Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3899-ПВР/НР/МИ
София, 30 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: определяне на условията и реда за образуване на избирателни секции и съставяне на избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 9, ал. 6, 7 и 8, чл. 28 и 29 от Изборния кодекс и във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, национален референдум и частични местни избори за кметове на кметство Грохотно, община Девин, кметство Друмево, община Шумен и кмет на район „Младост“, Столична община на 6 ноември 2016 г. ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на местата за лишаване от свобода и за задържане, образуват общи избирателни секции за гласуване не по-късно от 48 часа преди изборния ден.
 2. Избирателните секции се образуват при наличието на не по-малко от 10 избиратели/гласоподаватели, навършили 18 години към изборния ден включително, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода, отговарящи и на следните изисквания за упражняване на избирателното право:

- за изборите за президент и вицепрезидент на републиката да имат постоянен адрес на територията на страната или;

- за националния референдум да имат постоянен адрес на територията на страната към 8 август 2016 г. или;

- за частичните местни избори да имат постоянен адрес или са подали заявление и са вписани в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес в населеното място/административния район, на територията на което се намира лечебното заведение, домът, специализираната институция за предоставяне на социални услуги, мястото за лишаване от свобода и за задържане, към дата 5 май 2016 г. В частичните местни избори могат да гласуват и граждани на държава членка на Европейския съюз, които не са български гражданини, имат право да избират общински съветници и кметове, ако са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са гражданини.

 1. Когато в лечебно заведение/дом за стари хора/друга специализирана институция за социални услуги или в място за лишаване от свобода и за задържане има не по-малко от 10 избиратели/гласоподаватели с право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент, националния референдум и за кмет на кметство Грохотно, община Девин, кметство Друмево, община Шумен и кмет на район „Младост“, Столична община, се образува обща избирателна секция и се съставят избирателни списъци за всеки вид гласуване – избирателен списък за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент (Приложение № 3-ПВР от изборните книжа), избирателен списък за произвеждане на национален референдум (Приложение № 3-НР от книжата за референдума) и избирателен списък за частичните местни избори (Приложение № 4-МИ от изборните книжа за новите и частични избори).
 2. Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане се изготвят и подписват от ръководителите на тези заведения, както следва:

- за изборите за президент и вицепрезидент и национлания референдум по реда на Решение № 3543-ПВР/НР от 20 септември 2016 г. изменено с Решение № 3746-ПВР/НР от 5 октомври 2016 г.;

- за частичните мести избори по реда на Решение № 1551-МИ от 28 август 2015 г., допълнено с Решение № 1696-МИ от 1 септември 2015 г.

На 5 ноември 2016 г. ръководителите предават на СИК избирателните списъци с протокол Приложение № 73-ПВР от изборните книжа, Приложение № 55-НР от книжата за националния референдум и Приложение № 76-МИ от изборните книжа за новите и частични избори.

 1. Ръководителите на лечебните заведения, домовете и специализираните институции, както и на местата за лишаване от свобода и за задържане не по-късно от 48 часа преди изборния ден – до 17.00 ч. на 4 ноември 2016 г. уведомяват кмета на общината/административния район, на чиято територия се намира заведението или домът, както и РИК и ОИК, за образуването на секцията и за вписаните в избирателния списък лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес.

Уведомяването се извършва чрез изпращане на писмо съдържащо трите имена, ЕГН и постоянен адрес на лицата, включени в избирателните списъци на секцията.

Кметът на общината/административния район уведомява органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за вписаните в списъка избиратели/гласоподаватели и заличаването им от избирателните списъци преди предаването им на СИК.

 1. Избирател/гласоподавател, който е вписан в избирателен списък на лечебно заведение/дом за стари хора/друга специализирана институция за социални услуги или в място за лишаване от свобода и за задържане, но в изборния ден не се намира в съответното заведение/институция или място, има право да се снабди с удостоверение за изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум (Приложение № 8-ПВР/НР от изборните книжа) издадено от съответния ръководител, за да може да бъде дописан в избирателния списък и упражни избирателното си право по постоянния си адрес. За частичните местни избори ръководителя издава удостоверение по образец - приложение към настоящото решение.
 2. Постъпилите в лечебното заведение/институция или място лица след съставяне на избирателните списъци се дописват от СИК в изборния ден в съответния избирателен списък. По този ред се дописват и имат право да гласуват и служителите, намиращи се на работа в съответното заведение/институция или място в изборния ден. След попълване на декларация Приложение № 16-ПВР/НР – за изборите и референдума, съответно Приложение № 74-МИ за частичните местни избори, СИК дописва избирателя/гласоподавателя в избирателния списък при спазване изискванията на т. 2 и го допуска да гласува.
 3. Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят от съответния ръководител, като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда, се установява от личните им дела по реда на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).
 4. Кметът на общината утвърждава номерацията на избирателните секции с нарочна заповед.
 5. В срок до 4 ноември 2016 г. кметът на общината предлага на РИК състави на секционните избирателни комисии въз основа на проведените консултации за състави на секционните избирателни комисии.
 6. Районната избирателна комисия формира номерата на секциите и назначава съставите на секционните избирателни комисии.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения