СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия публикува приложението към Решение № 183-ЕП от 16 април 2014 г. на ЦИК относно технически изисквания към апаратната и програмна част на електронната система за електронно машинно гласуване поради приключилата процедура за обществена поръчка за определяне на доставчик на машините за електронно машинно гласуване.

Приложението е публикувано в секция „Експериментално машинно гласуване" на сайта на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ВСИЧКИ РАЙОННИ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Поради зачестилите запитвания на граждани, включени в съставите на секционните избирателни комисии, следва да имате предвид следното:

Членовете на секционните избирателни комисии за времето, необходимо за работа в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на СИК са за сметка на държавния бюджет.

Лицата, включени в съставите на секционните избирателни комисии, които са регистрирани в Бюрата по труда и получават обезщетение за безработица, следва да декларират това обстоятелство пред съответното териториално поделение на НОИ, като за целта подават декларация по образец - Приложение № 5 към чл. 3 от КСО, и посочат обстоятелството, че в качеството си на членове на СИК ще получат еднократно възнаграждение съгласно чл. 97, ал. 1 от ИК за изборния и следващия след него ден - 25 и 26 май 2014 г. (неделя и понеделник). Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява за тези дни и се възстановява отново след отпадане на горните обстоятелства.

Съгласно чл. 54д, ал. 3 от КСО лицето е длъжно да декларира пред съответното ТП на НОИ настъпилите промени в обстоятелствата в срок до 7 дни от настъпване на промяната.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява избирателите от кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, че насроченият с Указ № 115 от 8 май 2014 г. на Президента на Републиката избор за кмет на кметство за 29.06.2014 г. е пренасрочен за 12 октомври 2014 г. с Указ № 121 от 19 май 2014 г. на Президента на Републиката.

СЪОБЩЕНИЕ

На 17 май 2014 г. от 11:00 часа ще се проведе брифинг на Обществения съвет за запознаване на обществеността с работата на съвета и взаимодействието му с Централната избирателна комисия.

Брифингът ще се проведе на пл. „Княз Александър I" №1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

СЪОБЩЕНИЕ

Средствата за масово осведомяване, които имат желание да отразяват изборния ден на 25 май 2014 г. в Централната избирателна комисия, могат да се акредитират, като подадат заявление, подписано от представляващия медията, като посочат трите имена и ЕГН на своите представители. Предвид необходимостта от време за създаване на организацията за достъп на акредитираните лица е препоръчително заявленията да се подадат до 21 май (сряда) 2014 г., включително. Заявленията може да се подават и по електронен път на e-mail: [email protected].

СЪОБЩЕНИЕ

Председателят на Централната избирателна комисия в изпълнение на Решение № 350-ЕП, Решение № 351-ЕП и Решение № 361-ЕП от 13 май 2014 г. състави актове за установяване на административно нарушение на:

Волен Николов Сидеров в качеството му на председател и представляващ политическа партия „Атака" за използване в предизборната кампания на агитационен материал, накърняващ добрите нрави;

Николай Тихомиров Бареков за накърняване на добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите и за отправяне на политически внушения във вреда на една или друга партия или кандидат, извършено чрез публикуване на статии във в. „Труд" и в. „24 часа" на 10 май 2014 г.;

„ТВ Седем" ЕАД, ЕИК 175093731, представлявано от Десислава Тошева Тошева - изпълнителен директор, за излъчване в търговска реклама на телевизията на агитационен клип, с който се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия кани представителите на медиите на разяснителна презентация относно гласуването в изборния ден на 15 май (четвъртък) от 15.00 часа. Ще бъдат разяснени и всички възможности за отразяване на изборния процес от страна на средствата за масово осведомяване.

Презентацията ще се състои на пл. „Княз Александър І" №1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня, че не по-късно от 14 май 2014 г.:

 1. На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица;
 2. РИК назначава подвижните СИК при гласуване с подвижни избирателни кутии;
 3. Общинските администрации и кметствата представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изтичане на срока за издаване на удостоверения за гласуване на друго място Централната избирателна комисия напомня на общинските администрации да публикуват в най-кратък срок регистъра на издадените удостоверения на интернет страниците си.

Районните избирателни комисии да се свържат с общинските администрации и да дадат указания за незабавно изпълнение на задължението по чл. 35, ал. 2 от ИК, както и да осъществят контрол по изпълнението.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня, че днес, 10 май 2014 г., изтича срокът за подаване на заявление в общинските/районните администрации за издаване на удостоверение за гласуване на друго място. Издава се само на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, членовете на Централната избирателна комисия, членовете на районните избирателни комисии, наблюдателите.

Предвид процедурата по регистриране на наблюдатели в Централната избирателна комисия и издаването на удостоверения, с които да се легитимират упълномощените като наблюдатели лица пред съответните общински/районни администрации за издаване на удостоверения за гласуване на друго място, лицата, чиито удостоверения се намират в ЦИК, могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място. В тези случаи общинската/районната администрация извършва служебна справка в ЦИК на тел. 02/939-37-13.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 10 май 2014 г. изтича срокът за:

 

1. Издаване на удостоверение за гласуване на друго място - издава се само на кандидатите за членове на ЕП от Република България, членовете на Централната избирателна комисия, членовете на районните избирателни комисии, наблюдателите. Удостоверението се издава след подаване на заявление по образец до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник. Удостоверението се получава лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

 

2. Подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес - всеки избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящия си адрес. За целта той трябва да подаде заявление до общинската администрация по настоящ адрес. Заявлението може да бъде подадено по един от следните начини:

a. По електронен път - чрез сайта на ГД ГРАО в секция "Личен Достъп". За да се възползват от тази услуга, гражданите трябва да притежават универсален електронен подпис.

b. Писмено - чрез заявление по образец за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. Заявлението се подава до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник, по настоящия адрес на лицето.

Лицата подали заявление за гласуване по настоящ адрес се включват в избирателния списък по техния настоящ адрес, заличават се от избирателния списък по постоянния им адрес и могат да гласуват само в секцията по настоящ адрес.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 7 май 2014 г. от 10,30 ч. в зала № 42, етаж мецанин, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, е насрочила консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партии и коалиции, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени, относно предложения за състава на секционните избирателни комисии извън страната в съответствие с изискванията на чл. 102 от Изборния кодекс.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на частичните избори за кмет на кметство Червена вода, община Русе, и кметство Помен, община Две могили, област Русе, Централната избирателна комисия уведомява за следното:

1. До утвърждаване на нови образци на изборни книжа се използват образците на изборни книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., Решение № 1621-МИ от 13 февруари 2012 г., Решение № 1679-МИ от 5 март 2012 г. и Решение № 2699-МИ от 6 юни 2013 г.

2. Условията за образуване на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет са уредени в чл. 151, ал. 1 и ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс.

3. Условията за регистрация на независими кандидати за кмет са уредени в чл. 416 и 417 от Изборния кодекс.

4. На основание чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс хартиените бюлетини се отпечатват от печатницата на Българската народна банка при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994., изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.).

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 8 май 2014 г. (не по-късно от 30 дни преди изборния ден) изтича срокът, в който гражданин на държава - членка на Европейския съюз, имащ избирателно право, желае да бъде вписан в избирателния списък за частичните избори за кмет на кметство Червена вода, община Русе, област Русе, и кметство Помен, община Две могили, област Русе, насрочени на 8 юни 2014 г., и не е бил вписан в избирателните списъци - част ІІ, в изборите на 23 октомври 2011 г., може да подаде декларация по образец в общинската администрация по адреса си на пребиваване.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 4 май 2014 г. изтича срокът, в който гражданите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подадат заявление по образец (Приложение № 19 от изборните книжа ) до кмета на общината по постоянен или по настоящ адрес. Заявлението може да бъде подадено лично, по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 3 май 2014 г. изтича срокът за подаване на заявление от партиите и коалициите в ЦИК за участие в частичните избори за кмет на кметство Червена вода, община Русе, област Русе, и кметство Помен, община Две могили, област Русе, на 8 юни 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява гражданите, подали сигнали и жалби за неправомерно използване на личните им данни, че до 24 април 2014 г. ЦИК препрати по компетентност на Комисията за защита на личните данни 357 броя и на Прокуратурата на Република България 20 броя жалби и сиганли.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с подписаното Споразумение за специализиран мониторинг по време на предизборната кампания за членове на Европейския парламент в Република България (25.04 - 25.05) между Централната избирателна комисия и Съвета за електронни медии, Ви съобщаваме, че ще се осъществява и общ мониторинг върху създаваните и разпространяваните програми на доставчици на медийни услуги в страната за отразяването на кампанията.

Включените в Споразумението програми са приоритет на специализирания мониторинг, който ще се основава на експертни изводи. Избраните програми са според степента им на влияние върху общественото мнение в условия на предизборна обстановка, насочеността им към аудиторията с оглед програмния им профил и териториалното им покритие.

Календар

Решения

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • № 1183-МИ / 23.06.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

 • № 1182-МИ / 21.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

 • всички решения