Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2094-МИ
София, 10 септември 2015 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1552-МИ от 28 август 2015 г. на ЦИК за подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от ОИК при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 46 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Приложение № 1 към Решение № 1552-МИ от 28 август 2015 г. на ЦИК, както следва:

1. В публичните регистри на партиите, на коалициите, на местните коалиции и на инициативните комитети се създава нова колона 3 в заглавието на която се изписва: "вид избор, община/район/кметство".

2. Обяснителният текст към колона 3 на всеки един от регистрите се допълва с нов текст, както следва: „Колона 3 - Вид избор, община/район/кметство. В тази колона се изписва вида избор според решението за регистрация на ОИК (общински съветници, кмет на община, район или кметство) и наименованието на общината, района или кметството. Когато с решението си ОИК е регистрирала партия, коалиция или местна коалиция в повече от един район/кметство, се изписват наименованията на районите/кметствата посочени в решението."

3. Колони 3, 4 и 5, съответно указанията, се преномерират и стават 4, 5 и 6.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1552-МИ/

Календар

Решения

  • № 1961-НС / 27.01.2021

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1960-НС / 27.01.2021

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1959-НС/МИ / 27.01.2021

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Иваново, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.

  • всички решения