Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2462-МИ/НР
София, 2 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 2, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г. имат избирателите/гласоподавателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.
 2. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 4 октомври 2015 г. (20 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 12-МИ от изборните книжа или Приложение № 17-НР от книжата за референдума) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес преди подаване на заявлението Приложение № 12-МИ от изборните книжа или Приложение № 17-НР от книжата за референдума), е на територията на съответното населено място към 24 април 2015 г., а за гласоподавателите в националния референдум – да имат постоянен адрес на територията на Република България не по-късно от 10 август 2015 г.
 3. Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 12-МИ от изборните книжа и Приложение № 17-НР от книжата за референдума) се подават до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник, като към тях се прилага копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че избирателят/гласоподавателят не може да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно.

Преценката дали едно лице отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК, въз основа на представените медицински документи.

 1. Когато до 4 октомври 2015 г. са подадени поне 10 заявления – Приложение № 12-МИ/съответно поне 10 заявления – Приложение № 17-НР от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за общински съветници и за кметове/съответно за националния референдум кметът на общината уведомява ОИК за броя на подадените заявления (Приложение № 12-МИ и Приложение № 17-НР). Общинската избирателна комисия със свое решение определя броя на подвижните избирателни секции, които следва да се образуват.

 Кметът на общината издава заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум и насрочва (определя дата, място и час) консултации (ако вече не са проведени такива едновременно с консултациите за състави на СИК) за състава на ПСИК, която/които ще обслужват подвижната/ите избирателна/и кутия/и, не по-късно от 6 октомври 2015 г. (18 дни преди изборния ден).

Общинската избирателна комисия определя броя на секциите, обслужвани с подвижна избирателна кутия, които следва да се образуват на територията на съответната община, така че да се създаде възможност да гласуват всички лица, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Кметът на общината утвърждава номерацията на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Когато към 19 октомври 2015 г. броят на заявленията за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум е повече от 10, поотделно за изборите и за националния референдум, се назначава една обща ПСИК, която обслужва двете подвижни избирателни кутии (за изборите и за националния референдум).

Кметът на общината съставя два отделни списъка – за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове и за гласуване в националния референдум. Списъците се изготвят в окончателния им вид след 19 октомври 2015 г.

Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на повече от едно населено място на територията на общината/кметството.

Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на сайта на общината.

 1. Предложението на кмета за състав на ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, се прави до ОИК не по-късно от 9 октомври 2015 г. (15 дни преди изборния ден).

Общинската избирателна комисия назначава ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия не по-късно от 14 октомври 2015 г. (10 дни преди изборния ден).

Ако не е направил предложение, кметът на общината изпраща на ОИК протокола от консултациите и всички книжа, посочени в Решение № 1894-МИ/НР от 4 септември 2015 г. Назначаването се извършва въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 от ИК.

 1. Когато има създадена секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срока по т. 1, може да подаде заявление (Приложение № 12-МИ от изборните книжа и съответно Приложение № 17-НР от книжата за референдума) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 19 октомври 2015 г. (5 дни преди изборния ден) и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.
 2. Избирател, който има право да гласува с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 от ИК) може да бъде вписан в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 4 октомври 2015 г. е подал заявление (Приложение № 12-МИ от изборните книжа и/или Приложение № 17-НР от книжата за референдума) ако преди това е бил включен в списъка по настоящия си адрес.
 3. Когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко едно от населените места, ако има подадени поне 10 заявления от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място или с настоящ адрес в случаите, когато са включени в избирателен списък по настоящ адрес, за изборите и националния референдум поотделно.
 4. Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени повече от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на ПСИК, за всяко едно от населените места се създава една обща ПСИК за територията на общината.
 5. Когато в избирателния списък на подвижната избирателна кутия са включени избиратели, живеещи на територията на различни населени места/кметства, избирателите, включени в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия, гласуват само за общински съветници и за кмет на община, съответно в националния референдум.

Когато броят на избирателите с адресна регистрация на територията на едно кметство надвишава числото 10, кметът на общината изготвя отделен избирателен списък за гласуване за кмет на това кметство, в който се включват само избирателите с адресна регистрация на територията на населените места в границите на кметството. В този случай кметът на общината изготвя три списъка – за гласуване в изборите за общински съветници и за кмет на община (в който се включват всички избиратели, подали заявление за гласуване в тези избори); за гласуване за кмет на кметство (в който се включват избирателите с адресна регистрация на територията на кметството, ако са не по-малко от 10 на брой) и списък за гласуване в националния референдум (ако избирателите, подали заявление – Приложение № 17-НР са поне 10).

 1. На територията на градовете с районно деление секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват със заповед на кмета на общината или определено с негова заповед заместник-кмет/кмет на район.

Когато броят на заявленията за гласуване с подвижна избирателна секция от избиратели с адресна регистрация на територията на един и същи административен район е повече от 10, се образува отделна избирателна секция за обслужване на избирателите от този административен район.

Когато броя на заявленията за гласуване с подвижна избирателна секция от избиратели с адресна регистрация на територията на един и същи административен район е по-малко от 10 се, образува обща избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, която обхваща територията на няколко съседни административни райони. В този случай избирателите гласуват само за общински съветници, за кмет на община и в националния референдум.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2504-МИ/НР/

Календар

Решения

 • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

  относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

 • № 3487-МИ / 18.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • № 3486-МИ / 18.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

 • всички решения