Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3047-НС
София, 9 април 2024 г.

ОТНОСНО: определяне формата и структурирания електронен вид на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията в районна избирателна комисия на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35 във връзка с чл. 257, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията в районната избирателна комисия на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г., се изготвя и в структуриран електронен вид на текстов файл със следната структура:

Всеки нов ред от списъка съответства на нов ред от файла, като последователността във файла напълно съответства на тази в списъка на хартиен носител.

Наличната информация се записва в девет колони, както следва:

1. Пореден номер на реда в списъка (цяло число).

2. Номер на страницата, на която се намира редът (цяло число).

3. ЕГН (единен граждански номер на избирателя).

4. Собствено име (максимален брой символи 21, кирилица, букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире).

5. Бащино име (максимален брой символи 21, кирилица, букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире).

6. Фамилно име (максимален брой символи 42, кирилица, букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире).

7. Наименование на населеното място на постоянния адрес (максимален брой символи 30, кирилица, букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире, точка, римски цифри).

8. Наименование на локализационната единица (площад, булевард, улица, жилищен комплекс, квартал и други; максимален брой символи 30, кирилица, букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире, точка, римски цифри).

9. Номер на локализационната единица; вход, етаж, апартамент.

Колони 8 и 9 се попълват, когато адресът съдържа тези елементи.

ІІ. За въвеждане на данните в структуриран електронен вид може да се използва предоставената като приложение на решението електронна форма в Excel формат (Приложение № 1), която да се попълни съгласно указанията (Приложение № 2), и да се създаде и CSV файл с характеристики:

- кодировка: UTF8;

- край на ред: „\r\n“ (windows формат);

- край на колона: запетая (или точка и запетая)

(стойностите се ограждат с кавички).

ІIІ. Списъкът в структуриран електронен вид се представя на технически носител (флашпамет).


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения