Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3864-ПВР/НР
София, 27 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК за опаковане, предаване и съхранение на изборните книжа и материали

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК, както следва:

 1. В точка 16 първото изречение се изменя така:

„Районната избирателна комисия проверява целостта и съдържанието на пликовете по т. 2 и т. 9, след което:“

 1. Създава се т. 16.6. със следното съдържание:

„16.6. Наличието на книжата в пликовете по т. 1 и т. 8 се проверява от РИК преди предаването им в ТЗ на ГД „ГРАО“. При проверката се описва и броят на приложените в пликовете декларации и удостоверения.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3796-ПВР/НР/

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения