СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: подписване на протоколи от комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК

Съгласно т. 10 от решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. членовете на СИК/ПСИК предават на поне трима членове на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК - представители на различни партии и коалиции от партии или двама представители на различни политически партии и коалиции от партии и на представителя на областната администрация запечатаната торба с бюлетините и други книжа и материали и плика, съдържащ изброените в т. 10 документи.

За предаването се съставя протокол, който следва да бъде подписан от предаващите членове на СИК и от поне тримата горепосочени представители на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК. В случай, че подписват повече от девет членове на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК, отпечатаната номерация в образеца на протокола се продължава на ръка.

Същото правило важи и за подписването на констативния протокол, който се съставя в случаите на торби с нарушена цялост.

ВАЖНО: Лентата/лентите, с която се запечатва помещението/помещенията, определени за съхранение на изборните книжа и материали се подписва от всички членове на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 9 май 2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 15 май 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 20 май 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 20 май 2013 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

До кметовете и секретарите на общини и длъжностните лица с правомощия да съставят и подписват избирателни списъци

Централната избирателна комисия обръща внимание на органите и длъжностните лица по чл. 40, ал. 1, чл. 42, ал. 1, чл. 43, ал. 1, чл. 44, ал. 1 и чл. 45, ал. 1 от Изборния кодекс, че преди предаването на избирателните списъци на СИК са длъжни да поставят черта непосредствено под последното отпечатано или дописано от тях име на избирател. Те са длъжни да положат подпис и печат непосредствено под чертата по начин, изключващ възможност за дописване на допълнително име под чертата и подписите им, независимо от това къде в списъка е отпечатано мястото за полагане на подписи.

За СИК, определени за гласуване на хора с увреждания или намиращи се в населени места с концентрация на студенти, общинската администрация да предвиди и осигури допълнителни страници за вписване на съответната категория избиратели в допълнителния избирателен списък.

СЪОБЩЕНИЕ

На интернет страницата на Централната избирателна комисия в раздел „За граждани" е достъпна система за проверка на избирателните права за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и за частичните избори за кметове на кметства на същата дата.

СЪОБЩЕНИЕ

В изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в секциите извън страната се гласува с бюлетина без кандидатски листи, която съдържа наименованията на партии и коалиции от партии, регистрирали поне една кандидатска листа в РИК.

Партиите и коалициите от партии не могат да регистрират застъпници за секциите извън страната.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На интернет страницата на ЦИК в рубрика „Регистрирани партии", подрубрики „Кандидатски листи", са публикувани регистрираните кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. за всеки отделен изборен район.

Информацията за регистрираните кандидатски листи по изборни райони може да намерите и на интернет страницата на съответната РИК.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: отличителни знаци на членовете на СИК, застъпниците, представителите на политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети, наблюдателите и анкетьорите

Членовете на СИК, застъпниците, представителите на политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети, наблюдателите и анкетьорите в изборния ден са длъжни да носят само отличителните знаци (баджове), одобрени с решения с ЦИК, както следва:

 • за членовете на СИК - по Приложение № 2 към Решение № 2335-НС от 29.03.2013 г.;
 • за застъпниците - по Приложение № 1 към Решение № 2162-НС от 15.03.2013 г. на ЦИК;
 • за представителите на политическите партии, коалиции от партии и инициативните комитети - по Приложение № 2 към Решение №2162 - НС от 15.03.2013 г . на ЦИК;
 • за наблюдателите - по Приложение № 1 към Решение №2180-НС от 20.03.2013 г. на ЦИК;
 • за анкетьорите - по Приложение № 1 към Решение № 2438-НС от 18. 04.2013 на ЦИК.

ВАЖНО: Членовете на СИК носят задължително отличителни знаци.

Централната избирателна комисия препоръчва на застъпниците, представителите на политически партии, коалициите от партии и инициативните комитети, наблюдателите и анкетьорите в изборния ден стриктно да се придържат към утвърдените образци на отличителни знаци и да ги носят с цел ясна легитимация.

Районните избирателни комисии следва да публикуват на интернет страницата си образците на отличителни знаци (банджове)

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: обучение от районните избирателни комисии на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК

Районните избирателни комисии не по-късно от 10 май 2013 г. следва да извършат обучение на членовете на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК, като ги запознаят с Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК и с функциите им във връзка с приемане на торбите с бюлетините и останалите книжа и материали и пликовете с протоколите от СИК/ПСИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия ще проведе съвместна работна среща с Изборния борд на 30 април 2013 г., 14,00 ч., в заседателна зала № 42 на ЦИК, мецанин, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм бул. „Дондуков".

Срещата ще бъде излъчвана онлайн на страницата на Централната избирателна комисия.

Срещата ще бъде отворена и за присъствие на журналисти.

СЪОБЩЕНИЕ

По информация, предоставена от МВР във връзка с осигуряването на сигурността и обществения ред при подготовката и произвеждането на изборите за Народно събрание, насрочени за 12 май 2013 г., считано от 12,00 ч. на 25 април 2013 г. в Министерството на вътрешните работи, на телефон: 02/982 22 32, факс: 02/982 56 46 и e-mail: [email protected], функционира денонощно открита линия за граждани за подаване на сигнали, свързани с нарушения, възпрепятстващи нормалното протичане на изборния процес, при произвеждането на избори за народни представители.

