Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3526
София, 16 септември 2016 г.

ОТНОСНО: реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до РИК, ОИК и ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 27 и т. 27а, чл. 72, ал. 1, т. 20, т. 21, чл. 73, чл. 87, т. 22 и т. 23, чл. 88, чл. 200 и чл. 201 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ОПРЕДЕЛЯ условията и реда за приемане и разглеждане на жалби и сигнали в РИК/ОИК:

Постъпилите в РИК/ОИК жалби и сигнали, включително постъпили по електронната поща на комисията, се завеждат във входящия регистър на комисията.

Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Разглеждат се жалби и сигнали, подадени в писмена форма, с посочен подател и адрес/електронен адрес за кореспонденция. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат.

Регистрираните документи се предават на председателя на РИК/ОИК, който с резолюция ги разпределя на член на РИК/ОИК за доклад на заседание на комисията.

 1. Процедура за разглеждане на жалби и сигнали

Членът на РИК/ОИК, на когото е разпределена преписката, следва да обработи жалбата или сигнала в тридневен срок от постъпването й.

Този срок не се прилага при произнасяне по жалби и сигнали за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В тези случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в комисията.

Когато документът, съдържащ сигнал или жалба, не е подписан, членът на РИК/ОИК уведомява подателя (по телефон, факс, електронна поща или на адрес с писмо), за да положи подписа си. След отстраняване на нередовностите членът на РИК/ОИК докладва жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с проект за решение.

В случай че комисията установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или сигнала, същата се изпраща до компетентния орган с копие до подателя.

В случай че жалбата или сигналът не съдържат оплаквания за нарушения на Изборния кодекс или са от такова естество, че не налага комисията да се произнася с решение, а само да предприеме действия –указания, проверка и т.н., подалият жалбата или сигнала се уведомява с писмен отговор.

Когато не са налице горните обстоятелства, комисията може да прецени жалбата или сигналът да останат за сведение.

Когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването на преписката.

Комисията се произнася с решение по постъпилата жалба или сигнал в тридневен срок след изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая при спазване на горната процедура.

Решението на РИК/ОИК се обявява незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, където се помещава, и се публикува на интернет страницата на комисията.

 1. Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат в срок до 1 час от постъпването им в комисията и преди края на изборния ден при спазване на приет от РИК/ОИК ред.

След изтичане срока на пълномощията на РИК същата следва да изпрати в ЦИК започналите пред нея, но недовършени административно-наказателни производства, образувани въз основа на подадени сигнали и жалби за нарушения на Изборния кодекс.

Начинът на взимане на решенията на РИК/ОИК е определен с решения на ЦИК.

 1. Водене на публичен регистър за жалби и сигнали

В РИК/ОИК се създава и поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни и съгласно решения на ЦИК относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, и решенията по тях и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решения на РИК/ОИК. Регистърът е публичен и се публикува на интернет страницата на комисията. Регистърът е със следното съдържание:

Вх.№ Жалба /сигнал Предмет Решение на РИК/ОИК Решение на ЦИК Съдебно решение
1 2 3 4 5 6

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯ условията и реда за приемане и разглеждане на жалби и сигнали в ЦИК

 1. На регистрация в ЦИК и разглеждане подлежат жалби и сигнали, включително постъпили чрез пощенската кутия или по електронната поща на комисията, свързани с дейността на ЦИК или срещу решения и действия на РИК/ОИК. Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Разглеждат се жалби и сигнали, подадени в писмена форма, с посочен подател и адрес/електронен адрес за кореспонденция. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат.

Жалбите и сигналите се регистрират в деловодството на ЦИК с входящ номер и дата, след което незабавно се предават на председателя на ЦИК.

Председателят на ЦИК с резолюция разпределя жалбата или сигнала на член на ЦИК за доклад на заседание на комисията.

 1. Процедура за разглеждане на жалби и сигнали

Членът на ЦИК, на когото е разпределена преписката, следва да обработи жалбата или сигнала в тридневен срок от постъпването й.

Когато документът, съдържащ сигнал или жалба, не е подписан, членът на ЦИК уведомява подателя (по телефон, факс, електронна поща или на адрес с писмо), за да положи подписа си. След отстраняване на нередовностите членът на ЦИК докладва жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с проект за решение.

Тридневния срок не се прилага при произнасяне на комисията по жалби и сигнали за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В тези случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в комисията.

В случай че комисията установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или сигнала, същата се изпраща до компетентния орган с копие до подателя.

В случай че жалбата или сигналът не съдържат оплаквания за нарушения на Изборния кодекс или са от такова естество, че не налага комисията да се произнася с решение, а само да предприеме действия –указания, проверка и т.н., подалият жалбата или сигнала се уведомява писмено.

Когато не са налице горните обстоятелствата, комисията може да прецени жалбата или сигналът да останат за сведение.

Когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи и/или доказателства, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването на преписката.

Комисията се произнася с решение по постъпилата жалба или сигнал в тридневен срок след изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая при спазване на горната процедура.

Решението на комисията се публикува на интернет страницата й и в бюлетина на Българската телеграфна агенция.

 1. Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат от комисията в срок до 1 час от постъпването им и преди края на изборния ден при спазване на приет от комисията ред.
 2. Водене на публичен регистър за жалби и сигнали

В Централната избирателна комисия се създава и поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни. Регистърът е публичен и се публикува на интернет страницата на комисията. Регистърът е със следното съдържание:

Вх. № Подател Жалба/сигнал Решение на ЦИК Жалба срещу решението на ЦИК Съдебно решение
1 2 3 5 4 6

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1591-НС / 03.02.2023

  относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1590-НС / 03.02.2023

  относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1589-НС / 03.02.2023

  относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения