборния кодекс, съгласно които при провеждане на предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 6 ноември 2016 г. при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания, съответно информационно-разяснителната кампания, доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

Съобщение

Централната избирателна комисия обръща внимание на изискванията на чл. 205 от Изборния кодекс, съгласно които, считано от деня на обнародването в „Държавен вестник“ – 2 август 2016 г. на решението на Народното събрание за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката до изборния ден, при огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение и социологически проучвания по повод предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката същите следва да съдържат и информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването и за източниците на финансирането му. В печатен или друг текстови материал информацията следва да се представя пълно и ясно в обособено поле на видно място и да заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.

Лицата, които провеждат допитване до общественото мнение или социологически проучвания и/или огласяват резултати от тях, не може да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да не представят информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването и за източниците на финансирането му.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че до 16 октомври 2016 г. електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на ОИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда  и тарифите си за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 6 ноември 2016 г.

На 6 ноември 2016 г. са насрочени частични избори за:

- кмет на район „Младост“, Столична община, област София-град;

- кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян;

- кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира всички български граждани с избирателни права, които в деня на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум – 6 ноември 2016 г. се намират извън страната, че имат право да гласуват, независимо дали са подали заявление за гласуване извън страната.

Местата и броят на избирателните секции, които ще бъдат открити извън страната, ще бъдат определени с решение на ЦИК на 15 октомври 2016 г., което ще бъде обявено публично.

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения