Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4886-МИ
София, 19.09.2017

ОТНОСНО: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали при произвеждане на частични и нови местни избори, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

С цел прибиране и съхранение на изборните книжа и материали при произвеждане на частични и нови местни избори и поради това, че в част от помещенията се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори и референдуми, е необходимо Централната избирателна комисия да се произнесе относно отваряне на помещенията, с цел съхраняване в тях на изборните книжа и материали от частичните и нови избори.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК изборните книжа и материали се съхраняват в самостоятелно помещение на общинската администрация определено със заповед на кмета на общината, не по-късно от 3 дни преди изборния ден. Когато в помещението се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми се осигурява разделно съхранение, като новите изборни книжа и материали се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването, объркването по друг начин или тяхното изгубване.

Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК, по решение на ЦИК (включително в периода между първи и евентуален втори тур).

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 27, 30, 31, 36.3., и 36.4. от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения определени за съхраняване на изборни книжа и материали при произвеждане на частични и нови местни избори, в които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори и референдуми, с цел прибиране в тях на изборните книжа и материали.

Помещенията се определят със заповед на кмета на общината по реда на т. 27 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК. Копие от заповедта се изпраща на съответната ОИК.

Помещенията се отварят не по-рано от 20,00 ч. в изборния ден от комисия, определена по реда чл. 445, ал. 7 от ИК със заповед на кмета на общината.

При прибиране на изборните книжа и материали в помещенията се осигурява разделно съхранение на изборните книжа и материали от частичните и нови избори, и изборните книжа и материали от предходни избори и референдуми.

Извън посочените действия на комисията по прибиране в помещението на новите изборни книжа не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и референдуми.

За извършените действия и съставените протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК кметът на общината писмено уведомява ЦИК.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет изборните книжа и материали от втория тур се съхраняват в помещението, определено за първия тур, без да е необходимо изрично разрешение за отварянето му от Централната избирателна комисия. Помещението се разпечатва и отваря в деня на втория тур не по-рано от 20,00 ч. по реда на т. 36.4. от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК. За извършените действия и съставения протокол съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК, кметът на общината писмено уведомява ЦИК.

Настоящото решение се прилага за всички частични и нови местни избори, произведени след приемането му.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2017 в 16:25 часа

Календар

Решения

  • № 5113 / 14.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения на Областна администрация – Софийска област, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите членове на Европейския парламент от Република България през 2007 г., от националния референдум през 2013 г., от изборите за народни представители през 2009 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2006 г., от изборите за народни представители през 2005 г. и от изборите за народни представители през 2001 г., с цел предоставяне на Държавна агенция „Архиви“

  • № 5112- ПВР/НР/МИ / 14.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в административна сграда на община Девня, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г., избори за общински съветници и кметове и национален референдум през 2015 г.

  • № 5111-ЕП/НС / 07.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Горна Оряховица, област Велико Търново, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за народни представители през 2017 г. и от националния референдум през 2013 г.

  • всички решения