Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2524-МИ/НР
София, 8 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват за изборите за общински съветници и за кметове, както и за националния референдум

На основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202 – 205 и чл. 431 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА Решение 2512-МИ от 7 октомври 2015 г. на ЦИК.

ОПРЕДЕЛЯ следните условия и ред за извършване на проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват за изборите за общински съветници и за кметове, както и за националния референдум:

1. До 17 октомври 2015 г. включително (7 дни преди изборния ден) агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден, представят в ЦИК:

1.1. заявление по образец (Приложение № 27-МИ от изборните книжа), за провеждане на проучване за изборите за общински съветници и кметове, подписано от представляващия/те агенцията лице/а или от изрично упълномощено от него лице;

1.2. заявление по образец (Приложение № 32-НР от изборните книжа), за провеждане на проучване за Националния референдум, подписано от представляващия/те агенцията лице/а или от изрично упълномощено от него лице;

1.3. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите за общински съветници и за кметове и Националния референдум – 10 август 2015 г.;

1.4. списък, съдържащ имената и единния граждански номер на анкетьорите по избирателни райони (общини). В списъка се посочват  номерата на избирателните секции, от които ще се осъществява анкетирането. Посочва се също за кой вид избори ще се събира информация при анкетирането, и дали ще се събира информация относно гласуването за Националния референдум. Избирателните секции от този списък трябва да съответстват на посочените в описанието на извадките за проучване на изборите за общински съветници и кметове и/или Националния референдум. Списъкът се представя задължително в 2 екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител в excel формат;

1.5. изрично пълномощно от представляващото/ите агенцията лице/а, в случаите когато документите се подават от упълномощено/и лице/а. Не е необходимо пълномощното да бъде нотариално заверено;

1.6. методика за извършване на проучванията „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик);

1.7. кратко описание на опита на организацията за провеждане на проучвания „на изхода“ (exit-poll).

2.1.  Агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден за изборите за общински съветници и кметове, се вписват в специален регистър (Приложение № 28-МИ от изборните книжа). Регистърът на агенциите (Приложение № 29-МИ от изборните книжа) се публикува на сайта на ЦИК.

2.2.  Агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден за Националния референдум, се вписват в специален регистър (Приложение № 33-НР от изборните книжа). Регистърът на агенциите (Приложение № 34-НР от изборните книжа) се публикува на сайта на ЦИК.

3. Централната избирателна комисия с отделни решения регистрира агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден за изборите за общински съветници и кметове и/или за Националния референдум.

4. Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните анкетьори за изборите за общински съветници (Приложение № 30-МИ от изборните книжа) и/или за Националния референдум (Приложение № 35-НР от изборните книжа).

5. Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Те се легитимират с издаденото им удостоверение. Обозначителният знак (бадж) за анкетьорите е с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (приложение № 1 към настоящото решение) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано АНКЕТЬОР. Анкетьорите, които носят отличителни знаци извън утвърдените или не носят отличителни знаци в случаите по чл. 431 от ИК, се отстраняват от изборното помещение с решение на СИК. Решението може да се оспорва пред ОИК, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

6. Резултатите от проучванията, извършвани в изборния ден, се оповестяват не по-рано от 19,00 ч. на изборния ден.

Забранява се, под каквато и да е завоалирана форма, публичното огласяване на междинни резултати от проучвания в изборния ден (exit-poll) преди приключване на изборния ден – 25 октомври 2015 г. (от 0,00 ч. на 24.10.2015 г. до обявяване края на изборния ден).

7. Анкетьорите не могат да извършват анкетират непосредствено пред избирателните секции. Те трябва да работят на разстояние най-малко 3 метра от изхода на помещението, в което се гласува. Могат да бъдат анкетирани само вече гласували избиратели, като анкетьорите са задължени да им съобщават, че участието в изследването е доброволно и анонимно. Анкетьорите трябва да имат видимост за изхода от помещението, от което излизат избирателите, които ще бъдат анкетирани, когато това не създава затруднения за изборния процес.

8. Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.

9. Агенциите, регистрирани да извършват проучвания в изборния ден, представят в ОИК до 22 октомври 2015 г. включително (до 2 дни преди изборния ден) списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции на територията на съответната ОИК, пред които ще се осъществява анкетирането. Списъкът трябва да е заверен и подпечатан с печат на ЦИК. Информацията е само за служебно ползване на ЦИК и ОИК.

10. Всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на проучването, за организацията, извършила  проучването, и източниците на финансирането му.

11. Информацията по т. 10 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.

12. Разпоредбите на т. 10 и 11 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.

13. Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите и/или огласяват резултати от тях, не могат да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да укриват информацията по т. 10.

14. Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

15. При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъства по един анкетьор от регистрирана социологическа агенция.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2512-МИ/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения