Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4959-МИ
София, 12.01.2018

ОТНОСНО: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 463 – 469 вкл. от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. При произвеждане на частични избори за кметове се прилагат изброените по-долу решения на ЦИК, с изключение на посочените в тях дати. При прилагането на решенията се съобразяват сроковете и датите, посочени в съответната хронограма за частичните избори, както следва:

 1. Относно грамажа на хартията за бюлетините – Решение № 618 от 1 юли 2014 г.
 2. Относно определяне формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в общите и частични избори за общински съветници и за кметове – Решение № 643-МИ от 5 август 2014 г.
 3. Относно определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независими кандидати в новите и частични избори за кметове – Решение № 644-МИ от 5 август 2014 г.
 4. Относно съхранение, архивиране и унищожаване на изборни книжа и материали от произведени избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България, избори за общински съветници и кметове и референдуми – Решение № 1392 от 6 януари 2015 г.
 5. Относно подлежащите на съхранение, архивиране и унищожаване изборни книжа и материали при произвеждане на предсрочни избори от същия вид – Решение № 1393 от 6 януари 2015 г.
 6. Относно изискването към избирателите и към кандидатите за общински съветници и за кметове „да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ като условие за упражняване право на глас и наличие на право за кандидатиране в изборите за общински съветници и кметове – Решение № 1482-МИ от 19 май 2015 г.
 7. Относно определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали, и вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове – Решение № 1496-МИ от 23 юни 2015 г.
 8. Относно утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове – Решение № 1497-МИ от 25 юни 2015 г., допълнено с Решение № 3348-МИ от 10 август 2016 г.
 9. Относно утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове – Решение № 1502-МИ от 3 юли 2015 г.
 10. Относно утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове се прилагат изборните книжа, утвърдени с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г., допълнено с Решение № 1961-МИ от 7 септември 2015 г., изменени и допълнени с Решение № 3346-МИ от 5 август 2016 г., раздели І, ІІ, ІІІ и ІV, т. 2.
 11. Относно реквизити и начин на защита на печатите на общинските, секционните и подвижните секционни избирателни комисии – Решение № 1517-МИ от 12 август 2015 г.
 12. Относно определяне на образец на печатите на комисиите по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове – Решение № 1520-МИ от 12 август 2015 г.
 13. Относно регистрацията и допускането на партии и коалиции в ЦИК за участие в частичните избори за кметове – Решение № 3340-МИ от 4 август 2016 г.
 14. Относно реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в частичните избори за кметове – Решение № 3342-МИ от 4 август 2016 г.
 15. Относно единна номерация на избирателните секции в Република България за изборите за кметове и за национален референдум – Решение № 1530-МИ/НР от 20 август 2015 г.
 16. Относно гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в частичните избори за кметове – Решение № 3341-МИ от 4 август 2016 г.
 17. Относно регистрацията на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичните избори за кметове – Решение № 3360-МИ от 11 август 2016 г.
 18. Относно съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на частичните избори за кметове – Решение № 1551-МИ от 28 август 2015 г., допълнено с Решение № 1696-МИ от 1 септември 2015 г.
 19. Относно подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от общинските избирателни комисии при произвеждане на частичните избори за кметове – Решение № 1552-МИ от 28 август 2015 г., изменено и допълнено с Решение № 2094-МИ от 10 септември 2015 г.
 20. Относно регистрация на кандидатите при произвеждането на частичните избори за кметове – Решение № 3410-МИ от 23 август 2016 г.
 21. Относно реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за участие в частичните избори за кметове, издигнати от инициативни комитети – Решение № 1637-МИ от 31 август 2015 г.
 22. Относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, решенията по тях и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на ОИК – Решение № 1747-МИ от 3 септември 2015 г.
 23. Относно условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на частичните избори за кметове – Решение № 3046-МИ от 28 януари 2016 г.
 24. Относно реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения и обявяването им от общинските избирателни комисии в частичните избори за кметове – Решение № 1910-МИ/НР от 4 септември 2015 г.
 25. Относно реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до РИК, ОИК и ЦИК – Решение № 3526 от 16 октомври 2016 г.
 26. Относно определянето и обявяването на номерата на изборните райони в общината – Решение № 1962-МИ от 7 септември 2015 г.
 27. Относно условията и реда за участие на наблюдатели в новите и частични избори за кметове – Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 г.
 28. Относно определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции/местни коалиции и инициативни комитети в частичните избори за кметове – Решение № 3411-МИ от 23 август 2016 г., изменено с Решение № 3456-МИ от 8 септември 2016 г.
 29. Относно назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове – Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г., без т. 13 и приложената Методика за определяне съставите на СИК. При назначаване съставите на СИК се прилага разпоредбата на чл. 92 от Изборния кодекс, съгласно която при определяне на състава и ръководствата на секционните комисии се спазва съотношението между партиите и коалициите, представени в ОИК.
 30. Относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в частичните избори за кметове – Решение № 3347-МИ от 5 август 2016 г.
 31. Относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в частичните избори за кметове – Решение № 2095-МИ от 10 септември 2015 г., изменено и допълнено с Решение № 3416-МИ от 23 август 2016 г.
 32. Относно условията и реда за финансиране на предизборната кампания в частичните избори за кметове – Решение № 2124-МИ от 11 септември 2015 г. Срокът по т. 6 от решението е 30 работни дни.
 33. Относно процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите – Решение № 2255-МИ от 18 септември 2015 г.
 34. Относно техническите характеристики на бюлетините в частичните избори за кметове – Решение № 2287-МИ от 21 септември 2015 г., поправено с Решение № 2314-МИ от 23 септември 2015 г., изменено и допълнено с решения № 3057-МИ от 4 февруари 2016 г. и № 3337-МИ от 4 август 2016 г.
 35. Относно отпечатване на наименованията на местните коалиции в бюлетините за общински съветници и кметове за изборите, насрочени на 25 октомври 2015 г. – Решение № 2391-МИ от 28 септември 2015 г., с изключение от т. 1 до т. 28 вкл.
 36. Относно осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на изборите за кметове – Решение № 3053-МИ от 1 февруари 2016 г.
 37. Относно секция за гласуване с подвижна избирателна кутия – Решение № 2462-МИ/НР от 2 октомври 2015 г., поправено с Решение № 2504-МИ от 5 октомври 2015 г., като вместо Приложение № 16 се прилага Приложение № 16А, утвърдено с Решение № 3346-МИ от 5 август 2016 г., точка І, изменено с Решение № 3662-МИ от 27 септември 2016 г. Срокът по т. 2 е 14 дни.
 38. Относно приемане на Методически правила за дейността на Обучителното звено към ЦИК при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г. – Решение № 2523-МИ/НР от 8 октомври 2015 г.
 39. Относно условията и реда за извършване на проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват за изборите за общински съветници и за кметове, както и за националния референдум – Решение № 2524-МИ/НР от 8 октомври 2015 г.
 40. Относно определяне на условията и реда за образуване на избирателни секции и съставяне на избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане – Решение № 2558-МИ/НР от 12 октомври 2015 г., поправено с Решение № 2595-МИ/НР от 14 октомври 2015 г.
 41. Относно начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с номера при гласуване в изборите и начина на гласуване в националния референдум – от т. 1 до т. 7 включително на Решение № 2608-МИ/НР от 15 октомври 2015 г.
 42. Относно отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали при произвеждане на частични и нови местни избори, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми – Решение № 4886-МИ от 19 септември 2017 г.
 43. Относно опаковане на изборните книжа и материали от изборите за кметове и предаване на торбите с бюлетините, избирателните списъци, протоколите на СИК/ПСИК с резултатите от изборите от СИК/ПСИК на ОИК и от СИК/ПСИК на общинските администрации и тяхното съхранение – Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г., изм., Решение № 3864-ПВР/НР от 27 октомври 2016 г. на ЦИК.
 44. Относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за кметове, включително решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 от ИК – Решение № 2693-МИ от 20 октомври 2015 г.
 45. Относно отпечатване на избирателните списъци за втори тур в изборите за кметове – Решение № 2803-МИ от 24 октомври 2015 г.
 46. Относно приемане на образци на публични електронни регистри на ЦИК на партиите и коалициите, регистрирани за участие в нови и/или частични избори за общински съветници и/или за кметове – Решение № 3041-МИ от 27януари 2016 г.
 47. Относно приемане на процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите от ЦИК в бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и частични избори за кметове – Решение № 4035-МИ от 15 ноември 2016 г.
 48. Относно определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на нови и частични избори – Решение № 4958-МИ от 12 януари 2018 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 12.01.2018 в 19:54 часа

Календар

Решения

 • № 378-ЕП / 21.05.2019

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 338-ЕП от 18 май 2019 г. относно регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 377-НС/ЕП/ПВР / 21.05.2019

  относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Приморско, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014. и от изборите за президент и вицепрезидент на Република България през 2016 г.

 • № 376-ЕП / 21.05.2019

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. при регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • всички решения