Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3411-МИ
София, 23 август 2016 г.

ОТНОСНО: определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции/местни коалиции и инициативни комитети в нови и/или частични избори за общински съветници и за кметове, насрочени с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 397, чл. 413, чл. 414, ал. 6, чл. 415 и чл. 417, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 35 от Решение на ЦИК № 3410-МИ от 23 август 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Проверка, извършвана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГД „ГРАО“)

 1. Възлага на ГД „ГРАО” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството да извърши проверка на регистрираните кандидати в нови и частични избори за общински съветници и за кметове, насрочени с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г., която да установи за всеки кандидат български гражданин дали отговаря на следните условия:
 • да има българско гражданство;
 • да е навършил 18 години към деня на изборите включително;
 • да не е поставен под запрещение;
 • да не изтърпява наказание лишаване от свобода;
 • да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответния изборен район – община или кметство, към дата 6 месеца преди изборния ден включително.
 1. Общинските избирателни комисии изпращат незабавно след постъпването им на Централната избирателна комисия (ЦИК), но не по-късно от 25 дни преди изборния ден – за частични избори и 32 дни преди изборния ден – за нови избори, списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат незабавно след постъпването й. Списъкът съдържа следните колони:
 • номер по ред;
 • ЕГН;
 • собствено име;
 • бащино име;
 • фамилно име;
 • наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатска листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;
 • общината, където е заявен за регистрация кандидатът;
 • населеното място, където е заявен за регистрация кандидатът (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).
 1. Централната избирателна комисия предоставя не по-късно от 24 дни преди изборния ден – за частични избори, и 31 дни преди изборния ден – за нови избори, на ГД „ГРАО“ в МРРБ, в електронен вид, в EXCEL формат, два отделни списъка, съответно с данните на регистрираните кандидати за общински съветници и за кметове на общини/райони и с данните на регистрираните кандидати за кметове на кметства. ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката по т. 1 в срок от два дни, но не по-късно от 23 дни преди изборния ден – за частични избори, и 30 дни преди изборния ден – за нови избори, и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.
 2. За резултатите от проверката се изготвя списък в електронен вид, в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите, за които е установено, че не отговарят на условията по т. 1.

ІІ. Общинските избирателни комисии извършват проверка на заявения от кандидата – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи.

ІІІ. Централната избирателна комисия изпраща до Министерството на външните работи и до Министерството на правосъдието искане за проверка на обстоятелствата по чл. 397, ал. 2 от Изборния кодекс.

ІV. Проверка, извършвана от Централната избирателна комисия

 1. Централната избирателна комисия извършва проверка:

а) дали кандидатът за общински съветник е регистриран от повече от една партия, коалиция/местна коалиция или инициативен комитет;

б) дали кандидатът за общински съветник е регистриран в повече от един изборен район;

в) дали кандидатът за кмет е регистриран от повече от една партия, коалиция/местна коалиция или инициативен комитет;

г) дали кандидатът за кмет е регистриран в повече от един изборен район;

д) дали кандидатът за кмет на община е регистриран и за кандидат за кмет на район или кметство;

е) дали кандидатът за кмет, регистриран от инициативен комитет, е регистриран за кандидат за общински съветник от партия или коалиция/местна коалиция;

ж) дали кандидатът за общински съветник, регистриран от инициативен комитет, е регистриран за кандидат за кмет от партия и коалиция/местна коалиция;

з) дали кандидатът за кмет е регистриран като кандидат за общински съветник от друга партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;

и) дали кандидатът за кмет на община, район или кметство, регистриран от местна коалиция, е регистриран като кандидат на община, район или кметство на някоя от партиите или коалициите, включени в състава на местната коалиция;

к) дали кандидатът за общински съветник, регистриран от местна коалиция, е регистриран като кандидат на някоя от партиите или коалициите, включени в състава на местната коалиция;

л) дали кандидатът за общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство е регистриран като наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия или анкетьор в съответния вид избор.

 1. Централната избирателна комисия извършва проверката в срок 23 дни преди изборния ден – за частични избори и 30 дни преди изборния ден – за нови избори.
 2. Сроковете, посочени в настоящото решение, се определят съобразно датите, посочени в хронограмата за произвеждане на съответния вид избор.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3456-МИ/

Календар

Решения

 • № 2916-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

 • № 2915-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 2914-МИ / 28.11.2023

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

 • всички решения