СЪОБЩЕНИЕ

Обръщаме внимание, че на 27 април 2013 г. изтича срокът за:

1. Издаване на удостоверение за гласуване на друго място от общината/района/кметството по постоянен адрес;

2. Подаване на заявление и вписване на избирател в списъците по настоящ адрес;

За гражданите, притежаващи Универсален електрононен подпис е осигурена възможност да подадaт искане за гласуване по настоящ адрес на следния електронен адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Personal/Default.cshtml

 

СЪОБЩЕНИЕ

С адресите на разкритите избирателни секции извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. можете да се запознаете на следния адрес: www.mfa.government.bg, рубрика „Парламентарни избори 2013", подрубрика „Места за гласуване". При избор на съответната държава ще получите информация за адресите на разкритите избирателни секции на територията на тази държава.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: провеждане на консултации за състави на комисии по чл. 233, ал. 7 от ИК и данни за контакти с политически партии и коалиции от партии, които могат да участват в консултациите

Областните управители следва да проведат консултации за състави на комисии по чл. 233, ал. 7 от ИК до 26 април 2013 г. включително.

Не по-късно от 2 (два) календарни дни преди датата на консултациите областните управители трябва да изпратят покана до централните ръководства на парламентарно представените политическите партии и коалиции в 41-то Народно събрание, както и до партията, която не е парламентарно представена, но има членове в Европейския парламент.

Поканите се изпращат чрез представляващите партиите или коалициите на следните адреси:

1. ПП „ГЕРБ"

Чрез председателя Бойко Борисов

1414 гр. София

пл. „България" № 1, НДК, Административна сграда, ет. 16 и 17;

тел. 02/ 490 13 13;

факс: 02/ 490 09 51;

e_mail: [email protected], [email protected]

2. „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"

Чрез представляващия Сергей Станишев

гр. София

район Възраждане, ул. „Позитано" № 20, п.к. 382,

тел. 02/ 810 72 00;

факс: 02/ 981 21 85;

e_mail: [email protected]

3. ПП „ДПС"

Чрез председателя Лютви Местан

1000 гр. София

бул. „Ал. Стамболийски" № 45А;

факс: 02/ 811 44 46;

e_mail: [email protected]

4. „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"

Чрез представляващите Мартин Димитров и Иван Костов

Eдновременно до:

а) за Мартин Димитров

1000 гр. София

ул. „Велико Търново" № 17, ет. 1, ап. 2;

тел. 02/943 16 10; GSM 0889 224 299;

e_mail: [email protected]

б) за Иван Костов

1000 гр. София

бул. „Витоша" № 18 (вход от ул. „Кърниградска"),

тел. 02/ 400 99 21;

факс: 02/ 400 99 48,

e_mail: [email protected]

5. ПП „АТАКА"

Чрез председателя Волен Сидеров

1000 гр. София

ул. „Врабча" №1;

тел. 02/ 980 94 91;

факс: 02/ 980 94 91;

e_mail: [email protected]

6. ПП „НДСВ"

Чрез председателя Христина Христова

1000 гр. София

ул. „Врабча" № 23;

тел. 02/ 921 82 08, 02/ 921 81 28;

факс: 02/ 921 81 65;

e_mail: [email protected]

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия организира брифинг за журналисти на 30 април 2013 г. от 15:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайе зала „Света София".

От 22 до 28 април 2013 г. ЦИК ще проведе обучение на Районните избирателни комисии (РИК) във връзка с предстоящите парламентарни избори на 12 май 2013 г., поради което в този период брифинг за журналисти няма да се състои.

СЪОБЩЕНИЕ

На 18 април 2013 г. ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България предоставят на ЦИК чрез МВнР информация за постъпилите заявления за гласуване извън страната. На 20 април 2013 г. ЦИК със свое решение определя населените места извън страната, в които ще се образуват избирателни секции. Всеки български гражданин с избирателни права може да гласува в открита избирателна секция по избор извън страната независимо дали е подал заявление за гласуване извън страната или не.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия кани на среща всички български неправителствени организации, които са регистрирани с наблюдатели за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Срещата ще се състои на 19 април 2013 г. от 11,00 ч. в сградата на комисията, София, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж мецанин.

СЪОБЩЕНИЕ

По повод постъпили в ЦИК по имейл искания от множество граждани да бъде извършена проверка фигурират ли техните лични данни и подписи сред проверените от ГД „ГРАО" записи в подписките в подкрепа на регистрацията на ПП или независими кандидати ЦИК насочва тези граждани, че информация относно тези факти могат да получат от ГД „ГРАО".

На страницата в интернет на МРРБ на адрес: http://www.mrrb.government.bg/ е публикувана информация относно реда на подаване на запитвания дали личните данни на дадено лице фигурират сред проверените от ГД „ГРАО" подписки, представени в ЦИК за регистрация на партии на парламентарните избори 2013 г. Имейл адресът [email protected] е само за въпроси във връзка с избирателните списъци.

СЪОБЩЕНИЕ

Крайният срок за подаване и потвърждаване на електронни заявления за гласуване извън страната е 24:00 часа българско време (GMT +2) на 11.04.2013 година.

СЪОБЩЕНИЕ

Отварянето на офертите за провеждане на процедура за възлагане изработката на аудио-визуални произведения с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на избори за народни представители на 12 май 2013 г. ще се извърши на 11 април 2013 г. от 10,00 ч. в зала № 76а на ЦИК, пл. „Княз Александър I" № 1, междинен етаж.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

СЪОБЩЕНИЕ

Лицата, заемащи длъжността: кмет, заместник-кмет, председател на общински съвет, общински съветник, директор на училище, учител не попадат в хипотезата на чл. 104, ал. 1 от ИК.
Лекарите и медицинските сестри не попадат в хипотезата на чл. 104, ал. 1 от ИК.

Календар

Решения

 • № 1781-МИ / 28.02.2020

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • № 1780-МИ / 28.02.2020

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • № 1779-ЗДОИ / 28.02.2020

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • всички решения