Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3046-ЕП
София, 9 април 2024 г.

ОТНОСНО: определяне формата и структурирания електронен вид на списък на избирателите, подкрепящи регистрацията в Централната избирателна комисия на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35 във връзка с чл. 367, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията в Централната избирателна комисия на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г., се изготвя и в структуриран електронен вид на текстов файл със следната структура:

Всеки нов ред от списъка съответства на нов ред от файла, като последователността във файла напълно съответства на тази в списъка на хартиен носител.

Наличната информация се записва в шест колони, както следва:

1. Пореден номер на реда в списъка (цяло число).

2. Номер на страницата, на която се намира редът.

3. ЕГН/ЛН (единен граждански номер/личен номер на избирателя).

4. Собствено име (максимален брой символи 21, кирилица, букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире).

5. Бащино име (максимален брой символи 21, кирилица, букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире).

6. Фамилно име (максимален брой символи 42, кирилица, букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире).

ІІ. За въвеждане на данните в структуриран електронен вид може да се използва предоставената като приложение на решението електронна форма в Excel формат (Приложение № 1), която да се попълни съгласно указанията (Приложение № 2), и да се създаде и CSV файл с характеристики:

- кодировка: UTF8;

- край на ред: „\r\n“ (windows формат);

- край на колона: запетая (или точка и запетая)

(стойностите се ограждат с кавички).

ІIІ. Списъкът в структуриран електронен вид се представя на технически носител (флашпамет).


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения