СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна в частичния избор за кмет на община Съединение, област Пловдив, на 13 май 2012 г., заявяват желанието си най-късно до 12 април 2012 г. включително чрез заявление (Приложение № 10 от изборните книжа, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).
Заявленията се подават до общинската администрация по постоянен адрес на избирателя, а по настоящ адрес - след подаване на заявление за вписване по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа).
Всяко заявление задължително се придружава с копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с регистрациите на политически партии и коалиции от партии за участие в нови и частични избори при представяне на документите в ЦИК след 31 март 2012 г. следва да се приложи и ново удостоверение от Сметната палата, издадено след 31 март 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с Указ № 64 от 21 февруари 2012 г. насрочи частичен избор за кмет на община Съединение, област Пловдив.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в община Съединение, област Пловдив, писмено на видно място в общината, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на политически партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в частичния избор за кмет на община Съединение от 9,00 ч. на 15 март 2012 г. в сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Княз Александър I" № 1. Документите се приемат само в работни дни от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия в ЦИК е 28 март 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 2 април 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 2 април 2012 г., 17,00 ч.

Партиите и коалициите от партии, които подадат заявление в ЦИК до 31.03.2012 г., се ползват от находящото се в ЦИК удостоверение от Сметната палата, издадено за общите избори.

Във връзка с регистрациите на политически партии и коалиции от партии за участие в нови и частични избори при представяне на документите в ЦИК след 31 март 2012 г. следва да се приложи и ново удостоверение от Сметната палата, издадено след 31 март 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 14 април 2012 г. изтича срокът, в който избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за кметове на общини и кметства на 22 април 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОТНОСНО: печатите на СИК при произвеждане на нови и частични избори

При насрочени нови и частични избори не се използват печатите на секционните избирателни комисии (СИК) от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г.

На секционните избирателни комисии следва да се предоставят нови печати, които са от наличните резерви на областните администрации, останали от изборите през октомври 2011 г.

В случай че областните администрации не разполагат с неизползвани печати, изработват се и се предоставят нови печати за СИК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 3 март 2012 г. изтича срокът, в който избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с укази № 40, 41, 42, 43, 44 и 45 от 3 февруари 2012 г. насрочи нов избор за кмет на кметство Габрене, община Петрич, област Благоевград, нов избор за кмет на кметство Чудомир, община Лозница, област Разград, нов избор за кмет на кметство Струмешница, община Петрич, област Благоевград, нов избор за кмет на кметство Вълково, община Сандански, област Благоевград, нов избор за общински съветници в община Кюстендил, област Кюстендил, нов избор за кмет на кметство Дебелт, община Средец, област Бургас, на 13 май 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1496-МИ от 17 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия съответните ОИК трябва да обявят датата на насрочените нови избори на видно място в посочените община и кметства, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии от 9,00 ч. на 16 февруари 2012 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1. Документите се приемат само в работни дни от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия в ЦИК е 27 февруари 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 8 март 2012 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 8 март 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна в изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г., заявяват желанието си най-късно до 9 февруари 2012 г. включително чрез заявление (Приложение № 10 от изборните книжа, обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.). Заявленията се подават до общинската администрация по постоянен адрес на избирателя, а по настоящ адрес - след подаване на заявление за вписване по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа). Всяко заявление задължително се придружава с копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК.

За изборите за кмет на община и кметове на кметства, насрочени за 22 април 2012 г., срокът за подаване на заявленията е до 22 март 2012 г. включително.

За изборите за общински съветници и кметове на кметства, насрочени на 13 май 2012 г., срокът за подаване на заявленията е до 12 април 2012 г. включително.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с укази № 6, 7, 8, 9, 10 и 11 от 16 януари 2012 г. насрочи нов избор за кмет на кметство в с. Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца, с. Баланово, община Дупница, област Кюстендил, с. Коняво, община Кюстендил, област Кюстендил, с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, кметство с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, и кмет на община Кнежа, област Плевен, на 22 април 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1496-МИ от 17 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения нов избор в община Кнежа и съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия в ЦИК е 6 февруари 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 16 февруари 2012 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 16 февруари 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с укази № 234, 235, 236, 237, 238 и 239 от 24 ноември 2011 г. насрочи нов избор за кмет на кметство в с. Зараево, община Попово, област Търговище; с. Долна Студена, община Ценово, област Русе; с. Селци, община Садово, област Пловдив; с. Радовене, община Роман, област Враца; с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград; с. Елешница, община Елин Пелин, Софийска област, на 11 март 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1496-МИ от 17 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения нов избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия е 26 декември 2011 г., 15,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 5 януари 2012 г.
Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 5 януари 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СПЕШНО СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Ръководството на общинските избирателни комисии следва незабавно да уведоми ЦИК за следните обстоятелства:

1. Разполагат ли ОИК с помещения, в които да провеждат заседания и да осъществяват дежурства след активния изборен период.

2. Да посочат актуални телефони за връзка, факс и eлектронна поща на председател, заместник-председател и секретар.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ


Поради многобройните искания, постъпили в ЦИК, за отпечатване на помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове Ви даваме следните указания:
Съгласно т. 15 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК общинските избирателни комисии със свое решение определят поне трима от своите членове, които в срок от 24 часа от връщането от ГД „ГРАО" в МРРБ на избирателните списъци, следва да приберат същите в запечатаните помещения с изборните книжа и материали.
При отварянето на помещението общинските избирателни комисии следва да приберат и всички неприбрани книжа и материали, както и печати на секционни избирателни комисии съгласно горецитираното решение.
За еднократното отваряне на помещението по т. 15 от Решение № 1098-ПВР/МИ на ЦИК е достатъчно само решението на съответната общинска избирателна комисия.

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение на парламентарния пресцентър и Централната избирателна комисия

 

На 3 ноември 2011 г., в 11.00 часа, в централното фоайе пред зала "Света София" в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" 1, ще се състои връчването на Решението на Централната избирателна комисия за избор на Президент и Вицепрезидент на Република България от произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори и на издадените въз основа на Решението удостоверения на избраните президент и вицепрезидент.

Церемонията ще бъде открита от председателя на парламента Цецка Цачева. Удостоверенията и Решението на ЦИК за избор на Президент и Вицепрезидент на Република България ще бъдат връчени от председателя на ЦИК Красимира Медарова.

СЪОБЩЕНИЕ

СПЕШНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпила жалба срещу указания за представителите на Българската социалистическа партия в секционните избирателни комисии Централната избирателна комисия уведомява всички членове на СИК и ОИК, че ПЕЧАТИТЕ, използвани от секционните избирателни комисии, НЕ СЛЕДВА ДА СЕ НАРАНЯВАТ ОТНОВО през изборния ден и след приключване на гласуването.

Общинските избирателни комисии незабавно да сведат това до знанието на секционните избирателни комисии.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изборите на 30 октомври 2011 г. секционните избирателни комисии да организират гласуването, така че на избирател да се подават всички бюлетини за всички видове избори, за които се гласува.

При наличие на повече от една кабина гласуването се провежда във всички налични кабини за всички видове избори.

Да не се допуска практика, според която на избирателя се подава бюлетина само за един вид избор, с която той отразява вота си, пуска я в съответната изборна урна, подава се втора бюлетина/и за друг вид избор, отново се връща в кабината за гласуване, отразява вот за втората бюлетина/и и т.н., което води до прекомерно забавяне на изборния процес.

Общинските избирателни комисии при раздаване на изборните книжа и материали да сведат това съобщение до членовете на СИК.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ И СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

В предстоящия нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 30 октомври 2011 г. ще се използват същите протоколи на СИК както при първи тур, но в този случай разпределението на действителните гласове ще се извърши само между кандидатските листи, излъчени за новия избор.

Редовете на шестнадесетте кандидатски двойки, които не участват в новия избор, не се попълват.

Общинските избирателни комисии да информират всички секционни избирателни комисии в деня на предаването на изборните книжа и материали.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинските избирателни комисии незабавно да проверят наличието на всички печати на СИК върнати им от секционните избирателни комисии след приключване на изборния ден на 23 октомври 2011 г. Да се проследи броят на печатите да е съответен на броя на секционните избирателни комисии пред които ще се произведат избори на 30 октомври 2011 г. При разпределяне на изборните книжа и материали на 29 октомври 2011 г. всяка секционна избирателна комисия да бъде снабдена с печат.

Да се напомнят на председателите на всяка СИК задълженията на комисията:

- по новото нараняване на печата преди започване на гласуването в изборния ден на 30 октомври 2011 г. и изготвянето на протокол за това;

- при гласуването да бъдат поставени задължително два печата на всяка бюлетина - при подаването й на избирателя и преди пускането й в урната.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Секционните избирателни комисии вписват в избирателния списък личните данни на избирателя от документа му за самоличност без да съобщават гласно единния граждански номер и номера на личната карта.

Общинските избирателни комисии предават на 29 октомври 2011 г. на всяка секционна избирателна комисия копие от Решение № 1399-ПВР/МИ от 28.10.2011 г. при предаване на изборните книжа и материали за произвеждане на изборите на 30 октомври 2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Централната избирателна комисия насрочва жребий за поредността на обръщенията на допуснатите за нов избор кандидати за президент и вицепрезидент на Република България в програмите на БНТ и БНР.

Жребият ще се проведе на 27 октомври 2011 г. в 15,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, фоайето на зала "Света София", вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Централната избирателна комисия с Решение № 1349-ПВР от 26 октомври 2011 г. обяви резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Нов избор за президент и вицепрезидент на Република България ще се произведе на 30 октомври 2011 г. между първите двама кандидати по листи, получили най-много гласове:
Росен Асенов Плевнелиев и Маргарита Стефанова Попова, ПП „ГЕРБ"
и

Ивайло Георгиев Калфин и Стефан Ламбов Данаилов, ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ".

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения