Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява студентите с електронна студентска книжка, че могат да гласуват в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на уверение от висшето училище, подписано от ръководител, което удостоверява редовното им обучение за съответния семестър на настоящата учебна година.

Съобщение

Във връзка с множество запитвания за назначаване на секционни избирателни комисии извън страната Централната избирателна комисия представя на Вашето внимание следната информация:

Като правоприлагащ орган, Централната избирателна комисия изпълнява нормите на чл.101 и следващите от Изборния кодекс при назначаване на секционните избирателни комисии извън страната.

На 14 март 2023 г. в ЦИК се проведоха консултации за назначаване съставите на СИК извън страната, в които участваха представители на парламентарно представените в 48 Народно събрание партии и коалиции и на Министерството на външните работи. Проведените консултации за назначаване на секционни избирателни комисии извън страната приключиха при съгласие между участниците.

С Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. въз основа на направените предложения от участниците в консултациите Централната избирателна комисия назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната и обяви незаетите в тях места.

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, определящи процедурата за попълване на обявените незаети места за членове на секционните избирателни комисии, Централната избирателна комисия назначава лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи, или оправомощен от него заместник-министър. Тези предложения може да се основават на предложения от организации на български граждани в съответната страна. Предложенията от организациите на българските граждани се публикуват незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства.

След попълване по горепосочения ред на незаетите места в СИК извън страната, Централната избирателна комисия извършва промени в съставите единствено по предложения на министерство на външните работи и/или партиите и коалициите за предложените от тях членове.

Централната избирателна комисия високо цени усилията и труда, които полагат българските граждани за организацията и произвеждането на изборите извън страната.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че Министерството на външните работи на Република България публикува на интернет страницата си адресите на избирателните секции извън страната, както и избирателните списъци за гласуване извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Информацията е достъпна на адрес: https://www.mfa.bg/bg/izbori-2023

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че за всички места в Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. на ЦИК, обозначени с „*“, е получено съгласие от приемащата страна за образуване на избирателни секции извън дипломатическите и консулски представителства на Република България.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че ще приеме отделно решение за реда за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори с цел прибиране и съхранение на изборни книжа и материали от изборите за народни представители, които ще се произведат на 2 април 2023 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че на 17 март 2023 г., от 10.30 часа, „Информационно обслужване“ АД ще представи програмата за компютърната обработка на данните от гласуването на 2 април 2023 г. Демонстрацията ще се състои в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, Източно крило, зала № 1.

На демонстрацията могат да присъстват по един упълномощен представител на регистрираните за участие в изборите партии и коалиции, на организациите, регистрирани за наблюдение на изборите и на медиите.

Присъствие на публичното представяне на програмата за компютърна обработка може да се заявява до 17.00 ч. на 16 март 2023 г. на електронната поща на Централната избирателна комисия.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 14 март 2023 г., вторник, от 10.00 ч., в зала № 1, източно крило, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1 в Централната избирателна комисия са насрочени консултации с представителите на парламентарно представените в 48-ото Народно събрание партии и коалиции относно предложения за състава на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в съответствие с изискванията на чл. 102 от Изборния кодекс.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че по силата на чл. 32 във връзка с чл. 31 и чл. 17 от Изборния кодекс Комисията обработва лични данни в изпълнение на законово задължение.

В заявлението за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 243 от Изборния кодекс) избирателят вписва на български език имената си по лична карта, паспорт или военна карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува, и настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3 ИК.

При публикуването на списъците по чл. 32 ИК Централната избирателна комисия публикува имената по лична карта, паспорт или военна карта на избирателя, като правното основание на това обработване кореспондира с нормата на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 – за целите на изпълнение на вменено на администратора законово задължение.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че в раздел “ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 април 2023 г.”, в подраздел „За избирателите“, гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 2 април 2023 г.

За да се извърши проверката, следва да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка.

Лицата, които установят, че имената им фигурират в подписка, която не са подписали, следва да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява избирателите, че ГД „ГРАО“ е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йетел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Безплатен за цялата страна телефон  0800 1 4726 ("0800 1 GRAO").

Избирателите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различен от населеното място на постоянния им адрес чрез страницата https://regna.grao.bg/

Избирателите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес до 18.03.2023 г. включително, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че съгласно Решение № 1687-НС от 20.02.2023 г., на 1 март 2023 г., от 10.30 часа ще се проведе жребий за определяне номерата в бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Жребият ще се проведе в сградата на ЦИК, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

С Решение № 1688-НС от 20.02.2023 г. Централната избирателна комисия реши, че същия ден ще бъде изтеглен един жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Съобщение

По повод постъпващи въпроси на граждани Централната избирателна комисия информира, че на интернет страницата й в секция „Избори за Народно събрание 2 април 2023“, рубрика „Въпроси и отговори“, избирателите могат да намират отговори на всички въпроси, свързани с предстоящите избори.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че от 17.00 ч. българско време на 17.02.2023 г. може да се подава електронно заявление за гласуване извън страната по чл. 16, ал. 1 от Изборния кодекс на интернет страницата на ЦИК.

Срокът за подаване на заявленията изтича на 07.03.2023 г. в 24.00 ч. българско време.

Съобщение

Актуални адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.:

Коалиция „ГЕРБ – СДС“
гр. София,
район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17,
тел. 02/ 490 13 13,
02/ 490 09 51
e-mail: [email protected]
Лице за контакт:
Цветомир Петров Паунов
Представляващ:
Бойко Методиев Борисов

 

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
гр. София,
бул. „Александър Стамболийски“ № 84,
ет. 2, офис 2,
тел. 0883 472 898,
e-mail: [email protected]  
Лице за контакт:
Никола Георгиев Минчев
Представляващи:
Кирил Петков Петков
Асен Васков Василев

 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София,
бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А,
тел. 02/ 811 44 42,
факс: 02/ 811 44 42
e-mail: [email protected]  
Лице за контакти:
Мустафа Сали Карадайъ
Представляващ:
Мустафа Сали Карадайъ

 

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
гр. София,
бул. „Христо Ботев“ № 111,
тел. 0887 731 474,
0878 655 672,
e-mail: [email protected]
Лица за контакт:
Мария Николаева Стефанова
Петър Николаев Петров
Представляващ:
Костадин Тодоров Костадинов

 

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
гр. София,
район Възраждане,
ул. Позитано № 20,
п.к. 382,
тел. 02/ 810 72 00,
0886 83 97 22,
факс: 02/ 981 21 85
e-mail: [email protected]  
Лице за контакт:
Аглика Стефчева Виденова
Представляващ:
Корнелия Петрова Нинова

 

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
гр. София,
бул. Драган Цанков № 12 – 14,
ет 2, ап. 7,
тел. 0888 626 392,
e-mail: [email protected]  
Лице за контакт:
Христо Любомиров Иванов
Представляващи:
Христо Любомиров Иванов
Атанас Петров Атанасов

 

Коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“
гр. София,
кв. „Манастирски ливади“,
бул. „България“ № 118,
Бизнес център „Абакус“, ет. 6,
тел. 0898 776 595, 0894 311 022,
e-mail: [email protected] 
Лице за контакт:
Даниела Станимирова Дашева
Представляващ:
Стефан Динчев Янев

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че от 20.02.2023 г. започва приемането на документи за регистрация на български неправителствени организации, които желаят да участват с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Документите ще се приемат всеки ден от 9.30 ч. до 17.00 ч. в сградата на ЦИК с адрес: пл. „Княз Александър І“ № 1, вход откъм бул. „Дондуков“.

Съобщение

За участие в изборите за народни представители партиите и коалициите внасят безлихвен депозит в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лева по следната банкова сметка в Българската народна банка:

БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

BG85BNBG96613300107003

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с регистрацията на партиите, коалициите и независимите кандидати за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. прие следните решения:

Съобщение

На 8 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени на 2 април 2023 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,30 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17,00 часа на 15 февруари 2023 г. и се извършва по реда на Решение № 1595-НС от 6 февруари 2023 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 20 февруари 2023 гизтича крайният срок, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да обявят на интернет страницата си и да изпратят на Сметната палата и на ЦИК предоставяните едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за изборите, насрочени на 2 април 2023 г.

В срок до 20 февруари 2023 г. електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) следва да обявяват на интернет страницата си предоставяните едни и същи условия и ред за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за изборите, насрочени на 2 април 2023 г.

В срок до 3 март 2023 г. електронните медии с национален обхват следва да изпратят на Сметната палата и на ЦИК, а електронните медии с регионален обхват на Сметната палата и РИК – данните за условията и цените, при които предоставят своите услуги.

Предоставените цени не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Доставчиците на медийни услуги следва в тридневен срок от подписване на съответния договор да публикуват на интернет страницата си информация за него, в т.ч. и за безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен чрез посредникИнформацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Съобщение

Днес, 2 февруари 2023 г., Централната избирателна комисия прие Решение № 1587-НС за определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Разпределението на броя на мандатите в многомандатните изборни райони е извършено съгласно разпоредбите в Изборния кодекс по данни от последното преброяване на населението през 2021 г., предоставени от Националния статистически институт, като е спазено изискването броят на мандатите в многомандатен изборен район да е не по-малък от 4.

С решението можете да се запознаете на интернет страницата на Централната избирателна комисия – www.cik.bg/bg/decisions/1587/2023-02-02 

Календар

Решения

 • № 1830-НС / 27.03.2023

  относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

 • № 1829-НС / 27.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1828-НС / 27.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения