Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3265-ЕП/НС
София, 8 май 2024 г.

ОТНОСНО: осъществяване на контрол при отпечатването на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

На основание чл. 6, ал. 3, изр. второ, предл. първо, чл. 208, чл. 209, ал. 1 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс и Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., посл. изм., бр. 70 от 2022 г., и писма с вх. № ЦИК-ЕПНС-02-242/1 от 30 април 2024 г. от Печатницата на Българската народна банка и вх. № ЦИК-ЕПНС-02-242/2/ от 7 май 2024 г. от Министерството на финансите Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Хартиените бюлетини за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се разкрива тайната на гласуването, с грамаж на хартията 120 гр/кв.м. Бюлетините се отпечатват от Печатницата на Българската народна банка (Печатницата на БНБ). При необходимост Печатницата на БНБ може да ползва други специализирани печатници. Бюлетините се отпечатват при спазване на техническите характеристики, одобрени с решение на Централната избирателна комисия (ЦИК). Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (Наредбата) съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс. Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия, както и районните избирателни комисии (РИК). Управлението на процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините в електронна система може да се възложи на подизпълнител.

2. Незабавно след приключване на проверката на кандидатските листи за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители ЦИК възлага въвеждането на данните относно съдържанието на бюлетините в електронната система. При установени грешки и несъответствия се приема решение за отстраняването им и коректните данни се въвеждат в електронната система.

3. Печатницата на БНБ или подизпълнителят по т. 1 въвежда в електронната платформа графичен файл с предпечат на хартиените бюлетини за одобрение.

4. За обезпечаване на процеса за изпълнение на дейностите по обмена на информация във връзка с отпечатването на хартиените бюлетини се прилага инструкция за работа, предоставена от Печатницата на БНБ или подизпълнителя. Инструкцията за работа съдържа данни за електронната платформа и телефони за връзка и оказване на съдействие във връзка с работата с електронната система.

5. Незабавно след получаване на графичния файл с предпечат на хартиените бюлетини РИК провежда заседание за приемане на решение за одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за всеки вид избор.

Одобрените образци се разпечатват и върху тях се полагат подписите на присъстващите членове на РИК, задължително се отбелязват датата и часът. Одобряването в електронната платформа се удостоверява с електронния подпис на съответната РИК.

6. Едновременно с одобряване на предпечатния образец на бюлетината за всеки вид избор РИК одобрява и тиража на бюлетините, както и образците на протоколи на РИК и на секционните избирателни комисии (СИК) в изборния район.

7. Одобрените образци на бюлетините се съхраняват в РИК и се публикува след разрешение от ЦИК.

8. Отпечатването на хартиените бюлетини се осъществява при спазване на съответните изисквания на Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия, Наредбата, инструкции за работа и сключения за целта договор.

9. Процесът на отпечатване на хартиените бюлетини започва след получаване на потвърждение за одобряване на предпечатния образец от РИК по електронен път и уведомление от ЦИК.

10. При констатиране на грешка в съответна бюлетина ЦИК може да спре (блокира) процеса на отпечатване за проверка и вземане на решение за промяна или потвърждение на предпечатния образец. Спряната (блокирана) бюлетина се отпечатва след получаване на писмено потвърждение от ЦИК.

11. Централната избирателна комисия може по всяко време да извършва проверки във всеки един от етапите по обмен на информация, съгласуване, одобряване, потвърждаване и започване на процеса по отпечатване на бюлетините, включително при предаването и транспортирането на отпечатаните бюлетини, както и на място в печатницата (всяка печатница изпълнител) чрез упълномощени членове на комисията и има право:

11.1. да спира започването на отпечатването на бюлетините в случаите на констатирани грешки в съдържанието;

11.2. на свободен достъп в служебните помещения и до документацията, свързана с отпечатването на хартиените бюлетини;

11.3. да изисква допълнителни справки, сведения и други документи, свързани с проверката. Ръководителите и служителите на Печатницата на БНБ (печатниците изпълнители) са длъжни да съдействат на ЦИК при осъществяване на контролната й дейност.

12. Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) следва да организира дейността си по отпечатването на хартиените бюлетини по начин, който гарантира количество, серийност, поредност на номерацията и автентичност на издателя, като осигурява:

12.1. затворена техническа и организационна система, гарантираща запазването на конфиденциалност и неприкосновеност на информацията, свързана с отпечатваните хартиени бюлетини;

12.2. квалифициран персонал и организация на дейностите по осъществяване на текущ контрол върху всички етапи на отпечатването на хартиените бюлетини;

12.3. производствени технологии, позволяващи внедряването на съвременни и специфични системи за защита на хартиените бюлетини от фалшификация и подправяне;

12.4. контрол при съхраняването на отпечатаните хартиени бюлетини и материалите, използвани за отпечатването им;

12.5. контрол при съхраняването и унищожаването на технологичния отпадък от материали, използвани при изработката на хартиените бюлетини.

13. Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) е длъжна да приведе помещенията си за изработка и съхранение на хартиените бюлетини в съответствие с изискванията на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи с цел осигуряване на контрола при отпечатването и за опазването на хартиените бюлетини от пожар, посегателства и унищожение.

14. Предаването на отпечатаните хартиени бюлетини за всеки вид избор се извършва на територията на Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) под контрола на Министерството на финансите по предварително съгласуван с ЦИК и предоставен на съответната РИК и на областната администрация график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, на съответната областна администрация и на двама упълномощени членове на РИК, предложени от различни партии и коалиции. За предаването се съставя протокол, който се подписва от присъствалите упълномощени представители, включително и от представителите на Министерството на финансите. Отпечатаните бюлетини за гласуване извън страната се получават от оправомощени служители на Министерството на външните работи в присъствието на представители на Министерството на финансите. За предаването се съставя протокол, който се подписва от присъствалите оправомощени служители, включително и от представителите на Министерството на финансите. Екземпляри от подписаните протоколи по тази точка се предоставят на ЦИК.

15. Упълномощените представители на съответната РИК и областна администрация приемат бюлетините и съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център.

16. Транспортирането на бюлетините се осъществява при условията и по реда, уредени в договора за възлагане на отпечатването.

17. Бюлетините за съответния изборен район се съхраняват в определени от областния управител за целта помещения, за които областните администрации изпращат на ЦИК и на АМС информация веднага след определяне на помещенията. Помещенията, в които се поставят бюлетините, се запечатват с ленти, подписани от всички членове на съответната РИК, подпечатани с нейния печат и отразяване върху лентата на датата и часа на поставяне на лентата, удостоверено с подписите на упълномощените членове, присъствали на приемането на бюлетини на територията на съответната печатница, както и на представители на областната администрация.

18. За съхранението и транспортирането на отпечатаните бюлетини до предаването им в областния център и до Министерството на външните работи отговорност носи Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител).

19. Районните избирателни комисии контролират транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по секции.

20. Дейностите по охрана на бюлетините при тяхното транспортиране, както и охраната на помещенията, определени за съхранение на бюлетините, се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи.

21. За съхранението на бюлетините от получаването в областния център до предаването им на общинските администрации отговорност носи областният управител. Предаването се извършва не по-късно от 3 дни преди изборния ден. За предаването се съставя протокол, който се подписва от упълномощени представители на областната и на общинската администрация, както и от упълномощени членове на РИК. Този срок не се прилага, когато от кмета на съответна община постъпи писмено искане за получаване на бюлетините в друг срок след доставката им.

22. От получаването на бюлетините от областна администрация до предаването им на секционните избирателни комисии отговорност за съхранението на бюлетините носи кметът на общината.

23. За бюлетините извън страната се прилагат съответните горепосочени правила със следните изключения: незабавно след създаване в електронната платформа на графичния файл на бюлетината за гласуване извън страната за всеки вид избор Централната избирателна комисия приема решение за одобряване на предпечатната заготовка и я подписва незабавно с електронен подпис.

24. Областните управители изпращат на ЦИК информация за предадените бюлетини на общинските администрации.

25. Унищожаването на технологичния брак, получен при отпечатването на хартиените бюлетини, се извършва след проверка на технологичния брак и печатните форми в съответната печатница, под контрола на Министерството на финансите.

При проверката на технологичния брак и на печатните форми, както и при унищожаването им може да присъстват упълномощени членове на ЦИК съгласно предварително съгласуван график. За проверката се съставят протоколи и по един екземпляр от тези протоколи се изпраща на ЦИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения