Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4886-МИ
София, 19.09.2017

ОТНОСНО: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали при произвеждане на частични и нови местни избори, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

С цел прибиране и съхранение на изборните книжа и материали при произвеждане на частични и нови местни избори и поради това, че в част от помещенията се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори и референдуми, е необходимо Централната избирателна комисия да се произнесе относно отваряне на помещенията, с цел съхраняване в тях на изборните книжа и материали от частичните и нови избори.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК изборните книжа и материали се съхраняват в самостоятелно помещение на общинската администрация определено със заповед на кмета на общината, не по-късно от 3 дни преди изборния ден. Когато в помещението се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми се осигурява разделно съхранение, като новите изборни книжа и материали се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването, объркването по друг начин или тяхното изгубване.

Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК, по решение на ЦИК (включително в периода между първи и евентуален втори тур).

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 27, 30, 31, 36.3., и 36.4. от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения определени за съхраняване на изборни книжа и материали при произвеждане на частични и нови местни избори, в които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори и референдуми, с цел прибиране в тях на изборните книжа и материали.

Помещенията се определят със заповед на кмета на общината по реда на т. 27 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК. Копие от заповедта се изпраща на съответната ОИК.

Помещенията се отварят не по-рано от 20,00 ч. в изборния ден от комисия, определена по реда чл. 445, ал. 7 от ИК със заповед на кмета на общината.

При прибиране на изборните книжа и материали в помещенията се осигурява разделно съхранение на изборните книжа и материали от частичните и нови избори, и изборните книжа и материали от предходни избори и референдуми.

Извън посочените действия на комисията по прибиране в помещението на новите изборни книжа не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и референдуми.

За извършените действия и съставените протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК кметът на общината писмено уведомява ЦИК.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет изборните книжа и материали от втория тур се съхраняват в помещението, определено за първия тур, без да е необходимо изрично разрешение за отварянето му от Централната избирателна комисия. Помещението се разпечатва и отваря в деня на втория тур не по-рано от 20,00 ч. по реда на т. 36.4. от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК. За извършените действия и съставения протокол съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК, кметът на общината писмено уведомява ЦИК.

Настоящото решение се прилага за всички частични и нови местни избори, произведени след приемането му.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2017 в 16:25 часа

Календар

Решения

  • № 5142-МИ/НР / 11.10.2018

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощия на член на ОИК Садово, област Пловдив

  • № 5141-МИ/ПВР/НР/НС / 11.10.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Харманли, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, произведени през 2016 г., от изборите за народни представители, произведени през 2017 г. и изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, произведени през 2015 г.,с цел преместването им в специално обособени помещения към учрежденския архив на община Харманли

  • № 5140-НС / 11.10.2018

    относно: обявяване на Калин Димитров Василев за народен представител от Единадесети изборен район – Ловешки

  • всички решения