Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3897-ПВР/НР/МИ
София, 30 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент, национален референдум и частични избори за кмет на 6 ноември 2016 г., в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори

С цел прибиране и съхранение на изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, националния референдум и частичните избори за кметове на кметство Грохотно, община Девин, кметство Друмево, община Шумен и кмет на район „Младост“, Столична община на 6 ноември 2016 г. и поради това, че в част от определените от кметовете помещения се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, е необходимо Централната избирателна комисия да разреши отваряне на тези помещения за съхранение в тях на изборните книжа и материали.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 25 – 28, 35 и 36 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г., изменено с Решение № 3864-ПВР/НР от 27 октомври 2016 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, и които са определени за съхранение на изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, националния референдум и частичните избори за кметове на кметство Грохотно, община Девин, кметство Друмево, община Шумен и кмет на район „Младост“, Столична община на 6 ноември 2016 г., за прибиране в тях на изборните книжа и материали.

Отварянето на помещенията да се извърши не по-рано от 20,00 ч. на 6 ноември 2016 г.

Достъпът до запечатаните помещения, в които ще се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 28 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

Изборните книжа и материали за всеки отделен вид избор се съхраняват в помещението отделно.

За извършените действия и съставените протоколи съобразно изискванията на т. 29 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК кметът на общината да уведоми ЦИК.

При произвеждане на нов избор и втори тур за избор на кметове изборните книжа и материали се съхраняват в помещението, определено за първия избор, без да е необходимо изрично разрешение за отварянето му от Централната избирателна комисия, при спазване реда на т. 36 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК.

За извършените действия и съставените протоколи съобразно изискванията на Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК кметът на общината да уведоми ЦИК.

За прибиране на изборните книжа и материали от изборите и референдума на 6 ноември 2016 г. в общини, в които не се налага съвместяване с книжа от предходни избори се прилага Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г., изменено с Решение № 3864-ПВР/НР от 27 октомври 2016 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения