Съобщение

Централната избирателна комисия започва да приема документи за допускане/ регистрация на партии и коалиции за участие в частичните избори за кметове, насрочени за 6 ноември 2016 г. от 9,00 ч., на 19 септември 2016 г., в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, етаж мецанин.

Информация за общините и кметствата, в които ще се проведат частични избори на 6 ноември 2016 г. може да намерите тук.

Приемането на документите се извършва всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за допускане/регистрация за участие в частичните избори е 17,00 ч. на 1 октомври 2016 г.

Допускането/регистрацията на партиите и коалициите за участие в частичните избори за кметове, насрочени за 6 ноември 2016 г. се извършва съгласно решение № 3340-МИ от 4 август 2016 г. на ЦИК.

Съобщение

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид от подкрепящи регистрацията на партия/коалиция/инициативен комитет за участие в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

За въвеждането на данните от списъците по приложение №40-НР от изборните книжа за националния референдум се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция/инициативен комитет за участие  в разяснителната кампания в националния референдум на 6 ноември 2016 г.“ . След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing“ и „Enable Content“,  след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред“. Появява се таблица „въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, след което се натиска бутона „add“ (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close“ (затвори) и се записва файла чрез „save as“ (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка(USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на партията/коалицията/инициативния комитет за регистрация (например: „Списък на подкрепящите регистрацията на партия/коалиция/инициативен комитет „ХХХХХХ“ за участие  в разяснителната кампания в националния референдум на 6 ноември 2016 г.“). Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата можете да изтеглите тук.

Съобщение

На вниманието на партиите и коалициите, които ще се регистрират в Централната избирателна комисия за участие в:

 • изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016 г.;
 • информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 06.11.2016 г.;
 • частичните местни избори на 06.11.2016 г.

ЦИК уведомява, че партиите и коалициите, които ще се регистрират за участие в горепосочените избори и националния референдум на 06.11.2016 г., могат да представят в ЦИК едно оригинално удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от ЗПП за внесени финансови отчети на партията при подаване на документите за първата по ред регистрация в ЦИК (чл. 133, ал. 3, т. 6 и чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „г“ от Изборния кодекс).

При представяне на документи за следващите по ред регистрации партиите и коалициите могат да представят заверено от представляващия/ите партията/коалицията или от упълномощено/и лице/а копия на удостоверението от Сметната палата.

Съобщение

На 12 септември 2016 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, Официален вход, Източно крило, откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17,00 часа на 21.09.2016 г. и се извършва по реда на Решение №3439-ПВР от 1 септември 2016 г.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на инициативните комитети е до 17,00 часа на 26.09.2016 г. и се извършва по реда на Решение №3440-ПВР от 1 септември 2016 г.

Съобщение

На 12 септември 2016 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, Официален вход, Източно крило, откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК до 17,00 часа на 26.09.2016 г. и се извършва по реда на Решение №3452-НР от 8 септември 2016 г.

Съобщение

За участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България партиите и коалициите внасят безлихвен депозит в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, а инициативните комитети 100 (сто) лева по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка, както следва:

IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1070 03
BIC: BNBGBGSD

Депозитите, внасяни в брой в Касовия център на Българска народна банка, намиращ се на адрес ул. “Михаил Тенев“ № 10 (зад търговския център на бул. “Цариградско шосе“), се приемат всеки работен ден до 15,45 часа с изключение на 21.09.2016 г. и 26.09.2016 г., когато приемането се удължава до 17 часа. За внесения безлихвен депозит в брой се дължи такса съгласно „Тарифа за таксите, които БНБ събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети“.

Внасянето на депозити чрез другите банки се извършва в рамките на работното време на съответната  банка.

Съобщение

Всеки избирател/гласоподавател може да положи подпис в два списъка, както следва:

 • в един списък в подкрепа на регистрация в ЦИК на независим кандидат, партия или коалиция за участието им в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.;
 • в един списък в подкрепа на регистрация в ЦИК на инициативен комитет, партия или коалиция за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум.

Съобщение

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид

от подкрепящи регистрацията на партия, коалиция, инициативен комитет за участие в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката

За въвеждането на данните от списъците по Приложение № 48-ПВР и Приложение № 68-ПВР от изборните книжа за президент и вицепрезидент на републиката се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на партия, коалиция, инициативен комитет“. След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните Enable Editingи Enable Content“ (ако се изисква), след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутонът „Въвеждане на ред“. Появява се таблица „въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка, като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, след което се натиска бутонът „add(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъкът се натиска бутон close (затвори) и файлът се записва чрез save as(запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на партията, коалицията, инициативния комитет за регистрация (например: „Списък на подкрепящите регистрацията на партия „ХХХХХХ“ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката“). Тези два файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата можете да изтеглите тук.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че за произвеждане на новите избори за общински съветници и за кмет на кметство на 2 октомври 2016 г., насрочени с укази на президента на републиката, обнародван преди 26 май 2016 г., избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 20 дни преди изборния ден – 11 септември 2016 г.

Това се отнася за новите избори за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, и за общински съветници в община Ружинци, област Видин, и община Балчик, област Добрич.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е подготвила становище относно необходимостта от регистрация в КЗЛД на избирателните комисии, които предстои да бъдат назначени, партиите, коалициите, инициативните комитети и организациите, които се регистрират за участие в изборите с наблюдатели и/или информационно-разяснителната кампания за произвеждане на национален референдум. Материалите са публикувани на интернет страницата на КЗЛД и с тях може да се запознаете на следния адрес

https://www.cpdp.bg/index.php?p=element_view&aid=1911

Съобщение

Във връзка с произвеждане на новите и частични избори за кмет на община и за кметове на кметства, насрочени на 2 октомври 2016 г., с укази на президента на републиката, обнародвани след 26 май 2016 г., а именно:

 • кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца;
 • кметство Добруша, община Криводол, област Враца;
 • кметство Петлино, община Кърджали, област Кърджали;
 • кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали;
 • кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище;
 • кметство Станево, община Лом, област Монтана;
 • кметство Капитановци, община Видин, област Видин;
 • община Главиница, област Силистра;
 • кметство Владо Тричков, община Своге, Софийска област;
 • кметство Свидня, община Своге, Софийска област;
 • кметство Тракиец, община Хасково, област Хасково;
 • кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково;
 • кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол;
 • кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен,

с Решение № 3433-МИ от 30 август 2016 г. Централната избирателна комисия определи номерата в бюлетината на регистрираните в ЦИК партии и коалиции въз основа на проведен жребий.

Номерата на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи, както и на независимите кандидати, продължават с последователна номерация след последния номер, изтеглен в ЦИК. Номерът се определя от ОИК с решение съобразно поредността на регистрацията им в ОИК.

Съобщение

Във връзка с произвеждане на новите и частични избори за общински съветници и за кметове на кметства, насрочени на 2 октомври 2016 г., с укази на президента на републиката, обнародвани преди 26 май 2016 г.:

 • кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил;
 • община Ружинци, област Видин;
 • община Балчик, област Добрич;
 • кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил;
 • кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали;
 • кметство Градево, община Симитли, област Благоевград,

Централната избирателна комисия припомня, че на основание чл. 87, ал. 1, т. 10 (отм.) във вр. § 144 от ИК, ОИК следва да определи чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината и да обяви резултатите от жребия.

Съобщение

По повод постъпили въпроси в Централната избирателна комисия във връзка с провеждане на консултациите за формиране съставите на районните избирателни комисии за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016 г. предоставяме следната информация:

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че при произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове, насрочени на 2 октомври 2016 г., при назначаване съставите на СИК се прилага разпоредбата на чл. 92 от Изборния кодекс, съгласно която при определяне на състава и ръководствата на секционните комисии се спазва съотношението между партиите и коалициите, представени в ОИК.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня, че съгласно чл. 187 от Изборния кодекс печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в новите избори за общински съветници и за кметове, които ще се произведат на 2 октомври 2016 г. Тарифите и условията следва да се обявяват на интернет страницата на съответната медия в срок до 22 август 2016 г. (понеделник) включително и да се изпратят незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

В срок до 22 август 2016 г. (понеделник) включително, съгласно чл. 198, ал. 4 от Изборния кодекс електронните медии (с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове) следва да обявят на интернет страницата си условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си.

Съгласно чл. 180 от Изборния кодекс доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник. Информацията се публикува в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Съобщение

На 22 август 2016 г. (понеделник) изтича крайният срок, в който гражданите на други държави – членки на ЕС, които желаят да гласуват в новите избори за общински съветници и за кметове, които ще се произведат на 2 октомври 2016 г., трябва да подадат декларация Приложение № 8-МИ от изборните книжа за вписване в избирателните списъци – част ІІ. Декларацията се подава до общинската администрация по адрес на пребиваване и при условие, че гражданинът не е подавал такава декларация на предишни местни избори или, ако е подавал, има промяна в личните документи и адреса на пребиваване.

Органите по чл. 23 от Изборния кодекс служебно вписват в избирателния списък (част II) гражданите на други държави-членки на Европейския съюз, които веднъж са подали декларация и са били включени в избирателния списък част II, без да е необходимо да подават нова декларация.

Гражданите на други държави - членки на ЕС имат право да гласуват, ако са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България, не са лишени от правото да избират в държавата-членка, на която са граждани и отговарят на изискването да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на ЦИК в секция „Документи и бланки“.

Съобщение

На 30 август (вторник) 2016 г. от 10,30 часа ще се проведе публично теглене на жребий за определяне на поредните номера  на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, в бюлетините за гласуване в нови и частични избори за кметове, насрочени на 2 октомври 2016 г. с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г. 

Жребият ще се състои в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ №1, откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София“.

Съобщение

Централната избирателна комисия започва да приема документи за допускане/регистрация на партии и коалиции за участие в нови избори за общински съветници и/или в нови и частични избори за кметове, насрочени за 2 октомври 2016 г. от 9,00 ч., на 9 август 2016 г., в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, етаж мецанин.

Информация за общините и кметствата, в които ще се проведат частични и нови избори на 2 октомври 2016 г.

Приемането на документите се извършва всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за допускане/регистрация за участие в нови избори е 17,00 ч. на 17 август 2016 г.

Крайният срок за подаване на документи за допускане/регистрация за участие в частични избори е 17,00 ч. на 27 август 2016 г.

Допускането/регистрацията на партиите и коалициите за участие в нови избори за общински съветници в община Ружинци и община Балчик, за кмет на кметство Дяково, община Дупница, и частични избори за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, кметство Загорско, община Момчилград и кметство Градево, община Симитли, се извършва съгласно т. 9 – 16 от Решение № 2972-МИ от 1 декември 2015 г. и по реда на Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК.

Допускането/регистрацията на партиите и коалициите за участие във всички останали частични и/или нови избори, насрочени за 2 октомври 2016 г. се извършва съгласно решение № 3340-МИ от 4 август 2016 г. на ЦИК.

 

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 04.07.2016 г. от 11:00 часа в сградата на ЦИК на адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, етаж мецанин, зала № 46, при условията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, комисията за разглеждане и оценка на получените в срок оферти и класиране на участниците във възлагането на обществената поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки (за сметка на лицензиран застраховател) за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на членове на Централната избирателна комисия (ЦИК), служители от администрацията на ЦИК, придружаващите ги лица при служебните пътувания в страната и чужбина, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията – хотелски резервации, настаняване и трансфер“ ще пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и ще обяви ценовите предложения.

Съобщение

В Централната избирателна комисия е получена покана от Централната избирателна комисия на Република Молдова заинтересовани лица/практикуващи специалисти по организирането на избори, експерти, академични среди да изпратят свои статии за публикуване в Бюлетина на ЦИК на Република Молдова.

В случай че проявявате интерес можете да изпращате статии по въпроси, свързани с избирателна реформа, политически партии и финансиране на изборната кампания, избирателни системи, методи за гласуване, равноправие на половете и избори, информация за гласоподавателите, съвременни технологии, използвани за оптимизиране на изборните процедури и др., на електронната поща на Централната избирателна комисия [email protected] в срок до 25 юни 2016 г., за предоставянето им на Централната избирателна комисия на Република Молдова.

Календар

Решения

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • № 1183-МИ / 23.06.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

 • № 1182-МИ / 21.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

 • всички решения