Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2094-МИ
София, 10 септември 2015 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1552-МИ от 28 август 2015 г. на ЦИК за подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от ОИК при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 46 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Приложение № 1 към Решение № 1552-МИ от 28 август 2015 г. на ЦИК, както следва:

1. В публичните регистри на партиите, на коалициите, на местните коалиции и на инициативните комитети се създава нова колона 3 в заглавието на която се изписва: "вид избор, община/район/кметство".

2. Обяснителният текст към колона 3 на всеки един от регистрите се допълва с нов текст, както следва: „Колона 3 - Вид избор, община/район/кметство. В тази колона се изписва вида избор според решението за регистрация на ОИК (общински съветници, кмет на община, район или кметство) и наименованието на общината, района или кметството. Когато с решението си ОИК е регистрирала партия, коалиция или местна коалиция в повече от един район/кметство, се изписват наименованията на районите/кметствата посочени в решението."

3. Колони 3, 4 и 5, съответно указанията, се преномерират и стават 4, 5 и 6.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1552-МИ/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения