Съобщение

ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

На 17 септември /четвъртък/ 2015 г. в 10.00 часа ще бъде подписано споразумение между Централната избирателна комисия и Съвета за електронни медии. Споразумението определя принципите и параметрите на специализирания мониторинг, който СЕМ ще осъществи върху дейността на доставчиците на медийни услуги по време на предизборната кампания за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и кампанията за произвеждане на национален референдум. Споразумението ще бъде подписано от председателя на ЦИК г-жа Ивилина Алексиева и председателя на СЕМ доц. Георги Лозанов.

Подписването ще се състои в зала № 42 на ЦИК, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" №1, вход откъм Дондуков, етаж „Мецанин".

Съобщение

На 15 септември /вторник/ 2015 г. в 16.10 часа ще се състои публично отваряне на офертите, подадени за участие в конкурса за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетини с резултатите от изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Отварянето на офертите ще се състои в зала № 76А на ЦИК, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" №1, вход откъм Дондуков, етаж „Мецанин".

Съобщение

СПЕШНО ДО ОИК! 

Съгласно т. 4 на Решение № 1962-МИ от 7.09.2015 г. на ЦИК следваше до 13 септември 2015 г. всички общински избирателни комисии да изпратят в ЦИК свое решение за определяне на номерата на изборните райони в общината (многомандатен изборен район за общински съветници и едномандатни изборни райони за кмет на община, кметове на райони и кметове на кметства).

Напомняме, че номерът на многомандатния изборен район за общински съветници и номерът на едномандатния изборен район за кмет на община е един и същ и е четирицифрен - първите четири цифри от номера на избирателните секции в общината.

Номерът на едномандатния изборен район за кмет на кметство е деветцифрен и съдържа четири цифри с номера на областта  и общината (същите като за кмет на общината) и пет цифри с номера на населеното място по ЕКАТТЕ.

Моля спешно да се изпратят по електронната поща взетите от ОИК решения във връзка с решение № 1962-МИ от 7 септември 2015г. и решение № 2080-МИ от 10 септември 2015г. на ЦИК.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че до 14 септември (понеделник), включително, е крайният срок за регистрация на:

- партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в общинските избирателни комисии за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.;

- инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

 

Съобщение

Във връзка с предстояща процедура на договаряне без обявление по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) Централната избирателна комисия уведомява всички заинтересовани лица, които проявяват интерес към изработването на аудио-визуални произведения и изработването, отпечатването и разпространението на печатни материали за разяснителната кампания на ЦИК за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и отговарят на изискванията, определени в приложения № 1 и № 2 към Решение № 2066-МИ от 10 септември 2015 г., поправено с Решение № 2107-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК, да изпратят презентация на своята дейност в срок до 17,00 ч. на 17 септември 2015 г. (четвъртък) включително на електронния адрес на ЦИК: [email protected]

 

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Централната избирателна комисия на 12 септември 2015 г. е насрочено за 11:00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО
НА ВСИЧКИ ОИК

Централната избирателна комисия уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК от ОИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. общинските избирателни комисии подават данни на Сметната палата за регистрираните от ОИК партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

На интернет страницата на Сметната палата в раздел „Контрол - избори", подраздел „Подаване на информация за Единния регистър по Изборния кодекс", е публикувана информация на вниманието на ОИК и е достъпен образец на справка за регистрираните участници за изборите, съдържащ:

- Информация за регистрираните политически партии и коалиции (регистрирани от ЦИК/РИК/ОИК);

- Информация за регистрираните местни коалиции;

- Информация за регистрираните инициативни комитети.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили въпроси Централната избирателна комисия указва на общинските избирателни комисии, че при регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост от кандидатите. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че въпроси, свързани с отпуска на кмет, който е кандидат за общински съветник и/или за кмет, както и заместването му, съответно определянето на вр.и.д. кмет, са уредени с Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

На 10 септември (четвъртък) 2015 г. от 14,00 ч. ще се проведе редовен брифинг на Централната избирателна комисия, който ще се състои в зала „Света София" на пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ВСИЧКИ
ОБЩИНСКИ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Във връзка с многобройните запитвания, постъпили в Централната избирателна комисия, относно ползването на отпуски от членовете на общинските избирателни комисии Ви уведомяваме следното:

Съгласно чл. 84 от ИК членовете на общинските избирателни комисии се освобождават от служебните си или трудови задължения за времето, необходимо за участието им в комисията. За това време те ползват по свой избор неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов или служебен стаж, или по тяхно искане полагащия им се платен годишен отпуск.

Във връзка с поставените въпроси относно изискванията към членовете на ОИК и несъвместимостите със заемане на длъжност в ОИК са уредени в чл. 80 и чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 81 от ИК.

Служителите в общинската администрация не са на изборна длъжност в орган на държавна и местна власт по смисъла на чл. 66, ал. 1, т. 2 от ИК и не попадат в обсега на чл. 66, ал. 1 от ИК, поради което не са в несъвместимост.

Общинските предприятия не са държавна или общинска администрация. Заеманите в тях длъжности не са държавна служба по смисъла на чл. 66, ал. 1 от ИК във връзка с чл. 2, ал. 1 от Закона за държавния служител. Директорът на общинско предприятие не заема държавна служба.

Директорите на училища и учителите не изпълняват функции на държавната власт, поради което същите не са адресати на задължението да излязат в отпуск като членове на общинска избирателна комисия.

Разпоредбата на чл. 84 от ИК урежда ползването на отпуск от членовете на ОИК единствено и само за времето, необходимо за участието им в комисията. Въпросът дали това време предполага ползване на отпуск, е въпрос на решение, което се взема от членовете на ОИК и техните работодатели, респективно органа по назначаване.

В този смисъл не съществува задължение на членовете на ОИК да излязат в отпуск за времето, необходимо за участието им в комисията, ако това не съставлява пречка за изпълнение на трудовите или служебните им задължения и при условие, че ще изпълняват надлежно функциите си като членове на ОИК.

СЪОБЩЕНИЕ

При подписване на решение (споразумение) за създаване на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., когато участваща партия или коалиция е регистрирана в ЦИК се представлява от надлежно упълномощен представител, върху решението (споразумението) се полага печат на партията или коалицията, ако нейният упълномощен представител или местната й структура разполагат с такъв.

В случаите, в които заявлението на партия или коалиция за регистрация в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. се подписва и подава от упълномощен представител, върху него се полага печат на партията или коалицията, ако упълномощеният й представител или местната й структура разполагат с такъв.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: водене на регистрите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети (приложения №№ 48-МИ, 49-МИ и 56-МИ) и приемане от ОИК на решения за регистрация

Общинските избирателни комисии водят 4 вида регистри - регистър на партиите, на коалициите, на местните коалиции и на инициативните комитети.

В т. 1 на регистъра - № по ред, дата, час на постъпване, се вписва поредният номер на заявлението за регистрация, дата и час.

В т. 4 - вид избор, се вписва вида избор, за който се иска регистрация (общински съветници, кмет на община, кмет на район или кмет на кметство) и наименованието на общината/района/кметството.

За избор на общински съветници и за кмет на община се подават отделни заявления, завеждат се с отделен номер в т. 1 на регистъра, а в т. 4 се вписва вида избор и наименованието на общината.

За участие в изборите за кметове на райони се подава едно заявление и в него се посочват поименно районите, за които се заявява регистрация. За участие в изборите за кметове на кметства се подава едно заявление и в него се посочват поименно кметствата, за които се заявява регистрация. В т. 1 се вписва поредния номер, дата и час, а в т. 4 се вписва вида избор и наименованията на районите/кметствата. В случай, че за участие в изборите за кметове на райони или кметове на кметства са подадени отделни заявления, всяко от тях се завежда в регистъра с отделен номер и в т. 4 се вписва вида избор и наименованието на района/кметството.

ОИК приема отделни решения за всеки вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район или кмет на кметство) заявен от партия, коалиция или местна коалиция. Когато се иска регистрация за избор на кмет на район/кметство и в заявлението са посочени повече от един район/кметство ОИК приема едно решение за регистрация, в което се вписват наименованията на районите, съответно кметствата, за които е заявена регистрация.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на интернет страницата на ЦИК в раздел „За избирателите" е публикуван образец на списъка в структуриран вид на заявените от българските неправителствени организации наблюдатели, съгласно т. 3.1.3, изречение второ от Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. на ЦИК.

Образец на списък в структуриран вид на заявените от българските неправителствени организации наблюдатели, съгласно т. 3.1.3, изречение второ от Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. на ЦИК

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че общинските избирателни комисии следва да приемат постъпилите документи за регистрация в ОИК на регистрирани в ЦИК партии и коалиции, както и на местни коалиции и инициативни комитети.

СЪОБЩЕНИЕ

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.

За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети".

След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing" и „Enable Content", ако се изисква това, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „add"(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН" се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close" (затвори) и се записва файла чрез „save as" (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CSV (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ". Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата може да изтеглите от тук.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ВСИЧКИ
ОБЩИНСКИ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

Централната избирателна комисия с Решение № 1546-МИ/НР от 27 август 2015 г. определи възнагражденията на членовете на ОИК и СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Общинската избирателна комисия с решение определя поименно експертите и техническите сътрудници - специалисти към ОИК, както и техните функции и срок на изпълнение. Решението се изпраща на кмета на съответната община за сключване на договор.

Средствата за възнаграждения са по план-сметката, приета с ПМС № 230 от 27 август 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Централната избирателна комисия уведомява общинските избирателни комисии, че от клоновете на „Информационно обслужване" АД в съответните областни центрове ще се свържат с ОИК за уточняване механизма на публикуване на документи и информация на интернет страницата на ОИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено за 15.00 часа на 5 септември 2015 г.

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения