Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1552-МИ
София, 28 август 2015 г.

ОТНОСНО: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от общинските избирателни комисии при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 46 във връзка с чл. 86 и чл. 87, ал. 1, т. 12 - 18 включително и 23, чл. 122, ал. 1, чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г., Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. общинските избирателни комисии водят публични регистри и публикуват списък на упълномощените представители, както следва:

1.1. отделни публични регистри на партиите, на коалициите, на местните коалиции и на инициативните комитети;

1.2. публичен регистър на кандидатските листи за общински съветници;

1.3. публични регистри на кандидатските листи на кандидатите за кмет на община, кмет на район, кмет на кметство;

1.4. публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи;

1.5. публичен регистър на жалбите, сигналите и решенията по тях;

1.6. списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за публикуване.

2. Публичните регистри и списъкът се публикуват на интернет страницата на съответната ОИК.

3. Подлежащите на вписване обстоятелства са както следва:

3.1. Публичните регистри на партиите, на коалициите, на местните коалиции и на инициативните комитети се водят във формата и съдържанието съобразно Приложение № 1 към настоящото решение.

Общинската избирателна комисия води отделни публични регистри на партиите, на коалициите, на местните коалиции и на инициативните комитети. Вписванията се извършват незабавно след обявяване на решението на ОИК за регистрация или отказ за регистрация на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет.

3.2. Публичните регистри на кандидатските листи за общински съветници и на кандидатските листи на кандидатите за кмет се водят съобразно Приложение № 60-МИ от изборните книжа, приети с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК.

Общинските избирателни комисии водят отделни публични регистри на кандидатските листи за общински съветници, на кандидатските листи на кандидатите за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство. Вписванията се извършват в съответния регистър незабавно след обявяване на решението за регистрация или отказ за регистрация на кандидатската листа.

3.3. Публичният регистър на застъпниците се води съобразно Приложение № 71-МИ от изборните книжа, приети с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК и решението на ЦИК за участие на застъпници и представители в изборите, в частта относно съдържанието на регистъра.

Общинските избирателни комисии извършват вписванията незабавно след обявяване на решението за регистрация на застъпници и заместващи застъпници, включително и в случаите при произвеждане на втори тур за избор на кмет.

3.4. Публичният регистър на жалбите и сигналите се води съобразно указанията в решението на ЦИК за приемане на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите подадени до ОИК.

Подлежащите на вписване обстоятелства - посочени в решението, се отразяват незабавно след постъпване на жалбата или сигнала, както и след взетите по тях решения.

3.5. Списъкът на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за публикуване се съставя във формата и съдържанието съобразно Приложение № 2 към настоящото решение.

Вписванията се извършват незабавно след приемане от ОИК на първия или на всеки следващ списък на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, както и в случаите при произвеждане на втори тур за избор на кмет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

2094-МИ/

Календар

Решения