Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3337-МИ
София, 4 август 2016 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Приложения № 1, № 2 и № 4 към Решение № 2287-МИ от 21 септември 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 19, чл. 420, ал. 1, т. 1, 2 и 4, чл. 421, ал. 1, т. 6 и чл. 422, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс във връзка с § 144 от ПЗР на ЗИДИК (обн., ДВ, бр. 39/2016 г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя и допълва Приложения №№ 1, 2 и 4 към Решение № 2287-МИ от 21 септември 2015 г., съгласно Приложения №№ 1-3.

Решението относно т. 3 в Приложение № 1, т. 3. в Приложение № 2 и Приложение № 3 се прилага за частичните и новите избори за общински съветници и за кметове, насрочени с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2287-МИ/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения