Предстоящо заседание на ЦИК:

Заседание Online

10:00

Съобщение

Централната избирателна комисия обявява конкурс за заемане длъжността Главен експерт „Информационни и комуникационни технологии“ в Звено „Административно обслужване“, Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия (ЦИК).

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър“.

2. Професионална област – технически и инженерни науки, информационни технологии, приложна математика и други приложими за длъжността.

3. Минимален професионален опит – 3 години в областта на информационно-комуникационните дейности.

4. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е поставен под запрещение и да не е лишен по съответния ред от правото да заема посочената длъжност.

5. Да не са налице основания за установяване на конфликт на интереси с членове на Централната избирателна комисия и служители от администрацията на ЦИК.

ІІ. Специфични изисквания:

Задълбочени познания и практически опит в информационните системи, бази данни и клиентски приложения.

ІІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Владеене на чужд език – английски.

ІV. Кратко описание на длъжността:

Осъществява дейности по въвеждане и поддържане на информационните и периферните системи в Централната избирателна комисия, поддържа наличния хардуер и софтуер, анализира нуждите от промяна и прави предложения за актуализиране и усъвършенстване на системата. Работи по конфигурирането и поддържането на сървърите на ЦИК, добавяне на потребители и задаване права за достъп.

V. Правоотношение: трудово.

VІ. Начин на провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест.

С теста се оценяват познанията в областта на информационната и комуникационна техника и приложен софтуер.

2. Интервю.

С интервюто се оценяват познанията в аналитична, комуникативна, организационна компетентност и др.

Методиката за оценяване се съобщава на кандидатите преди решаването на теста.

VІІ. Необходими документи:

1. Заявление за участие в свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия, с посочен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и електронна поща.

2. Декларация в свободен текст за липса на ограниченията, посочени в т. 4 и 5 от раздел І.

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност.

4. Копия от документи за придобита допълнителна квалификация (ако има такава).

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

6. Автобиография.

VІІІ. Срокът за подаване на документите е 15 (петнадесет) работни дни и започва да тече от деня, следващ датата на обявлението на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

ІX. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден в гр. София, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход от страната на бул. „Дондуков“, на вътр. тел. 3713, в срока по раздел VIII. При подаване на документите на кандидатите се връчва копие от длъжностната характеристика на длъжността. Работното време за приемане на документи е от 9,30 до 12,00 и от 13,30 до 17,00 часа.

Х. Срокът за провеждане на теста и интервюто е 7-дневен, считано от деня, следващ датата на обявяване на интернет страницата на Комисията на списъка на кандидатите, които отговарят на минималните изисквания. В случай на промяна на срока кандидатите ще бъдат уведомени на посочен от тях телефон и на интернет страницата на Комисията.

ХІ. Назначаването се извършва след решение на ЦИК. Длъжността се заема при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като срокът на изпитване се определя на 6 (шест) месеца в полза на работодателя.

ХІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с провеждане на конкурса, включително за класиране и за назначаване, ще се обявяват на интернет страницата на ЦИК.

ХІІІ. Брой работни места, за които е обявен конкурса - 1 щатна бройка.

ХІV. Размер на основното трудово възнаграждение - 1750 лв.

 

Съобщение

Централната избирателна комисия (ЦИК) уведомява, че с протокол от 14.02.2020 г. и 18.02.2020 г. определената комисия за извършване процедура за подбор за назначаване на длъжността „Главен специалист-домакин“ в Звено „Финансово-счетоводна и стопанска дейност“, Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия, допуска за интервю кандидатите, подали документи в определения срок и отговарящи на минималните изисквания за заемане на длъжността съгласно обявлението, както следва:

Вх. № 1. П. С. Б.

Вх. № 2. Х. С. К.

Вх. № 3. К. Г. Ф.

Вх. № 4. С. В. В.

Вх. № 5. С. И. А.

Вх. № 6. Д. Г. У.

Вх. № 7. В. М. Х.

Вх. № 8. А. К. З.

Вх. № 9. М. К. К.

Вх. № 10. П. К. Д.

Вх. № 11. С. С. П.

Вх. № 12. М. Д. Д.

Вх. № 13. З. А. А.

Вх. № 14. Б. М. Ц.

Вх. № 15. Д. Г. Р.

Вх. № 16. В. А. Г.

Вх. № 17. М. П. И.

Вх. № 18. Д. Д. В.

Вх. № 19. Д. Н. П.

Вх. № 20. Н. С. Г.

Вх. № 21. Е. Д. Ш. – И.

Вх. № 22. Т. Н. П.

Вх. № 23. Т. М. Д.

Вх. № 24. С. М. С.

Вх. № 25. В. И. И.

Вх. № 26. Р. Н. П.

Провеждането на интервю с допуснатите до втория етап на подбора кандидати ще се проведе на 21 февруари 2020 г. (петък), в Централната избирателна комисия, на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, етаж мецанин.

Кандидатите са разпределени в две групи по реда на подаване на документите за кандидатстване, като интервюто ще се проведе, както следва:

От 9.00 часа:

Вх. № 1. П. С. Б.

Вх. № 2. Х. С. К.

Вх. № 3. К. Г. Ф.

Вх. № 4. С. В. В.

Вх. № 5. С. И. А.

Вх. № 6. Д. Г. У.

Вх. № 7. В. М. Х.

Вх. № 8. А. К. З.

Вх. № 9. М. К. К.

Вх. № 10. П. К. Д.

Вх. № 11. С. С. П.

Вх. № 12. М. Д. Д.

Вх. № 13. З. А. А.

От 14.00 часа:

Вх. № 14. Б. М. Ц.

Вх. № 15. Д. Г. Р.

Вх. № 16. В. А. Г.

Вх. № 17. М. П. И.

Вх. № 18. Д. Д. В.

Вх. № 19. Д. Н. П.

Вх. № 20. Н. С. Г.

Вх. № 21. Е. Д. Ш. – И.

Вх. № 22. Т. Н. П.

Вх. № 23. Т. М. Д.

Вх. № 24. С. М. С.

Вх. № 25. В. И. И.

Вх. № 26. Р. Н. П.

При спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 личните данни на кандидатите се съхраняват в ЦИК само за нуждите на процедурата за подбор за заемане на вакантната длъжност и се обезличават на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че по повод проведения конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт „Информационни и комуникационни технологии“ в дирекция „Администрация“ на ЦИК, на заседание, проведено на 13 февруари 2020 г., прие решение да не сключва трудов договор с нито един от класираните кандидати за заемане на длъжността.

Протокол от 12.02.2020 г. на комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт „Информационни и комуникационни технологии“ в дирекция „Администрация“ на ЦИК.

Съобщение

За 15-та поредна година Централната избирателна комисия отбеляза Световния ден на изборите    

В свое заседание членовете на Централната избирателната комисия, заедно с представители на Обществения съвет към ЦИК и студенти от юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ повече от час дискутираха правото на избор в демократична България.

Председателят на ЦИК, г-жа Стефка Стоева посрещна бъдещите юристи с думите: “Присъствието на млади и вдъхновени хора винаги е повод за дискусии и обмяна на идеи. Знаете ли, че първата демократично избрана Централна избирателна комисия е създадена с Указ № 4 от 13 април 1990 година и начело на нея е бил уважаваният от всички председател проф. Живко Сталев.“

Със структурата и дейността на Централната избирателна комисия студентите се запознаха лично от нейните членове. Избирателната комисия е постоянно действащ орган от март 2014 година, в момента тя се състои от 20 души и като независим държавен орган приема своите решения с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове. В дискусията беше поставен въпросът за купения и корпоративен вот, както и за сигурността на машинното и електронно дистанционно гласуване. Изборите са основен стълб на демокрацията и наш дълг е да бъдем активни и да гласуваме. В този дух, студентите предложиха разяснителната кампания да започне още в горните класове в училище, за да имат достатъчно време младежите да направят своя осъзнат избор и да бъдат по-активни по време на избори.

Председателят на Обществения съвет Тодор Гунчев, подчерта че изборите са основен инструмент за проверка дали тези, които са избрани обслужват обществения и народен интерес. Честното и прозрачно провеждане на изборите е задължение на изборната администрация и поздрави колегите си от ЦИК за добрата работа.

България е от малкото държави, които в много ранен етап избирателните права са законово признати и гарантирани. С приемането на Изборния кодекс от 2014 година се определя статутът на ЦИК. Основната задача на комисията е да организира и произведе законосъобразни и честни избори, да обезпечи точното и еднакво прилагане на закона от всички участващи в изборния процес. Мисията на ЦИК е по всяко време да разяснява правата и задълженията на българските граждани като основни политически и избирателни права

Преди 30-години,когато България пое по пътя на демокрацията, правото на избор залегна в Конституцията на Република България, като основно право на гражданите.

Демокрацията продължава и днес да бъде единствената система на управление, при която гражданите могат изцяло да упражняват своите човешки права и да разчитат на развитие и дългосрочна стабилност в страната.

На края на срещата студентите по право бяха поканени да участват в работата на Централната избирателна комисия.

Решението за отбелязване на Световния ден на изборите е прието през 2005 г. на международна конференция на Асоциацията на избирателните комисии от Централна и Източна Европа (АСЕЕЕО), проведена в Унгария.

Централната избирателна комисия от 1991 г. е един от първите членове на ACEEEO и заедно с останалите членове всяка година отбелязва Световния ден на изборите (Global Elections day).

Асоциацията обединява повече от 25 държави и работи в активно сътрудничество с международните организации, които осъществяват наблюдение на изборите, сред които Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

още съобщения

Календар

Решения

  • № 1764-МИ / 20.02.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

  • № 1763-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас

  • № 1762-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград

  • всички решения