СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено на 21 януари 2014 г., 16.00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

За частичните избори на 16 март 2014 г. Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 14 януари 2014 г.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 29 януари 2014 г., 17,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 3 февруари 2014 г., 17,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 3 февруари 2014 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседанието на Централната избирателна комисия на 11 декември 2013 г е насрочено за 16.30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Възражения за недопускане до участие в конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в администрацията на ЦИК

На свое заседание на 9 октомври 2013 г. Централната избирателна комисия разгледа постъпилите възражения с входящи номера: № 989 от 07.10.2013 г. от Даниела Емилова Донева, № 992а от 08.10.2013 г. от Атанас Симеонов Джонев и № 1004 от 09.10.2013 г. от Атанас Димитров Петров срещу решение на комисията за провеждане на конкурс за длъжността „главен юрисконсулт", отразено в протокол № 1 от 07.10.2013 г. на конкурсната комисия, за недопускането на горните кандидати до тест.

След разглеждане на постъпилите възражения и приложените към тях документи ЦИК взе протоколно решение да бъдат допуснати до тест следните кандидати:

Даниела Емилова Донева

Атанас Симеонов Джонев

Атанас Димитров Петров

 

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с Указ № 188 от 20.09. 2013 г. и Указ № 189 от 30.09. 2013 г. насрочи частични избори за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград и кметство Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив, на 24 ноември 2013 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 7 октомври 2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 9 октомври 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 14 октомври 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 14 октомври 2013 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ на администрацията на ЦИК.

Централна избирателна комисия - гр. София, пл. „Княз Александър І" № 1, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № K-20 от 17 септември 2013 г. на председателя и секретаря на ЦИК

Обявява:

І. Обявявам конкурс за една длъжност „Главен юрисконсулт" на администрацията на ЦИК.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжностите:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжностите:

1.1. минимална образователна степен - магистър;

1.2. професионален опит - 4 години или ІІІ мл. ранг.

2. Допълнителни изисквания:

2.1. специалност - право;

2.2. опит в административни структури.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса - решаване на тест и интервю.

ІV. Необходими документи:

1. заявление по образец;

2. декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност;

4. копия от документи за придобита допълнителна квалификация;

5. копия от документи за придобит ранг

V. Срокът за подаване на документите е 10-дневен и започва да тече от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

VІ. Документите за участие в конкурса се приемат всеки работен ден в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1 - вход от страната на бул. „Дондуков", на вътр. тел. 3777 до 10-ия ден след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност. Работното време за приемане на документи е от 9,30 до 12,00 и от 13,30 до 17,00 часа.

VІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на ЦИК.

VІІІ. Кратко описание на длъжността: Подпомагане при организиране и произвеждане на избори за държавни и местни органи на власт и за членове на Европейския парламент, избори за президент и вицепрезидент на републиката и референдуми.

Участие в процедури по обществени поръчки, изготвяне на проекти на заповеди, на становища, кореспонденция и др.

Участие в процесуално представителство, систематизиране на съдебната практика.

ІХ. Размерът на основната месечна заплата за длъжността е съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация до 1700 лв.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: представляващите „Синята коалиция“ при провеждане на консултации за съставите на преброителните комисии (ПК) и секционните избирателни комисии за частичните избори на 29 септември 2013 г.

При провеждане на консултациите за съставите на преброителните комисии и СИК за частичните избори на 29 септември 2013 г. „Синята коалиция" следва да се представлява от лица, надлежно упълномощени от представляващите „Синята коалиция" - Мартин Димитров и Иван Костов заедно.

В случай, че в консултациите са участвали лица, които не са надлежно упълномощени от посочените по-горе представляващи „Синята коалиция", то действията на участвалите в консултациите лица трябва да бъдат изрично потвърдени от представляващите „Синята коалиция" или от упълномощени от тях лица с право да преупълномощават.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: съставите на СИК при произвеждане на частичните избори за кметове на общини и кметове на кметства на 29 септември 2013 г.

На заседание на 19 август 2013 г. Централната избирателна комисия ще се произнесе с решение относно назначаването съставите на секционните избирателни комисии за частичните избори на 29 септември 2013 г. за кметове на общини и кметове на кметства.

СЪОБЩЕНИЕ

За частичните избори на 29 септември 2013 г. Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 5 август 2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 14 август 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 19 август 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 19 август 2013 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

При подаване на документите по Решение № 2751-МИ от 15 юли 2013 г. на ЦИК за допускане или регистрация за участие в частичните избори за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г. политическите партии, които са представили в ЦИК в оригинал удостоверение от Сметната палата по чл. 89, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс, издадено след 31 март 2013 г., представят това удостоверение в заверено копие.

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 2739 от 3 юли 2013 г. Централната избирателна комисия обяви конкурс за главен секретар на администрацията на ЦИК.
Конкурсът ще бъде обявен едновременно в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията към Министерския съвет и в един централен ежедневник, както и на интернет страницата на ЦИК.
Срокът за подаване на документи за конкурса за главен секретар на администрацията на Централната избирателна комисия ще започне да тече от обявяване на конкурса в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията към Министерския съвет.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили запитвания относно съхранението с охранителен режим на неизползван резерв от бюлетини и начина на тяхното предаване от районните администрации Ви уведомяваме, че с писмо от Софийска градска прокуратура с вх. № 2078-НС от 11.06.2013 г. Софийска градска прокуратура уведомява, че не е необходимо предаването на неизползвания резерв от бюлетини за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. за нуждите на досъдебно производство № 162/2013 г. по описа на СО на СГП, пр.пр. № 4907/2013 г. по описа на СГП.

С нераздадения резерв от бюлетини, печати и други книжа и материали следва да се разпоредите по указания, дадени от органите, отговарящи за организационно-техническата подготовка и обезпечаване на изборите съгласно чл. 13, ал. 1 от ИК - Министерски съвет.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: приемане на нови решения за представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, наблюдатели, застъпници и социологически агенции за частични и нови избори

С Решение № 2704-МИ и Решение № 2708-МИ от 7 юни 2013 г. Централната избирателна комисия отмени Решение № 1529-МИ от 13 декември 2011 г., Решение № 1680 от 5 март 2012 г., Решение № 1543-МИ от 20 декември 2011 г. на ЦИК и Решение № 1687-МИ от 8 март 2012 г.

С решения № 2705-МИ, № 2706-МИ, № 2707-МИ и № 2708-МИ от 7 юни 2013 г. ЦИК прие нова регламентация по отношение представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, наблюдатели, застъпници и социологически агенции при произвеждане на частични и нови избори, съобразена с последните изменения в Изборния кодекс, обнародвани в ДВ, бр. 17 от 21.02.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 2669-НС от 20.05.2013 г. Централната избирателна комисия указа на БНБ да преведе по сметка на Център „Фонд за лечение на деца" сумите от депозитите, внесени за участие в парламентарните избори на 12 май 2013 г. от партиите и коалициите от партии.

Съгласно писмо с изх. № 37-0214/27.05.2013 г. на БНБ към 27.05.2013 г. банката е превела по сметка на Център „Фонд за лечение на деца" невъзстановени суми от депозити съгласно чл. 80 от Изборния кодекс в общ размер от 300 000 лв.

СЪОБЩЕНИЕ

На 22 май 2013 г. от 9,00 ч. се свиква заседание на Централната избирателна комисия с дневен ред: обявяване на избрани следващите в листите на КП „Коалиция за България" за 13. МИР - Пазарджишки, и 17. МИР - Пловдивски, депутати.

Каним регистрираните в ЦИК наблюдатели на изборите от български неправителствени организации и международните наблюдатели да присъстват на заседанието.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия организира на 16 май 2013 г. от 15:00 часа пресконференция за медии, в която ще вземат участие председателят на ЦИК г-жа Красимира Медарова, секретарят г-жа Севинч Солакова, заместник-председателите г-жа Румяна Сидерова, г-жа Елена Маркова, г-жа Сабрие Сапунджиева, г-жа Мария Мусорлиева и г-жа Мая Андреева.

Пресконференцията ще се проведе в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I" № 1, фоайе на зала „Света София", вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с дадена днес, 15 май 2013 г., от Главния прокурор на Република България Сотир Цацаров пресконференция за намерените в деня за размисъл бюлетини в печатница „Мултипринт" в гр. Костинброд Централната избирателна комисия уточнява следното:

Образецът на бюлетината се приема от ЦИК като част от изборните книжа (Приложение № 95 от изборните книжа), а макетът на бюлетините за всеки от 31 изборни райони в България и извън страната се одобрява от ЦИК, след което започва отпечатването им за гласуването в изборния ден.

Разпределението на бюлетините по изборни райони и извън страната се извършва от Министерския съвет, като орган, осъществяващ организационно-техническата подготовка на изборите. Съгласно Изборния кодекс пътят на готовите бюлетини е от печатницата към областните администрации, които ги разпределят по общините на тяхна територия, а в деня за размисъл - 11 май 2013 г. общинските администрации ги разпределят по секции.

С писмо № 02-19-48 от 10 май 2013 г. Администрацията на Министерския съвет е изпратила на ЦИК по 3 броя бюлетини за гласуване в изборите за народни представители за всеки изборен район, както и 3 бр. бюлетини за гласуване извън страната, или общо 32 вида бюлетини по 3 броя. Бюлетините са по образец, фабрично сгънати и слепени с лепило, което показва, че са откъснати от кочани. Получените бюлетини се съхраняват в касата на ЦИК и те не са използвани. От съображение за сигурност същите не са изнасяни и показвани за заснемане.

Предоставените от Администрацията на Министерския съвет на ЦИК образци на отпечатаните бюлетини е трайна практика, предхождаща мандата на тази Централна избирателна комисия.

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения