СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България от 9,00 ч. на 10 април 2014 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати е 18,00 ч. на 22 април 2014 г. (32 дни преди изборния ден).

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със зачестилите запитвания от председатели на районни избирателни комисии относно начина на назначаване на технически сътрудници и експерти към РИК Ви уведомяваме:

Районните избирателни комисии определят със свое решение лицата, които следва да бъдат привлечени като сътрудници в съответната районна избирателна комисия.

Гражданските договори с посочените от РИК лица се сключват от областния управител при спазване на размера на възнагражденията, определен в т. 1.2. от Решение № 20-ЕП от 27 март 2014 г. на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите, коалициите и инициативните комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България от 9,00 ч. на 3 април 2014 г. в сградата на

Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия или коалиция е 18,00 ч. на 9 април 2014 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция е 18,00 ч. на 19 април 2014 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 18,00 ч. на 14 април 2014 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

За участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.:

- партиите и коалициите внасят безлихвен депозит в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лева;

- инициативните комитети внасят безлихвен депозит в размер на 100 (сто) лева.

Депозитите се внасят по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка, както следва:

 

IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1070 03

BIC: BNBGBGSD

 

Депозитите, внасяни в брой на касите в Българска народна банка, се приемат всеки работен ден до 15,45 ч., с изключение на 9 и 14 април 2014 г., когато приемането се удължава до 17,00 ч. За внесения безлихвен депозит в брой се дължи такса съгласно „Тарифа за таксите, които БНБ събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети".

Внасянето на депозити чрез другите банки се извършва в рамките на работното време на съответната банка.

На 9 и 14 април 2014 г. преводите на депозитите, извършвани от другите банки чрез БИСЕРА, ще се приемат до 14,00 ч., а чрез РИНГС - до 16,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

На интернет страницата на Централната избирателна комисия в раздел „Бързи връзки" можете да намерите програма за въвеждане на данните в структуриран електронен вид от списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии/коалиции/инициативни комитети, със съответното указания за работа с нея.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия организира редовни брифинги всеки четвъртък от 15,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайе „Зала Света София".

СЪОБЩЕНИЕ

За участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България партиите и коалициите внасят безлихвен депозит в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка, както следва:

IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1070 03
BIC : BNBGBGSD

 

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия организира брифинг за журналисти на 27 март 2014 г. от 15:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайе зала „Света София".

СЪОБЩЕНИЕ

АДРЕСИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:

1. ПП „ГЕРБ"

Чрез председателя Бойко Борисов

1414 гр. София

пл. „България" № 1, НДК, Административна сграда, ет. 16 и 17;

тел. 02/ 490 13 13;

факс: 02/ 490 09 51;

e_mail: [email protected], [email protected]

2. „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"

Чрез представляващия Сергей Станишев

гр. София

район Възраждане, ул. „Позитано" № 20, п.к. 382,

тел. 02/ 810 72 00;

факс: 02/ 981 21 85;

e_mail: [email protected]

3. ПП „ДПС"

Чрез председателя Лютви Местан

1000 гр. София

бул. „Ал. Стамболийски" № 45А;

факс: 02/ 811 44 46;

e_mail: [email protected]

4. ПП „АТАКА"

Чрез председателя Волен Сидеров

1000 гр. София

ул. „Врабча" № 1;

Мобилен телефон: 0882 662 287

e_mail: [email protected]

5. „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"

Чрез представляващите Мартин Димитров и Иван Костов

1000 гр. София

бул. „Витоша" № 18 (вход от ул. „Кърниградска"),

тел. 02/ 400 99 21;

факс: 02/ 400 99 48,

Мобилен телефон: + 359 899 998 907

e_mail: [email protected]

6. ПП „НДСВ"

Чрез председателя Антония Първанова

1000 гр. София

ул. „Врабча" № 23;

тел. 02/ 921 82 15;

факс: 02/ 921 82 07;

e_mail: [email protected]

СЪОБЩЕНИЕ

Областните управители в срок не по-късно от 30 март 2014 г. (55 дни преди изборния ден) на основание чл. 60, ал. 8, 9 и 10 от Изборния кодекс трябва да направят предложение, съответно да изпратят документите, за съставите на районните избирателни комисии (РИК).

За определяне на съставите на РИК при областния управител се провеждат консултации, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от три дни преди провеждането им.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

За участие в консултациите представителите на партиите и коалициите представят изрично пълномощно от представляващите партиите и коалициите, както и удостоверение за актуално състояние на партия, издадено не по-рано от датата на обнародване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите - 21 март 2014 г.

Централната избирателна комисия прие Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. относно провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на РИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия кани неправителствените организации, които са имали наблюдатели при произвеждането на предходни избори, да представят свои кандидатури за членове на Обществения съвет към Централната избирателна комисия в срок до 28 март 2014 г. .като предоставят информация за:
- наименование на НПО;
- трите имена на лицето, което ще представлява организацията в Обществения съвет;
- телефон и ел. поща за контакт.
Начинът на констатиране, че НПО е участвало с наблюдатели при произвеждането на предходни избори и удостоверяването на актуалното правно състояние/представителство на НПО ще бъдат уредени в решение на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Председателят на Централната избирателна комисия г-жа Ивилина Алексиева свиква комисията на 21 март 2014 г., 12,00 ч., в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І" № 1, фоайето на зала „Света София", вход откъм Ларгото.

Поканват се представители на медиите и на неправителствени организации.

Заседанието на Централната избирателна комисия ще се проведе на 21 март 2014 г. в 13,30 ч. в зала № 42, етаж мецанин, в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І" № 1.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия, назначена през 2011 г., ще проведе последното си заседание на 20 март 2014 г. от 14:30 часа. На заседанието са поканени да присъстват всички членове на Централната избирателна комисия при назначаването й.

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено на 5 март 2014 г., 16.30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено на 7 февруари 2014 г., 10.00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

По отношение на частичните избори в кметство Изгрев, община Благоевград, област Благоевград, насрочен с Указ № 5 от 20 януари 2014 г. и в кметство Сталево, община Димитровград, област Хасково, насрочен с Указ № 7 от 22 януари 2014 г. на Президента на Република България, публикувани в бр. 7 на ДВ на 24 януари 2014 г., за 16 март 2014 г. се прилагат следните решения на ЦИК:
- Решение № 2887-МИ от 13 януари 2014 г. относно приемане на хронограма за частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 16 март 2014 г.;
- Решение № 2888-МИ от 13 януари 2014 г. относно регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в частичните избори за кметове на кметства на 16 март 2014 г. ;
- Решение № 2889-МИ от 13 януари 2014 г. относно регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичните избори за кметове на кметства на 16 март 2014 г., с изключение на т. 1, б. „а"; Дата за насрочване на частичните избори се счита 24 януари 2014 г.;
- Решение № 2890-МИ от 16 януари 2014 г. относно регистрация на кандидатите за кметове за участие частичните избори за кметове на кметства на 16 март 2014 г.;
- Решение № 2897-МИ от 27 януари 2014 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Изгрев, община Благоевград, област Благоевград и кметство Сталево, община Димитровград, област Хасково, насрочени на 16 март 2014 г.;
- Решение № 2898-МИ от 27 януари 2014 г. относно определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс при произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Изгрев, община Благоевград, област Благоевград и кметство Сталево, община Димитровград, област Хасково, насрочени на 16 март 2014 г.;
- Решение № 2899-МИ от 27 януари 2014 г. относно определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провежданите частични избори за кмет на кметство Изгрев, община Благоевград, област Благоевград и кмет на кметство Сталево, община Димитровград, област Хасково, на 16 март 2014 г.

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения